Структура вибіркової освітньої компоненти «Основи психології»
4.62M
Категория: ПсихологияПсихология

Основи психології

1.

2.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
Розробник: Тетяна БІРЮКОВА, викладач кафедри медицини та фізичної терапії
2020/2021
навчальний рік

3.

Анотація до курсу «Основи психології»:
Вибіркова освітня компонента «Основи психології» циклу
професійної підготовки здобувачів другого (магістерського)
рівня освітньої програми «Медицина» є важливою складовою
теоретичної та практичної підготовки майбутнього лікаря,
спрямована на формування системного розуміння предметної
області психологічної науки, аналізу психологічного змісту,
структури, психологічних механізмів та умов розвитку
особистості, окремих її складових, фундаментальних знань
щодо основних понять, цілей та задач психології як науки,
основних принципів та закономірностей функціонування
психіки та проявів особистості, особливостями розвитку
психічних процесів, станів і властивостей особистості,
аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і
діяльності особистості.
Курс «Основи психології» передбачає формування культури
особистості майбутнього лікаря на засадах гуманізму та
загальнолюдських цінностей, за умов оволодіння базовим
набором загальних та спеціальних компетентностей,
теоретико-методологічних знань та практичних вмінь.

4.

Курс «Основи психології» щодо змісту і структури побудовано на висвітленні
головних аспектів загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки
майбутніх лікарів.
Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що
дає здобувачам змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й
активізувати свою пізнавальну діяльність.
Загальній психології належить особливе місце серед усіх галузей психології,
оскільки вона є фундаментальною основою розвитку всіх галузей і розділів
психологічної науки.
Загальна психологія це галузь психологічної науки.
Предмет дослідження загальної психології становить:
загальні закономірності, тенденції, особливості розвитку психіки у філо- та
онтогенезі
теоретичні методи й принципи психології, її основні поняття та
категоріальний апарат.
Завданням загальної психології є розроблення проблем методології та історії
психології, теорії і методів дослідження найбільш загальних законів виникнення,
розвитку і буття психічних явищ.
Загальна психологія вивчає:
психіку і світ психічних явищ людини
пізнавальну і практичну діяльність;
загальні закономірності відчуттів, сприйняття, пам’яті, уяви, мислення, психологічну
саморегуляцію;
диференціально-психологічні особливості особистості;
характер і темперамент, провідні мотиви поведінки.
загальні підходи до пізнання людини з метою її навчання, виховання, розвитку,
підготовки до життєдіяльності, здійснення психологічного впливу.

5.

формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентностей у галузі сучасних
досягнень психологічної науки та фундаментальних знань про розвиток механізмів
психіки, виникнення і розвиток людської свідомості, про існуючі концепції особистості,
особливості функціонування психічних процесів, станів, властивостей.
Теоретична складова
1
• Ознайомити здобувачів з основами загальної психології.
• Надати здобувачам системні теоретичні знання з загальної психології.
•Пояснити методологічні принципи і методи дослідження психіки, особливості психічного
відображення дійсності, рівні розвитку і форми прояву психіки.
• Роз'яснити поняття: свідомість та самосвідомість людини, неусвідомлювані психічні явища.
•З'ясувати сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної
якості індивіда.
•Розкрити зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної
афективної сфер особистості.
•Розглянути індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер,
здібності) та можливості впливу на їх розвиток.
•Охарактеризувати зміст, структуру, види діяльності та поведінки як психологічних
феноменів.
Практична складова
2
• Сформувати у здобувачів практичні вміння та навички з загальної психології , якими
повинен володіти лікар.
• Сформувати базу для подальшого вивчення психологічних дисциплін, що забезпечують
природничо-наукову та професійно-практичну підготовку лікарів.
• Навчити здобувачів організовувати дослідження психічних явищ відповідно до методологічних
принципів психології.
• Навчити застосовувати адекватні методи дослідження психіки.
• Навчити проводити науково обґрунтований аналіз психологічних фактів.
• Навчити пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і розвитку різних форм
прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і
неусвідомлюваних психічних явищ).

6. Структура вибіркової освітньої компоненти «Основи психології»

Шифр за ОПП
Назва
компоненти
Кількість кредитів ECTS
Загальна кількість годин
Лекції
Практичні/
Семінарські
Самостійна робота
Рік навчання/ Семестр
Вид контролю
ВК 1
Основи
психології
3
90
10
20
60
1 курс /
ІI семестр
Диференційований
залік

7.

Компетентності,
формуванню яких сприяє вибіркова освітня компонента
«Основи психології»
Інтегральна:
• Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері охорони здоров’я
або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів дослідження, діагностики,
лікування та профілактики, забезпечення умов громадського здоров’я.
Загальні:
•Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим,
застосовувати знання у практичних ситуаціях.
•Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
• Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
•Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії.
•Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
•Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
• Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні /фахові, предметні/:
•Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень,
формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері медицини.
• Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини
відповідно до цілей та завдань наукового проєкту.
• Володіння сучасними методами наукового дослідження.
• Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів наукового дослідження.
• Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у суспільстві.
• Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.
• Знати основний тезаурус сучасної психологічної науки, вітчизняні та зарубіжні підходи та концепції до
розуміння суті та особливостей функціонування психічних явищ.
• Знати основні методи дослідження психіки, основні характеристики та умови розвитку когнітивної,
регулятивної афективної сфер особистості.
• Вміти проводити науково обґрунтований аналіз психологічних фактів та застосовувати набуті знання
для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості .

8.

