Тема 3. Види підприємництва. Лекція 2. Посередництво як вид підприємницької діяльності
План лекції: 1. Характеристика посередницької підприємницької діяльності. 2. Торговельне посередництво на оптовому та роздрібному товарни
1. Характеристика посередницької підприємницької діяльності
Зовнішня торгівля
Структура експорту товарів
Структура імпорту товарів
Механізм і наслідки (ефекти) співпраці споживача (торговця) та торговельного посередника на товарному ринку
Дякую за увагу!
714.62K
Категория: ФинансыФинансы

Види підприємництва. Посередництво як вид підприємницької діяльності

1. Тема 3. Види підприємництва. Лекція 2. Посередництво як вид підприємницької діяльності

2. План лекції: 1. Характеристика посередницької підприємницької діяльності. 2. Торговельне посередництво на оптовому та роздрібному товарни

План лекції:
1. Характеристика посередницької
підприємницької діяльності.
2. Торговельне посередництво на оптовому
та роздрібному товарних ринках.
3. Біржове підприємництво.

3. 1. Характеристика посередницької підприємницької діяльності

Посередники – це особи та фірми, що сприяють
обертанню товарів та послуг на внутрішніх та
зовнішніх
ринках.
Вони
являються
незалежними від виробників, споживачів та
інших посередників як у юридичному, так і в
господарському відношенні. Ділові стосунки
між посередником та клієнтом (виробником
або споживачем) базуються виключно на
договірних засадах.

4.

Основна ціль посередництва - найбільш ефективне
суміщення економічних інтересів виробника та
споживача.
Економічна ефективність від співпраці з посередником
визначається величиною економії, яку буде мати клієнт при
залученні посередника до продажу готової продукції або закупівлі
товарів, у порівнянні з витратами на самостійну організацію збуту
або постачання.
У формалізованому вигляді цей критерій може бути представлений
наступним чином:
Епосер.= Вв – Оп,
(1)
де:
Е посер.
– ефект обумовлений співпрацею з
посередником;
Оп
– оплата послуг посередника;
Вв
– власні витрати підприємства по самостійній організації
збуту або постачання товару.
Таким чином, користування послугами посередника, для суб’єкта
ринку, буде доцільним лише у тому випадку, якщо Е посер. > 0.

5.

Посередницька діяльність здійснюється фактично в
усіх галузях господарювання.
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Виробнику
Споживачу
Зосередити Прискорити
увагу на
оборот
основному
капіталу
виробництві
Одержати Ефективніше
доступ до використову
найширшого
вати
кола
цільовий
виробників
ринок

6.

2. Торговельне посередництво на оптовому
та роздрібному товарних ринках.
Торговельне
(комерційне)
підприємництво
Підприємництво,
пов’язане з купівлею –
продажем товарів,
товарообмінними та
товарно-грошовими
операціями.

7.

Залежно від того, хто є покупцями в
торговельному підприємстві прийнято
виокремлювати:
підприємництво в оптовій торгівлі;
підприємництво в роздрібній торгівлі;
підприємництво в оптово-роздрібній торгівлі.

8.

Основні макроекономічні показники за 2015 рік
До відповідного
періоду
попереднього
року
Реальний ВВП (ІIІ квартал 2015р.)
Обсяг промислової продукції
Обсяг продукції сільського господарства
Капітальні інвестиції (січень–вересень 2015р.)
Експорт товарів та послуг (9 місяців 2015р.)
Імпорт товарів та послуг (9 місяців 2015р.)
Оборот роздрібної торгівлі
Реальний наявний дохід населення (ІIІ квартал 2015р.)
Реальна заробітна плата
Грудень до
грудня
попереднього
року
Індекс споживчих цін
Індекс цін виробників промислової продукції
–7,2%
–7,2%
–13,4%
–13,4%
–4,8%
–4,8%
–6,0%
–6,0%
–30,8%
–30,8%
–32,3%
–32,3%
–20,7%
–20,7%
–26,6%
–26,6%
–20,2%
–20,2%
43,3%
43,3%
25,4%
25,4%

9. Зовнішня торгівля

Темпи зростання (зниження) обсягів
торгівлі товарами і послугами
до попереднього періоду, %
експорт
імпорт
128,2
130,6
2011
130,3
132,7
2012
99,9
102,9
2013
92,5
92,8
2014
85,7
72,9

