Нормативно-правове забезпечення управління освітою
2.14M
Категории: ОбразованиеОбразование ПравоПраво

Організаційно-правові засади державного управління освітою

1.

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Організаційно-правові засади
державного управління освітою
© Синенко С.І.,
К.п.н., доцент кафедри державної служби
та менеджменту освіти

2.

Ключові проблеми системи освіти
Українська система освіти не відповідає європейській і кращим світовим
системам;
Забюрократизованість системи на всіх рівнях, збереження основних елементів
управління з радянських часів;
Критично низький соціальний статус вчителя;
Нераціональне використання бюджетних коштів внаслідок домінування в
системі освіти неринкових економічних відносин, сприятливе середовище для
зловживань і корупції;
Вкрай низька ефективність освіти,
відсутність системи забезпечення якості освіти.
Мета:
Вирішення ключової проблеми системи освіти в Україні:
приведення у відповідність змісту і форм освіти
вимогам 21-го століття.

3.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Зміст і основні напрями державної
політики в галузі освіти
Освіта пріоритетна
сфера
соціально економічного,
духовного і
культурного
розвитку суспільства
Державна політика в
галузі освіти
визначається
Верховною Радою
України відповідно
до Конституції
України
Здійснюється
органами виконавчої
влади та органами
місцевого
самоврядування

4. Нормативно-правове забезпечення управління освітою

Умовно зовнішню частину бази нормативно-правових актів можна поділити на дві групи:
- загальне законодавство;
- спеціальне законодавство.
Акти ВРУ
• Укази
• Розпорядження
Акти
Президента
• Закони
• Постанови
• Розпорядження
• Постанови
Акти КМУ
Акти МОН
• Розпорядження
• Листи
• Накази
• Розпорядження
• Рішення
• Накази
• Листи
Акти органів
місцевого
самоврядування/
місцевих органів
державної влади

5.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Нормативно-правова база:
Конституція України - 1996 р.
Закон України «Про освіту» - 1991 р.
Закон України «Про дошкільну освіту» - 2001 р.
Закон України «Про професійно-технічну освіту» - 1998 р.
Закон України «Про вищу освіту» - 2014 р.
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» - від 26.11.2015 р.
Проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років;
СТРАТЕГІЯ сталого розвитку «Україна – 2020» (Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015р.)
Державний нагляд (контроль) у
сфері освіти здійснюється
з метою
реалізації єдиної державної
політики в галузі освіти
а) центральним органом
виконавчої влади із
забезпечення якості освіти,
б) його регіональними
територіальними підрозділами
На базі Державної інспекції навчальних закладів має бути створено Агентство забезпечення якості освіти, до
повноважень якого відійдуть питання акредитації (крім вищої освіти). Регіональні підрозділи Агентства
забезпечуватимуть фахове інспектування закладів освіти. При цьому органи місцевого самоврядування мають
бути позбавлені права проводити інспектування закладів освіти.

6.

Проект Закону України «Про освіту»
Перший етап
кардинального
реформування освіти:
Пріоритетність прав здобувачів освіти.
Забезпечення професійної свободи освітян.
Європейська структура системи освіти.
Нові принципи формування змісту освіти.
Створення системи забезпечення якості освіти.
Створення Національної системи кваліфікацій.
Закріплюються економічні відносини у сфері освіти.

7.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
три форми здобуття
освіти:
формальна,
неформальна освіта
і інформальне навчання
передбачено механізми
визнання результатів
неформальної освіти та
інформального навчання
у системі формальної
освіти
гарантується право вибору
для здобувачів
освіти (батьків дітей), перш
за все - середньої, що
відповідає вимогам
Європейської конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод

8.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Забезпечення професійної свободи працівників галузі
поліпшення
умов праці
вчителя
зменшення
бюрократичного
контролю
розширення
академічних
свобод і
формування
простору для
творчої
праці
обмеження
втручання
державних
органів і
органів
місцевого
самоврядуван
ня в освітній
процес
свобода
вибору для
вчителя
форм
проходження
підвищення
кваліфікації
механізм
добровільної
сертифікації
вчителів з
надбавкою до
зарплатні
підвищення
соціального
статусу і
оплати праці
вчителя

9.

