Модуль 2
Мета модуля:
За підсумками вивчення дисципліни студент мусить знати:
За підсумками вивчення навчальної дисципліни слухач мусить уміти:
1. Суть поняття “виховна система навчального закладу”
Актуальність проблеми:
Системний підхід
Система:
Розробленість питання в літературі:
Система виховної роботи – це
Виховна система –
Виховна система закладу – поняття більш широке, ніж система виховної роботи.
Складові частини виховної системи школи
Виховна система має особливі риси, які відображають конкретні умови виховання:
Доцільність створення виховної системи:
2. Структура виховної системи:
3. Характерні риси виховної системи НЗ
4. Функції виховної системи
5. Етапи розвитку виховної системи
1 етап розвитку ВСШ:
2 етап розвитку ВСШ:
3 етап розвитку ВСШ:
4 етап розвитку ВСШ:
Результат:
Рушійна сила розвитку ВС – розв’язання суперечностей, які виникають у процесі її розвитку
6. Основні типи суперечностей у процесі розвитку виховної системи НЗ
7. Технологія моделювання виховної системи навчального закладу
Педагогічна технологія -
Технологія -
Технологія моделювання виховної системи закладу
Ініціативна група формується обдумано або стихійно.
2 крок – формування членами ініціативної групи свого бачення теперішнього й майбутнього навчальної установи, її виховної системи
Завдання:
3 крок -
Завдання:
4 крок -
На стадії теоретичного обґрунтування моделі керівники й педагоги відчувають утруднення
5 крок -
Завдання:
6 крок -
Необхідно:
7 крок -
Завдання:
8 крок -
Завдання:
9 крок -
Деталізація образу навчального закладу в групах, які виконують 1-2 завдання
10 крок -
Програма розробляється на п'ять років, складається 1-2 особами (директор, його заступники) на основі матеріалів, підготовлених всім шкільним
Програма побудови виховної системи школи
11 крок -
12 крок -
Завдання:
13 крок -
Завдання:
Цей етап – завершальний у побудові виховної системи навчального закладу
Під час побудови виховної системи можна отримати як позитивні, так і негативні результати
Позитивні результати:
Негативні результати:
Для уникнення негативних наслідків треба враховувати закономірності процесу розвитку виховної системи навчального закладу
Перевага внутрішньої детермінації процесу над зовнішньою (здатність системи до саморегуляції)
Наявність і розв'язання суперечностей між хаосом та впорядкованістю, новаціями і традиціями в життєдіяльності системи
Випередження розвитку структури в порівнянні з функціями
Виникнення криз, обумовлених неузгодженістю структури і функцій, що виражаються в посиленні дезінтегруючих тенденцій
Модифікація основної системоутворювальної діяльності або зміна її змісту в результаті подолання кризи
Збереження в життєдіяльності НЗ “зон невпорядкованості”
Висновки
Використання системного підходу в управлінні виховною діяльністю сприяє цілісності виховного процесу, цілісному розвитку особистості
Головним системостворювальним чинником створення виховної системи навчального закладу є цілі управління, які залежать від зовнішніх і вн
Цілі виховної системи навчального закладу можуть бути різними:
8. Критерії оцінки рівня розвитку ВСНЗ
Дякую за увагу!
5.67M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Сучасні виховні системи. Виховна система навчального закладу. Суть, структура, технологія моделювання. (Тема 4)

1. Модуль 2

“Сучасні виховні
системи”

2. Мета модуля:

формування теоретичних знань, розвиток
практичних умінь слухачів з питань
упровадження виховних технологій,
створення і функціонування виховних
систем навчальних закладів, сприяння
підвищенню рівня компетентності
керівників НЗ у галузі виховної
діяльності

3. За підсумками вивчення дисципліни студент мусить знати:

• суть поняття «виховна система освітньої
установи», структуру виховної системи
освітньої установи;
• основні ознаки й особливості різних типів
виховних систем;
• наукові основи виховних технологій;
• особливості конкретної виховної технології;
• особливості організації навчально-виховного
процесу в умовах кредитно-модульної системи
навчання

4. За підсумками вивчення навчальної дисципліни слухач мусить уміти:

• визначати провідні педагогічні ідеї, види,
структуру, етапи розвитку виховної
системи НЗ
• координувати здійснення моніторингу
ефективності розвитку виховної системи
на основі звітних документів
• організовувати впровадження нових
перспективних систем і технологій
виховання в роботу освітніх закладів

5.

