Питання педагогічного контролю доцент Панфілов Ю.І.
Питання на які потрібно звертати увагу при відвідуванні занять викладачів
Мета відвідування занять
Психолого-педагогічний аналіз відвіданого навчального заняття
II. Програмно-цільовий аспект
Засоби мотивації
II. Виховний аспект
IV. Контрольно-корекційний аспект
V. Науково-змістовний аспект
VI. Методичний аспект
VII. Риторико-комунікативний аспект
VIII. Висновки, пропозиції, рекомендації
Діагностична карта відвіданого заняття
Підпис викладача_______________ Методист ______________________ Оцінка діяльності викладача і студентів: - наявність проблеми - добре - відмінно
Контроль за успішністю студентів
Загальна мета контролю
Зміст контролю
Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Перелік основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
447.00K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Питання педагогічного контролю

1. Питання педагогічного контролю доцент Панфілов Ю.І.

2. Питання на які потрібно звертати увагу при відвідуванні занять викладачів

Мета відвідування.
Аналіз:
• Виконання основних методичних вимог до організації та
проведення теоретичних та практичних занять;
• Реалізація на занятті основних принципів дидактики;
• Втілення в навчальний процес нових педагогічних
технологій;
• Використання методичних прийомів, які активізують творчу
активність студентів;
• Рівня підготовки навчально-методичної документації, яка
використовується на занятті;
• Діяльність викладача та студентів на занятті.

3. Мета відвідування занять

Об'єкт відвідування
Мета відвідування
•Надання методичної допомоги
в організації та проведенні
основних типів занять;
Молоді викладачі •Надання методичної допомоги
в оволодінні навичками
проведення самоаналізу та
аналізу відкритих занять;
•Контроль за впровадженням
основних методичних вимог.

4.

Об'єкт відвідування
Викладачі зі
стажем роботи
понад 5 років
Викладачіноватори
Викладачісумісники
Мета відвідування
• Вивчення, узагальнення досвіду
роботи викладача
• Контроль за впровадженням
нових педагогічних технологій у
навчальний процес
• Контроль за діяльністю
викладача;
• Рівень викладання;
• Якість знань та вмінь студентів

5. Психолого-педагогічний аналіз відвіданого навчального заняття

I. Організаційний аспект
1. Готовність викладача до заняття:
Наявність методичної розробки;
Готовність матеріалів контролю;
Ілюстративний матеріал;
Своєчасність початку занять, його кінця, перерви.
2. Готовність студентів:
Зовнішній вигляд;
Своєчасність приходу;
Наявність книг, конспектів.

6. II. Програмно-цільовий аспект

1. Відповідність теми заняття програмі,
тематичному і робочому плану.
2. Правильність визначення навчальних цілей з
урахуванням спеціалізації з формуванням
рівнів засвоєння.
3. Усвідомленість цілей студентами.
4. Забезпечення мотиваційної сторони при
засвоєнні теми.
5. Реалізація міждисциплінарних зв'язків
(інтеграція).
6. Розподіл часу на занятті.

7. Засоби мотивації

• Розкриття значення теми для майбутньої професійної діяльності;
• Актуальність і новизна змісту;
• Емоційне забарвлення викладання;
• Застосування методу порівняння і
аналогії;
• Наочність і ілюстративність;
• Приклади з власної практики;
• Застосування ділових ігор, дискусій, кросвордів тощо, застосування ТЗН.

8. II. Виховний аспект

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Соціально-економічний.
Екологічний.
Деонтологічний.
Патріотичний.
Професійної відповідальності.
Правовий.
Етичний, моральний.

9. IV. Контрольно-корекційний аспект

1. Забезпечення самостійної підготовки студентів (розгорнутий список літератури,
методичні вказівки для самопідготовки).
2. Відповідність методів контролю необхідному рівню засвоєння знань, умінь, навичок.
3. Різноманітність методів контролю.
4. Уміння правильно поєднувати різноманітні
методи контролю і обирати оптимальне
поєднання.
5. Рівень об'єктивності і вимогливості викладача в оцінці знань студентів.

10. V. Науково-змістовний аспект

1. Відповідність змісту заняття цілям
навчання.
2. Науковість змісту.
3. Зв’язок теорії і практики.
4. Професійна спрямованість.
5. Володіння викладачем матеріалом
дисципліни.

11. VI. Методичний аспект

1.
2.
3.
4.
5.
6.
VI. Методичний аспект
Різноманітність методів навчання і контролю, їх відповідність типу заняття і цілям.
Методичне забезпечення заняття.
Ступінь активізації студентів на занятті.
Реалізація індивідуального підходу до
студентів.
Оволодіння студентами прийомами самостійної роботи.
Методична завершеність заняття:
обґрунтування;
наявність цілей і методичних аспектів.

12. VII. Риторико-комунікативний аспект

1.
2.
3.
4.
5.
6.
VII. Риторико-комунікативний аспект
Уміння пояснювати матеріал.
Зрозумілість. Правильність, чистота,
логічність, виразність, образність,
емоційність, наявність логічного і
смислового акцентів, техніка мовлення.
Культура записів і коментаріїв на дошці.
Стиль спілкування з студентами,
оптимістичність стилю, динамічність.
Знання індивідуальних особливостей
студентів.
Ступінь взаєморозуміння.

13. VIII. Висновки, пропозиції, рекомендації

1.
2.
3.
4.
Ступінь досягнення мети.
Основні позитивні і негативні сторони.
Узагальнення оцінки заняття.
Рекомендації.

