ХЛОПОМАНИ ТА Народо́вці
Народо́вці
Створення
Громадська діяльність
Політична діяльність
«Нова ера»
Поширення
Хлопомáнство
Соціальна база
Погляди хлопоманів
Вплив Володимира Антоновича на ідеологію хлопоманства
Значення
Дякую за увагу!
105.62K
Категория: СоциологияСоциология

Хлопомани та народовці

1. ХЛОПОМАНИ ТА Народо́вці

2. Народо́вці

— суспільно-політична течія серед
молодої західноукраїнської інтелігенції ліберального нап
рямку, що виникла в 1860-х у Галичині,
на Буковині та Закарпатті.
Проводила культурно-освітницьку роботу,
організувала Товариство імені Шевченка у Львові
(1873), українські інституції «Просвіта», «Руська
Бесіда» та ін.
1899 року народовці з частиною
радикалів організували Українську національнодемократичну партію, яка відіграла основну роль в
уряді ЗУНР. З 1919 року ця партія стала
називатися «Українська трудова партія». 1925 року
ввійшла до Українського національно-демократичного
об'єднання (УНДО).
Народо́вці

3. Створення

Народовський рух виник на ґрунті ідей
національного відродження,
започаткованих «Руською Трійцею» та КирилоМефодіївським братством, і сформувався під
впливом творчості Тараса
Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи
Костомарова.
Сформувалася на противагу консервативній
політичній течії — москвофільству, в основі
якого лежала культурна і політична
переорієнтація частини української інтелігенції,
особливо духовенства, на Російську імперію.
Створення

4. Громадська діяльність

Народовці, виходячи з того, що українці — це окрема нація, яка проживала
на території від Кавказу до Карпат, виступали за єдність всіх українських
земель та розвиток єдиної української мови на основі народної говірки. На
початку своєї діяльності народовці проводили значну культурницьку роботу
ліберального напряму. Організаційними центрами народовського руху стали
редакції журналів: «Вечерниці» (1862–1863), «Мета» (1863–1864), «Нива»
(1865), «Русалка» (1866).
До народовців належали переважно представники української інтелігенціїписьменники, вчителі, лікарі, юристи, студенти.
Група письменників, педагогів і громадських діячів, зокрема, Сидір
Воробкевич, Володимир Шашкевич, Ксенофонт Климкович,Федір
Заревич, Кость Горбаль, Данило Танячкевич, Корнило Устиянович —
організували на зразок київської Громади студентські та учнівські організації
(громади) у навчальних закладах Галичини. Через діяльність громад, в яких
їх учасники вивчали українську літературу та історію, збирали
етнографічний і фольклорний матеріал, влаштовували літературні вечори і
концерти, народовці прагнули пробудити національну самосвідомість в
української молоді.
Використовуючи нові конституційні закони, прийняті австро-угорським
урядом, народовці заснували ряд культурно-освітніх товариств «Руська
Бесіда» (1861), а при них — український театр (1864), «Просвіту» (1868).
Вони відкривали читальні, бібліотеки, видавали твори українських
письменників, шкільні підручники, влаштовували театральні вистави та
щорічні Шевченкові вечори-концерти. У 1873 у Львові, при фінансовій і
моральній підтримці меценатів з Наддніпрянської України, виникло
Літературно-Наукове Товариство ім. Т.Шевченка, яке
в 1892 реорганізувалося в Наукове Товариство ім. Т.Шевченка.

