Лекція 7. «Глобальна економічна політика» 1. Регулятивні інститути глобальної економіки 2. Цивілізаційний вимір глобальних економічних про
Система провідних міжнародних організацій
Суб’єктна диспозиція Глобального управління
Стратегічні детермінанти економічного розвитку України в умовах глобалізації
916.50K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Глобальна економічна політика. (Лекція 7)

1. Лекція 7. «Глобальна економічна політика» 1. Регулятивні інститути глобальної економіки 2. Цивілізаційний вимір глобальних економічних про

Лекція 7. «Глобальна економічна політика»
1. Регулятивні інститути глобальної економіки
2. Цивілізаційний вимір глобальних економічних процесів
3. Глобальна модель сталого розвитку
Інформаційне забезпечення:
1. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку) : колект.
монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк, Д.Г. Лук’яненко та ін.] ; кер.авт.кол. І наук. ред.
О.Г. Білоус. – Київ: КНЕУ, 2014. – 432с.
2. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Д.Г.Лук'яненко; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ.нац.екон.ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ: [Нац.підруч.], 2008. – 219
с.: іл., табл.
3. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія
/ [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.]; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненко, А.
М. Поручник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац.екон.ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2010. – 334 с.: іл., табл
4. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография
/Д.Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч. ред. проф.
Д.Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова.-К.: КНЭУ,2013.- 466с.
5. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А.
М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана" [та ін.]. - К.: КНЕУ, 2011. - 703 с.

2. Система провідних міжнародних організацій

3.

Характеристика основних зон регіональної
інтеграції
ЄС
НАФТА
АТЕС
Континент
Європа
Північна Америка
Азія, Австралія
Рік утворення
Кількість країнучасниць
1957
1994
1989
27
3
15
Потенціал (у % до світу)
2,4
15,9
6,5
6,7
28,9
28,6
15,5
29,8
26,9
8,3
26,2
16,8
15,1
29,4
20,9
Центри інтеграції
Німеччина, Франція
США
Японія, Китай
Вторинні центри
Великобритація
-
США, Російська
Федерація
Потенціал подальшої
інтеграції
Східна Європа
Південна Америка
Південна Азія
Територія
Населення
ВВП
Виробництво
енергоресурсів
Споживання
енергоресурсів

4.

Провідні світові фінансові центри за індексом GFCI
GFCI-1 (березень 2011р.)
GFCI-9 (березень 2007р.)
Фінансовий
центр
Місце в рейтингу
Значення індексу
Місце в рейтингу
Значення індексу
Лондон
Нью-Йорк
Гонконг
Сінгапур
Шанхай
Токіо
Чикаго
Цюріх
Женева
Сідней
Торонто
Бостон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
775
769
759
722
694
694
673
665
659
658
658
656
1
2
3
4
24
9
8
5
10
7
12
14
765
760
784
660
576
632
636
656
628
639
611
609
Сан-Франциско
13
655
13
610
Франкфурт
14
654
647
Шеньчжень
15
653
6
в рейтингу не
враховувався

5.

Три механізми глобального управління
Примус
Односторонні
домовленості
економічні та
політичні
Дифузія
Децентралізована імітація
(переконання / вивчення)
Рівень
Середній - Високий
зобов’язань
Ключові мотивації Цільові
національних
транскордонні
суб'єктів
проблеми
законодавчої
Уникання
влади
торгових
диспропорцій
Високий
Низький
Основні рушійні
сили
Сила
Спосіб дій
Гармонізація
Кооперація і
прийняття рішень на
багатосторонній
основі
Інтерес
Приєднання до
Пошук рішень
міжнародних
національних проблем
організацій і
зменшення
угодам
невизначеності
Отримання
Подолання негативного
фінансової та
впливу з сторони інших
технічної допомоги
країн
Набуття зовнішніх і
внутрішніх легітимності
Знання

6.

Інституційне забезпечення прогностичних сценаріїв глобального
розвитку
Еволюційна вісь
прогностичного
розвитку
Неоліберальна
глобалізація
Концепція «глобального уряду»
Приборкана
глобалізація
Концепція «антитерористичного
уряду»
Варіанти інституціоналізації
Деструктивна вісь
прогностичного
Концепція «країни-гегемона»
Апокаліпсис
неоколоніалізм
Концепція «коаліції держав»
Моральна
глобалізація
Системна
глобалізація
Концепція «коаліції регіональних
інтеграційних утворень»
Концепція «глобального
громадянського суспільства»
Концепція «глобальної інтеграції»
Анархія

7.

Національна
економіка
Національна
економіка
Транснаціоналізація
Національна
економіка
Національна
економіка
Інтегровані
національні
економіки
Інтегровані
національні
економіки
Інституалізація
Регіональна
інтеграція
Інтегровані
національні
економіки
І Н Т Е Р Н А Ц І О Н А Л І З А Ц І Я
ПОЧАТКОВА
ЛОКАЛЬНА
ІНТЕГРАЦІЙНА
(до кінця ХІХ ст.)
(кінець ХІХсередина ХХ ст.)
(середина ХХ ст.
– кінець ХХ ст.)
ГЛОБАЛЬНА
(ХХІ століття)
Стадії інтернаціоналізації
Концепція глобальної інтеграції
Глобальна
інтеграція

8. Суб’єктна диспозиція Глобального управління

Інститути
громадського
суспільства
Неформальні
центри сили
Національні
держави
Глобальні
корпорації
Центри генерування знань і
глобального мислення
Особистості
Регіональні
інститути
Глобальна
інфраструктура
Глобальні
засоби масової
інформації
Суб’єктна диспозиція Глобального управління

9.