Вивчення курсу «Основи психології»
забезпечує здобувача:
Знаннями
Уміннями
1) на понятійному рівні:
• основні етапи становлення психології як науки;
• основні теоретичні напрямки сучасної психології;
2) на фундаментальному рівні:
• основні категорії, принципи, закони сучасної психології;
• методи психологічного дослідження;
• теоретичне обґрунтування проблеми виникнення та розвитку психіки у філогенезі;
• виникнення, онтогенетичний розвиток, особливості свідомості людини;
• особливості несвідомих психічних явищ;
• поняття та теорії особистості, типи особистості, структуру особистості та індивідуальнопсихологічні особливості: темперамент, характер, здібності;
• загально-психологічну теорію діяльності, операціонально-технічні та мотиваційно-особистісні
аспекти діяльності;
3) на практично-творчому рівні:
• закономірності та механізми мотиваційного та емоційно-вольового регулювання діяльності та
поведінки людини;
• психологічні теорії, механізми та закономірності пізнавальних процесів: відчуття, сприймання,
уваги, пам'яті, мислення та мовлення, уяви людини.
1) на репродуктивному рівні:
• аналізувати психологічні факти та явища;
2) на алгоритмічному рівні:
• планувати та організовувати психологічне дослідження;
3) на евристичному рівні:
• орієнтуватися в основних теоретичних напрямках сучасної психології;
4) на творчому рівні:
• застосовувати знання загальної психології при вивченні інших
професійної підготовки.
дисциплін
циклу

9.

Структура курсу «Основи психології»
Тематика лекцій та семінарських /практичних/ занять, завдання для самостійної роботи:
Теми
лекцій
Теми
семінарських
/практичних/
занять
1. Психологія як наука.
2. Взаємозв'язок еволюції психіки та нервової системи.
3. Рівні психіки: свідоме, несвідоме та підсвідоме
4. Пізнавальні та емоційно-вольові процеси
5. Загальне поняття про особистість. Психічні якості особистості.
1. Предмет, методи, завдання та основні принципи психологічної науки.
Психіка і свідомість. Взаємозв’язок психології з іншими науками.
2. Основні етапи становлення психології як науки. Основні психологічні
школи і напрямки.
3. Проблема розвитку в психології. Виникнення психіки. Розвиток механізмів
психіки. Розвиток психіки в філогенезі. Виникнення і розвиток людської
свідомості.
4. Загальний погляд на особистість.
5. Біологічне і соціальне в структурі особистості.
6. Самосвідомість особистості та її життєвий шлях.
7. Темперамент. Роль ткмпераменту в професійній діяльності.
8. Характер та здібності.
9. Психологічна природа активності особистості.
10. Загальна психологічна характеристика діяльності.

10.

Структура курсу «Основи психології»
Тематика лекцій та семінарських /практичних/ занять, завдання для самостійної роботи:
Завдання
для
самостійної
роботи
Загальне поняття про психологічну науку, її предмет та основні завдання
Історія розвитку психології: основні етапи
Взаємозв'язок еволюції психіки та нервової системи
Розвиток психіки тварин як передісторія становлення психіки людини
Особливості інстинктивної поведінки тварин
Навички та інтелектуальні дії
Основні умови становлення психіки людини
Розвиток психіки людини в онтогенезі
Пренатальний період
Стан рецепторів та їх розвиток у внутрішньоутробному періоді
Постнатальний період
Розвиток психіки у дитячому та юнацькому віці
Акселерація
Особливості психіки та центральної нервової системи дорослої людини
Психіка та центральна нервова система в літньому та похилому віці
Стан аналізаторів у літньому та похилому віці
Мозок і психіка
Рефлекторна природа психіки
Психіка і свідомість
Структура свідомості
Стани свідомості
Несвідоме
Розлади свідомості
Основні галузі психологічних знань
Методи психологічних досліджень
Напрямки, школи та концепції у психологічній науці
Напрямки психології XX століття
Становлення та розвиток психологічної науки в Україні
Психологія особистості та діяльності

11.

Рекомендована література
курсу «Основи психології»:
Основна література
1. Бондарчук О. І., Туриніна О. Л. Загальна психологія. — К.: Логос, 2004. — 140 с.
2. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З. Огороднійчук та інш. - К.: "А.П.Н.",
1999. - 436 с.
3. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук,
В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. За загальною редакцією акад.. С.Д.Максименка - К.: Форум, 2000. - 543 с.
4. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук
та ін. - К.: Каравела, 2007. - 640 с.
5. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К.: Вища школа, 2001. - 487 с
6. Маклаков А.Г. Общаяпсихология:Учеб. пособ. для вузов. - СПб.:Питер, 2000. - 592 с.
7. Максименко С. Д. Загальна психологія. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 701 с.
8. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. - 3-тє
вид., стереотип. - К.: Либідь, 2001. -560с.
9. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. посіб. - Київ
«Центр учбової літератури», 2012 р. - 296 стор.
Допоміжна література
1. Варій М. Й. Загальна психологія: [підр.длястуд. вищ. навч. закл.] / Варій М.Й. –[3- тє вид.]. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.
2. Занюк С. Психологія мотивації та емоцій. — Луцьк, 1997
3. Копець Л.В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Копець Л.В. – К.:
Вид дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.
4. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. — К.: Фо-рум, 2002. — Т.1. — 319 с.; Т.2. —
335 с.
5. Основи психології: Підручник / За ред О. В. Киричука, В. А. Роменця. — К.: Либідь, 1995. — 632 с.
6. Психологія: Підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.
Трофімова]. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. -712с.
8. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. / Савчин М.В. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

12.

Дякуєм за увагу!
Чекаєм на Вас!
English     Русский Правила