Валютний ринок― це такий специфічний ринок, де предметом купівлі – продажу є різні національні валюти.
Дякую за увагу !!!
3.80M
Категория: ФинансыФинансы

Фінансовий ринок

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра фінансів та банківської справи
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ:
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
ПІДГОТУВАЛА: к.е.н. , доцент кафедри фінансів та банківської справи
Беженар Інна Миколаївна

2.

Предметом курсу «Фінансовий ринок» є сукупність
економічних відносин в грошовій формі, які
виникають в процесі купівлі-продажу, руху,
перерозподілу фінансових ресурсів, фінансових
фондів та функціонування окремих сегментів
фінансового ринку між учасниками ринку, тобто
державою,
юридичними
(інвестори,
емітенти,
фінансові посередники) і фізичними особами .
Мета: розкриття теоретичних і практичних засад,
засвоєння фундаментальних знань з основ розвитку
та функціонування фінансового ринку як підсистеми
фінансових відносин.

3.

Основні завдання курсу:
•виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі
економічних відносин;
•розкриття взаємозв'язків між джерелами фінансових ресурсів та їх
використанням на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;
•обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів, як
засобів взаємодії між суб'єктами (учасниками) фінансового ринку;
•обґрунтування необхідності регулювання фінансового ринку та розкриття
його видів, форм, методів;
•визначення суті інфраструктури фінансового ринку,
•виявлення особливостей діяльності та значення фінансового
посередництва в Україні для забезпечення виконання фінансовим ринком
своїх функцій, класифікація та характеристика фінансових інститутів;
•розкриття особливостей обігу різних видів фінансових інструментів на
основі аналізу відповідних сегментів фінансового ринку та розгляду основ
функціонування організованих ринків; розкриття основних відмінностей
обігу різних видів цінних паперів;
•вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку
фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків
державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які
виникають на ринку фінансових послуг з урахуванням специфіки
економічного й соціального розвитку України;
•набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових
послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

4.

5.

Після опанування курсу «Фінансовий ринок» майбутній
фахівець повинен знати:
• теоретичні основи фінансового ринку;
• особливості кожного виду фінансових інструментів, рух яких
опосередковує взаємовідносини між суб'єктами фінансового ринку;
• особливості функціонування фінансових інститутів, що
виступають посередниками між суб'єктами фінансового ринку;

6.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:
• пояснити роль фінансового ринку у функціонуванні економічної системи;
• пояснити структуру фінансового ринку;
• охарактеризувати етапи становлення та розвитку фінансового ринку;
• розкрити сутність та взаємозв’язок локальних та міжнародних фінансових ринків;
• пояснити особливості організації фінансової діяльності інститутів фінансового ринку;
• розмежовувати поняття євроринку та міжнародного ринку позичкових капіталів;
• розкрити джерела формування фінансових ресурсів посередників;
• охарактеризувати боргові інструменти та інструменти прав власності, грошового ринку та
ринку капіталів;
• дати характеристику механізму ціноутворення на різні фінансові інструменти;
• оцінити ризики на фінансовому ринку та дати характеристику методам управління;
• пояснити суть операцій на фінансовому ринку;
• вдало використовувати отриманні теоретичні знання для проведення розрахунків ризику,
дохідності, ціни та інших показників, що характеризують фінансові інструменти та
функціонування фінансового ринку у практичній діяльності, спрямованість якої пов’язана зі
здійсненням широкого кола фінансових операцій на грошовому, інвестиційному, валютному
ринках, ринку цінних паперів і фінансових послуг:
• розраховувати дохід за цінними паперами;
• визначати ціни акції з рівномірним та нерівномірним ростом дивідендів,
• ціни дисконтної облігації, дохідність акції, дохід інвестора за казначейським векселем,
результати біржових угод;
• розв'язувати задачі з продажу (купівлі) ф'ючерсних контрактів, опціонів, з угод між банками
на процентний своп.

7.

Тема 1. Предмет та завдання дисципліни. Фінансовий ринок:
сутність, функції, засади функціонування та роль в економіці
Тема 2. Регулювання фінансового ринку
Тема 3. Фінансові посередники.
Тема 4. Процентні ставки та їх структура. Ризик та ціна капіталу,
дохідність
Тема 5. Ринок похідних фінансових інструментів
Тема 6. Ринок цінних паперів як складова ринку капіталів.
Фондова біржа та біржові операції
Тема 7. Грошовий ринок та ринок банківських позичок
Тема 8. Валютний ринок
Тема 9. Інформаційне забезпечення фінансового ринку

8.

Фінансовий ринок – це особлива, властива тільки ринковій
економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється
купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни.
(Сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з
процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для
здійснення виробничої та фінансової діяльності) .

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Види цінних паперів:
•Акції
•Облігації
•Сертифікати
•Векселі

21.

22. Валютний ринок― це такий специфічний ринок, де предметом купівлі – продажу є різні національні валюти.

Їхнє
функціонування
зумовлено
розвитком
зовнішньоекономічних зв’язків між різними країнами і
необхідністю взаємних розрахунків .
У різних країнах залежно від стану розвитку
економіки, ринкових відносин валютні операції
можуть здійснювати різні суб’єкти.
За умов обмеженості ринку валюти це право
надається
лише
державним
установам
під
керівництвом і контролем центрального банку.
За умов повної конвертованості валютного ринку це
право надається всім суб’єктам, які мають валютні
банківські рахунки.

23.

24.

Євроринок

25.

26. Дякую за увагу !!!

English     Русский Правила