Європейська структура системи освіти
Запровадження сучасної
класифікації формальної освіти,
що відповідає Міжнародній
стандартній класифікації освіти,
прийнятій ЮНЕСКО у 2011 році
Стаття 8.
Складники та
рівні освіти
Дошкільна освіта;
Повна загальна
середня освіта;
1. Складниками
системи освіти,
що регулюються
спеціальними
законами, є:
Позашкільна освіта;
Базова ПО;
Вища ПО;
Вища освіта;
Освіта дорослих, у тому
числі післядипломна
освіта
в 1 клас 12-річної школи діти підуть у 2018 році,
відповідно в 12 клас – у 2029 році
Початкова школа
Базова школа
Старша школа –
профільна
Академічного
напряму
Професійного
напряму

10.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Академічний профіль середньої освіти матиме за мету продовження
здобуття освіти у ВНЗ. Запровадження 12-річноі середньої освіти
дозволить скоротити на більшості спеціальностей навчання за освітнім
рівнем бакалавра до 3-х років. Таким чином, загальна тривалість
тримання середньої освіти+бакалаврат (15 років) не зміниться.
Професійний профіль середньої освіти передбачає
отримання першої професії при закінченні школи
БАКАЛАВР
(3 РОКИ)
СТАРША ПРОФІЛЬНА
ШКОЛА (3 РОКИ)
15 років
ОСНОВНА ШКОЛА
(5 РОКІВ)
Впровадження старшої 3-річної профільної школи з
двома групами профілів: академічні і професійні. При
цьому в систему профільної старшої школи мають бути
включені заклади профтехосвіти, технікуми та коледжі,
які готують молодшого спеціаліста.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
(4 РОКИ)

11.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної
самореалізації в суспільстві.
Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для
життя.
Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної
освіти.

12.

Нові принципи формування змісту освіти
Уряд (Міністерство) затверджує стандарти освіти на компетентнісній основі в
термінах результатів навчання (що має знати, вміти, розуміти випускник певного
рівня освіти);
Заклади освіти розробляють освітні програми, які мають гарантувати виконання
освітніх стандартів;
У випадках, коли документ про освіту має видаватися державою, освітні
програми мають проходити акредитацію;
Розробка навчальних планів, програм навчальних курсів відноситься до
академічної автономії закладів освіти;
Передбачено можливість розробки Урядом типових освітніх програм;
Це дозволить уникнути перевантаження здобувачів освіти навчальним
матеріалом другорядного значення;
Дозволить активізувати творчий потенціал кращих педагогів і педагогічних
колективів; створить в системі основу для здорової конкуренції.

13.

Стратегія нової освіти

14.

Створення системи забезпечення якості освіти
Чим більше повноважень з управління
освітою передається на місця, тим більш
централізованим і незалежним має стати
контроль за якістю освіти
Створення установ
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання
На базі Державної інспекції навчальних
закладів - Агентство забезпечення якості
освіти, до повноважень якого відійдуть
питання акредитації (крім вищої освіти).
Регіональні підрозділи Агентства
забезпечуватимуть фахове інспектування
закладів освіти. При цьому органи
місцевого самоврядування мають бути
позбавлені права проводити
інспектування закладів освіти.
Створення системи
моніторингу якості освіти

15.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Створення Національної системи кваліфікацій.
Національна Рамка Кваліфікацій (2011 р.) вимагає:
Розроблення професійних стандартів і кваліфікацій у
відповідності з загальноприйнятим уявленням про їх
зміст і якість;
Створення і прийняття закону про професійну
освіту, який відповідав би викликам і вимогам
сучасності

16.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Створення Національної системи кваліфікацій.
дошкільна початкова
освіта
освіта
0
1
базова
середня
освіта
2
профільна
середня
освіта
3
початкова
базова
вища
професійна професійна професійна
освіта
освіта
освіта,
2-3
2-3-4
1/5
2-3-4-5
перший
початковий
(бакалавр)
рівень
рівень
(короткий
вищої
цикл) вищої
освіти
освіти,
2/5
6
третій
другий
(освітньо- науковий
(магістр)
науковий) рівень
рівень
рівень
вищої
вищої
вищої
освіти
освіти
освіти
7
8
9
Рівні Національної рамки кваліфікацій
Неформальна освіта передбачає здобуття особою нових компетентностей в організованому
освітньому процесі без присвоєння (присудження) визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та
без отримання встановленого законодавством документа про освіту.
Інформальна освіта (самоосвіта) передбачає самоорганізоване чи спонтанне (випадкове) здобуття
особою нових компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською
або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям, та не передбачає інституціоналізованих форм.

