1.65M

Саяси лидерлік

1.

Саяси лидерлік
Қабылдаған: Аринов Ерлан
Орындағандар: Ахметов Бекзат
Изтилеуов Ердаулет
Баисова Гульжанат
203 топ Агрономия

2.

Жоспары:
1) Кіріспе
2) Саяси лидерлік және оның
типтері, қасиеттері,
қызметтері,белгісі мен сапасы
3) Лидер, Лидерге тән қасиеттер
4) Саяси лидер
5) Қазақстандағы лидерлік
6) Қорытынды
7) Пайдалынылған әдебиеттер

3.

1) Кіріспе
Жалпы лидерлік саяси салада саяси басқару негізінде түсініледі.
Қайырымды халықтың басшысы болу үшін тек лидерлік қасиет
қана емес, мемлекет те көшбасшылық қасиет танытуы тиіс.
Мемлекет, ұлттың лидерлігі қазіргі теорияда жеке қарастыратын
нысан болып табылмайды. Осы түсінікке сипаттама беруде
лидерлікті ұстап қалу және иеленудегі заңдылықтарды
айқындаймыз. Ал жалпы мемлекет лидерлігін зерттеуде әлемдік
ұйымдастырушылық-қызмет құрылымын, оның
тенденцияларын, әлемдік қауымдастықтың тұрақты дамуына
қатер туғызатын жағдайларын қарастырамыз.

4.

2) Саяси лидерлік және оның
типтері, қасиеттері,
қызметтері,белгісі мен сапасы
2.1 Саяси қызметтің
ажырамас компоненті саяси
лидер болып табылады,
себебі кезкелген саяси
белсенді топ өздерінің
ортасынан басшылар тобын
алға шығарады.

5.

2.2 Саяси лидерліктің - табиғаты барынша күрделі
және оның түптамыры ғалым-ойшылдардың
консульдар, императорлар, корольдер феноменін
зерттеп білген алыс өткенде жатыр. Лидерлік
феномені саяси психологиядағы ерекше проблема.
Оның ертеректегі теориясы «геройлар» теориясы
деп аталады. Оның басқа да теориялары бар.
Лидерліктің саяси психологиялық типологиясын
жасағандар мыналар: психопотологиялық
типологияны Г. Лассуэль, саяси типтерін Д. Рисман,
макиавеллилық теориясы, Президенттер
типологиясы Д. Барбер және т.б. жасаған. Лидерлік
феномені саяси психологиядағы ерекшелігі бар
мәселе.

6.

3) Лидер, лидерге тән қасиеттер
3.1 Лидер (ағылшынның «басты» деген сөзінен алғанда) –
сол бірлестіктің мүддесін қанағаттандыруға бағытталған
бірлескен қызметті біріктіру мақсатында басқаларға
ықпал етуге қабілетті адам.

7.

3.2 Лидерге тән қасиеттер:
1. Жауапкершілікке және бастаған ісін аяқтауға
күшті ұмтылысы;
2. Мақсатына жету жолындағы күш қайраты;
3. Бастамашылдығы;
4. Өзіне-өзінің сенімділігі;
5. Айналасындағылардың мінез-құлқына, ісәрекетіне ықпал ету қабілеті;
6. Іс-әрекетінің және шешімдерінің салдарын
«өзіне» қабылдау қабілеті;
7. Топтық фрустрацияға және ыдырауына қарсы
тұра алатын қабілеті.

8.

4) Саяси лидер
4.1 «Саяси лидер»
категориясы саясат
саласындағы адамдардың
белгілі бір бірлестігіне
басшылық ету бойынша
қызмет процесін білдіреді.
Саяси лидерлік –ең алдымен
қоғам мүшелері арасындағы
қатынас, себебі лидер
әрқашанда қандай да бір
әлеуметтік топтың немесе
қауымдастықтың бір бөлігі
болып табылады.

9.

4.2 Бұндай жағдайда лидер белгілі бір
қауымдастықтың мүддесі мен мақсатын
тұжырымдау және білдіру құқы мен
жауапкершілігінің белгілі бір көлеміне ие болады,
оларды жүзеге асыру және барлық
қауымдастықтың саяси процеске қатысуын
ұйымдастыруда бастамашы болуға құқы бар.

10.

4.3 Саясатта қызметінің сипаты мен ауқымы
бойынша:
1. Мүдделері ортақ қоғамда барынша көп билікке
ие шағын топтың лидері;
2. Қоғамдық қозғалыстың (ұйымның, партияның)
лидері, яғни белгілі бір әлеуметтік топ өзінің
қажетсінуін қанағаттандыру мүмкіндігін
байланысты-ратын адам;
3. Лидер –биліктік қатынастар жүйесінде әрекет
етуші саясаткер.

11.

4.4 Саяси лидерлік –өзінің тағдырын жақсарту үшін
іс-әрекетке, бірлескен жұмысқа қоғам мүшелерін
итермелейтін күш.

12.