3628,4

6290,6

8878,8

8514,3
3356,2
9 місяців
69,2
67,7
-12
65,8
64,1
62,1
60,8
60
50
30
150
20
120
10
90
0
млрд.дол. США
2010 2011
2012
2013
сальдо, млр д.дол . США
темпи росту експорту, %
темпи росту імпорту, %
34,3
201
0
60
-4
-8
74,8
70
%
0
83,3
80,9
80,9
80
3243,3
2014
4
89,8
87,2
90
40
2015
8
експорт
імпорт
100
млрд.дол.США
2010
Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів і послуг
Сальдо,
млн.дол.
США
201
1
201
2
201
3
201
4
31,1
9 місяців
2015
30
експорт
+28,2
+30,3
–0,1
–7,5
–14,3
–30,8
0
імпорт
+30,6
+32,7
+2,9
–7,2
–27,1
–32,3

10. Структура експорту товарів

Товарна структура
Зміни у
структурі
продукція АПК та
харчової
промисловості
30,3
7,5
37,8
недорогоцінні
метали та вироби
з них
28,5
3,1
Географічна
структура
Російська
Федераці
я
Зміни у
структурі
18,8
6,1
12,7
Туреччина
0,7
6,5
7,2
25,4
продукція
машинобудуванн
я
0,2
10,5
Китай
4,8
1,8
6,6
10,3
мінеральн
і
продукти
11,6
3,3
8,3
продукція хімічної
промисловості
5,7
5,7
деревина,
паперова маса та
вироби з неї
0,0
0,2
4,3
Єгипет
5,1
5,4
0,3
Польща
4,9
5,2
0,3
Італія
4,6
продукція легкої
промисловості
0,2
2,2
2,4
інші товари
1,3
6,9
5,6
0
5
15
10
20
с січень–листопад 2014
25
30
35
40
0,5
5,1
4,5
0,3
Індія
3,4
3,7
Німеччина
0,4
3,0
3,4
0
5
10
%
січень–листопад 2015
січень–листопад 2014
15
20
25
%
січень–листопад 2015

11. Структура імпорту товарів

Товарна структура
структура
Географічна
Зміни у
структурі
мінеральні
продукти
29,6
2,7
Зміни у
структурі
Російська
Федерація
23,9
3,6
20,3
32,3
продукція
машинобудування
Німеччина
16,0
16,1
продукція хімічної
промисловості
0,1
Китай
12,4
13,3
продукція АПК та
харчової
промисловості
полімерні
матеріали,
пластмаси та
вироби з них
недорогоцінні
метали та вироби з
них
Білорусь
0,4
7,1
5
4,3
10
15
Італія
січень–листопад 2014
25
30
35
%
січень–листопад 2015
0,2
2,8
2,5
1,7
20
1,7
3,6
3,8
0,2
13,5
11,8
0,5
2,6
США
інші товари
1,0
5,7
6,2
0,8
4,7
4,9
0
Польща
Угорщина
6,2
5,4
0,0
7,4
6,4
1,8
6,7
0,8
9,9
9,9
0,9
10,9
9,1
продукція легкої
промисловості
9,7
10,5
0
5
0,3
10
15
січень–листопад 2014
20
25
30
%
січень–листопад 2015

12.

Позитивні наслідки співпраці виробника та посередника на товарному ринку
Механізм співпраці
Позитивні наслідки (ефекти) співпраці
Посередник використовує власні канали розподілу, Розширення ринку збуту товарів у тому числі освоєння
зв’язки, професійні навички, досвід з метою реалізації нових географічних ринків
продукції виробника
Збільшення виручки (доходу) від реалізації товарів
Посередник здійснює збут товарів крупними партіями
Прискорення обертання виробничого капіталу
при можливому цільовому виробництві під конкретне
Вивільнення
грошових
коштів
для
розширеного
замовлення і навіть через безпосереднє фінансування
відтворення виробництва
посередником інвестиційних програм виробника
Посередник, що набуває прав власності на товар,
придбаває й ризик фінансових втрат при доведенні товару
до кінцевого споживача. При наданні агентських або
комісійних послуг, посередник як правило приймає на себе
делькредере (del credere)*
Посередник, завдяки своїй спеціалізації та чисельним
контактам, здатен забезпечити широку доступність
товарів та доведення їх до цільових ринків
Посередник, на умовах взаємовигідної співпраці, може
інформувати виробника про настрої споживачів, тенденції
розвитку ринку
Передача ризиків фінансових втрат
Скорочення
непередбачених
витрат
обумовлених
фактором часу (інфляція, псування товару, зміна
уподобань споживачів тощо)
Скорочення господарських зв’язків
Повне або часткове звільнення від виконання функції
збуту товарів
Скорочення витрат на збут та просування товарів на
ринок (зберігання, транспортування, страхування,
рекламування тощо)
Отримання інформаційно-консультаційних послуг щодо
стану ринкової кон’юнктури
Корегування стратегічних та оперативних планів
виробництва продукції
Отримання конкурентних переваг на даному ринку
Мінімізація ризику непродажу продукції
Отримання надприбутку
* делькредере (del credere) – можлива умова агентського договору або договору комісії, яка передбачає відшкодування принципалу збитків за
умов неплатоспроможності покупця, в межах суми, що заздалегідь встановлена угодою.

