7.51M
Категория: МенеджментМенеджмент

Концепція менеджменту заінтересованих сторін

1.

2.

1. Сутність та зміст концепції
заінтересованих сторін.
2. Основні моделі аналізу та
ідентифікації заінтересованих сторін.
3. Організація взаємодії з
заінтересованими сторонами.

3.

Основним предметом дослідження теорії
стейкхолдерів виступають взаємовідносини різних
груп та індивідів, що переслідують свої інтереси,
які пов’язані з діяльністю певної фірми

4.

У межах неоінституціональної теорії ці
взаємовідносини розглядаються як “пучок
контрактів”.
“Контракти” можуть приймати форму
обміну, трансакцій або делегування
повноважень з ухвалення рішень. Згідно
агентської теорії стейкхолдерів (stakeholderagency theory) фірма може бути
представлена як “сплетення контрактів”
(nexus of contracts) між зацікавленими
сторонами. Ці контракти (взаємозв’язки)
розглядаються як внески різних
зацікавлених сторін взамін вигід та
стимулів, які забезпечує їм організація.

5.

А. Берле, вважав, що основною метою
функціонування підприємства є турбота про
добробут акціонерів.
М. Додд зауважив, що цілі корпорації повинні
включати забезпечення безпеки робочих,
покращення якості продукції, підвищення
добробуту суспільства.

6.

«Стейкхолдер – це будь-яка
група або індивід, здатний
вплинути на досягнення
мети організації».
Е. Фрімен «Strategic Management:
AStakeholder Approach»

7.

Етапи аналізу та управління
стейкхолдерами:
1. Визначення всіх
стейкхолдерів.
2. Визначення ключових потреб
всіх стейкхолдерів.
3. Аналіз інтересів та впливу
кожного стейкхолдеру.
4. Формування списку дій для
управління очікуваннями
стейкхолдерів.
5. Виконання запланованих дій.
6. Аналіз результатів управління
та повторення процесу.

8.

Стейкхолдери – це особа або група
осіб, заінтересованих в будь-яких
рішеннях або діяльності
організації.
Стандарт
соціальної
відповідальності
ISO 26000

9.

Стейкхолдером (заінтересованою стороною)
вважається будь-яка особа або група осіб,
що впливає на діяльність організації або
відчуває на собі вплив цієї діяльності.

10.

Відносини стейкхолдерів з організацією:
впливати на діяльність організації;
знаходитися під впливом організації;
одночасно як знаходитися під впливом, так і
впливати на діяльність організації;
взаємовплив між зацікавленими сторонами та
підприємством на сьогодні відсутній, але може
виникнути в майбутньому.

11.

Організація
Зацікавлена сторона (стейкхолдер)
Наявність впливу
Так
Ні
Так
Ні
Взаємозалежність
(1)
Вплив зацікавленої
сторони на
діяльність
підприємства (2)
Вплив підприємства
на діяльність
зацікавленої
сторони (3)
Відсутність
суттєвого впливу
зацікавленої
сторони на
діяльність
підприємства, але
наявність
потенціалу щодо
його виникнення в
майбутньому (4)
Типологія взаємовідносин органіації із зацікавленими
сторонами

12.

Джерела інформації
для контролю
дотримання
інтересів
стейкхолдерів
Очікування (інтереси)
стейкхолдерів від
підприємства
Показники, які дають
змогу контролювати
дотримання інтересів
Працівники
Достойна винагорода,
безпека праці, умови
праці, можливість
просування по
службовій драбині,
тренінги
Рівень оплати праці,
відповідність умов
праці встановленим
стандартам, плинність
кадрів, частка
молодих спеціалістів
Звіти підприємства,
новини ринку робочої
сили, статті в
періодичних виданнях
Власники та
менеджери
Вартість
підприємства,
дивіденди, динаміка
розвитку організації,
умови оплати праці
(наприклад,
залежність від
бонусів)
Ринкова вартість
підприємства,
прибуток, дивіденди,
обсяг реалізації
продукції
Фінансові звіти
організації
Стейкхолдери

13.

Споживачі
Банки
Постачальники
Надійність,
якість,
післяпродажне
обслуговування,
співвідношення
ціна/якість
Ліквідність,
платоспроможніс
ть, здатність
генерувати
грошовий потік
Обізнаність
споживачів щодо
бренду, індекс
задоволеності
споживача
Показник
ліквідності,
показники
платоспроможно
сті, показники
грошового
потоку
Надійні
та Тривалість угоди
довготривалі
між організацією
відносини
із та
підприємством
постачальником,
кількість
невчасних
платежів,
кількість
невчасних
поставок
Реклама,
спеціалізована
література,
елементи
післяпродажного
сервісу
Фінансові звіти
організації,
внутрішні
прогнози банків
щодо діяльності
організації
Договори, умови
співпраці
з
іншими
контрагентами

14.

Державні органи
влади
Відповідність
чинному
законодавству,
створення робочих
місць, подача точної
адекватної
інформації про
діяльність
організації
Відповідність
Звіти в держані
чинному
органи влади, пресзаконодавству,
релізи
кількість створених
робочих місць
Суспільство
Безпека діяльності
стосовно
суспільства, внесок
у
розвиток
суспільства
Відповідність
Новини в засобах
операцій,
які масової інформації
виконує організація
стандартам
безпеки,
кількість
суспільно важливих
проектів,
які
виконує організація
Громадські
організації
Відповідність
вимогам третього
сектора
(екологічним,
суспільним,
етичним)
Відповідність
екологічним
нормам,
використання
дитячої праці,
неоплата
понаднормових
годин праці
Екологічні
звіти,
звіти громадських
організацій
із
специфічних питань

15.