4.5 Саяси лидердің негізгі қызметі 6 олар:
— интегративтік, яғни халықтың белгілі бір бөлігінің
мүддесін анықтау және саяси
бағдарламаны жасау
— алға қойған мақсатты орындау үшін ұтымды
шешімді табу және қабылдау қызметі;
— билік органдарының қоғам мүшелерімен
байланысын нығайту, қоғам мүшелерінің биліктен
және басқарудан шет қалуын болдырмау қызметі;
— бір жерге жұмылдырушы, яғни нақты міндеттерді
шешуге көпшілікті ұйымдастыру, көпшіліктің
әлеуметтік күш-қуатын, саяси мәдениетін және
белсенділігін дамыту қызметі;
— прагматикалық, яғни мақсат пен міндеттерді нақты
әрекетке айналдыру.

13.

4.6 Лидердің мынадай бес белгісі мен сапасын
айтуға болады:
1. биологиялық дәрежедегі белгісі мен сапалары:
тұқым қуалаушылығы, темпераменті, жынысы,
денсаулық жағдайы.
2. психологиялық дәрежесі: адамның эмоциясын,
еркін, жадын, қабілетін, интелектін, мінезін қамтиды.
3. әлеуметтік-психологиялық дәрежесі: адамның
мүдделеріне, көзқарасына, ұстанымына, қарымқатынасына т.б. байланысты.
4. саяси психологиялық дәрежесі: саяси
әлеуметтенуіне, саяси таңдауына, саяси мінез-құлық
түрлеріне байланысты.
5. әлеуметтік дәрежесі: мүдделердің жалпы
әлеуметтік ұстанымы мен көзқарастарын білдіреді.

14.

5) Қазақстандағы лидерлік
Қазіргі замандық Қазақстан
жағдайында саяси лидерлік түрлі
деңгейде, яғни лидерлік белгілі бір
жергілікті жерде немесе топта,
сондай-ақ саяси қозғалыс немесе
партия шегінде жүзеге асатын жалпы
мемлекеттік, аймақтық және
жергілікті жер деңгейінде болады.
Қазақстандағы лидерлікті түсіну
үшін елдің Президенті болып
табылатын мемлекет басшысы
туралы әңгіме болған кезде, оны
жалпы мемлекеттік деңгейде
зерттепбілу шешуші маңызға ие
болады.

15.

Қазақстанның бірінші Президенті Н.Ә.Назарбаев қазіргі заман
жағдайында реформаны жүзеге асыру үшін жағымды ықпал
етеді, елдің ойдағыдай ішкі дамуымен және Қазақстанның
әлемнің барынша бәсекелестікке қабілетті 50 елінің қатарына
енуімен байланысты барлық проблемаларды шешеді.
Қазақстандықтар біздің мемлекетіміздің саяси лидері ретінде
Н.Ә.Назарбаевтың қызметін жоғары бағалайды.

16.

17.

6) Қорытынды
6.1 Лидер (ағылшынның «басты» деген сөзінен алғанда) –сол
бірлестіктің мүддесін қанағаттандыруға бағытталған бірлескен
қызметті біріктіру мақсатында басқаларға ықпал етуге қабілетті
адам. Лидерлік–жекелеген адамның туа біткен қасиеті және мүлдем
мәңілікке берілген артықшылық емес. Лидерлік дегеніміз–
әрқашанда қорғап қалуға керекті белгілі бір мәртебе, позиция,
адамдардың іс-әрекетіндегі, саяси процестегі аяқ астынан болатын
нәрселерді бастан өткере білу. Саяси қызмет және саяси қатынас
өзінің табиғаты жағынан әрқашанда мақсатты, ұйымдасқан сипатта
болады. Осыдан барыпқоғамдық идеяны жүргізуге қабілетті, қоғам
сезініп, білетін нәрсені білдіретін, ұжымдық сананың иесі және
ұжымдық әрекетті ұйымдастырушы болатын лидерге деген
қажеттілік туындайды.

18.

6.2 Қоғам ұжымдық ерік-жігер мен мақсатты бейнелейтін беделдің
болуын объективті түрде талап етеді. Лидерлік саясаттың
шығармашылық мазмұнынан тура туындайды. Лидер саясаттың
және қоғамның бүкіл саяси жүйесінің ядросы болып табылады.
Лидерлік ғаламдықтан бастап жекелеген саяси топқа дейін саяси
жүйені ұйымдастырудың барлық деңгейінде пайда болады,
қалыптасады және қызмет етеді.

19.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Әбсаттаров. Саясат негіздері. А. –2011.
2. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағанбетова З.Н.
Саясаттану.
3. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 996532-491-3
4. «bookchamber.kz» сайтындағы кітаптар базасы
5. Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап
палатасы
6. Әл-Фараби кітапханасы
http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/285
7. http://politike.ru/
8. http://www.bookchamber.kz/ ҚР ҰЛТТЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КІТАП ПАЛАТАСЫНА
English     Русский Правила