14. Діагностична карта відвіданого заняття

Дата ________________
Група _______________
Дисципліна ______________
Тема заняття _________________
мета відвідування:
Діагностичні аспекти
1. Організаційний аспект
Готовність викладача до заняття (НМК заняття)
2. Програмно-цільовий аспект
Відповідність теми заняття робочій програмі
Способи мотивації
Реалізація міждисциплінарних зв'язків
Оцінка Особливі
примітки

15.

1
3. Контрольно-корекційний аспект
Забезпечення самостійної підготовки студентів
Методики контролю, які використовує викладач
Відповідність методів контролю запланованому рівню завсвоєння
знань, умінь
Уміння викладача оптимально поєднуванти різноманітні методи
контролю
Об'єктивність і вимогливість викладача в оцінці знань студентів
4. Науково-змістовний аспект
Володіння викладачем матеріалом дисципліни
Відповідність змісту заняття дидактичним цілям
Науковість змісту
Зв’язок теорії з практикою
Професійна спрямованість
2
3

16.

1
5. Методичний аспект
Методичне забезпечення
Ступінь активізації студентів на занятті
Реалізація індивідуального підходу до студентів
Наявність зворотного зв'язку зі студентами
Оволодіння студентами прийомами самостійної роботи
6. Риторико-комунікативний аспект
Культура мовлення
Оптимальність і динамічність стилю спілкування зі
студентами
Знання індивідуальних особливостей студентів
2
3

17.

7. Виховний аспект
Соціально-економічний
Екологічний
Деонтологічний
Патріотичний
Професійної відповідальності
Етичний, моральний
Правовий
8. Висновки, пропозиції, рекомендації
Ступінь досягнення мети
Основні позитивні і негативні сторони
Узагальнена оцінка заняття
Рекомендації

18. Підпис викладача_______________ Методист ______________________ Оцінка діяльності викладача і студентів: - наявність проблеми - добре - відмінно

19. Контроль за успішністю студентів

Об'єкти контролю:
Теоретичні та практичні заняття
Ректорські контрольні роботи
Тестові заміри
Диференційні заліки та екзамени
Державні екзамени
Щомісячні, піврічні та річні дані успішності
Дані самоатестації та ін.

20. Загальна мета контролю

З'ясувати вплив методичних заходів, що
проводяться на:
• Підвищення рівня методичної,
педагогічної та фахової майстерності
викладачів;
• Підвищення якості теоретичних знань
та практичних вмінь студентів.

21. Зміст контролю

• Якість знань
• Ступінь засвоєння студентами програмного
матеріалу
• Міцність сформованих загальнонавчальних і
спеціальних умінь та навичок
• Результативність виховного впливу заняття
• Ступінь розвиваючого впливу навчального
процесу на формування інтелектуальних
здібностей студентів (аналіз, синтез, порівняння
та ін.)
• Повнота, глибина та міцність знань
• Усвідомлення знань, уміння оперувати ними в
різних ситуаціях та ін.

22. Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

• Робота в науково-методичних комісіях Міністерства
освіти і науки, комісіях інших міністерств
• Робота
в
Державній
акредитаційній
комісії,
експертних і фахових радах
• Робота в експертних комісіях ВАК
• Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій
• Робота в науково-методичних і науково-технічних
радах і комісіях вищого навчального закладу та його
структурних підрозділів
• Організація та проведення загальнодержавних
наукових конференцій, симпозіумів, семінарів

23.

• Робота з видань наукових і науково-методичних
збірників
• Виконання обов’язків заступника декана факультету
(заступника директора інституту), заступника
завідувача відділення на громадських засадах
• Участь у виховній роботі студентського колективу,
виконання обов'язків куратора (наставника)
академічної групи
• Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській
підготовці молоді
• Участь у підготовці та проведенні студентських і
учнівських олімпіад
• Участь в організації та проведенні позанавчальних
культурно-спортивних заходів
• Участь в організації наукових товариств

24. Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів


1
Виконання планових наукових досліджень із
звітністю в таких формах:
1.1. Науково-технічний звіт
1.2. Дисертація (докторська, кандидатська)
1.3. Монографія
1.4. Підручник, навчальний посібник, словник,
довідник
1.5. Наукова стаття в журналах, реферованих
виданнях, інших виданнях
1.6. Заявка на видачу охоронних документів
1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах,
семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших)

25.

2
Рецензування
монографій,
підручників,
навчальних посібників, словників, довідників,
дисертацій, авторефератів, наукових статей,
наукових проектів, тематичних планів тощо
3
Доопрацювання для перевидання монографій,
підручників, навчальних посібників, словників, довідників
Керівництво студентським науковим гуртком,
проблемною групою
Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:
- наукової статті
- заявки на видачу охоронних документів
- роботи на конкурс
- доповіді на конференцію
4
5
ПРИМІТКА Плановими є наукові дослідження, що
включені до тематичних планів науково-дослідних
робіт вищого навчального закладу, кафедри та
наукових, науково-технічних програм

26. Перелік основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

• Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів
до семінарських, практичних, лабораторних занять,
курсового та дипломного проектування, практик і
самостійної роботи студентів
• Підготовка, рецензування підручників, навчальних
посібників, словників, довідників (для педагогічних
працівників)
• Розробка навчальних планів; навчальних програм;
робочих навчальних планів, робочих навчальних
програм
• Розробка і підготовка нових лабораторних робіт

27.

• Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін
• Складання екзаменаційних білетів; завдань для
проведення модульного та підсумкового контролю;
завдань для проведення тестового контролю
• Розробка і впровадження наочних навчальних
посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо)
• Розробка і впровадження нових форм, методів і
технологій навчання
• Вивчення і впровадження передового досвіду
організації навчального процесу
• Підготовка концертних програм та персональних
художніх виставок
English     Русский Правила