4.23M
Категория: ИскусствоИскусство

Мультиплікація. Види анімаційного кіно

1.

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ. ВИДИ
АНІМАЦІЙНОГО КІНО.

2.

Поняття мультиплікації
Мультипліка́ція
(від multiplicatio — множення, збі
льшення, зростання, розмноженн
я) — технічні прийоми отримання
рухомих зображень, ілюзій руху
або зміни форми об’єктів (морф
інг) за допомогою декількох або б
агатьох нерухомих зображень і сц
ен.
Прийняте в світі професійне виз
начення «анімація» (в пер
екладі с латинскої «аніма» – ду
ша, «анімація» – оживлення) на
йточніше виражає всі сучасні те
хнічні і художні можливості ані
маційного кіно, адже майстри а
німації не просто оживляють св
оїх героїв, а вкладають в їх ство
рення часточку своеї душі.

3.

Історія анімації
Анімація, як і будь-який інший
вид мистецтва, має свою історію.
Вперше принцип інертності
зорового сприйняття, який
лежить в основі анімації,
був продемонстрований в 1828 році
французом Паулем Рогетом
Об’єктом демонстрації був диск,
на одному боці якого знаходилось
зображення птаха, а на іншому – клітки.
Під час обертання диска
у глядачів складалась ілюзія
птаха в клітці.

4.

Пристосування для показу рухомих
малюнків
• XV ст. – з’явились кн
ижки с малюнками, щ
о відтворюють різні ф
ази руху людини. Зго
рнуті в рулон, а потім
миттєво разгорнуті,ці
книжки створювали іл
юзію малюнків,що ож
или.

5.

1646 г. - ієзуїтський монах
Атанасіус Кіршер надав перший опис п
ристрою, сконструйованого ним «ч
арівного ліхтаря" - приладу, який ви
свічував зображення на прозорому
склі. З XVII ст. по всій Європі прово
дились такі демонстрації.
• В середні віки також з
находились умільці,які
разважали публіку сеа
нсами рухомих картин
ок за допомогою оптич
них пристроїв, куди вст
авляли прозорі пласти
ни з малюнками.
• Такі апарати називали
чарівним ліхтарем або
латиною "laterna magic
a".

6.

1832 р. – спроби знайти способи оживлення
малюнків за допомогою спеціальних апаратів
задовго випереджають появу кінематографа.
Молодий бельгійський прфесор Жозеф Плато створив ще в 1832 ро
ці маленький лабораторний пристрій - фенакистископ, конструкція
якого заснована на здатності сітчатки людського ока зберігати зоб
раження (назва ця походить від грецького слова «фенакс» - обман
щик і кореня «скоп»-дивитись)

7.

1832 р.
- той же принцип був покладений віденським професором
Симоном фон Штампефером в основу стробоскопа
.
«Стробоскопом" був названий кор
тонний барабан, насаджений на в
ісь. На внутрішній стороні цього б
арабана на бумажній стрічці знах
одилась серія малюнків (зазвичай
їх було від вісьми до дванадцяти),
які ілюстрували послідовні фази
руху людини або тварини.

8.

1834 р.
Англійський математик Вільям Джордж
Хорнер сконструював зоотроп, в яком
у, подібно стробоскопу, рухались нак
леєні на стрічку малюнки.

9.

• В 1868 році англійськи
й художник Джон Бар
нс Ліннетт запатенту
вав кінеограф — спе
ціальну книжку, де кож
на сторінка представля
є собою окремий кадр,
і при швидкому перего
ртанні складається ілю
зія руху.

10.

• Еміль Рейно запозичив обертальний ба
рабан зоотропа Хорнера і вдосконалив д
зеркальну систему фенакистоскопа Жозе
фа Плато

11.

28 жовтня 1892 року
В Парижі художник і винахідник Еміль Рейно публічно
продемонстрував свій апарат праксиноскоп,
який показував рухомі картинки. Саме ця дата і вважається
початком епохи Анімаційного кіно.

12.

Першопрохідці в світі
мультиплікації
Джеймс Стюарт Блектон
Еміль Коль

13.

«ГУМОРИСТИЧНІ ФАЗИ СМІШНИХ ОБЛИЧ»
Дж.С. Блэктона 1906
Цей мультфільм був намальований
темними лініями на білому папері.
Потім малюнки віддрукували на
негативі, що створило незвичайний
эфект – білі лінії на темному фоні.
Мультфільм тривав всього лиш
півтори хвилини, проте малюнків на
нього знадобилось більше 700.
Блектон з’єднав мис
тецтво графіки з техніко
ю кіно (завдяки покадро
вій зйомці), тим самим в
ідкривши дорогу мульти
плікації. Мультиплікатор
починає малювати крей
дою на дошці чоловіка,
після чого малюнок ожи
ває і змінюється сам, бе
з допомоги художника.
Швидкість мультфільму20 кадрів за секунду.

14.

Одні з перших мультфільмів
«Людина,що ожила»
Блектона
«Фантасмагорія» Е. Коля,
1908 рік

15.

Графічна (мальована) анімація
класичний вид анімації, де об'єкти
малюються вручну (сьогодні част
о переносять малюнки на комп'ют
ер). Спершу мальовані фільми бу
ли орієнтовані на дорослу аудито
рію. Зміни в цій сфері відбулися в
30-ті рр. ХХ ст. Засновник російсь
кої мальованої анімації — І. Івано
в-Вано («Зимова казка», 1945, «Ка
зка про мертву царівну та сімох б
огатирів», 1951). В. Котьоночкіну н
алежать твори «Ну, постривай!», «
Незвичайний матч», «Сліди на ас
фальті», «Пісня про юного бараба
нщика», 1972).
Ю. Норштейн — автор казок «Лис
иця і заєць», 1973, «Чапля і журав
ель», 1974, «Їжачок в тумані», 1975)

16.

УОЛТ ДіСНЕЙ (1901-1966)
американський художник – мультиплікатор,
кінорежисер, актор, сценарист і продюсер
Створив перший звуковий,
перший музичний,
перший повнометражний
мультиплікаційний фільм

17.

Об'ємна (матеріальна)анімація об'єкти є окремими елементами матеріального світу
(лялька, пластилін, витинанка, сіль, голки тощо).
Діючими особами можуть бу
ти цвяхи, сірники).
пластилінова анімація;
лялькова анімація.
сипка анімація;
перекладна анімація
голчастий екран
тіньова анімація

18.

Комп'ютерна анімація
— вид анімації в якому
. об'єкти створюються
за допомогою комп'ютерних засобів.
Анімація кольору
— технології
трансформації
забарвлення
об'єкта.
«Морфінг»
(«Morphing») —
технології зміни
форми
Технологія
«Захоплення руху»
(«Motion capture»)
Спрайтова анімація
реалізуєтся за
допомогою мови
програмування

19.

Незвичайні анімаційні технології
Живопис по склу
Пісочна анімація
LEGO-мультфильмы

20.

Студія створена в 1936 році
English     Русский Правила