5. Політична діяльність

Поштовхом до початку активної політичної діяльності народовців стали
вибори 1879 року до Галицького сейму, на яких русини, очолювані
москвофільською Руською Радою, змогли послати тільки трьох своїх
представників.
Нову роботу народовці розпочали з видання двох політичних
часописів: «Батьківщина» (1879) і «Діло» (1880). Серед керівництва цих
видань були головні ідеологи народовців: Володимир
Барвінський, Володимир Навроцький, Олександр Огоновський,Юліан
Романчук, Анатоль Вахнянин, Дем'ян Гладилович та ін.
На сеймових виборах навесні 1883 русини (українці) під проводом
«Головного Руського Комітету Виборчого» виступили єдиним списком, де
були представлені як «Руська Рада», так і народовці. Завдяки цьому
народовці зуміли збільшити своє представництво у соймі (5 послів на місце
одного)[1].
1885 — народовці створили нову політичну організацію — Народну Раду[2].
Політична діяльність

6. «Нова ера»

Наростаючий український національно-визвольний рух, в якому основну роль
відігравали народовці, загострення відносин між Австро-Угорщиною і Росією,
примушували австрійський уряд шукати шляхи врегулювання українськопольських відносин у Галичині. В 1890 лідери Ю. Романчук, Сильвестр
Сембратович, Олександр Барвінський при посередництві Володимира
Антоновича уклали з польськими політичними колами і австрійським урядом
компромісну угоду, яка отримала назву «Нової ери». Від імені уряду намісник
Галичини граф Казімір Бадені пообіцяв надати кілька депутатських місць у
парламенті, запровадити українську мову в судах і адміністративних органах,
відкрити три українські гімназії, утворити кафедру української історії і другу
кафедру української літератури у Львівському університеті, отримати право на
створення страхового товариства «Дністер» та ін., видання українською мовою
урядової газети «Народний Часопис». За ці незначні поступки Ю.Романчук від
імені частини народовців заявив про підтримку політики австрійської держави,
проголосив «нову еру» у польсько-українських відносинах у Галичині.
1890 — значна частина народовців об'єдналась в Русько-Українську Радикальну
Партію, яка різко засудила політику «нової ери» і продовжила опозиційну
боротьбу. В 1894 частина народовців на чолі з Ю.Романчуком перейшла до
опозиції. На позиціях «нової ери» залишився митрополит С. Сембратович і
невелика група народовців, на чолі з О.Барвінським і А.Вахнянином, які
висунули гасло «Краще щось, ніж нічого». Це крило народовців пізніше
оформилось у Християнсько-Суспільну Партію.
1899 — основна маса народовців з частиною радикалів утворили Українську
Національно-Демократичну Партію (відіграла основну роль в уряді ЗУНР).
З 1919 ця партія стала називатися «Національно-Трудова Партія».
В 1925 ввійшла до Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО).
«Нова ера»

7. Поширення

Під впливом українців Галичини народовецький
рух розгорнувся на Буковині і Закарпатті. В
середині 1880-х років у діяльності
народовецьких організацій на Буковині
(«Руській Бесіді» і «Руській Раді») активну
участь брали Юрій Федькович, Є.Пігуляк, Іван
Тимінський, Омелян Попович та ін.
Національно-культурне відродження на
Закарпатті в кінці 19 на початку 20 ст.
відбувалось під ідеологічним впливом
народовців, ідеї яких відстоювали такі визначні
громадсько-політичні діячі на цих українських
землях, як Василь Чопей, Августин
Волошин, Ю. Жаткович, Гіядор Стрипський та
Поширення
ін.

8. Хлопомáнство

— народницько-культурна течія
української інтелігенції на Правобережній Україні 50-ті—
60-ті роки 19 століття, яка прагнула зближення з
народом.
Хлопомани — польський термін на означення
прихильників селянства; згодом цю презирливу назву
перебрали самі адепти «любові до простого українського
народу». Цей рух під впливом соціально-революційних
ідей Заходу народився спочатку серед
студентів Київського університету, які походили зі
спольщених шляхетських родин. Усвідомивши собі, що
належить служити «тому народові, серед якого живеш»,
вони покинули польські студентські організації і
заснували українську громаду.
Аналогічне явище, тільки у менших масштабах, існувало
також у Білорусі.[1]
Хлопомáнство

