План:
Визначення менеджменту:
Визначення менеджменту за Оксфордським словником англійської мови
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
З функціонального погляду:
Поділ управлінської праці:
Піраміда, що демонструє взаємозалежність рівнів менеджменту та чисельності управлінців
Професійні якості менеджера:
Основні функції менеджменту:
Реалізація функцій менеджменту:
Завдання маркетингу:
Маркетинг:
Розвиток маркетингу:
Еволюція основних концепцій маркетингу:
Основні етапи маркетингової діяльності фірми:
Основні етапи маркетингової діяльності фірми:
Основні етапи маркетингової діяльності фірми:
Основні етапи маркетингової діяльності фірми:
Основні етапи маркетингової діяльності фірми:
Джерела інформації про певний товар
Етапи процесу сприйняття нового товару покупцем
Характеристика етапів сприймання товару
432.50K

Становлення менеджменту, його суть. Суть, завдання та еволюція маркетингу

1.

Тема заняття: Менеджмент. Маркетинг.

2. План:

1.
Становлення менеджменту, його суть.
2.
Особливості взаємодії менеджерів та їх
професійні характеристики.
3.
Функції менеджменту.
4.
Суть, завдання та еволюція маркетингу.
5.
Основні етапи маркетингової діяльності.

3.

1. Становлення менеджменту,
його суть

4. Визначення менеджменту:

Менеджмент
визначається як процес,
за допомогою якого
професійно підготовлені
спеціалісти формують
організації та керують
ними шляхом постановки
цілей та розробки засобів
їх досягнення.
Менеджмент –
цілеспрямований вплив на
колектив працівників або
окремих виконавців з
метою виконання
поставлених завдань та
досягнення визначених
цілей організації.
Може бути
повноцінно
реалізований
лише за умов
ринкової (чи
змішаної)
економічної
системи!

5.

“Менеджмент“
Англ. дієслово
"to manage" – керувати
Латинське слово
"manus" – рука

6. Визначення менеджменту за Оксфордським словником англійської мови

Менеджмент
1
2
3
4

7. Менеджмент

1. Влада
та мистецтво
керівництва

8. Менеджмент

2. Спосіб та
манера
cпілкування
з людьми
(працівниками)

9. Менеджмент

Вміння й адміністративні
навички організовувати
ефективну роботу апарату
(служб працівників)
3.

10. Менеджмент

4. Органи управління,
адміністративні
одиниці,
служби і підрозділи

11.

Менеджмент –
сукупність принципів, методів, засобів,
функцій і форм управління
організаціями, установами
з метою реалізації стратегічних планів,
досягнення ефективності виробництва і
збільшення прибутку.

12.

"Менеджмент –
це особливий вид
діяльності, що
перетворює
неорганізований
натовп в ефективну,
цілеспрямовану і
продуктивну групу…"
Пітер Друкер
(1909-2005)
Видатний теоретик у галузі
менеджменту

13. З функціонального погляду:

Менеджмент – це процес
планування, організування,
мотивування та контролювання,
покликаний забезпечити
формування та досягнення цілей
організацій…

14.

2. Особливості взаємодії
менеджерів та їх професійні
характеристики

15. Поділ управлінської праці:

горизонтальний (призначення
конкретних менеджерів для
керівництва підрозділами);
вертикальний (координація
управлінської роботи).

16.

Три основних рівні
менеджменту як
наслідок
вертикального
поділу:
Толкотт Парсонс
(1902–1979),
американський соціолог
технічний;
управлінський;
інституційний.

17. Піраміда, що демонструє взаємозалежність рівнів менеджменту та чисельності управлінців

Керівники
вищої ланки
менеджменту
Інституційний
рівень
Управлінський
рівень
Технічний
рівень
Керівники
середньої ланки
Керівники низової
ланки (операційні
управлінці)

18.

Загальна характеристика рівнів менеджменту
Рівні
Представники
Функції
Забезпечують
менеджменту рівнів менеджменту представників
інтереси і потреби
рівнів
Директор, заступники власників,
менеджменту
директора; президент, здійснюють
Інституційний
віце-президенти;
стратегічне і
рівень
ректор, проректори та загальне
ін.
керівництво,
виробляють
політику організації

19.

Загальна характеристика рівнів менеджменту
Рівні
Представники
Функції
Забезпечують
менеджменту рівнів менеджменту представників
реалізацію політики
рівнів
функціонування
менеджменту
організації,
Завідувач відділом,
Управлінський декан, начальник
рівень
розробленої вищим
керівництвом,
цеху, начальник
відповідають за
відділу тощо
доведення
деталізованих
завдань до
підрозділів та їх
виконання

20.

Загальна характеристика рівнів менеджменту
Рівні
Представники
Функції
Відповідають за
менеджменту рівнів менеджменту представників
Майстер, начальник
донесення
рівнів
виробничої дільниці,
поставлених
менеджменту
Технічний
завідувач бюро,
завдань до
рівень
завідувач кафедри,
безпосередніх
старший продавець
виконавців та
тощо
ефективність їх
виконання

21. Професійні якості менеджера:

Концептуальна майстерність.
Майстерність ухвалення рішень.
Навички аналітика.
Адміністративні навички.
Комунікаційне мистецтво.
Психологічна майстерність.
Технічна майстерність.

