Аксаміт
Басэтля
Задаць пытлю
Выцінаць
Драпянка
Каралі
Трупцець
Утнуць (уцяць)
Як Піліп з канапель
Мяльнуць
Снавацца
Улонне
Блазан (блазніцы)
342.50K
Категория: ЛитератураЛитература

Віктарына. Аксаміт

1. Аксаміт

2.

«А хмаркі ў фарбах златалітых,
Ў шаўках агністых, аксамітах,
То паасобку, то гурткамі,
То залатымі ланцужкамі,
Як бы спыніўшысь нерухліва,
Усмешкі кідаюць шчасліва, —
І ім хацелася, відаць,
Святы Вялікаднік вітаць.»
“Новая зямля”

3.

– шаўковая тканіна з кароткім
густым ворсам (руск. – бархат)

4. Басэтля

5.

«Граў на скрыпачцы камар,
На дудачцы – чмель-дудар,
Хрушч узяў басэтлю,
Задае там пытлю.»
“Рак-вусач”

6.

– беларускі народны смычковы
музычны інструмент нізкага
гучання, кантрабас

7. Задаць пытлю

8.

– праявіць сябе ў поўную сілу

9. Выцінаць

10.

«Авадзень на леры
Выцінаў без меры,
А чырвоны конік
Жарыў у гармонік.»
“Рак-вусач”

11.

– старанна выводзіць якуюнебудзь мелодыю, гук

12. Драпянка

13.

“Хадзіў коцік пад масток,
Лавіў рыбку за хвасток,
Потым дзеду ён на печы
Казкі-байкі варкаваў,
Белым хвосцікам дарэчы
Тахты спевам адбіваў...
Ну, такі каток харошы,
Як драпянка за тры грошы!”
“Савось-распуснік”

14.

– адзежына з грубай, шурпатай
тканіны

15. Каралі

16.

«А па купінах,
Каля пнёў, лам’я
Чырвань спелая,
Тых суніц сям’я,
Нібы ўсыпана
Тут каралямі,
I глядзяць яны
Кралі-кралямі —
Сакавітыя,
Як налітыя,
Ды ўсе ладныя,
Ды панадныя.»
“Міхасёвы прыгоды”

17.

– упрыгожанне з каралавых або
іншых каштоўных камянёў, якое
надзяваецца на шыю

18.

Панадны

19.

- такі, што прыцягвае да сябе
якімі-небудзь якасцямі;
прыемны, прывабны

20. Трупцець

21.

«Але тут сёстры сердавалі
І залаб Юзіка цягалі.
Тады іх згода прападала,
Між імі бойка вынікала.
Пускаў тут Юзік лыжку ў дзела;
Не раз лабаціна трупцела
Ў сястрычак Гэлі ці Ганулі.»
“Новая зямля”

22.

– утвараць глухі нячысты гук

23. Утнуць (уцяць)

24.

«Грай, дударыку, грай,
А ты, муха, выцінай!
Грай на скрыпцы, сляпень,
На басэтлі, авадзень!
Чмель, у бубен бубні!
Шэршань, песню утні!
Я хачу паскакаць,
Ўсіх на баль пасклікаць.»
“Новая зямля”

25.

– пачаць іграць на якім-небудзь
музычным інструменце

26. Як Піліп з канапель

27.

«Выскачыў журавель,
Як Піліп з канапель,
Напалохаў жабку,
Адтаптаў ёй лапку.
Пайшлі ў скокі сотні пар,
А за імі і камар
Бусла спрытна падхапіў,
Буслу ногу зачапіў,
На мазоль наступіў.»
“Рак-вусач”

28.

– раптоўна, знянацку (выскачыць
адкуль-небудзь, з’явіцца дзенебудзь)

29. Мяльнуць

30.

“Рыбкі хвосцікам мяльнуць
Ды галоўкамі кіўнуць.
І хутчэй наўцекача
Ад рачышчы-вусача.”
“Рак-вусач”

31.

– павярнуць з боку ў бок,
махнуць

32. Снавацца

33.

“Сядзе хлопчык над крынічкай
I не зварухнецца,
Пазірае, як над дзічкай
Пташачка снуецца
I сваіх маленькіх дзетак
Корміць чарвячкамі.
Эх, як слаўна сярод кветак
Летнімі дзянькамі!..”
“У полі”

34.

- рухацца ў розных кірунках, туды
і сюды

35.

Разгаты

36.

“Пад карэннямі ракіты
Жыў-быў рак, вусач сярдзіты...
З доўгімі вусішчамі,
З чорнымі вачышчамі,
Зыркімі, лупатымі,
З лапамі разгатымі,
Шырачэзны ў шыі,
Клешні – во якія!”
“Рак-вусач”

37.

– з растаўленымі ў бакі галінамі,
развілінамі

38. Улонне

39.

«Доктар дзіцячы
Лячэнне прызначыў —
Адправіць Міхася на вёску.
Паветрам гаючым
I сонцам бліскучым
Міхасевы сілы ўзмацніць.
На ўлонні прыроды
Такія прыгоды,
Што ў горадзе нельга й сасніць.»
“Міхасёвы прыгоды”

40.

– паверхня ці нетры вады, зямлі

41.

Смуга

42.

“Патускнела яснасць дзён,
Хмары сцелюцца, як лён,
Ды звісаюць нізка.
Залягае, як туга,
На твар далечы смуга —
Восень блізка, блізка.
Ужо шле яна паслоў
Па гусей і па буслоў —
Час ім, час у вырай!”
“Міхасёвы прыгоды”

43.

- лёгкая, падобная на дым атмасферная
пялёнка, дымка, туман

44.

Кузурка

45.

Ўгары над хвойнікам зялёным
Снуюцца пчолкі з ціхім звонам,
Кузуркі розныя і мушкі
Свае спраўляюць гулі-гушкі
І так танюсенька гудуць,
Што ледзьве-ледзьве можна ўчуць.
“Новая зямля”

46.

– усякае маленькае насякомае

47.

Халепа

48.

«Халепа страшная была, секла,
ды яшчэ з ветрам»

49.

- «мокрае» надвор’е, снег з
дажджом

50. Блазан (блазніцы)

51.

«Важна сеў Міхась на пні
Між бярозак у цяні,
А суніцы, як блазніцы,
Сталі хлопца спакушаць,
Араматамі дышаць...»
“Міхасёвы прыгоды”

52.

- той, хто сваімі паводзінамі
любіць пацяшаць другіх

53.

Багна

54.

«А ноч ціхутка; ў багне цёмнай
Пустэлі страшнай і бязмоўнай
Гараць дрыготна, ззяюць зоркі,
Як найдарожшыя пацёркі,
То паасобку, то гурткамі,
То брыльянцістымі радкамі»
“Новая зямля”

55.

– нізкае топкае месца, грузкае
балота; дрыгва

56.

Ганіць

57.

«Шэршань барабаніць,
Камарыка ганіць:
«Пайшоў вон! Пайшоў вон!
Ты не гэты бярэш тон!»
“Рак-вусач”

58.

– прызнаваць непрыгодным,
кепскім; даваць нізкую ацэнку

59.

Дзякуй за ўдзел!
English     Русский Правила