АНАЛІЗ ІНШИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
План
Поняття інших доходів і витрат підприємства
Структура видів діяльності суб’єкта господарювання
Інші доходи
Інші витрати
Задачами аналізу інших доходів і витрат підприємства
Характеристика фактографічного інформаційного забезпечення аналізу інших доходів і витрат підприємства
Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат підприємства
Інформація про інші доходи підприємства (тис. грн.)
Аналіз виконання плану інших доходів підприємства (тис. грн.)
Аналіз динаміки інших доходів підприємства (тис. грн.)
Аналіз структури інших доходів підприємства та видами
Аналіз структури інших доходів підприємства за періодами
Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства
Інформація для аналізу впливу факторів на інші доходи підприємства (тис. грн.)
Інформація для аналізу впливу факторів на інші витрати підприємства (тис. грн.)
1.46M
Категория: ФинансыФинансы

Аналіз інших доходів і витрат підприємства

1. АНАЛІЗ ІНШИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

2. План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Поняття інших доходів і витрат підприємства.
Значення, задачі і інформаційне забезпечення
аналізу інших доходів і витрат підприємства.
Аналіз виконання плану, динаміки та структури
інших доходів і витрат підприємства.
Оцінка впливу факторів на інші доходи
підприємства.
Оцінка впливу факторів на інші витрати
підприємства.
Аналіз виконання плану, динаміки, рівня
фінансового результату від іншої діяльності
підприємства.

3. Поняття інших доходів і витрат підприємства


доходи — збільшення економічних вигод у
вигляді надходження активів або зменшення
зобов’язань, які приводять до зростання
власного капіталу (за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків власників);
витрати — зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або
розподілення власниками).

4. Структура видів діяльності суб’єкта господарювання

НАДЗВИЧАИНА
Ліквідація наслідків:
пожеж, повеней,
техногенних аварій
тощо.
ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
ЗВИЧАЙНА
ОПЕРАЦІЙНА
Основна
Діяльність,
пов’язана з
виробництвом
або реалізацією
продукції, яка є
головною метою
створення
підприємства і
що забезпечує
основну частку
його доходу.
Інша операційна
- реалізація іноземної валюти;
- реалізація інших оборотних
активів;
- операційна оренда активів;
- дослідження і розробки;
- операційні курсові різниці;
- створення резервів сумнівних
боргів;
- зниження ціни запасів;
- отримання і сплата пені, штрафів,
неустойок і інших санкцій;
- відшкодування раніше списаних
активів;
- списання заборгованостей; тощо.
ІНША
Фінансова
випуск акцій;
отримання і
погашення кредитів;
виплата дивідендів;
фінансова оренда
активів;
сплата відсотків за
користування
грошовими
коштами;
доходи від спільної
діяльності; тощо.
Інвестиційна
операції з необоротними
активами;
операції з фінансовими
інвестиціями;
надання позик;
надходження дивідендів
від фінансових інвестицій;
реалізація майнових
комплексів;
переоцінка необоротних
активів і інвестицій; тощо.

5. Інші доходи

•доход,
отриманий від інвестицій в асоційовані,
дочірні або спільні підприємства, облік яких
ведеться методом участі в капіталі;
•дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від
фінансових інвестицій (крім доходів, які
обліковуються за методом участі в капіталі);
•доход від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів і майнових комплексів;
•доход від неопераційних курсових різниць та
інші доходи, які виникають у процесі звичайної
діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

6. Інші витрати

•витрати
на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із
залученням позикового капіталу;
•збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі;
•собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів,
майнових комплексів;
•втрати від неопераційних курсових різниць;
•втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів;
•інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім
фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю
підприємства;
•невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха,
пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання
виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які
визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття
втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел;
•збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню
надзвичайних подій.

