1. NEURČITÝ INTEGRÁL PRIMITÍVNA FUNKCIA
1. NEURČITÝ INTEGRÁL PRIMITÍVNA FUNKCIA
1. NEURČITÝ INTEGRÁL VÝPOČET PRIMITÍVNEJ FUNKCIE
1. NEURČITÝ INTEGRÁL NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ VZORCE INTEGROVANIA
1. NEURČITÝ INTEGRÁL SUBSTITUČNÁ METÓDA
1. NEURČITÝ INTEGRÁL METÓDA PER PARTES
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE RACIONÁLNYCH FUNKCIÍ
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Lineárna iracionalita
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Kvadratická iracionalita
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Kvadratická iracionalita
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE EXPONENCIÁLNYCH FUNKCIÍ
1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ
197.50K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Neurčitý integrál primitívna funkcia

1. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL PRIMITÍVNA FUNKCIA

DEFINÍCIA Funkcia F sa nazýva primitívna funkcia k funkcii f
na intervale J , ak pre všetky x J je F x f x (v krajných
bodoch intervalu uvažujeme jednostranné derivácie).
VETA Nech funkcia F je primitívna funkcia k funkcii f na intervale
J a C R , potom aj funkcia G F C je primitívnou funkciou k
funkcii f na intervale J.
Poznámka Ak teda k danej funkcii f existuje primitívna funkcia F na
intervale J, existuje ich nekonečne veľa.

2. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL PRIMITÍVNA FUNKCIA

DEFINÍCIA Množinu F C; C R všetkých primitívnych funkcií k
funkcii f, označujeme symbolom
f x dx
nazývame
neurčitý
integrál. Píšeme f x dx F x C .
Poznámka Platí
f x .
f
x
dx
f
x
C
,
f
x
dx
Proces hľadania primitívnej funkcie k danej funkcii nazývame
integrovaním alebo
integráciou funkcie, argument x nazývame
integračnou premennou, konštantu C
konštantou.
nazývame integračnou

3. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL VÝPOČET PRIMITÍVNEJ FUNKCIE

VETA Nech funkcia f je spojitá na intervale J, potom k nej na
intervale J existuje primitívna funkcia F .
VETA (Veta o lineárnosti) Nech k funkciám f a g existujú primitívne
funkcie na intervale J a aspoň jedna z reálnych konštánt a, b je rôzna
od nuly. Potom existuje primitívna funkcia k funkcii af bg na
intervale J a platí
a f x b g x dx a f x dx b g x dx .

4. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ VZORCE INTEGROVANIA

Vzorce platia na intervaloch, na ktorých sú funkcie definované.
a dx a x C
x a 1
x dx a 1 C
a
pre a R ,
pre a 1 ,
x
x
C,
e
dx
e
cos x dx sin x C ,
1
a2 x
1
x dx ln x C ,
ax
x
a dx ln a C
sin x dx cos x C ,
pre a 0, a 1 ,
dx
2
dx
x2 a2
a x
1
C,
ln
2a a x
ln x x 2 a 2 C ,
f x
f x dx ln f x C .

5. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL SUBSTITUČNÁ METÓDA

VETA Nech : a, b , má spojitú deriváciu. Nech F je
primitívna funkcia k funkcii f t na , . Potom funkcia F x
je primitívna k f x x na a, b .
Túto vetu je možné prepísať pomocou integrálov, čo nás privedie
k substitučnej metóde.
x t
f x x dx x dx dt f t dt .

6. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL METÓDA PER PARTES

VETA Nech funkcie u x , v x majú spojité derivácie na intervale J.
Potom na intervale J platí u x v x dx u x v x u x v x dx .

7. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE RACIONÁLNYCH FUNKCIÍ

P x
Q x dx
dx
x ln x C ,
.
dx
x
k
1
k 1 x
f x
f x dx ln f x C
k 1
C pre k 1 , x ,

8. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Lineárna iracionalita

Integrál typu R[ x, 1 Ax B , 2 Ax B , , n Ax B ] dx , kde R je
k
k
k
racionálna funkcia a k1 , k 2 , , k n sú prirodzené čísla, riešime
pomocou substitúcie
Ax B t k ,
pričom k je najmenší spoločný násobok čísel k1 , k 2 , , k n . Pomocou
tejto substitúcie prevedieme daný integrál na integrál z racionálnej
funkcie.

9. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Kvadratická iracionalita

Integrál typu
dx
Ax 2 Bx C
, kde A 0 ,
riešime úpravou výrazu pod odmocninou na štvorec a následnou
substitúciou nájdeme riešenie tohto integrálu pomocou integračného
vzorca
dx
x2 a2
ln x x 2 a 2 C .

10. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE IRACIONÁLNYCH FUNKCIÍ Kvadratická iracionalita

Integrál typu
Pn x
Ax 2 Bx C
dx , A 0 , počítame pomocou tzv.
Ostrogradského metódy (metódy neurčitých koeficientov), pričom
vytvoríme nasledujúcu rovnosť, kde Pn x je polynóm n-tého stupňa,
Qn 1 x je polynóm stupňa n 1 a k je neznáma konštanta
Pn x
Ax 2 Bx C
dx Qn 1 x Ax 2 Bx C k
dx
Ax 2 Bx C
.

11. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE EXPONENCIÁLNYCH FUNKCIÍ

x
x
vypočítame
pomocou
substitúcie
R
(
e
)
dx
e
t.

12. 1. NEURČITÝ INTEGRÁL INTEGROVANIE GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ

R(sin x) cos x dx vypočítame pomocou substitúcie sin x t .
R(cos x) sin x dx vypočítame pomocou substitúcie cos x t .
English     Русский Правила