Тема 7. Транснаціоналізація глобальної економіки
1. Основні риси сучасних ТНК
Конкурентні переваги ТНК.
Ефективність стратегій поведінки ТНК на глобальних ринках визначається особливими конкурентними перевагами, які притаманні їх
2)      Переваги інтернаціоналізації
3)      Переваги розміщення
2. Типові бізнес-моделі (стратегії) поведінки ТНК
4.Транснаціональна стратегія –
Особливості інвестиційної стратегії сучасних ТНК.
Обсяги ПІІ у сучасній економіці
Причини поширення інвестиційних стратегій ТНК порівняно з іншими способами входження на іноземні ринки
Вплив ТНК на конкурентне середовище приймаючих країн
2. Негативні наслідки діяльності ТНК у країнах розміщення
383.63K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Транснаціоналізація глобальної економіки

1. Тема 7. Транснаціоналізація глобальної економіки

План лекції 2.
1. Об‘єктивні конкурентні переваги
сучасних ТНК.
Тема 7.
Транснаціоналізація
глобальної
економіки
2. Типові моделі поведінки ТНК.
3. Вплив ТНК на конкурентне
середовище приймаючих країн.

2. 1. Основні риси сучасних ТНК

1. Інтернаціональний характер сфери
функціонування та капіталом.
2. Концентрація великого матеріального та
фінансового потенціалу.
3. Носії досягнень НТП через можливість
здійснення значних витрат на НДДКР.
4. Об’єднання у фінансові групи з банками.
5. Значна диверсифікація діяльності.
6. Відносна незалежність руху власного
капіталу відносно процесів у
національних межах.

3. Конкурентні переваги ТНК.

Оптимізація розміру корпорації та можливість використання
ефекту масштабу;
- зниження собівартості за рахунок раціоналізації окремих
операцій та економії на операційних (транзакційних)
витратах;
- підвищення ефективності через доступ до ресурсів інших
країн;
Конкурентні
переваги
ТНК.
- використання у власних інтересах особливостей державної
політики різних країн (податкової, грошово-кредитної) для
раціоналізації оподаткування, різниці валютних курсів тощо;
-здатність подовжувати життєвий цикл своїх технологій і
продукції за рахунок використання застарілих зразків у
приймаючих країнах;
- можливість уникати митних бар’єрів за допомогою ПІІ ;
- технологічне лідерство, максимально ефективне використання
нагромадженого управлінського та маркетингового досвіду;
- близькість до споживачів продукції, налагодження співпраці
з політичними елітами.

4. Ефективність стратегій поведінки ТНК на глобальних ринках визначається особливими конкурентними перевагами, які притаманні їх

діяльності.
Згідно до однієї з найпоширеніших теорій у
дослідженні даного питання - теорії (або
парадигмі) Дж. Даннінга, конкурентні переваги
ТНК об’єднані у три групи:
1. Переваги власності - матеріальні (фізичний
капітал, фінансові ресурси) та нематеріальні
(технологія, знання, досвід) активи ТНК.
Сукупний вид переваг власності – загальний орг.
потенціал ТНК, підприємницький, управлінський
досвід, інтелектуальний потенціал менеджерів,
набута репутація, довіра на м/н ринках капіталу,
політичні контакти, довгострокові ділові зв’язки з
іншими фірмами.

5. 2)      Переваги інтернаціоналізації

обумовлені отриманням більш високих і
довгострокових прибутків шляхом
самостійної діяльності на закордонних
ринках (через власні філії) порівняно з
використанням місцевих дистриб’юторів.
Переваги інтернаціоналізації пов’язані із:
2) Переваги
інтернаціоналізації
• уникненням витрат на пошук партнерів,
переговори, на захист прав власності;
• зменшенням державного втручання
(відсутність квот, тарифів);
• можливістю контролювати поставки і умови
продажу;
• можливістю компенсувати витрати у
випадку ризиків втрати ринків збуту
(експорт).

6. 3)      Переваги розміщення

Визначаються територією, де здійснюватиметься
діяльність ТНК.
Переваги розміщення зумовлені:
3) Переваги
розміщення
- розміром ринку,
- забезпеченістю факторами виробництва,
- розвитком інфраструктури,
- інвестиційним кліматом,
- політичними ризиками,
- національно-культурними цінностями,
- м/н витратами транспорту та зв’язку.

7. 2. Типові бізнес-моделі (стратегії) поведінки ТНК

1. Мультиринкова стратегія –
орієнтація на максимальне
пристосування до потреб
місцевих ринків (перенесення
на зарубіжні ринки всіх
ланцюгів створення вартості).
Переваги – врахування
особливостей місцевого попиту
Недоліки – неможливість:
- економії на місцезнаходженні,
- перенесення набутого досвіду на
іноземні ринки

8.