2. Основні моделі аналізу та
ідентифікації заінтересованих
сторін.
Аналіз зацікавлених осіб дозволяє визначити
інтереси всіх стейкхолдерів, які можуть
вплинути на організацію; виявити потенційні
складнощі, які можуть перервати розвиток
організації або знизити успішність
організації; виділити ключових осіб, які
повинні бути поінформовані, визначити групи
осіб, які повинні бути залучені, оцінити
кошти, правила і принципи комунікації
протягом всього життєвого циклу організації
та спланувати дії для зниження негативного
впливу стейкхолдерів на організацію.

16.

17.

18.

19.

Для того, щоб виявити стейкхолдерів, підприємству
рекомендовано відповісти на наступні запитання:
- щодо яких стейкхолдерів
існують законні обов'язки?
- як впливає діяльність
підприємства на
стейкхолдерів?
- яких соціальних партнерів
залучити до реалізації
програм з корпоративної
соціальної відповідальності
(КСВ)?
- які програми КСВ реалізують основні
конкуренти?
- які найважливіші соціальні проекти можуть
вплинути на ланцюг додаткової вартості?
- як розрахувати результат (економічний ефект)
від системи врегулювання взаємовідносин
стейкхолдерів?

20.

21.

22.

23.

24.

Сітьове зображення відносин
заінтересованих сторін: А — цільова
сторона; А+ — ресурси, які А отримує
від Б; А-- — ресурси, які А надає для Б

25.

Положення елемента в мережі описується за
допомогою:
-щільність (density)
-центральності (centrality)
• ранг (degree),
•доступності (closeness)
•посередництва (betweenness)

26.

Модель Г. Саважа

27.

28.

Ключовим питанням в процесі взаємодії зі
стейкхолдерами є проблема узгодженості їхніх
інтересів, здебільшого різнонаправлених, а не
рідко й взаємовиключних. Відцентрова сила,
що діє на організацію з боку основних груп
зацікавлених сторін вимагає чіткої системи
взаємозв’язків, що дозволить оперативно
реагувати на запити і використовувати саме ті
засоби, які найкраще задовольнятимуть
потреби.

29.

Важливим етапом процесу
роботи зі стейкхолдерами
є визначення механізмів
залучення кожного
стейкхолдеру в діяльність
організації і способів
управління його діями. На
практиці існує 4 основні
стратегії управління
стейкхолдерами, які
описані в наступні
матриці.

30.

високий
низький
Рівень
впливу
Зберегти
задоволеність
Пильний контроль і
залучення
«консультанти»
«партнери»
Моніторинг, низький
рівень залучення
Повне інформування
про проект
«тимчасові
робітники»
низький
«підтримка»
Рівень
важливості
високий
Стратегії управління стейкхолдерами

31.

Для того, щоб розробити стратегію з
КСВ слід насамперед:
•по-перше, мати сталу підтримку
вищого менеджменту та власників,
провідних працівників компанії;
•по-друге, здійснити аналіз відповідної
діяльності аналогічних компаній;
•по-третє, підготувати матрицю
програм, що пропонуються;
•по-четверте, розробити варіанти
можливих заходів/ партнерів/ресурсів;
•по-п’яте, виробити, сформулювати,
обґрунтувати ключові сфери у
внутрішній та зовнішній КСВ, які
збігаються з бізнес стратегією
конкретної компанії.

32.

абсолютна
добровільність;
взаємний моральний
(матеріальний) зиск;
комплексність;
системність;
тривалість;
вагомість;
розвиток партнерства;
Відкритість та
публічність;
адресність соціальної
підтримки;
Різноманітність.

33.

Стратегія з КСВ має
базуватися на
врахуванні специфіки
зовнішнього бізнес
оточення та соціального
середовища (велике
місто або селище тощо),
напрямку діяльності та
масштабі компанії. Вона
може містити заходи з
підтримки освіти,
інвестицій у людський
капітал безпосередньо у
компанії.

34.

Рівень взаємодії
Консультації
Перемови
Метод взаємодії
■ Анкетування
■ Фокус-группи
■ Зустрічі з окремими стейкхолдерами
■ Публічні зустрічі та семінари
■ Онлайн-механізми зворотнього зв’язку
■ Консультативний комітет
■ Колективні перемови з працівниками через професійні спілки
■ Форуми за участю різних стйкхолдерів
■ Консультативні комісії
■ Процеси по досягненню консенсусу
■ Фокус-групи
■ Онлайн-системи зворотного зв’язку
Співпраця
■ Спільні проекти
■ Спільні підприємства
■ Партнерства
■ Багатосторонні ініціативи
Інтегрування в процес ■ Інтеграція стейкхолдерів в систему управління, стратегічний та
управління і прийняття операційний менеджмент
рішення
Залучення

35.

36.

37.

38.

Особливо важлива звітність
перед стейкхолдерами.
Компаніям потрібно
проводити регулярний
моніторинг і оцінювати
свою діяльність щодо
залучення стейкхолдерів.
English     Русский Правила