Жеңіл өнеркәсіп
Жоспар:
Жеңіл өнеркәсіп көп салалы өндіріс. Негізгілері:
Өнеркәсіп орындары :
Пайдаланылған әдебиеттер:
2.05M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Жеңіл өнеркәсіп

1. Жеңіл өнеркәсіп

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
Орындаған:Матқасым Марал
Қабылдаған Қиясова Л.Ш

2. Жоспар:

ЖОСПАР:
Кіріспе
Негізгі бөлім
Өндіріс орындары
Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп жай -күйі
Бірлестіктер
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

3.

Жеңіл өнеркәсіптің
мақсаты - тұрғындарды
әдемі, әр алуан, ең
бастысы тиімді —
жоғары сапалы киіммен
және аяқ киіммен
камтамасыз ету.
Жеңіл өнеркәсіп саласы
азық-түлік тауарларын
тұтынудан кейінгі
екінші орында. Дүние
жүзінде жеңіл өнеркәсіп
өнімдерін шығаратын
елдердің басында
Үндістан, Қытай елдері
тұр.

4.

Жеңіл өнеркәсіп - материалдан гөрі еңбекті көп қажет
ететін, экологиялық жағынан «таза» және көбінесе
«әйелдер» қызметінің саласы. Өнеркәсіптің өнімі жөне
өңделген шикізатты тасымалдауға қолайлы, әрі ұзақ
сақталады. Бұл оның салаларының таралып орналасу
«бейнесін» көрсетеді.

5.

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің жақсы шикізат
базалары бар: мақта, жүн, табиғи былғары.
Мақт
а
Мата
Былғар
ы
Жүн

6.

1.10 Жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашылығы құрылымдары*
Экономикалық қызмет түрі «Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну»
бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер
оның ішінде
негізгі қызмет түрімен
екінші қызмет түрімен
одан
басшылары
барлығы
әйел адамдары тіркелгенде
барлығы, бірлік
болып
рге
табылатындар, пайызбен
пайызбен
барлығы,
бірлік
тіркелгендерг
е пайызбен
барлығы, бірлік
тіркелгендерге
пайызбен
Юридические лица, филиалдар и представительства с видом экономической деятельности «Растениеводство,
животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях»
в том числе
с основным видом
со вторичным видом деятельности
деятельности
всего, единиц
Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
8 089
1 086
278
707
89
288
278
379
580
224
53
2 152
248
861
из них
всего в
руководителям
процентах к
и являются
зарегистрир
в процентах к
женщины, в
ованным всего, единиц зарегистриро
процентах
ванным
12,6
10,9
9,4
14,0
11,2
13,2
13,7
13,5
11,7
8,9
9,4
13,3
14,5
8,6
61,3
70,8
70,9
48,0
63,1
76,8
49,9
83,7
72,3
57,3
41,7
53,2
75,2
78,6
7 271
1 015
237
604
65
237
257
331
532
192
45
1 999
196
786
59,3
70,0
67,7
44,9
59,6
73,4
48,0
81,7
71,0
53,8
37,8
51,9
70,8
77,2
всего, единиц
818
71
41
103
24
51
21
48
48
32
8
153
52
75
в процентах к
зарегистрированн
ым
88,2
84,5
97,6
81,1
75,0
98,1
95,5
100,0
90,6
94,1
100,0
78,1
98,1
96,2
Шаруа немесе фермер қожалықтары
барлығы,
бірлік
ба
рл
ығ
ы
тір
ке
лг
ен
де
рг
е
па
йы
зб
ен
одан басшылары
әйел адамдары
болып
табылатындар,
пайызбен
Крестьянские или фермерские
хозяйства
из них
всего,
руководителями
единиц являются женщины,
в процентах
177 576
3 471
4 207
43 947
1 918
4 275
15 490
6 384
4 313
2 769
1 160
68 190
3 019
2 792
20,0
16,0
12,4
24,0
20,4
13,4
20,5
13,8
20,5
14,3
18,3
19,5
15,6
18,0
всего
в
проц
ентах
к
зарег
истри
рова
нным
96,2
93,2
96,7
91,3
98,4
96,1
98,5
94,8
95,7
98,3
96,8
99,7
92,0
98,8

7. Жеңіл өнеркәсіп көп салалы өндіріс. Негізгілері:

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП КӨП САЛАЛЫ ӨНДІРІС.
НЕГІЗГІЛЕРІ:
тоқыма,
тігін,
мақта-мата,
былғары,
тері илеу салалары.