2. Міжнародна стратегія – перенесення на іноземні ринки цінних
навичок та продуктів (послуг), які відсутні у місцевих конкурентів
(зосередження НДД та розробки продукту в одному місці) .
Переваги – перенесення набутого досвіду на іноземні ринки
Недоліки – відсутність реагування на особливості місцевого попиту,
нездатність реалізувати економію на місцезнаходженні та
використати ефекту кривої досвіду у повній мірі.
3. Глобальна стратегія – збільшення прибутковості за рахунок
зосередження виробництва, маркетингу та НДД у кількох зручних
місцях.
Переваги – використання економії за рахунок масштабів.
Недоліки – відсутність реагування на особливості місцевого попиту.

9. 4.Транснаціональна стратегія –

одночасне досягнення мінімізації
витрат та пристосування до
місцевого попиту.
Переваги – використання економії
за рахунок масштабів, врахування
особливостей місцевого попиту,
отримання вигоди від глобального
навчання (обмін знаннями та
технологіями).
Недоліки – складність
впровадження через організаційні
проблеми.

10.

11. Особливості інвестиційної стратегії сучасних ТНК.

Основним способом зовнішньої експансії ТНК є
входження на іноземні ринки шляхом
здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ).
ПІІ – безпосередні вкладення у виробничі або
маркетингові активи в іншій країні (критерій
міністерства торгівлі США для ПІІ -суб’єкт
купує більше 10% власності іноземного
підприємства).
Слід розрізняти ПІІ та іноземні портфельні
інвестиції (ІПІ).
ІПІ – це вкладення економічних суб’єктів
(фізосіб, фірм, урядів) у фінансові інструменти
інших країн. ІПІ не передбачають значної
частки власності в іноземній компанії.

12. Обсяги ПІІ у сучасній економіці

У статистиці ПІІ слід розрізняти
показники –
• потік ПІІ – рух ПІІ за певний період (притік в
країну, чи відтік з країни);
• загальна сума ПІІ – сумарна вартість
нагромаджених в країні іноземних активів.
В Україні річний потік ПІІ
коливався в межах 2- 3 млрд. дол.,
а загальна сума нагромаджених
ПІІ склала близько 40 млрд. дол.
- Загальна сума нагромаджених у
світі ПІІ перевищує 5 трлн. дол.
- За остання 25 років загальний
потік ПІІ зріс на 900 %, у той час як
обсяги світової торгівлі зросли
лише на 121 %, а світового
виробництва – на 34 %.
Найбільше ПІІ сконцентровано в
АПК, торгівлі та фінансовому
секторі.
Частка підприємств, де іноземні
ТНК володіють більше 10 % СК
складає 4,5 % всіх компаній, але ці
підприємства створюють близько
третини ВВП, концентрують 20 %
зайнятих та чверть всього обсягу
капіталу в країні.

13. Причини поширення інвестиційних стратегій ТНК порівняно з іншими способами входження на іноземні ринки

Переваги входження за рахунок ПІІ порівняно із
іншими способами (експорт, ліцензування):
Причини поширення
інвестиційних
стратегій ТНК
порівняно з іншими
способами входження
на іноземні ринки
1.
Зменшення транспортних витрат (особливо
актуально при низькому співвідношенні «цінавага» товару);
2.
Подолання «недосконалостей ринку» :
- перешкоди вільної торгівлі;
- недоліки ліцензування:
а)втрата технологічної переваги
б)неможливість контролювати виробництво,
продажі та стратегію компанії в іншій країні, що не
дозволяє отримувати прибутки від експлуатації ноу-хау;
в)окремі інноваційні розробки ТНК непридатні
для ліцензування (організаційно-управлінська культура,
набутий досвід, маркетингові стратегії тощо);

14. Вплив ТНК на конкурентне середовище приймаючих країн

1. позитивні наслідки діяльності ТНК у країнах розміщення:
• зростання зайнятості;
• зростання ВВП та доходів населення;
• підвищення кваліфікації робочої сили,
• збільшення податкових надходжень до держбюджету;
• зростання внутрішніх капіталовкладень, підвищення технологічного
рівня виробництва;
• посилення конкуренції, що стимулює нац. виробників впроваджувати
досягнення НТП, підвищувати кваліфікацію персоналу, якість
продукції, обслуговування споживачів.
• зниження товарного імпорту (імпортозаміщуючий тип виробництва)
або зростання експорту (експортоорієнтований тип виробництва).

15. 2. Негативні наслідки діяльності ТНК у країнах розміщення

• забруднення навколишнього середовища
внаслідок переміщення шкідливих виробництв з
розвинутих країн з високими екологічними
нормами і стандартами у країни, що
розвиваються;
• вилучення ресурсів з країн, що розвиваються,
шляхом застосування внутрішньофірмових
трансфертних цін;
• знищення під тиском МК місцевих виробників і,
як наслідок, збільшення безробіття та соціальної
напруженості;
• здійснення з боку ТНК тиску на уряди країн, у т.ч.
через міжнародні організації (МВФ, МБРР, СОТ);
• підрив економічної політики країни у випадку
конфлікту інтересів ТНК та держави.
English     Русский Правила