Оқу-зерттеу жұмыстарының түрі: реферат,курстық жұмыс ,құрылымы,зерттеу жұмысын рәсімдеу талабы.
Жоспар
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың құрылымы
Курстық жұмыстың, элементтердің құрылымына талаптар:
Курстық жұмыстың мазмұны.
Кіріспе (1-2 бет)
Негізгі бөлім (17-20 бет)
Қорытынды (2-3 бет)
Курстық жұмысты безендіру ережесі
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
318.36K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Оқу-зерттеу жұмыстарының түрі: реферат, курстық жұмыс ,құрылымы, зерттеу жұмысын рәсімдеу талабы

1. Оқу-зерттеу жұмыстарының түрі: реферат,курстық жұмыс ,құрылымы,зерттеу жұмысын рәсімдеу талабы.

Тақырыбы:
Орындаған: Амантай Қ
Топ:Фа12-001-01
Қабылдаған:Амантаева М
Алматы-2017

2. Жоспар

Кіріспе
Курстық жұмыстың құрылымы
Курстық жұмыстың
элементтердің құрылымына
талаптар

3.

Реферат (латынша referat – баяндасын, refero –
баяндаймын) – кітап мазмұны, ғылыми жұмыс,
ғылыми зерттеу қорытындылары туралы көпшілік
алдында қысқаша баяндау, хабарлау; белгілі бір
тақырыпта әдеби және басқа да материалдарды шолу
негізінде жасалатын баяндама. Реферат ғылымиақпараттық сипатта болады. Тақырыпты объективті
тұрғыда толық баяндаумен қатар ғылыми
қорытындыларға талдау жасалып, сын айтылады.

4.

Курстық жұмыс титул бетінен басталуы керек.
Титул бетінде оқу орнының толық атауы, сіз білім
алып жатқан факультет, кафера жазылады. Әрбір
жазылған атау бір жолға жазылады және соңында
ешқандай тыныс белгісі қойылмайды.Ары қарай,
жол тастап, сіздің толық аты-жөніңіз. Тағы жол
тастап курстық жұмыстың тақырыбын жазуыңыз
керек. Осының барлығын ортаға жинақтайсыз.
Титул бетінің ең соңғы жолына қалаңызды
және курстық жұмысты жазып отырған жылды
жазасыз(барлығын ортаға жинақтайсыз). Жол
соңында нүкте қойылмайды.

5. КІРІСПЕ

Курстық жұмыс қандай да бір арнайы пәннің
мәселелерін жазбаша түрдегі студенттердің өз
бетінше жасалған жұмысы. Шығармашылық
өрісін және тәжірибелік қабілеттілігін жүйелі,
теориялық, тәжірибелік ақпараттарды терең
игеру сәйкесінше оқу жоспары бойынша студент
курстық жұмысты орындайды.

6.

Курстық жұмыстың жазылуының негізгі мақсаты
таңдалған тақырыпты зерттеудегі мақсаттылығы
мен тереңділігі болып табылады.
Курстық жұмыстың орындауының міндеттері
келесідей:
1.Мамандық бойынша теориялық білімнің
ауқымдылылығы, қорытындылылығы және
жүйелілігі;
2.Әдеби көздер мен методикалық, инструктивтік,
анықтама – нормативтік және басқа материалдармен
жұмыс жасауын терең игеру;
3.Жалпы материалды дұрыс жүйеленген ғылыми
негізгі нәтижелер және нақты экономикалық
көрсеткіштердің ұсынысы бойынша іс-әрекеттерін
байланыстыра білу;

7.

Студенттің курстық жұмыспен шұғылдануы жеке
этаптардан тұрады олардың маңыздылығы мыналар:
Тақырып таңдау;
Қажетті әдебиетті таңдап оқу;
Жұмыстың жоспарын жасау;
Жұмыстың қағаз түрінде дайындалуы;

8.

Сонымен қатар келесі факторлар ескерілуі қажет:
Бір мәселеге қызығушылығының болуы;
Мәселенің болуы;
Жүйелі ақпараттардың басқа да объективтік және
субъетивті кезеңдерді қабылдауына байланысты.