9. Соціальна база

Хлопоманство виникає серед університетської
молоді Києва яке, окрім нечисельної групи росіян,
а також поляків, що прибували з Царства
Польського, складалося, в основному, із київськоподільсько-волинської шляхетської молоді,
вихованої в традиціях польської культури.[2]
Хлопоманство знайшло також відгук серед
молоді Лівобережжя, зокрема
в Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі й інших містах.
Серед основоположників хлопоманства
були: Володимир Антонович, Тадей
Рильський, Борис Познанський, Кость
Михальчук,Павло Житецький, Павло
Чубинський, Король Август Гінч.
Соціальна база

10. Погляди хлопоманів

Хлопомани вважали, що свої демократичні
переконання на теренах України можна
реалізувати лише ідентифікуючи власну
національну спільність із місцевою українською
людністю - селянством, вони певний час
намагалися переконати в тому ж польску
студентську громаду, до якої самі належали.
Хлопомани ставили своїм завданням
добровільне служіння своїм учорашнім
"слугам", підняття освітньо-культурного рівня
селянства та його громадянської свідомості.
Погляди хлопоманів

11. Вплив Володимира Антоновича на ідеологію хлопоманства

Ідеологом хлопоманства був Володимир Антонович — який також накреслив
і програмові його засади. Відповідаючи на закиди з польського боку в зраді
і ренеґатстві, Володимир Антонович відкидав «шляхетський порядок і
ієзуїтизм, противний духові нашого народу й шкідливий для його життя...»
(«Моя исповедь»), закликав полюбити народ, серед якого живеш, жити
його інтересами, повернутися до народності, колись покинутої предками і
активно працювати для народу, щоб спокутувати гріхи своїх батьків перед
цим народом.
У першому числі "Основи" за 1862 р., у своїй знаменитій "Сповіді" В.
Антонович детально розтлумачив позицію нової української еліти націотворців.[2] Реагуючи на звинувачення польського шляхтича Тадеуша
Падалиці у відступництві В. Антонович погодився і назвав себе
відступником, але констатував, що він відступився від ідеології шляхетської
обраності та зверхності. Для польських шляхтичів, що живуть в Україні,
писав він, є лише два шляхи: "або полюбити народ, серед якого вони
живуть, пройнятися його інтересами, повернутися в народ, колись
залагодити покинутий їх предками і невтомною працею та любов'ю, в міру
сил, залагодити все зло, принесене ними народу, який вигодував чисельні
покоління вельможних колонізаторів, і якому ці останні за піт та кров
платили презирством, лайкою, зневагою його релігії, звичаїв, моралі,
людськості, - або ж, якщо для цього не вистачить моральної сили,
переселитися в землю польську, заселену польським народом для того, щоб
не додавати собою ще однієї дармоїдської особи, для того, щоб нарешті,
позбутися самому перед собою огидного докору в тому, що і я теж колоніст,
теж плантатор, що і я опосередковано чи безпосередньо (що однаково)
користаюся чужою працею, заступаю розвитку народу, в хату котрого я
заліз непрошений, з чужими йому намірами, і що я належу до табору тих,
хто прагне загальмувати народний розвиток туземців і що невинно поділяю
відповідальність за їх дії".[3]
Вплив Володимира Антоновича
на ідеологію хлопоманства

12. Значення

Хлопоманські настрої певної частини студентства дедалі
більше загострювали національне питання. Зближаючись із
українським селянством, виявляючи до нього симпатію,
співчуття, а далі й захоплюючись його культурою,
світоглядними переконаннями, морально-етичними цінностями
тощо, воно не могло одночасно лишатися прихильниками
польського національного інтересу.
Українське хлопоманство, детермінічно пов'язане із
українофільством, формувало із хлопоманів з їхніми україноцентричними переконаннями українських націоналістів, тобто
людей, які не лише ідентифікували власну належність до
українського народу, але також виявляли громадянську
активність щодо утвердження національних інтересів свого
народу. Значна частина вихованої на польській культурі
молоді, відмовляючись від аристократизму та від власних
станових привілеїв цілком закономірно зрікалася тієї самої
польської культури і водночас проявляла себе українською
національною елітою.[2]
Значення

13. Дякую за увагу!

English     Русский Правила