1.83M
Категория: ИсторияИстория

Завершення радянізації західних областей УРСР

1.

Завершення радянізації
західних областей УРСР

2.

Установіть хронологічну послідовність
подій повоєнних років:
1. Акція «Вісла»
2. Останній обмін територіями УРСР з
Польщею
3. Заснування ООН, державою-засновницею
якої була й Україна
4. Операція «Захід».

3.

Радянізація – силове насадження норм суспільнополітичного, економічного, культурного життя,
характерних для тоталітарного ладу в
Радянському Союзі
Радянізація
Колективізація
Культурна революція
Індустріалізація

4.

5.

Ліквідація традиційного громадського і політичного
життя. Кадрова експансія
Влітку 1944 р. відновили роботу обласні комітети КП(б)У. До їх компетенції
належало:
• регулювання діяльності абсолютно всіх інституцій.
• остаточна ліквідація традиційної політичної та громадської структури
західного регіону
• форсований розвиток промисловості (будівництво автобусного заводу,
завод телефонної і телеграфної апаратури, електроламповий завод, завод
автонавантажувачів, відкрито газові родовища, знайдено промислові
запаси вугілля та сірки)
- Громадські та культурні об’єднання очолили люди які приїхали з
інших регіонів;
- Збільшення кількості міліціонерів, які прибули з інших регіонів;
- Зміни в етнічному складі (збільшення кількості росіян - 5%
населення);

6.

Індустріалізація в західних областях.
Мета
Входження краю в
промисловий комплекс
СРСР
Модернізація
промисловості
Розробка місцевої
сировини
Зміна соціальної
структури населення.
Особливості
Промислова відсталість
регіону.
Відсутність
спеціалістів, тому
більшість спеціалістів
та керівних кадрів
направлено зі Сходу
України
Спротив населення.

7.

Згідно п’ятирічного
плану 1946-1950 рр.
відбудови, були
побудовані нові та
реконструйовані старі
галузі.
Вугледобувні п-ва
Теплові електростанції
Машинобудівні п-ва
Газодобувні п-ва
Нафтове родовище
Гідроелектростанції

8.

1945р. – засновано Львівський автобусний завод (ЛАЗ)
1946-1947рр. – відкриття газових родовищ в Дрогобицькій обл.
1948р. – побудовано найбільший на той час газогін ДашаваКиїв.(1951р. – до Москви)
1949р. – Львівсько-Волинському кам’яновугільному родовищі
відкрили перші шахти;
1950 – відкрите Роздольське родовище сірки;
Реконструйовані хімічні заводи в Калуші і Стебнику.

9.

Наслідки індустріалізації
Позитивні
Сировина оброблялась на
місці.
З’явились нові галузі
індустрії – металообробна,
машинобудівна,
приладобудівна,
електролампова, інструментал
ьна, хімічна.
реконструйовані деревообробна, харчова,
нафтодобувна, гірнича.
Негативні
Диспропорція у
розвитку важкої і
легкої промисловості
на користь першої

10.

Особливості колективізації сільського
господарства
Суцільну колективізацію почали
здійснювати з 1948 р.
Вона відбулася в стислі терміни.
Державні органи збільшили
обсяги обов’язкового постачання
державі сільськогосподарських
продуктів одноосібними
господарствами: зерна,
соняшнику, картоплі, овочів, сіна,
м’яса й молока - на 50 %, вовни на 100 %.

11.

Для так званих куркульських
господарств різко скоротили
терміни здачі продукції,
скасували будь-які пільги.
Це помітно прискорило темпи
колективізації: заможні селяни
часто першими вступали до
колгоспів, сподіваючись
уникнути непосильних
податків.
До середини 1950р. у колгоспах 7190
було задіяно 98% селянських
господарств.

12.

• Домігшись суцільної
колективізації, радянська
тоталітарна система не змогла
забезпечити ефективності
колгоспного виробництва.
• Особливо низькою залишалася
продуктивність тваринництва.
• З метою зміцнення контролю за
діяльністю колгоспів при МТС
утворювалися політичні відділи,
які проіснували до 1953 р.
• Звичайним явищем стали
репресії та депортації місцевого
населення.
• Репресивна політика партійнорадянських органів викликала
спротив селян, який
підтримували сили ОУН і УПА.

13.

Робота з історичним джерелом стор. 37
Прочитайте фрагмент джерела. У контексті «протиколгоспної агітації»
підтвердіть тези, які наводить автор, відомими вам фактами.
З листа ідеолога ОУН, провідного діяча підпілля П. Федуна
(Полтави), листопад 1947 р.:
«...ОУН мусить повести широку протиколгоспну акцію. Одним з
дуже важливих пунктів акції буде наша протиколгоспна агітація.
Цю агітацію треба вести всіма можливими в нас засобами і в усіх
можливих формах. Усно і за допомогою літератури (відповідні
статті, листівки, заклики, афіші-карикатури) треба: а)
роз'яснювати, що большевики за допомогою колгоспної системи
експлуатують і поневолюють українських селян; б) роз'яснювати,
як за допомогою цієї системи вони експлуатують Україну як
окрему національну територію; в) закликати народ до
якнайширшого і найрішучішого спротиву; г) давати селянству
конкретні вказівки щодо того, як боротися проти колективізації,
поширювати серед селянських мас досвід цієї боротьби, здобутий
на окремих теренах».

14.

Культурна революція – це…
докорінний переворот у культурному житті
Мета культурної революції…
змінити суспільство на засадах комуністичної ідеології
Як цього досягти…?
Через освіту, а вірніше через її ідеологізацію.
Ліквідація неписемності, через підручники пронизані наскрізь
комуністичними ідеями.
Що могло перешкодити «Культурній революції»…?
УКГЦ
Чим вона загрожувала радянській владі?
вона мала великий вплив на суспільство, зберігала традиції і
культуру українського народу.

15.

Знищення УГКЦ
Після смерті у 1944р. митрополита
А.Щептицького влада посилила тиск на
нового митрополита Й. Сліпого, прагнучи
використати церкву для вирішення
питання ліквідації УПА.
У березні 1946 р. греко-католицькі
священики під тиском влади проводять
Собор, де оголошується «об’єднання»
православної і греко-католицької церков.
Влада прагнула переконати суспільство в
добровільності прийняття рішення, тому
інформація подавалась, саме як
об’єднання, а не як ліквідація УГКЦ.

16.

• 1946 р. -Львівський собор,
який скасував Берестейську
церковну унію 1596 р.
• проголосив возз’єднання грекокатолицької церкви з
російською православною;
• УГКЦ змушена піти в підпілля.
Йосиф Сліпи́й
(1892-1984)
Митрополит
Української грекокатолицької церкви.

17.

18.

Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал параграфа 5-6
2. Проаналізуйте вміщені в параграфі
документи, підготуйте відповіді на
запитання до них (усно)
English     Русский Правила