13.

Негативні наслідки (ефекти) співпраці виробника та посередника на
товарному ринку
1. Зростання витрат виробника, пов’язаних з оплатою послуг посередника;
2. Втрата контролю над ринком збуту товарів (територіальне охоплення,
ціна продажу, сервісне обслуговування тощо);
3. Віддаленість від реального споживчого ринку;
4. Потерпання від недобросовісної діяльності посередника.
• Залежно від переходу права власності на товар, що реалізується
(самостійності продажу та інших особливостей торговельного процесу)
виділяють:
комісіонерів та консигнантів, брокерів, маклерів, аукціоністи,
комівояжерів;
оптовиків-купців у вигляді дилерів, дистриб’юторів, торгових домів,
посилторговців, джобберів.

14. Механізм і наслідки (ефекти) співпраці споживача (торговця) та торговельного посередника на товарному ринку

Механізм співпраці
Посередник перетворює виробничий
асортимент у торговий, одночасно
пропонуючи торговцю товари різних
виробників
Посередник, за рахунок близького
територіального розташування,
гарантує поставку товарів згідно
вимог и потреб торговця
Посередник інформує торговця про
новітні товарні пропозиції
Посередник покладає на себе
зобов’язання щодо поставки товарів
протягом обумовленого періоду за
контрактними цінами
Посередник, прилаштовуючись до
потреб клієнта, надає торговцю цілу
гаму додаткових, супутніх послуг
(фінансових, консультаційних,
транспортних ,технічних (сервісних),
рекламних тощо)
Наслідки (ефекти) співпраці
Оптимізація каналів закупівлі товарів
Скорочення витрат на встановлення господарських зв’язків з
постачальниками
Формування товарного асортименту
Задоволення попиту споживачів
Збільшення обсягів товарообороту
Збільшення частоти та гнучкості доставки товарів зі складу
посередника
Скорочення товарних запасів
Скорочення витрат на зберігання товарів
Скорочення оборотного капіталу на формування товарних
запасів та обслуговування торговельного циклу
Оновлення товарного асортименту
Формування попиту споживачів
Отримання конкурентних переваг
Задоволення попиту споживачів
Отримання надприбутку
Гарантування ціни поставки протягом узгодженого
проміжку часу
Проектування фінансових результатів діяльності
Отримання запланованого прибутку
Оптимізація витрат, пов’язаних з закупівлею товарів
Оптимізація торговельно-технологічного процесу
Підвищення конкурентоспроможності торговельного
підприємства

15.

Серед негативних наслідків співпраці торговця та торгівельного
посередника варто виділити:
зростання витрат торговця, пов’язаних з оплатою послуг
посередника;
втрата безпосереднього контакту з товаровиробниками у результаті
монополізації посередниками деяких ринків і, як наслідок,
відсутність альтернативних джерел закупівлі товарів;
відсутність можливості прямого впливу на виробничу політику
товаровиробників з метою удосконалення товарного асортименту;
потерпання від недобросовісної діяльності посередника.

16.

Торговельно-посередницькі операції на
товарному ринку
Агентські
(представницькі)
Комісійні
(посередницькі)
Дилерські
(по перепродажу)

17.

Основні суб’єкти торговельного посередництва
Посередник
Характеристика
Агент
Посередник, який репрезентує покупців чи продавців на довготривалій основі. Агент виконує
обмежену кількість функцій і не має права власності на товар. Отримує винагороду у вигляді відсотків
від суми укладеної за його допомогою угоди.
Брокер
Посередник, що спеціалізується на укладанні угод із продажу певних видів товарів або послуг та діє за
дорученням сторін. Суб’єктами
проведення брокерських операцій є брокерські контори, які
виступають юридичними особами, що займаються посередницькою діяльністю на біржі.
Незалежний
Це фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як фізична особа підприємець, що здійснює
біржовий брокер свою діяльність без утворення юридичної особи, та має статус члена або термінового члена біржі, або її
товарної секції.
Дилер
Посередник, що здійснює угоди купівлі-продаж цінних паперів, валюти, товарів, дієна ринку від
власного імені і за власний рахунок.
Торговий маклер Посередник, який сам не беруть участі в укладанні угоди, а тільки вказує на можливість її укладання.
Підприємницький дохід торговий маклер отримує у вигляді маклерської винагороди, розмір якої
залежить від суми укладеної угоди.
Біржовий маклер Це торговий посередник, який входить до складу персоналу біржі, сприяє укладенню угод купівліпродажу шляхом зведення партнерів, проводить торги та реєструє усну згоду брокерів продавця та
покупця на укладення угоди.
Посилторговець Посередник, який здійснює реалізацією товарів шляхом розсилання каталогів товарів потенційним
покупцям.
Комісіонер
Посередник, який від свого імені укладає за певну винагороду угоди на користь комітента і за його
рахунок.
Комівояжер
Збутовий посередник, який за дорученням підприємства не тільки продає, але й доставляє товар
покупцям (переважно в домашні господарства).
Консигнатор
Посередник, який продає товар зі свого складу на основі договору-доручення (рідше – консигнаційної
угоди).
Дистриб’ютор
Посередник, який спеціалізується на придбанні товарів у виробників і реалізації їх своїм постійним
клієнтам.
Трейдер
Біржовий посередник, що здійснює торгово-інвестиційні операції (переважно за власний рахунок) на
порівняно тривалий період (декілька днів, тижнів або місяців), сприяючи переходу капіталів з одного
ринку на іншій, з метою отримання прибутку.
Аджастер
Фізична або юридична особа, незалежний фахівець (переважно юрист) по врегулюванню претензій в
галузі страхування.