17.

Національна система кваліфікацій
Національний центр
професійних
кваліфікацій -
стандарти професій -
освітні стандарти і
програми
У законопроект закладено норми, які дозволять (до прийняття відповідного окремого Закону)
- розпочати створення національної системи кваліфікацій,
- наповнення Національної і галузевих рамок кваліфікацій,
- створення надійних зв’язків освіти і ринку праці.

18.

Регіональний
Центр ПО
Професійний
коледж
Професійний
ліцей
Центр
професійної
підготовки
Інші заклади ПО
(у т.ч. спец.
умови)
+
відбір
+
+
підготовка
+
+
+
спортивна
+
+
+
+
військова
Професійне навчання
+
+
+
+
молодший спеціаліст
+
+
кваліфікований робітник
+
+
незайняте населення
+
+
+
+
безробітні
+
+
+
+
працюючі робітники
+
Підготовка
+
Різнорівненва підготовка
+
+
Перепідготовка
+
ПК
+
+
+
+
+
Стандарти ПО
+
+
+
Власні програми
+
+
Програми ПП навч.уч.старшої
школи
+
+
Повна загальна середня освіта
Обдарована молодь
+
+
Ліцензія
Певний Освітньокваліфікаційний рівень

19.

Реформування професійної освіти
Рада стейкхолдерів
ПО
Представники
місцевих органів виконавчої
влади;
органів місцевого
самоврядування;
організацій роботодавців, у тому
числі галузевих (міжгалузевих)
об’єднань роботодавців і
професійних асоціацій;
закладів професійної освіти;
національні та міжнародні
експерти у сфері професійної
освіти.
Стейкхолдери — фізичні
та/або юридичні особи,
заінтересовані у розвитку
системи професійної
освіти, мережі або
окремих закладів
професійної освіти,
можуть впливати на
систему або зазнають її
впливу;

20.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Закріплюються економічні відносини у сфері освіти.
Запроваджується
поняття освітньої
послуги:
зміна філософії
фінансування
освіти:
від
фінансування
закладу освіти
до
оплати послуг
із здобуття
освіти особою
приватні
комунальні
державні

21.

Органи управління у сфері освіти
Кабінет Міністрів України;
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
Постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти;
Державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;
Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
Органи місцевого самоврядування.

22.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
наукові
дослідження
та
порівняння,
Основа формування та
реалізації державної політики
управління освітою:
урахування
прогнозів,
статистичних
даних та
індикаторів
розвитку
міжнародні
зобов'язання,
міжнародний
досвід

23.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Скорочення населення України
1991 -2016 рр.
60 000 000
50 000 000
52 244 000
45 462 000
42 573 100
39 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Кількість населення України
1991
2013
2016
2030
- 9 млн 670 тис 900 осіб
• За смертністю –
2-ге місце в світі (1м. - ПАР, 3м. – Лесото);
• За народжуваністю –
202 місце із 224 країн світу;
• За приростом населення – 228 із 233
країн світу;
• Виїхали за межі України на пж:
- у 2012- 2013 р.– 1060 осіб,
- у 2015 р.– 14 040 осіб.

24.

Організаційно-правові засади
державного управління освітою
Бюджет 2017
45000000
НАПН України
40000000
1,6E+09
1,4E+09
146439850
0
41647000
35000000
1,2E+09
30000000
1E+09
25000000
800000000
20000000
600000000
15000000
400000000
10000000
141322400
200000000
27305300
20068100
23750700
18261200
16253500
5000000
98539000
0
0
2013
2016
2017
0
0
0
2013
2016
2017
НАПравНУ
НАМУ

25.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
[email protected]
English     Русский Правила