7. Задачами аналізу інших доходів і витрат підприємства


оцінка виконання плану, динаміки та структури інших доходів
та витрат підприємства;
оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства;
оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства;
визначення впливу факторів на прибуток підприємства від
фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
пошук резервів збільшення інших доходів та зменшення інших
витрат підприємства;
обґрунтування та розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

8. Характеристика фактографічного інформаційного забезпечення аналізу інших доходів і витрат підприємства

Інформаційне забезпечення
Стисла характеристика
Облікова інформація
Первинні документи 3 обліку інших Відображають інформацію щодо формування інших доходів та
доходів і витрат підприємства (рахунок, витрат
підприємства
від
інвестиційної,
фінансової
та
надзвичайної діяльності. Під час аналізу цього напрямку діяльнонакладна, податкова накладна, тощо)
сті підприємства найчастіше використовується узагальнена
інформація, яка відображається в облікових регістрах.
Оборотні відомості за рахунками класу 7
Узагальнюють інформацію щодо інших доходів та результатів
діяльності підприємства.
Оборотні відомості за рахунками класу 9
Узагальнюють інформацію щодо інших витрат підприємства за
видами діяльності.
Звітна інформація
Звіт про фінансові результати (форма № Форма фінансової звітності яка розглядає доходи та витрати
підприємства за видами діяльності, в тому числі за фінансовою,
2)
інвестиційною та надзвичайною діяльністю.
Звіт
про
фінансові
результати
і Форма статистичної звітності, де розкриваються фінансові
дебіторську
та
кредиторську результати діяльності підприємства від звичайної діяльності, яка
заборгованість (Форма № 1-Б)
включає фінансову та інвестиційну діяльність.
Позаоблікова інформація

9. Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат підприємства

Абсолютне відхилення від планових показників:
∆ІД = ІДф – ІДп
∆ІВ = ІВф - ІВп,
де ІДф, ІДп — інші доходи фактичні та планові відповідно;
ІВф, ІВп — інші витрати фактичні та планові відповідно

10.

2. Рівень виконання (%вп) плану інших доходів
та кошторису інших витрат:
%впІД=
ІДф
х100%;
ІДп
ІВф
%впІВ=
х100%;
ІВп

11.

3. Абсолютна зміна інших доходів та інших
витрат підприємства:
∆ІД = ІДз – ІДб
∆ІВ = ІВз - ІВб,
де ІД3, ІДб — інші доходи звітного та базисного
періоду відповідно;
ІВ3, ІВб — інші витрати звітного та базисного
періоду відповідно.

12.

4. Темп росту (ТР) інших доходів та інших
витрат підприємства:
ІДз
ТРІД=
х100%;
ІДб
ІВз
ТРІВ=
х100%;
ІВб
де ІД3, ІДб — інші доходи звітного та базисного
періоду відповідно;
ІВ3, ІВб — інші витрати звітного та базисного
періоду відповідно.

13.

5. Темп приросту (ТП) інших доходів і інших
витрат підприємства:
ІДз − ІДб
ТПІД=
х100%;
ІДб
ТПІВ=
ІВз − ІВб
х100%;
ІВб

14.

6. Структура інших доходів і витрат (Й)
підприємства:
ІДi
dІД=
;
ІД
dІВ=
ІВi
;
ІВб
де ІДi — сума інших доходів підприємства і-го
виду;
ІВi— сума інших витрат підприємства і-го
виду.

15. Інформація про інші доходи підприємства (тис. грн.)

Звітний період
Базісний період
План
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Статті інших
доходів і
витрат
Факт
Доход від
участі в капі- 8,4
талі
8,6
2,9
3,1
8,5
8,5
5,0
6,0
6,0
6,1
5,4
3,2
Інші фінансові доходи
-
-
0,1
0,8
-
-
0,2
0,2
0,1
-
0,1
0,3
Інші доходи
0,2
-
-
0,1
-
-
-
-
0,2
0,1
-
0,1

16. Аналіз виконання плану інших доходів підприємства (тис. грн.)

