1.90M
Категория: СоциологияСоциология

У чому суть багатокультурності, і як вона проявляється в українському суспільстві?

1.

У чому суть багатокультурності, і
як вона проявляється в
українському суспільстві?

2.

Технологія «Захист ідеї»
Поясніть зміст висловлювань.
1. Світ належить оптимістам, песимісти — тільки глядачі.
(Ф. Г’їзо)
2. Жити — це не означає дихати, це означає — діяти. (Ж-Ж.
Руссо)
3. Наше життя — це те, що ми думаємо про нього. (Марк
Аврелій)

3.

Технологія «Захист ідеї»
Поясніть зміст висловлювань.
● 4. Ключ до життя — служіння людям. (Д. Джексон)
5. Найвища із книг — книга життя, яку не можна ні
закрити, ні знову відкрити за своїм бажанням. (А.
Ламартін)
6. Жити — означає не тільки задовольняти матеріальні
запити організму, головне - розуміти свою людську
необхідність. (Жуль Верн)

4.

Соціальна стратифікація.
• сукупність розташованих у вертикальному порядку
соціальних верств

5.

План уроку
• 1.Що таке багатокультурність?
• 2.Гендерна, етнічна, конфесійна
різноманітність.
• 3. Соціальна рівність.

6.

1.Що таке багатокультурність?
• Суспільство складається з численних груп,
які різняться своїми цінностями,
нормами та правилами поведінки.
• Доволі часто причиною соціальних
конфліктів стає ґендерна, етнічна та
конфесійна різноманітність.

7.

1.Що таке багатокультурність?
• Багатокультурність – це принцип
функціонування та співіснування в соціумі
різноманітних спільнот з притаманним їм
усвідомленням власної ідентичності, що
забезпечує їх рівноправність, толерантність.

8.

Багатокультурність неможлива
без соціальної рівності
• Соціальна рівність — суспільний устрій, при
якому всі члени суспільства володіють
однаковим статусом у певній галузі.

9.

1.Гендерна рівність.
словник
• Гендер — це змодельована суспільством і
підтримувана соціальними інститутами
система цінностей, норм і характеристик
«чоловічої» та «жіночої» поведінки, стилю
життя та способу мислення, ролей жінок і
чоловіків та їхніх стосунків.

10.

Розрізняють поняття стать і гендер.
• Стать є стартовою позицією, її
не вибирають, з нею дитина
з’являється у світ, вона очевидна
з моменту народження.
• Гендер є своєрідним
підсумком соціалізації людини
в суспільстві відповідно до її
статевої приналежності.

11.

1.Гендерна рівність.
• Гендер створюється суспільством як
соціальна модель особистості дівчат і
хлопчиків, жінок і чоловіків.
• Відповідно до цих соціальних і культурних
настанов визначається їх місце в соціумі (вибір
професії, кар’єра, міра відповідальності, участь
у політичному житті держави).
• Ці соціальні норми закріплюються в сім’ї,
школі й університеті, політичних структурах,
економіці, культурі та ін. (соціальними
інститутами)

12.

Гендер створюється суспільством як соціальна модель
особистості дівчат і хлопчиків.

13.

Гендер створюється суспільством як соціальна модель
особистості жінок і чоловіків.

14.

Гендер визначає стосунки чоловіків і жінок

15.

У чому проявляється гендерна
рівність в українському
суспільстві?

16.

Законодавство України
• Стаття 24. Громадяни мають
рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед
законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та
соціального походження,
майнового стану, місця
проживання, за мовними або
іншими ознаками.

17.

Сімейний кодекс України
Стаття 54. Право дружини та чоловіка на
розподіл обов'язків та спільне вирішення
питань життя сім'ї
1. Дружина, чоловік мають право
розподілити між собою обов'язки в сім'ї.
Дружина, чоловік повинні утверджувати
повагу до будь-якої праці, яка робиться в
інтересах сім'ї.
2. Усі найважливіші питання життя сім'ї
мають вирішуватися подружжям спільно,
на засадах рівності. Дружина, чоловік
мають право противитися усуненню їх від
вирішення питань життя сім'ї.
3. Вважається, що дії одного з подружжя
стосовно життя сім'ї вчинені за згодою
другого з подружжя.

18.

Гендерне становище в Україні

19.

20.

Про що свідчить фото?

21.

Етнічна, конфесійна різноманітність
• У більшості сучасних суспільств
наявність у їхньому складі
представників різних соціальних
верств, поколінь, етнічних груп,
віросповідань тощо зумовлює
існування такого явища, як
полікультурність.
• Основою співіснування культур у
полікультурному соціумі постають такі
цінності, як терпимість, толерантність,
плюралізм і компроміс. Без взаємного
дотримання їхніх норм усіма
представниками різних культурних
традицій повноцінний діалог між
ними неможливий.

22.

Етнічна,
конфесійна
різноманітність

23.

«Біла книга з міжкультурного
діалогу» Ради Європи у 2008 р.
• Міжкультурний діалог —
відкритий і шанобливий
обмін думками
взаєморозуміння та
поваги
готовність до співпраці
миролюбність,
доброзичливість.

24.

Литовський плакат, присвячений гаслу «Усі різні, усі рівні».
Розтлумачте символи, використані на плакаті.

25.

словник
• «Конфесія» в сучасній українській мові має
декілька значень:
• 1) віросповідання;
2) самостійний, незалежний від інших
релігійний напрям, відгалуження
3)«міжконфесійний» - стосунки між
представниками різних напрямів однієї
релігії,
4) відносин між представниками різних
релігій.

26.

Етнічна, конфесійна різноманітність в Україні - 36 тисяч релігійних
організацій 55-ти віросповідних напрямів.
Згідно з результатами опитування,
найчастіше громадяни України відносять
себе до
Православної церкви України (34%).
13,8% Української православної церкви
(Московського патріархату),
8,2% — Української греко-католицької
церкви,
0,7% — Протестантських та Євангелічних
церков,
0,4% — Римо-католицької церкви,
0,6% — інших релігій та конфесій.
(27,6%) зазначали, що вважають себе
православними, але не відносять до якоїсь
церкви.
8,8% не відносять себе до жодної з
конфесій,
а ще 5,6% визначили себе як невіруючих.

27.

Етнічна, конфесійна різноманітність
в Україні
• Ст.35 Конституції України:
«Кожен має право на
свободу світогляду і
віросповідання. Це право
включає свободу
сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно
відправляти одноособово
чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди,
вести релігійну діяльність»

28.

Різноманітність та полікультурність.
Полікультурність – співіснування та розвиток різних за
змістом культурних традицій спільноти людей.
● Терпимість – здатність витримувати щось, миритися з
яким – небудь становищем.
● Толерантність - терпимість до іншого світогляду,
способу життя, поведінки, звичаїв.
● Плюралізм – визнання багатоманітності думок,
поглядів.
● Компроміс – згода, якої досягають шляхом взаємних
поступок.
English     Русский Правила