22.

3. Функції менеджменту

23. Основні функції менеджменту:

планування,
організація,
мотивація,
контроль.

24. Реалізація функцій менеджменту:

Планування
Організація
Мотивація
Контроль

25.

4. Суть, завдання та еволюція
маркетингу

26.

“Маркетинг"
англ. слово "market" – ринок
діяльність у сфері
ринку, збуту

27.

Маркетинг – це система
організації діяльності фірми з
розробки, виробництва і збуту
товарів на основі вивчення запитів
споживачів із метою одержання
високого прибутку.

28. Завдання маркетингу:

комплексне вивчення ринку;
виявлення потенційного попиту і незадоволених
потреб;
планування товарного асортименту й цін;
розробка заходів для найбільш повного
задоволення існуючого попиту;
планування й здійснення збуту;
інформування покупця, стимулювання
споживання (реклама);
розробка заходів для вдосконалювання
управління й організації виробництва.

29.

Маркетинг – це теорія і практика
прийняття управлінських рішень
відносно продуктово-ринкової
стратегії організації на основі
дослідження факторів зовнішнього
маркетингового середовища з метою
якомога повнішого задоволення
потреб споживачів і реалізації
інтересів виробника.

30. Маркетинг:

є процесом планування і здійснення
концепції ціноутворення, просування і
розподілу ідей, товарів та послуг для
проведення обміну, який задовольнить
мету окремих людей і підприємств.
охоплює всі аспекти функціонування
бізнесу – від створення продукту до його
післяпродажного сервісного
обслуговування.

31. Розвиток маркетингу:

Кінець XIX ст. - з'явилися елементи практичної
маркетингової діяльності.
1902 р. - маркетинг формується у своїх перших
проявах як ринкова теорія ( в провідних
університетах США (Гарвардському,
Пенсільванському, Пітсбургському)
започатковано курс лекцій з проблем
раціональної організації товароруху.
1911 р. - провідні компанії світу започаткували
створення у своєму складі служб
маркетингу.
1926 р. - створено наукову організацію
викладачів маркетингу.
1937 р. - засновано Американську асоціацію
маркетингу.
30–50-ті роки XX ст. Сформовано сучасну
концепцію маркетингу.

32. Еволюція основних концепцій маркетингу:

концепція вдосконалення
виробництва;
концепція вдосконалення товару;
концепція інтенсифікації
комерційних зусиль;
концепція маркетингу;
концепція соціально-етичного
маркетингу.

33.

5. Основні етапи маркетингової
діяльності

34. Основні етапи маркетингової діяльності фірми:

I. Розробка ринкової
стратегії фірми
II. Розробка продуктової
стратегії фірми
III. Реалізація
маркетингової стратегії

35. Основні етапи маркетингової діяльності фірми:

I. Розробка ринкової стратегії фірми
1. Аналіз ринкових можливостей:
а) аналіз мікро- і макромаркетингового
середовища;
б) планування, збір, обробка, аналіз
маркетингової інформації;
в) визначення типу ринку;
г) аналіз споживчих мотивацій.
2. Добір цільових ринків:
а) розробка ринкової стратегії (масовий
маркетинг, множинна сегментація);
б) розробка конкурентної стратегії;
в) визначення місткості ринку;
г) позиціонування.

36. Основні етапи маркетингової діяльності фірми:

II. Розробка продуктової стратегії фірми
1. Формування комплексу маркетингу:
а) розробка нових товарів;
б) визначення типу попиту на товар;
в) визначення диверсифікаційного набору
фірми;
г) визначення етапу життєвого циклу;
д) розробка стратегії товарних знаків, упаковки,
сервісного обслуговування;
є) визначення стратегії ціноутворення;
є) визначення засобів розповсюдження товару;
ж) визначення стратегії просування.

37. Основні етапи маркетингової діяльності фірми:

III. Реалізація маркетингової
стратегії
1. Прийняття стратегічних
маркетингових рішень.
2. Планування маркетингу.
3. Створення організаційних форм
управління.
4. Контроль.

38. Основні етапи маркетингової діяльності фірми:

I. Розробка ринкової
стратегії фірми
II. Розробка продуктової
стратегії фірми
III. Реалізація
маркетингової стратегії

39. Джерела інформації про певний товар

особисті (сім'я, друзі);
комерційні (реклама, виставки, продавці, пакунок,
дилери);
загальнодоступні (засоби масової інформації);
особисті знання (теоретичні і практичні
(емпіричні)).

40. Етапи процесу сприйняття нового товару покупцем

Інформованість
Інтерес
Оцінка
Використання
Сприйняття

41. Характеристика етапів сприймання товару

Етап
Інформованість
Поведінка споживача
Знає про товар, але ще не має повної
інформації
Інтерес
Прагне отримати необхідну
інформацію
Оцінка
Оцінка проблеми: чи потрібно
купувати товар
Використання
Використовує товар у невеликому
обсязі для підтвердження свого
уявлення
Сприйняття
Вирішує стати постійним користувачем

42.

Категорії покупців, залежно від часу
сприйняття ними товару-новинки
16%
34%
3%
Новатори
14%
33%
Ранні
послідовники
Рання
більшість
Запізніла
більшість
Відстаючі
English     Русский Правила