9. Курстық жұмыстың құрылымы

Курстық жұмыстың көлемі 20 – 25 беттен
компьютерлік текстен аспау керек.
Курстық жұмыстың элементтерінің құрылымы
мыналар болады:
Бастапқы бет (титулды парақ)
Курстық жұмыстың жоспары
Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды
Пайдалынылган деректердің тізімі

10. Курстық жұмыстың, элементтердің құрылымына талаптар:

Титулды бет
Титулды бет курстық жұмыстың бірінші парағы
болып табылады және ақпарат жүйесіне қызмет етеді,
қайта қарау және ізденіс құжаттарымен қамтамасыз
етеді және А қосымшамен сәйкесінше безендіреді.
Титулды бет курстық жұмыстың жалпы беттерінің
нөмірлерін көрсетеді. Беттің нөмірі титулды параққа
қойылмайды. [ А қосымша «Титулдық парақ »]

11. Курстық жұмыстың мазмұны.

Курстық жұмыстың жоспарын кіріспе,
нөмірлердің тәртібі және барлық бөлімдердің
және параграфтардың аты, қорытынды,
Пайдаланылған деректердің тізімі, беттердің
нөмірлері мен көрсету және бұдан жұмыстық
элементтердің құрылымы басталады. [Ә
қосымша «Кестедегі мазмұны »], [В қосымша
«Мазмұны »]

12. Кіріспе (1-2 бет)

Кіріспеде таңдалған тақырыптың өзектілігі,
мақсаты, зерттеу есебі, зерттеудің пәні және
объектісі, курстық жұмыстың құрылымы
көрсетіледі. Кіріспенің көлемі 3-5 бетті
құрайды.

13. Негізгі бөлім (17-20 бет)

Негізгі бөлім мәселенің мазмұнын, орындалған
жұмыстың қорытындысын және әдістерін
көрсету қажет. Әрбір параграфта ақпараттың
қорытындысы болуы тиіс.

14. Қорытынды (2-3 бет)

Қорытынды зерттеген мәселені жалпы сұраған және
мәселесін қорытындылау тиіс.
Пайдаланылған деректер тізімі. Тізім курстық
жұмысты жазу барысында алынған ақпараттардың
тізімін қамту керек. Пайдаланылған деректер тізімін
жазғанда, мынандай кезектілікті сақтау керек:
Заң шығарушы және нормативтік актілер
Жалпы теориялық экономикалық деректер
Арнайы экономикалық деректер
Статистикалық көрсеткіштер мәліметі
Периодтық деректер
Ведомствалық-әдістемелік ақпарат.

15. Курстық жұмысты безендіру ережесі

Курстық жұмыстың беті, тексті, кестесі,
иллюстрациясы А4 форматына сәйкес келуі керек.
Терілген мәліметтер ЭВМ-нің (Microsoft Word
редакторы, шрифті «Times New Roman» , кегль
№14) бірлік интревалда болуы керек.
Курстық жұмысты шығарғанда келесі размерге
сүйену керек: сол жақ – 30мм. кем емес, оң жақ – 15
мм. кем емес, төменгі жақ – 20 мм. кем емес,
жоғарғы жақ – 20 мм. кем емес. [Б
қосымша «Құжат кодының шифрін ашу»]

16. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

Н.Қ. Қабылова, Ш.А.Доспалинова, Е.Н.
ОразалиновБухгалтер (бухгалтерлік есеп негіздері). –
Астана: Фолиант, 2008.
Р.С. Әбдішүкіров, Б.С. Мырзалиев Бухгалтерлік есеп
(оқу құралы).— Алматы, 2008
А.Ныйқанбаева, Л.Қуанышова Бухгалтерлік есеп
негіздері. – Астана: Фолиант, 2008.
А.Р.Абдина Бухгалтерлік есеп. – Астана,2010
Қ.К. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов
Бухгалтерлік есеп принциптері.– Алматы, Экономикс,
2003.
English     Русский Правила