Фармацевтична ботаніка аналіз буклету 2016 року
33. Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:
35. При мiкроскопiї стебла квiткової рослини у флоемi виявлений комплекс таких гiстологiчних елементiв: ситоподiбнi трубки з клiтинами-супутниц
36. При обробцi рослинних клiтин флоро-глюцином з концентрованою сiрчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вка
38. Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу
39. В перидермi стебла багаторiчної рослини виявленi сочевички, якi утворюються завдяки дiяльностi:
56. У Астрагала шерстистоквiткового квiтки сидять на вкороченiй i потовщенiй головнiй вiсi, утворюючи просте суцвiття:
68. Препарована квiтка, в якої оцвiтина редукована до плiвок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою,
75. Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:
95. Листки Aesculus hippocastanum складають-ся з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс
143. Який з псевдомонокарпних однонасiнних сухих нерозкривних плодiв характерний для видiв родини Злаковi?
147. У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:
150. Молодi листки евкалiпту кулястого супротивнi, м’якi, яйцеподiбнi iз серцевидною стеблообгортною основою; старi листки почерговi, шкiрястi, в
157. Стебла рослини стеляться по землi i вкорiнюються за допомогою додаткових коренiв. Про який тип стебла йде мова?
159. Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:
160. При вивченi рослин родини Asteraceae встановлено декiлька типiв квiток. Який тип квiток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?
167. Монокарпнi плоди представникiв родини Fabaceae сухi, багатонасiннi, розкриваються по спинному та черевномушвах двома стулками.Ця будова хара
177. Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:
181. Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:
182. Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?
782.00K
Категория: БиологияБиология

Фармацевтична ботаніка. Аналіз буклету 2016 року

1. Фармацевтична ботаніка аналіз буклету 2016 року

Виконала:
Асистент кафедри
фармацевтичної хімії
та фармакогнозії
Гуртовенко І.О.
1

2.

3. При вивченнi рослинної клiтини за допомогою
електронного мiкроскопа виявлено, що
цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така
структура:
A. Плазмалема
B. Тонопласт
C. Гiалоплазма
D. Ендоплазматична сiтка
E. Ядерна оболонка

3.

11. Пiд час мiкроскопiї
стебла виявлено
комплексну тканину, яка
складається з
ситоподiбних трубок з
клiтинами-супутницями,
луб’яних волокон та
луб’яної паренхiми. Це:
A. Флоема
B. Перидерма

4.

17. Встановлено, що
надземну частину гороху
посiвного утримують у
просторi вусики, якi є
видозмiною:
A. Верхнiх листочкiв
складного листа
B. Нижнiх листочкiв
складного листа
C. Всього складного листа

5.

родини Вересковi належать
листя з наступними
морфологiчними ознаками:
короткочерешковi, довгастолiнiйнi, з завернутими донизу краями,
зверху - шкiрястi, блискучi,
буровато-зеленi, знизу - рудоповстянi?
A. Багно звичайне
B. Мучниця звичайна
C.Журавлина болотна

6. 33. Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:

A. Лiзигеннi вмiстища
B. Схизогеннi вмiстища
C. Смолянi ходи
D. Членистi молочники
E. Нечленистi молочники

7. 35. При мiкроскопiї стебла квiткової рослини у флоемi виявлений комплекс таких гiстологiчних елементiв: ситоподiбнi трубки з клiтинами-супутниц

35. При мiкроскопiї стебла квiткової рослини у
флоемi виявлений комплекс таких
гiстологiчних елементiв: ситоподiбнi трубки з
клiтинами-супутницями, луб’янi волокна,
луб’яна паренхiма, що характерно для:
A. Покритонасiннi
B. Голонасiннi
C. Папоротеподiбнi
D. Плауноподiбнi
E. Хвощеподiбнi

8. 36. При обробцi рослинних клiтин флоро-глюцином з концентрованою сiрчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вка

36. При обробцi рослинних клiтин флороглюцином з концентрованою сiрчаною
кислотою їх оболонки набули малиновочервоного забарвлення, що вказує на їх:
A. Здерев’янiння
B. Опробкування
C. Ослизнiння
D. Кутинiзацiю
E. Мiнералiзацiю