8.

Жеңіл өнеркәсіптегі басты сала - мата тоқу саласы. Негізінен
ауыл шаруашылық өнімдерін пайдалана отырып, ол мақта,
жүн, зығыр, жібек маталары мен тоқыма өнімдерін, киіз
шығарады. Оларды есімдік (мақта, зығыр) немесе жануарлар
(жүн, жібек) өнімдерінен химиялық талшықтар қоса отырып
жасайды.

9.

1 т жуылған жүн алу
үшін 2 т жуылмаған
жүн, ал 1 т мақта
талшығын алу үшін 3
т астам мақта
шикізаты қажет.
Сондықтан бастапқы
өңдеу кәсіпорындары
шикізат көздеріне
жақын
орналастырылады.

10.

4.33 Мақта мата ресурстары мен пайдалану теңгерімі
Баланс ресурсов и использования тканей хлопчатобумажных
мың шаршы м
Теңгерім баптарының
атауы
тыс. кв. м
2011
2012
2013
2014
2015
Наименование статей
баланса
Ресурстар – барлығы
59 581,8
67 762,1
71 773,7
77 305,8
67 059,8 Ресурсы – всего
Өндіріс
19 192,3
23 721,9
24 454,2
21 033,3
24 541,0 Производство
Импорт
32 988,0
33 912,5
36 388,8
42 046,7
29 754,0 Импорт
ТМД елдері
15 604,5
17 754,2
21 140,0
26 142,0
21 746,4 Страны СНГ
Әлемнің басқа елдері
17 383,5
16 158,2
15 248,8
15 904,7
8 007,6 Другие страны мира
7 401,5
10 127,7
10 930,7
14 225,8
12 764,8 Запасы на начало года
Пайдалану – барлығы
59 581,8
67 762,1
71 773,7
77 305,8
67 059,8 Использование – всего
Ішкі нарықта тұтынылғаны
36 182,1
34 287,5
38 239,1
49 323,5
Потреблено на внутреннем
30 943,1 рынке
Жыл басындағы қор
Экономикалық қызмет
түрлері бойынша жалпы
тұтынудан
28 646,0
26 224,5
27 185,0
27 012,2
Из общего потребления по
видам экономической
13 660,4 деятельности
7 536,1
8 063,0
11 054,1
22 311,3
17 282,7 Реализовано населению
13 272,0
22 543,9
19 308,8
15 217,5
20 852,7 Экспорт
747,1
1 700,0
318,8
525,7
Әлемнің басқа елдері
12 524,9
20 843,9
18 990,0
14 691,9
20 734,2 Другие страны мира
Жыл соңындағы қор
10 127,7
10 930,7
14 225,8
12 764,8
15 264,0 Запасы на конец года
Халыққа өткізілгені
Экспорт
ТМД елдері
118,5 Страны СНГ

11.

4.34 Жүн мата ресурстары мен пайдалану теңгерімі
Баланс ресурсов и использования тканей шерстяных
мың шаршы м
Теңгерім баптарының
атауы
Ресурстар – барлығы
тыс. кв. м
2011
2012
2013
2014
2015
Наименование статей
баланса
10 814,4
1 788,4
1 878,0
2 126,8
Өндіріс
-
-
-
-
Импорт
10 623,6
1 175,1
1 428,1
592,1
535,9 Импорт
306,9
468,0
576,6
420,6
437,3 Страны СНГ
10 316,7
707,2
851,5
171,4
190,8
613,2
449,9
1 534,7
557,2 Запасы на начало года
10 814,4
1 788,4
1 878,0
2 126,8
1 093,1 Использование – всего
ТМД елдері
Әлемнің басқа елдері
Жыл басындағы қор
Пайдалану – барлығы
Ішкі нарықта тұтынылғаны
1 093,1 Ресурсы – всего
- Производство
98,6 Другие страны мира
Потреблено на внутреннем
547,9 рынке
10 128,5
1 338,4
343,3
1 548,4
Экспорт
72,7
0,1
-
21,1
- Экспорт
ТМД елдері
72,7
-
-
21,1
- Страны СНГ
-
0,1
-
0,0
613,2
449,9
1 534,7
557,2
Әлемнің басқа елдері
Жыл соңындағы қор
- Другие страны мира
545,2 Запасы на конец года