Концепції розвитку
Локально-цивілізаційні
Загальноцивілізаційна
Вестернізація
Споживчий матеріалізм
Духовність
Конкурентоспроможний
розвиток (лідерство,
виживання)
Сталий безпечний
розвиток
Людський
(інтелектуальний) ресурс
ГЛОБАЛЬНИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОГРЕС
Цивілізаційний дискурс економічного розвитку

10.

Стан і перспективи сучасних цивілізацій
Частка в населенні світу, %
Вид цивілізації
Частка у світовому
валовому продукті, %
1995 р.
2010 р.
2025 р.
1995 р.
2010 р.
2025 р.
Західна
13
11
10
47
46
42
Конфуціанська
25
24
22
11
14
17
Ісламська
14
18
21
11
12
15
Індуїстська
15
16
17
2
1,5
3
Латиноамериканська
9
10
9
8
8
9
Африканська
9
11
14
1
1
1
Православнослов’янська
8
7
6
4
4
5
Японська
2
1,5
1
8
8
8

11.

Лідерство
Суб’єкти
Особистостей
Корпорацій
Галузей
Регіонів
Кластерів
Країн
Блоків країн
Види
Науково-технологічне
Факторне
Інформаційне
Виробниче
Торговельне
Фінансове
Соціально-економічне
Рівні
Локальне
Національне
Регіональне
Міжцивілізаційне
Глобальне
Лідерство в глобальній економічній системі

12.

Найбільш важливі міжнародні конференції (саміт), присвячені
питанням сталого розвитку
1.
2.
Назва
Місце та час проведення
Конференція ООН Стокгольм, Швеція, 1972
з питань
рік
навколишнього
середовища
Конференція ООН
Ріо-де-Жанейро,
із навколишнього
Бразилія, 1992 рік
середовища та
розвитку
3.
Саміт Тисячоліття
ООН
4.
Конференція ООН
зі сталого розвитку,
Rio+20
5.
Саміт ООН з
питань розвитку
після 2015 року
(Post-2015)
Основні здобутки
27 принципів захисту навколишнього середовища та розвитку (права
людини, збереження та доступ до природних ресурсів, економічний
розвиток, боротьба із забрудненням навколишнього середовища тощо)
План дій "Agenda 21" (питання боротьби з бідністю, управління
ресурсами, посилення ролі окремих соціальних груп, засоби
досягнення визначених цілей) Конвенція про біорізноманіття
(Convention Biological Diversity) Конвенція ООН про боротьбу з
опустелюванням (United Nations Convention to Combat Desertification)
Рамкова Конвенція ООН зі змін клімату (United Nations Framework
Convention on Climate Change) Кіотський протокол до Рамкової
Конвенції ООН зі зміни клімату (1997)
Нью-Йорк, США, 2000 Розроблено Цілі розвитку тисячоліття (скоротити бідність, забезпечити
рік
доступ до освіти, тендерну рівність, покращити стан жінок у
суспільстві, скоротити смертність серед немовлят та дітей віком до
п'яти років, боротьба із хворобами, питання сталості навколишнього
середовища, глобальна співпраця для розвитку)
Ріо-де-Жанейро,
Бразилія, 2012 рік
Цілі сталого розвитку (SDG, Sustainable Development Goals) (наголос на
боротьбі з бідністю, освіті, розвитку енергії з відновлюваних джерел,
боротьбі зі змінами клімату тощо)
Нью-Йорк, США, 2015 Звіт про виконання Цілей розвитку тисячоліття; розробка нового Плану
рік
дій на період з 2015 року

13.

Топ-5 із 17 цілей сталого розвитку (Rio, 2012р.) в залежності від їх
важливості для розвинених країн (максимальне значення - 8)
Цілі
Ціль 13. Протидія зміни клімату
Ціль 7. Доступ до стабільних, надійних та новітніх
джерел енергії для всіх
Ціль 12. Забезпечення умов для сталого
споживання та виробництва
Ціль 14. Стале споживання ресурсів, океанів,
морів для сталого розвитку
Ціль 10. Зменшення нерівності в межах країн та
серед них
Загальна оцінка цілі
7,1
6,4
6,3
4,4
3,6

14.

П’ять глобальних ризиків за ступенем впливу та ймовірністю
настання з 2015 року
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
За ймовірністю настання
Міждержавні конфлікти з
регіональними наслідками
Екстремальні погодні умови
За ступенем впливу
Кризи постачання води
Швидке та масове розповсюдження
інфекційних захворювань
Недоліки управління
Зброя масового ураження
Державний колапс або криза
Міждержавні конфлікти з
регіональними наслідками
Високий рівень структурного Неспроможність адаптуватися до змін
безробіття
клімату

15. Стратегічні детермінанти економічного розвитку України в умовах глобалізації

English     Русский Правила