9. 38. Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу

38. Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi
колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi
кiльцем; це може свiдчити про належнiсть
рослини до класу:
A. Дводольних
B. Однодольних
C. Папоротеподiбних
D. Хвойних
E. Гнетових

10. 39. В перидермi стебла багаторiчної рослини виявленi сочевички, якi утворюються завдяки дiяльностi:

A. Фелогену
B. Фелодерми
C. Камбiю
D. Корової паренхiма
E. Прокамбiю

11. 56. У Астрагала шерстистоквiткового квiтки сидять на вкороченiй i потовщенiй головнiй вiсi, утворюючи просте суцвiття:

A. Голiвка
B. Щиток
C. Китиця
D. Волоть
E. Колос

12. 68. Препарована квiтка, в якої оцвiтина редукована до плiвок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою,

68. Препарована квiтка, в якої оцвiтина
редукована до плiвок, 3 тичинки на довгих
тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою
перистою приймочкою, що характерно для:
A. Poaceae (Gramineae)
B. Araceae (Palmae)
C. Convallariaceae
D. Alliaceae
E. Asteraceae

13. 75. Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:

A. Гриба i вищої рослини
B. Гриба i водоростi
C. Гриба i бактерiї
D. Бактерiї i вищої рослини
E. Двох рiзних бактерiй

14. 95. Листки Aesculus hippocastanum складають-ся з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс

95. Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-оберненояйцеподiбних, зубчасто-пилчастих,
прикрiплених до черешка (рахiс листка), а
отже називаються:
A. Пальчастоскладнi
B. Перистоскладнi
C. Перисторозсiченi
D. Пальчасторозсiченi
E. Пальчастолопатевi

15. 143. Який з псевдомонокарпних однонасiнних сухих нерозкривних плодiв характерний для видiв родини Злаковi?

A. Зернiвка
B.Жолудь
C. Горiх
D. Сiм’янка
E. Горiшок

16. 147. У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:

A. Емергенцi
B. Простi волоски
C. Канальцi
D. Залозки
E. Сочевички

17. 150. Молодi листки евкалiпту кулястого супротивнi, м’якi, яйцеподiбнi iз серцевидною стеблообгортною основою; старi листки почерговi, шкiрястi, в

150. Молодi листки евкалiпту кулястого супротивнi,
м’якi, яйцеподiбнi iз серцевидною стеблообгортною
основою; старi листки почерговi, шкiрястi,
вузьколанцетнi, з коротким черешком. Як
називається таке явище?
A. Гетерофiлiя
B. Гетеростилiя
C. Гетероталiзм
D. Гетеротрофнiсть
E. Гетерогамiя

18. 157. Стебла рослини стеляться по землi i вкорiнюються за допомогою додаткових коренiв. Про який тип стебла йде мова?

A. Повзуче
B. Висхiдне
C. Витке
D. Чiпке
E. Прямостояче

19. 159. Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:

A. Укрiплення
B. Кореневого чохлика
C. Подiлу
D. Всисання
E. Розтягування i диференцiацiї

20. 160. При вивченi рослин родини Asteraceae встановлено декiлька типiв квiток. Який тип квiток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?

A. Двогубi
B. Трубчастi
C. Язичковi
D. Несправжньоязичковi
E. Лiйкоподiбнi

21. 167. Монокарпнi плоди представникiв родини Fabaceae сухi, багатонасiннi, розкриваються по спинному та черевномушвах двома стулками.Ця будова хара

167. Монокарпнi плоди представникiв родини
Fabaceae сухi, багатонасiннi, розкриваються
по спинному та черевномушвах двома
стулками.Ця будова характерна для такої
структури:
A. Бiб
B. Стрючок
C. Кiстянка
D. Листянка
E. Стрючечок

22. 177. Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:

A. Дiацитний
B. Тетрацитний
C. Анiзоцитний
D. Аномоцитний
E. Парацитний

23. 181. Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:

A.Шипшина
B. Аронiя
C. Родовик
D. Перстач
E. Глiд

24. 182. Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

A. Вiруси
B. Найпростiшi
C. Бактерiї
D. Мiкроскопiчнi гриби
E. Вiроїди
English     Русский Правила