12.

4.35 Іш киім ресурстары мен пайдалану теңгерімі
Баланс ресурсов и использования белья нижнего
мың дана
Теңгерім баптарының
атауы
Ресурстар – барлығы
тыс. штук
2011
2012
2013
2014
2015
Наименование статей
баланса
16 236,2
70 849,2
124 054,3
125 884,7
Өндіріс
611,4
570,6
569,2
996,0
Импорт
15 503,2
70 154,4
123 337,0
124 647,7
1 772,3
22 442,3
34 819,8
46 869,1
32 096,2 Страны СНГ
13 730,8
47 712,0
88 517,2
77 778,6
25 519,2 Другие страны мира
121,6
124,3
148,1
241,0
Пайдалану – барлығы
16 236,2
70 849,2
124 054,3
125 884,7
58 548,5 Использование – всего
Ішкі нарықта
тұтынылғаны
11 119,7
69 126,2
122 869,9
125 239,5
Потреблено на внутреннем
58 048,2 рынке
Экспорт
4 992,2
1 575,0
943,3
424,9
264,8 Экспорт
ТМД елдері
3 459,1
1 515,5
854,6
413,6
256,2 Страны СНГ
Әлемнің басқа елдері
1 533,1
59,5
88,7
11,3
8,6 Другие страны мира
124,3
148,1
241,0
220,3
235,5 Запасы на конец года
ТМД елдері
Әлемнің басқа елдері
Жыл басындағы қор
Жыл соңындағы қор
58 548,5 Ресурсы – всего
712,8 Производство
57 615,4 Импорт
220,3 Запасы на начало года

13.

4.36 Бас киім ресурстары мен пайдалану теңгерімі
Баланс ресурсов и использования головных уборов
млн. теңге
Теңгерім баптарының
атауы
Ресурстар – барлығы
млн. тенге
2011
2012
2013
2014
2015
Наименование статей
баланса
1 944,2
4 007,3
5 708,0
4 725,5
4 736,7 Ресурсы – всего
Өндіріс
398,9
854,8
1 044,6
1 104,0
1 282,8 Производство
Импорт
1 423,8
3 096,3
4 574,6
3 567,6
3 281,6 Импорт
326,1
706,5
1 026,8
1 090,1
1 220,6 Страны СНГ
1 097,6
2 389,8
3 547,8
2 477,5
2 061,1 Другие страны мира
121,6
56,3
88,9
53,9
1 944,2
4 007,3
5 708,0
4 725,5
4 736,7 Использование – всего
Потреблено на внутреннем
4 528,2 рынке
ТМД елдері
Әлемнің басқа елдері
Жыл басындағы қор
Пайдалану – барлығы
Ішкі нарықта
тұтынылғаны
172,3 Запасы на начало года
1 796,2
3 617,8
5 598,7
4 468,9
Экспорт
91,7
300,6
55,4
84,3
97,4 Экспорт
ТМД елдері
88,5
297,7
51,2
71,6
92,1 Страны СНГ
Әлемнің басқа елдері
3,2
2,9
4,2
12,7
5,3 Другие страны мира
Жыл соңындағы қор
56,3
88,9
53,9
172,3
111,1 Запасы на конец года

14.

