4.53M

Адам және қарым-қатынас

1.

Адам. Құқық.
Қоғам
Тақырып: Адам және қарым
қатынас

2.

Жоспар:
Адам мен азамат
құқықтары мен еркіндіктері
Қарым-қатынас пен оның
түрлері

3.

1. Адам мен азамат құқықтары
мен еркіндіктеріазамат
құқықтары мен еркіндіктері
дам мен азамат құқықтары
мен еркіндіктері

4.

Адам Құқықтарынық
жалпыға бірдей
Декларациясы

5.

6.

Адам мен азамат құқықтарының
түрлері
Жеке (азаматтық)
Саяси
Әлеуметтік-экономикалық, мәдени

7.

Жеке құқық
Өмір сүру құқығы
Адамның қадір-қасиетіне
қолсұғылмаушылық
Әркімнің өміріне қолсұғылмаушылық
Тұрғын үйге қолсұғылмаушылық

8.

Саяси құқық
Мемлекет ісін басқаруға қатысу
Бейбіт митингілер мен жиналыстарға,
демонстрациялар мен шерулерге қатысу

9.

Әлеуметтік-экономикалық,
мәдени құқық
Мұрагерлік құқық
Кәсіпкелік қызмет еркіндігі
Тынығу құқығы
Мәдени тұрмыс құқығы
Қарым қатынас тілін еркін таңдау құқығы

10.

2. Қарымқатынас және
оның түрлері

11.

Қарым-қатынас
адамдардың қызметті бірлесіп
істеу қажеттігінен
туындайтын, адамның өзге
адаммен немесе адамдар
тобымен пікір алмасуын,
өзара әрекеттесудің біртұтас
стратегиясын жасап
шығаруын, басқа адаммен
оны қабылдау және түсіну
бағытында қатынасқа келуін
және сол қатынастың кері
байланыс арқылы тудырған
салдарын айтамыз.

12.

Қарымқатынас

13.

1. Коммуникативті
қарым-қатынас
(латын. communicatio –
біріктіру, байланыстыру)
адамдардың танымдықеңбек үрдісіндегі өзара
әрекеттесуінің және ой,
ақпарат, идеялар
алмасуының өзіндік
жүзеге асырылу формасы.

14.

Интереакти
вті қарымқатынас
адамдардың бір-біріне әсер ете әрекеттесуінің,
тұлғааралық қатынастардың пайда болуы мен
дамуы мәнінің әлеуметтік-психологиялық
үрдістер мен құбылыстардан туындайды және
олардың өзара әрекеттесудің ортақ
стратегиясын жасауынан көрініс береді.

15.

Перцептивті
қарымқатынас
адамның әлеуметтік объектілерді
(өзгелерді, топты т.б.) қабылдау, түсіну
және бағалауын, өзге адамның бейнесін
қалыптастыру үрдісін көрсетеді. Егер
сөз сахнадағы әртістің перцепциялық
қабілеті туралы болса, онда оның залда
отырған көрермендердің талғамынан
шығу мүмкіндігі туралы деп түсіну
керек.

16.

Қарым-қатынас
Адамдарды бір-бірімен кездестіріп,
пікірлесуге алып келетін қозғаушы
күштердің (себептердің) сипатына
қарай қарым-қатынас ресми және
бейресми деп бөлінеді.

17.

Ресми қарымқатынас
Қоғамдық орындарда
қызмет бабы бойынша
қатынас орнатуды ресми
қарым-қатынас дейміз.
Ресми қарым-қатынастың
өзіндік бірізділікке
түсірілген қалыптасқан
ережелері болады.
Олар ресми
әдеп нормалары деп
аталады.

18.

Биресми
Адамдар арасындағы
қарым-қатынас қоғамдық
орындардан тыс жерлерде
де тоқтаусыз жүріп
жатады. Адамдар
тұрмыста көшеде,
саябақтарда т.б.
жерлерде өндірістен тыс
пікірлеседі. Олар қарымқатынастың бейресми
түрлеріне жатады.

19.

Қарым-қатынас
Төте
Жанама
Делдалд
ық
Бір адамның
екінші
адаммен
бетпе-бет
кездесуі
арқылы
жүзеге
асатын
қарымқатынас
формасы
Газет,
журнал,
аудиовизуал
ды
кұралдармен
қарымқатынас
жасау
формасы
Екіжақты,бір
жақты
немесе
жанама
байланыс
түрінде
жүзеге
асатын
қарымқатынас
English     Русский Правила