План
Рівень виконання
плану,
%
Абсолютне
відхилення від плану
Факт
Інші фінансові
доходи
-
-
Інші доходи
-
-
-
-
0,0 0,2 0,1
-
Надзвичайні
доходи
-
-
-
-
0,0
-
Всього інших
доходів
0,2 0,2 0,4 0,1
-
-
-
0,1 0,3 0,5 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1
0,1 0,4 0,2 0,1
-
0
-
-
Всього за рік
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Всього за рік
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Всього за рік
4 квартал
6,0 6,1 5,4 3,2 20,7 -2,5 -2,4 0,4 -2,8 -7,3 70,6 71,8 108,0 53,3 73,9
3 квартал
28
2 квартал
1 квартал
8,5 8,5 5,0 6,0
3 квартал
Всього за рік
Доход від
участі в
капіталі
2 квартал
доходів
1 квартал
інших
4 квартал
Статті
50,0 150 125
0,1 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8,5 8,5 5,2 6,2 28,4 6,3 6,2 5,5 3,6 21,6 -2,2 -2,3 0,3 -2,6 -6,8 74,1 72,9 105,8 58,1 76,1

17. Аналіз динаміки інших доходів підприємства (тис. грн.)

Базисний період
Звітний період
Абсолютна зміна
Темп росту, %
Інші
фінансові
доходи
-
-
0,1 0,8 0,9 0,1
Інші доходи 0,2
-
-
Надзвичайн
і
доходи
-
-
Всього
інших
доходів
-
0,0
-
Всього за рік
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Всього за рік
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Всього за рік
6,1 5,4 3,2 20,7 -2,4 -2,5 2,5 0,1 -2,3 71,4 70,9 186,2 103,2 90,00
-
0,1 0,3 0,2 0,1
-
4 квартал
6
3 квартал
23
2 квартал
1 квартал
8,4 8,6 2,9 3,1
3 квартал
Всього за рік
Доход від
участі в
капіталі
2 квартал
доходів
1 квартал
інших
4 квартал
Статті
-
0,1 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 -0,5 -0,4
-
0,1 0,4
-
0
0
-
0,1 0,0 0,0 0,1 100
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-
-
100
37,5
55,56
-
-
100
133,3
-
-
-
-
8,6 8,6 3,0 4,0 24,2 6,3 6,2 5,5 3,6 21,6 -2,3 -2,4 2,5 -0,4 -2,6 73,3 72,1 183,3 90,0
89,26

18. Аналіз структури інших доходів підприємства та видами

Звітний період
Базисний період
Статті 1 квартал
інших
доходів
∑,
тис d, %
грн
план
факт
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
∑,
тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d, % тис d,
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн %
Доход
від
участі в 8,4 97,7 8,6 100 2,9 96,7 3,1 77,5 8,5 100 8,5 100 5,0 96,2 6,0 96,8 6,0 95,2 6,1 98,4 5,4 98,2 3,2 88,9
капіталі
Інші
фінансов і доходи
Інші
доходи
Надзвич
айні
доходи
Всього
0,2 2,3
-
-
0,1 3,3 0,8 20,0
-
-
-
-
0,1 2,5
-
-
-
0,2 3,8 0,2 3,2 0,1 1,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2 3,2 0,1 1,6
-
-
0,1 1,8 0,3 8,3
-
-
0,1 2,8
-
8,6 100 8,6 100 3,0 100 4,0 100 8,5 100 8,5 100 5,2 100 6,2 100 6,3 100 6,2 100 5,5 100 3,6 100