4.37 Кілем және кілем бұйымдары ресурстары мен пайдалану теңгерімі
Баланс ресурсов и использования ковров и ковровых изделий
мың шаршы м
Теңгерім баптарының
атауы
Ресурстар – барлығы
тыс. кв. м
2011
2012
2013
2014
2015
Наименование статей
баланса
9 332,9
12 827,8
13 777,3
12 497,6
12 454,0 Ресурсы – всего
Өндіріс
8,2
5,7
158,4
1 898,0
2 317,7 Производство
Импорт
9 068,6
12 654,4
13 407,9
10 533,1
ТМД елдері
5 438,7
8 338,0
8 184,4
5 848,1
5 957,0 Страны СНГ
Әлемнің басқа елдері
3 629,9
4 316,5
5 223,5
4 685,1
4 110,7 Другие страны мира
256,1
167,7
211,0
66,4
9 332,9
12 827,8
13 777,3
12 497,6
12 454,0 Использование – всего
12 402,9
Потреблено на внутреннем
11 748,8 рынке
Жыл басындағы қор
Пайдалану – барлығы
Ішкі нарықта тұтынылғаны
9 046,2
12 593,9
13 695,6
10 067,6 Импорт
68,7 Запасы на начало года
Экономикалық қызмет
түрлері бойынша жалпы
тұтынудан
7 119,6
10 331,4
11 492,3
9 581,5
Из общего потребления по
видам экономической
8 815,9 деятельности
Халыққа өткізілгені
1 926,6
2 262,6
2 203,3
2 821,4
2 932,9 Реализовано населению
Экспорт
119,1
22,8
15,3
26,0
220,2 Экспорт
ТМД елдері
116,4
16,7
12,3
23,6
214,8 Страны СНГ
2,7
6,2
3,0
2,4
5,3 Другие страны мира
167,7
211,0
66,4
68,7
485,1 Запасы на конец года
Әлемнің басқа елдері
Жыл соңындағы қор

15. Өнеркәсіп орындары :

ӨНЕРКӘСІП ОРЫНДАРЫ :
Мақта-мата өнеркәсіптері Оңтүстікте шоғырланған. Барлық
мақта тазалау зауыттары (олар 30-дай) Оңтүстік Қазақстан
облысында орналасқан.
Жүн өнеркәсібі мардымсыз дамыған. Жүнді бастапқы өңдеу
фабрикалары Оңтүстікте (Таразда және т.б.) және Шығыста
(Семейде), ал мата тоқитын фабрикалар Фабричный кентінде
(Алматы маңында), Қостанай мен Семейде орналасқан. Тоқыма
өнеркәсібінде Алматы ерекше орын алады.
Былғары, аяқ киім және тері өңдеу өнеркөсіптері бір-бірімен
тығыз байланысты. Тері өңдеу (табиғи былғары алу) шикізат
көзіне, су мен электр қуатына жақын орналасады. Еліміздегі тері
өңдеу өнеркәсібінің негізгі орталықтары - Өтеген батыр (Алматы
облысы), Петропавл, Рудный зауыттары. Қостанайда, Алматыда,
Таразда, Ақтауда аяқ киім фабрикалары жұмыс істейді.
Жеңіл өнеркәсіптін, «кез келген жерде» орналаса беретін саласы тігін өнеркәсібі. Ол көбінесе тұтынушыға таяу орналасады.
Өнімнің негізгі бөлігін шағын тігін шеберханалары шығарады.
Бірақ Шымкентте «Восход» сияқты ірі фабрикалар да бар.

16.

17.

18.

19.