Тема 4.
Виховна система
навчального
закладу: суть,
структура,
технологія
моделювання

6. 1. Суть поняття “виховна система навчального закладу”

7. Актуальність проблеми:

одна з головних умов
успішного виховання
громадянина України –
системний характер
виховного процесу

8. Системний підхід

напрям методології досліджень, який
полягає в дослідженні об’єкта як цілісної
множини елементів у сукупності
відношень і зв ’ язків між ними, тобто
розгляд об ’ єкта як системи

9. Система:

множина взаємопов'язаних
елементів, відокремлена
від середовища, яка
взаємодіє з ним як ціле і
має мету свого існування

10. Розробленість питання в літературі:

• засновники теорії виховних систем –
Л.І. Новикова, В.А. Караковський,
Н.Л. Селіванова, Є.М. Степанов;
• досліджували проблему використання
системного підходу –
Ю.П. Сокольников, Н.Є. Щуркова,
Є.В. Бондаревська, Г.І. Сорока

11. Система виховної роботи – це

цілеспрямована, взаємопов’язана
сукупність позаурочних заходів, що
організують вільний час учнів.
Структурними елементами такої
системи є різноманітні клуби, гуртки,
творчі об’єднання учнів за інтересами,
де вони знаходять задоволення своїх
потреб, або набір КТС, традиційних
свят тощо.

12. Виховна система –

цілісний соціальний організм, що
виникає в процесі взаємодії
основних компонентів виховання
(цілі, суб’єкти, їх діяльність,
спілкування, відносини, матеріальна
база) і має такі інтегративні
характеристики, як спосіб життя
колективу, його психологічний
клімат

13. Виховна система закладу – поняття більш широке, ніж система виховної роботи.

Вона охоплює весь
педагогічний процес

14. Складові частини виховної системи школи

Дидактична
підсистема
Виховна
підсистема
Навчальна
діяльність
учнів,
методична
діяльність
педагогів
Система
взаємопов’язаних
виховних
заходів
Підсистема
управління
Набір
функцій,
націлених на
підтримку,
розвиток
ВСШ

15. Виховна система має особливі риси, які відображають конкретні умови виховання:


контингент учнів;
традиції;
особливості оточення;
можливості педагогічного колективу;
творчий інтерес керівника

16. Доцільність створення виховної системи:

1. Відбувається інтеграція зусиль
суб’єктів діяльності;
2. Освоюється середовище, розширюється
вплив на особистість;
3. Економиться час і сили педагогічного
колективу;
4. Створюються умови для самореалізації
особистості учня, вчителя, батька.

17. 2. Структура виховної системи:

• Цілі, що виражені у висхідній концепції;
• Діяльність, що забезпечує досягнення
цільових орієнтирів;
• Суб’єкти діяльності, які беруть в ній
участь;
• Відносини, які народжуються в процесі
діяльності та спілкування;
• Середовище системи, освоєне cуб’єктом;
• Управління, яке забезпечує розвиток
системи

18. 3. Характерні риси виховної системи НЗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Система соціальна.
Система педагогічна.
Система ціннісно-орієнтована.
Система цілісна.
Система відкрита.
Система цілеспрямована.
Система складна й вірогідна.
Система самокерована, здатна до
саморозвитку.

19. 4. Функції виховної системи


Розвивальна;
Інтегрувальна;
Регулювальна;
Захисна;
Компенсуюча;
Корекційна

20. 5. Етапи розвитку виховної системи

1. Етап становлення системи.
2. Етап відпрацювання системи.
3. Етап завершальний, кінцевого
оформлення системи.
4. Етап оновлення системи, її
перебудови.

21. 1 етап розвитку ВСШ:

• вироблення нового педагогічного
мислення;
• формування колективу однодумців;
• розроблення цілей і головних
орієнтирів;
• основні методи – переконання,
вимога, перспектива.