19. Аналіз структури інших доходів підприємства за періодами

Всього за
рік
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всього за
рік
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всього за
рік
23,0
8,5
8,5
5,0
6,0
28,0
6,0
6,1
5,4
3,2
20,7
13,5
100,0
30,4
30,4
17,9
21,4
100,0 29,0 29,5 26,1 15,5 100,0
0,1
0,8
0,9
-
0,2
0,2
0,1
0,5
11,1
88,9
100,0
40,0
40,0
20,0
100,0
-
0,1
0,3
-
-
0,2
0,2
33,3
100,0
-
0,0
3 квартал
2 квартал
-
Інші до- ∑, тис. грн. 0,2
ходи
66,7
d, %
-
Надзви- ∑, тис. грн.
чайні доходи
d, %
-
-
Факт
4 квартал
-
План
3,1
Доход від ∑, тис. грн. 8,4 8,6 2,9
участі в
капіталі
d, %
36,5 37,4 12,6
Інші фі- ∑, тис. грн.
нансові
доходи
d, %
Звітний період
Базисний період
1 квартал
Статті
інших
доходів і
витрат
Одиниці виміру
Аналіз структури інших доходів
підприємства за періодами
-
Всього ∑, тис. грн. 8,6 8,6 3,0
інших доходів
d, %
35,5 35,5 12,4
-
-
0,1
-
0,0
-
0,0
-
25,0 75,0
0,1
-
100,0 100,0 50,0
-
0,3
-
0,1
100,0
-
50,0
-
-
0,4
0,2
100,0
-
0,0
0,0
0,0
4,0
24,2
8,5
8,7
5,2
6,3
28,7
6,1
6,2
5,8
16,5
100,0
29,6
30,3
18,1
22,0
100,0 28,6 29,1 27,2 15,0 100,0
3,2
21,3

20. Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства

Рівень інших доходів (РІД):
ІД
РІД= ДР х100%;
де ДР – дохід від реалізації товарів, робіт та послуг.

21. Інформація для аналізу впливу факторів на інші доходи підприємства (тис. грн.)

Статті доходів
Умовне
Базисний
період
позначення
Звітний
період
Дохід від реалізації товарів,
робіт та послуг
ДР
2581,0
2498,3
Інші доходи
ІД
12,9
12,3
Розрахунок показника рівня інших доходів:
ІД
12,9
РІДб= ДР х100% = = 2581 х100% = 0,50 %
ІД
12,3
РІДз= ДР х100% = = 2498,3 х100% = 0,49 %

22.

Оцінка впливу факторів на показник інших доходів підприємства:
ІД =
ДР х РІД
;
100%
Для оцінки впливу факторів застосуємо метод абсолютних
різниць:
∆ІД(ДР) =
∆ДР х РІДб (2498,3 − 2581,0) х 0,50
=
= – 0,4 (тис.грн.)
100%
100
∆ІД(РІД) =
ДРз х ∆РІД 2498,3х(0,49 − 0,50)
=
= – 0,2 (тис.грн.)
100%
100
∆ІД = ІДз – ІДб = 12,3-12,9 = – 0,6 (тис.грн.)
∆ІД = ∆ІД(ДР) + ∆ІД(РІД) = (– 0,4) + (– 0,2 ) = – 0,6 (тис.грн.)

23.

Інформація для аналізу впливу факторів на показник рівня інших доходів підприємства
Умовне
позначення
Статті доходів
Дохід від реалізації товарів,
ДР
робіт та послуг
Дохід від участі в капіталі
ДК
Інші
фінансові
доходи
ФД
Розрахуємо показник рівня
РІД =
ДК+ФД
ДР
Базисний
період
Звітний
період
2581,0
2498,3
12,4
0,5
інших
11,2
1,1
доходів:
х 100%
Оцінка виливу факторів методом ланцюгових підстановок:
12,4+0,5
1) РІДб =
х 100% = 0,50 %
2581
11,2+0,5
2) РІД1 = 2581 х 100% = 0,45 %
11,2+1,1
3) РІД2 = 2581 х 100% = 0,48 %
11,2+1,1
4) РІДз =
х 100% = 0,49 %
2498,3
∆РІД(ДК) = РІД1 – РІДб = 0,45 – 0,50 = – 0,05 %
∆РІД(ФД) = РІД2 – РІД1 = 0,48 – 0,45 = 0,03 %
∆РІД(ДР) = РІДЗ – РІД2 = 0,49 – 0,48 = 0,01 %
∆РІД = РІДз – РІДб = 0,49 – 0,50 = – 0,01 %
∆РІД = ∆РІД(ДК) + ∆РІД(ФД) + ∆РІД(ДР) = (– 0,05) + 0,03 + 0,01 = – 0,01 %

24.