Жүннің барлық түрі
2003
Қазақстан
Республик
асы
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
тонна
2016
26 782
28 499
30 444
32 389
34 172
35 249
36 428,2
37 635,4
38 454,5
38 437,4
37 637,9
37 779,4
38 024,8
38 518,4
Ақмола
547
588
605
630
628
643
663,5
673,0
733,9
788,6
847,6
907,5
935,4
993,3
Ақтөбе
1 492
1 580
1 688
1 721
1 824
2 015
2 145,5
2 312,3
2 439,0
2 516,8
2 391,9
2 590,5
2 676,7
2 691,7
Алматы
6 688
6 972
6 984
7 246
7 527
7 603
7 882,1
7 907,4
7 968,5
8 053,9
8 089,7
8 085,4
8 140,7
8 244,3
Атырау
868
950
996
1 056
1 120
1 123
1 069,3
1 018,2
1 208,1
1 146,2
1 033,0
1 015,3
865,1
872,8
1 878
1 550
1 613
1 614
1 685
1 697
1 710,2
1 717,8
1 623,5
1 673,1
1 730,5
1 865,1
1 983,1
2 002,9
3 689
4 120
4 766
5 306
5 319
5 351
5 471,3
5 681,9
5 856,4
5 983,3
5 292,0
5 339,0
5 417,2
5 472,9
1 204
1 310
1 382
1 586
1 698
1 681
1 732,0
1 868,6
2 075,3
2 002,5
2 137,5
2 175,8
2 190,5
2 190,7
Батыс
Қазақстан
Жамбыл
Қарағанд
ы
Қостанай
Қызылорд
а
436
450
460
462
485
494
500,7
505,7
509,6
499,4
520,1
518,3
490,7
520,2
1 066
1 107
1 077
1 143
1 203
1 280
1 334,1
1 407,1
1 493,5
1 324,4
1 022,7
884,4
941,1
978,0
Маңғыстау
649
677
745
773
823
830
749,0
846,8
859,8
1 008,3
915,2
770,3
770,3
832,8
Оңтүстік
Қазақстан
4 145
4 604
5 186
5 708
6 307
6 699
6 933,4
7 222,6
7 370,2
7 280,0
7 211,2
6 939,9
7 237,4
7 496,1
Павлодар
741
890
848
874
907
910
911,4
927,7
933,1
950,4
942,9
961,7
993,6
1 039,8
Солтүстік
Қазақстан
478
541
596
637
716
769
801,1
834,0
578,6
525,3
646,8
644,0
679,9
706,2
2 897
3 157
3 494
3 630
3 926
4 151
4 522,1
4 710,9
4 803,7
4 683,9
4 855,1
5 080,4
4 701,8
4 474,8
3
2
2
1
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,4
1,4
0,9
1,5
1
1
2
2
3
2
1,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
Шығыс
Қазақстан
Астана
қаласы
Алматы
қаласы

20.

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше
2016 жылдың 1 маусымында елімізде жеңіл
өнеркәсіп саласында 933 кәсіпорын жұмыс істейді.
Оның басым бөлігі, 58% тігін кәсіпорындары, ал
31% – тоқыма бұйымдарын шығарса, 11% былғары
және осыған жататын өнімдерді дайындайды.
Жалпы көрсеткіштің 95% шағын бизнесте жұмыс
істейді. Кәсіпкерлер жеңіл өнеркәсіп саласында
жұмыс істеуге құлықсыз. Себебі мұнда бірден пайда
табу мүмкін емес. Мақта өсіру, былғары мен теріні
өңдеу, пішіндеу, киім, аяқ киім тігу секілді
жұмыстардың сауда немесе қызмет көрсету
салаларына қарағанда ұзақ уақыт пен төзімділікті
қажет етеді.

21.

Жасампаз
2016 ж. құрылған.
12 отандық
кәсіпорынды
біріктіреді.
2016 ж. 31 кәсіпорын
біріктірілді.
Жеңіл өнеркәсіп
одағы
2015 ж.
құрылды.
40 астам
тері,былғары,
трикотаж ,аяқ
киім ,тігін
өнеркәсіптері
біріктірілді.
Қазіргі таңда бұл екі ұйым бірігіп, отандық өндірушілердің
жұмыс бағдарламасына айналатын жеңіл өнеркәсіп
саласының «Жол картасын» әзірледі.

22. Пайдаланылған әдебиеттер:

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. : http://palata.kz/kk/news/25813-zhel-nerkspsalasy-modernizaciyalaudy-azhet-eted
2.stat.gov.kz
3.wikipedia.kz
English     Русский Правила