22. 2 етап розвитку ВСШ:

• відпрацювання системи;
• розвиток самоуправління;
• затвердження системоутворювальних
видів діяльності;
• відпрацювання педагогічних технологій;
• основні методи – організація різнобічної
діяльності, мотивація, стимулювання

23. 3 етап розвитку ВСШ:

• стабільне функціонування системи;
• дорослі й діти об’єднані спільною метою,
діяльністю, відносинами
співробітництва;
• у центрі уваги – виховання вільної,
гуманної, духовної особистості;
• основні методи – самовиховання,
перевиховання, самоуправління,
саморозвитку, самоконтролю, самооцінки

24. 4 етап розвитку ВСШ:

• розв’язання суперечностей між
інтеграційними і дезінтеграційними
процесами;
• перебудова еволюційним або
революційним шляхом;
• основні методи – оновлення, зміни лідерів,
розвитку творчості, створення
інноваційних умов.

25. Результат:

Оновлення системи або її
руйнація.
Дезінтеграція відіграє позитивну
роль на 4 етапі розвитку
системи.

26. Рушійна сила розвитку ВС – розв’язання суперечностей, які виникають у процесі її розвитку

27. 6. Основні типи суперечностей у процесі розвитку виховної системи НЗ

1. Між особистістю та системою.
2. Між матеріально-просторовим
середовищем та системою.
3. Між соціальним середовищем та
системою.
4. Між ситуацією та системою.

28. 7. Технологія моделювання виховної системи навчального закладу

29. Педагогічна технологія -

Педагогічна технологія Система взаємопов’язаних дій
педагога, спрямована на досягнення
цільових орієнтирів, якій властива
економічність і керованість, яка
сприяє планомірному й
послідовному втіленню
спроектованого процесу

30. Технологія -

Технологія ланцюг послідовних дій

31. Технологія моделювання виховної системи закладу

1 крок –
формування ініціативної групи
Створюється у випадку незадоволеності
шкільним життям і бажанням його змінити

32. Ініціативна група формується обдумано або стихійно.


До її складу запрошуються люди, які:
усвідомлюють необхідність удосконалення і
оновлення виховного процесу,
хочуть стати ініціаторами змін,
здатні втілювати нові педагогічні ідеї,
користуються авторитетом,
вміють системно мислити і діяти,
володіють рефлексивними вміннями

33. 2 крок – формування членами ініціативної групи свого бачення теперішнього й майбутнього навчальної установи, її виховної системи

34. Завдання:

• виявити основні проблеми й недоліки в роботі,
• Провести діагностичні вимірювання,
• Вивчити науково-методичну літературу.
Використовуються методи мозкового
штурму, діалогу для обговорення питань

35. 3 крок -

3 крок пошук прихильників у
спільноті педагогів, учнів,
батьків

36. Завдання:

• Залучити лідерів учнівського,
педагогічного й батьківського
колективів,
• Проведення нарад, зборів з метою
аналізу, виявлення проблем,
• Рефлексія, усвідомлене включення
шкільної спільноти в режим розвитку

37. 4 крок -

4 крок встановлення контактів з
науково-методичними
центрами району, міста,
області, окремими вченими і
методистами

38. На стадії теоретичного обґрунтування моделі керівники й педагоги відчувають утруднення

Шляхи розв'язання утруднень:
Робота науковців в школі за
сумісництвом на посаді заступника
директора, завідуючого кафедрою тощо;
Консультування у внз, методцентрах;
Участь в науково-практичних
конференціях, методологічних семінарах

39. 5 крок -

5 крок ознайомлення педагогів з
теорією і практикою
виховних систем

40. Завдання:

• вивчення наукової літератури,
• відвідування навчальних закладів,
що вже мають досвід застосування
системного підходу,
• участь у роботі цільових курсів з
проблем розвитку виховної системи

41. 6 крок -

6 крок розроблення програми
побудови моделі виховної
системи

42. Необхідно:

• врахувати особливості шкільного
колективу;
• ретельно спланувати термін виконання
програми.
Оптимальна тривалість побудови
моделі виховної системи школи –
1-1,5 роки

43. 7 крок -

7 крок діагностика навчально-виховного
процесу, аналіз умов розвитку
особистості школярів,
визначення виховного
потенціалу оточуючого
середовища

44. Завдання:

окреслити проблемне поле питань,
які розташувати в залежності від
ступеня їхнього впливу на
ефективність навчально-виховного
процесу

45. 8 крок -

стимулювання діяльності
педагогів, учнів, батьків щодо
формування образу
навчального закладу

46. Завдання:

• узгодження та інтеграція уявлень всіх членів
шкільного колективу щодо основних
складових образу школи
Засоби:
• конкурси фантастичних проектів “Школа
моєї мрії”,
• конкурси творів “Школа, в якій я хотів би
вчитися”,
• конкурс ідей і проектів “Майбутнє нашої
школи”

47. 9 крок -

9 крок створення творчих груп для
уточнення й розроблення
деталей образу школи

48. Деталізація образу навчального закладу в групах, які виконують 1-2 завдання

49. 10 крок -

10 крок конструювання моделі
виховної системи і складання
програми її побудови

50. Програма розробляється на п'ять років, складається 1-2 особами (директор, його заступники) на основі матеріалів, підготовлених всім шкільним

співтовариством

51. Програма побудови виховної системи школи

Завдання
Діяльність учасників
Пе Учні
даг
ог
и
Батьки
Спільна
Термін
Результати
Про Кінце
між
ві
ні

52. 11 крок -

11 крок умовне експериментування
реалізації концепції й
апробації окремих елементів
виховної системи школи

53. 12 крок -

12 крок обговорення в
шкільному
співтоваристві
моделей і
програми побудови
виховної системи

54. Завдання:

• виявити ступінь відповідності
підготовлених документів колективному
задуму;
• перевірити готовність закладу до
реалізації модельних уявлень;
• визначити форми подальшого
обговорення програми – наради,
батьківські збори, класні години тощо

55. 13 крок -

13 крок науково-методична
експертиза моделі виховної
системи, затвердження
документів на педраді та
загальношкільній
конференції

56. Завдання:

• внутрішня перевірка програми;
• зовнішня перевірка програми
експертами;
• внесення коректив в програму;
• затвердження програми на педраді,
загальношкільній конференції

57. Цей етап – завершальний у побудові виховної системи навчального закладу

Шкільне співтовариство реалізує програму,
спираючись на основні управлінські функції –
аналіз, цілепокладання, планування,
організацію, контроль, корекцію

58. Під час побудови виховної системи можна отримати як позитивні, так і негативні результати

59. Позитивні результати:

• підвищення якості навчальновиховного процесу;
• інтеграція зусиль усіх учасників
навчально-виховного процесу;
• спільна мета, діяльність, цінності
педагогічного, учнівського,
батьківського колективів

60. Негативні результати:

• зайва регламентація та
заорганізованість життя навчальної
установи;
• гальмування розвитку самостійності
дитини;
• перешкоджання розкриттю творчого
потенціалу педагога

61. Для уникнення негативних наслідків треба враховувати закономірності процесу розвитку виховної системи навчального закладу

62. Перевага внутрішньої детермінації процесу над зовнішньою (здатність системи до саморегуляції)

63. Наявність і розв'язання суперечностей між хаосом та впорядкованістю, новаціями і традиціями в життєдіяльності системи

64. Випередження розвитку структури в порівнянні з функціями

65. Виникнення криз, обумовлених неузгодженістю структури і функцій, що виражаються в посиленні дезінтегруючих тенденцій

66. Модифікація основної системоутворювальної діяльності або зміна її змісту в результаті подолання кризи

67. Збереження в життєдіяльності НЗ “зон невпорядкованості”

68. Висновки

69. Використання системного підходу в управлінні виховною діяльністю сприяє цілісності виховного процесу, цілісному розвитку особистості

70. Головним системостворювальним чинником створення виховної системи навчального закладу є цілі управління, які залежать від зовнішніх і вн

Головним
системостворювальним
чинником створення
виховної системи
навчального закладу є
цілі управління,
які залежать від
зовнішніх і внутрішніх
умов

71. Цілі виховної системи навчального закладу можуть бути різними:

• розвиток творчих здібностей вчителів та учнів;
• розвиток національної самосвідомості
особистості;
• формування громадянської компетентності
учнів;
• розвиток правової культури особистості і т.д.

72. 8. Критерії оцінки рівня розвитку ВСНЗ

1-3 – критерії факту:
1) упорядкованість життя НЗ;
2) наявність сформованого єдиного колективу
НЗ;
3) інтеграція виховних впливів.
4-6 – критерії якості:
4) ступінь наближення системи до поставленої
мети;
5) загальний психологічний клімат у НЗ;
6) рівень вихованості випускників закладу

73. Дякую за увагу!

English     Русский Правила