Оцінка впливу факторів на інші
витрати підприємства
Рівень інших витрат (РІВ):
РІВ=
ІВ
х100%;
ДР
де ДР – дохід від реалізації товарів, робіт та послуг.

25. Інформація для аналізу впливу факторів на інші витрати підприємства (тис. грн.)

Статті доходів
Умовне
позначення
Базисний
період
Звітний
період
Дохід від реалізації товарів, робіт та
послуг
ДР
2581,0
2498,3
Фінансові витрати
Інвестиційні витрати
Надзвичайні витрати
ФВ
ІВ
НВ
11,2
0,0
5,8
13,9
1,2
0,1
Розрахунок показника рівня інших витрат:
ФВ +ІВ+НВ
ІВ
РІВ =
х
100%
=
ДР
ДР х100%;
11,2 + 5,8
17,0
РІВб = 2581,0 х100% = 2581,0 х100% = 0,66 %
13,9 + 1,2 + 0,1
15,2
РІВЗ=
х100%
=
2498,3
2498,3 х100% = 0,61 %
Оцінка впливу факторів на показник інших витрат підприємства:
ДР х РІВ
ІВ =
;
100%
Для оцінки впливу факторів застосуємо метод абсолютних різниць:
(2498,3 − 2581,0) х 0,66
∆ДР х РІВ
∆ІВ(ДР) = 100% б =
= – 0,55 (тис.грн.)
100
ДР х ∆РІВ 2498,3 х (0,61 − 0,66)
∆ІВ(РІВ) = з
=
= – 1,25 (тис.грн.)
100%
100
∆ІВ = ІВз – ІВб = 15,2 − 17,0 = – 1,8 (тис.грн.)
∆ІВ = ∆ІВ(ДР) + ∆ІВ(РІВ) = (– 0,55) – 1,25 = – 1,8 (тис.грн.)

26.

Аналіз виконання плану, динаміки,
рівня фінансового результату від
іншої діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності (ФР)
ФР = Д — В.
де Д – доходи та В – витрати
Розрахунок фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та
надзвичайної діяльності підприємства
Показники
Інші доходи
Інші витрати
Звітний період
Види іншої
діяльності
Базисний
період
Фінансові результати
Звітний період
План
Факт
Базисний
період
План
Звітний період
Факт
Базисний
період
План
Факт
Фінансова
14,5
15
15,4
12,3
11,7
14,8
2,2
3,3
0,6
Інвестиційна
2,8
5,9
4,2
0,5
3,8
3,1
2,3
2,1
1,1
Надзвичайна
0
0
1,1
7,8
0
0,9
-7,8
0
0,2
17,3
20,9
20,7
20,6
15,5
18,8
-3,3
5,4
1,9
Всього

27.

Оцінка виконання плану фінансового
результату
від інвестиційної, фінансової та
надзвичайної діяльності підприємства
∆ ФР = ФРф – ФРп
ФР
%вп= ФРф х100%;
п
де ФРф — фінансові результати фактичні;
ФРп — фінансові результати планові.

28.

Аналіз виконання плану фінансових результатів
від фінансової, інвестиційної та надзвичайної
діяльності
підприємства
План, тис.
грн.
Факт, тис.
грн.
Абсолютне відхилення від
плану, тис. грн.
Рівень
виконання
плану, %
Фінансова
3,3
0,6
-2,7
18,18
Інвестиційна
2,1
1,1
-1,0
52,38
Надзвичайна
0
0,2
0,2
-
5,4
1,9
-3,5
35,19
Види іншої діяльності
Всього інша діяльність

29.

1) Оцінка динаміки фінансових результатів від інших видів діяльності
∆ ФР = ФРз – ФРб
де ФРз , ФРб — фінансові результати від іншої діяльності звітного та
базисного періоду відповідно.
2) Темп росту фінансових результатів від іншої діяльності
підприємства:
ФР
ТР = ФР 3 х100%;
б
3) Темп приросту фінансових результатів від іншої діяльності
підприємства:
ТП =
ФР3– ФРб
х100%;
ФРб

30.