18.

3. Біржове підприємництво
Особливим видом підприємницької
діяльності є біржове підприємництво,
суб’єктом якого виступають біржі.
Біржа – це особлива організаційна форма оптової
торгівлі. Для кожної біржі характерна
спеціалізація, що визначається або географічним
регіоном (регіональні універсальні біржі), або
обраним профілем діяльності.

19.

Характеристика біржової торгівлі
концентрується у місцях масового виробництва та споживання
товарів;
здійснюється за специфічними видами товарів (біржовими товарами,
контрактами) оптовими партіями;
проводиться при відсутності товару;
проводиться регулярно;
відрізняється гласністю торгів;
характеризується вільним ціноутворенням на засадах конкурентної
боротьби між продавцями та покупцями;
здійснюється біржовими посередниками, які можуть виступати від
імені та в інтересах безпосередніх виробників та споживачів товарів;
передбачає відсутність прямого державного впливу на процес
біржового торгу;
здійснюється при наявності певних вимог до умов поставки проданих
товарів;
виробляє два основних стандарти, які характеризують якість та ціну
товару.

20.

Біржі, спеціалізація яких визначається профілем діяльності, підрозділяються на
такі види.
1. Товарна біржа – особливий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля
масовими однорідними товарами і зароджується попит та пропозиція цих товарів у
масштабах регіону, країни, співдружності країн або світового ринку.
2. Фондова біржа– установа, яка створена для забезпечення сприятливих умов
вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами на регулярній та
упорядкованій основі.
3. Валютна біржа – місце здійснення операцій з купівлі-продажу золота і валюти.
Вона організовує валютні торги й проводить розрахунки в іноземній валюті та
грошових одиницях України відповідно до домовленостей, визначає поточний
ринковий курс іноземних валют по відношенню до національної грошової одиниці,
організовує операції Національного банку з метою регулювання (підтримки)
поточного валютного курсу національної грошової одиниці.
4. Біржа праці – спеціалізується на обліку потреб у різних видах робочої сили та
наявної пропозиції робочої сили (купівля-продаж робочої сили через посередника).

21.

Аналітичне завдання 3. За даними Державної служби статистики України заповнити
таблицю та проаналізувати кількість підприємств та кількість зайнятих працівників на
підприємствах за видом економічної діяльності: "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів" за останні 3 роки. Зобразити графічно як
змінювалась кількість підприємств протягом останніх років, зробити відповідні висновки.
Кількість підприємств та кількість зайнятих працівників на підприємствах оптової та роздрібної
торгівлі
Кількість зайнятих
Код за
КВЕД
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
оптова та роздрібна
торгівля
автотранспортними
засобами та
мотоциклами, їх ремонт
оптова торгівля, крім
торгівлі
автотранспортними
засобами та
мотоциклами
роздрібна торгівля, крім
торгівлі
автотранспортними
засобами та
мотоциклами
G
Кількість підприємств
Роки
одиниць
20___
20___
20___
45
20___
20___
20___
46
20___
20___
20___
47
20___
20___
20___
у%
до підсумку
100,0
працівників
у % до
тис.осіб
підсумку
100,0

22.

Джерело: Сайт Державної служби статистики України / Публікації / Економічна діяльність
/ Діяльність підприємств / Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання»
(відповідного року)
Кількість підприємств оптової та роздрібної торгівлі
Кількість
одиниць в
тис.
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Роки
Умовні позначення.
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів (Всього по
КВЕД G)

23. Дякую за увагу!

English     Русский Правила