Аналіз динаміки фінансових результатів від фінансової, інвестиційної
та надзвичайної діяльності підприємства
Види іншої
діяльності
Базисний період,
тис. грн.
Звітний
період, тис.
грн.
Абсолютна зміна,
тис. грн.
Темп росту,
%
Темп
приросту, %
Фінансова
діяльність
2,2
0,6
-1,6
27,27
-72,73
Інвестиційна
діяльність
2,3
1,1
-1,2
47,83
-52,17
Надзвичайна
діяльність
-7,8
0,2
8,0
-
3900,00
Всього інша
діяльність
-3,3
1,9
5,2
-
173,68

31.

Рівень прибутку (РП)
ПІД
РП = ІД х100%;
Аналіз рівня прибутку підприємства від фінансової, інвестиційної та
надзвичайної діяльності
Показники
Інші доходи, тис. грн.
Фінансові результати, тис.
грн.
Звітний період
Види іншої
діяльності
Базисний
період
План
Фінансова
14,5
15,0
Інвестиційна
2,8
5,9
Надзвичайна
0
17,3
Всього
Звітний період
Базисний
період
План
Факт
2,2
3,3
0,6
4,2
2,3
2,1
1,1
0
1,1
-7,8
0
0,2
20,9
20,7
-3,3
5,4
1,9
Факт
15,4
Рівень прибутку, %
Звітний період
Базисний
період
План
Факт

32.

Рівень прибутку (РП)
ПІД
РП = ІД х100%;
Аналіз рівня прибутку підприємства від фінансової, інвестиційної та
надзвичайної діяльності
Показники
Інші доходи, тис. грн.
Фінансові результати, тис.
грн.
Звітний період
Види іншої
діяльності
Базисний
період
План
Фінансова
14,5
15,0
Інвестиційна
2,8
5,9
Надзвичайна
0
17,3
Всього
Рівень прибутку, %
Звітний період
Звітний період
Базисний
період
План
Факт
Базисний
період
План
Факт
2,2
3,3
0,6
15,17
22,00
3,90
4,2
2,3
2,1
1,1
82,14
35,59
26,19
0
1,1
-7,8
0
0,2
-
0,00
18,18
20,9
20,7
-3,3
5,4
1,9
-19,08
25,84
9,18
Факт
15,4

33.

Оцінка виконання плану та динаміку показника рівня прибутку
Аналіз виконання плану та динаміки показників рівня прибутку від
фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства
Показники
Рівень прибутку
Оцінка виконання плану
Оцінка динаміки
Звітний період
Види іншої
діяльності
Базисний
період
Абсолютне
відхилення
План
Факт
Фінансова
15,17
22,00
3,90
Інвестиційна
82,14
35,59
26,19
Надзвичайна
-
0,00
18,18
-19,08
25,84
9,18
Всього
Відсоток
виконання
плану
Абсолютна
зміна
Темп
росту
Темп
приросту

34.

Оцінка виконання плану та динаміку показника рівня прибутку
Аналіз виконання плану та динаміки показників рівня прибутку від
фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства
Показники
Рівень прибутку
Оцінка виконання плану
Оцінка динаміки
Звітний період
Види іншої
діяльності
Базисний
період
План
Факт
Абсолютне
відхилення
Відсоток
виконання
плану
Абсолютна
зміна
росту
Темп
приросту
Темп
Фінансова
15,17
22,00
3,90
-18,10
17,73
-11,27
25,71
-74,29
Інвестиційна
82,14
35,59
26,19
-9,40
73,59
-55,95
31,88
-68,12
Надзвичайна
-
0,00
18,18
18,18
-
18,18
-
-
-19,08
25,84
9,18
—16,66
35,53
28,26
-
307,84
Всього
English     Русский Правила