ТЕМА 4: ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Виробництво – діяльність по перетворенню природної речовини у блага, що не зустрічаються у природі.
Ж.Б.Сей – Теорія “трьох факторів виробництва” (земля, праця, капітал) Австрійська школа (Бем-Баверк) – природа і праця Теорія граничної про
Крива виробничих можливостей
Крива виробничих можливостей
2. Сутність та види економічної діяльності
ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3. Суспільний поділ праці
МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ (МПП) – процес відособлення різних видів трудової діяльності на міжнародному рівні, які взаємодіють і взаємодопов
Переваги, які отримує країна від участі у міжнародному поділі праці
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – цілісна система господарських зв'язків між національними економіками різних країн, належних до них аб
230.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економічна діяльність

1. ТЕМА 4: ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.
2.
3.
4.
Виробництво та його фактори.
Сутність та види економічної діяльності.
Суспільний поділ праці.
Міжнародний поділ праці та міжнародна
економічна діяльність.

2. Виробництво – діяльність по перетворенню природної речовини у блага, що не зустрічаються у природі.

це процес впливу людини
на речовину природи
з метою її пристосування
для задоволення потреб
розподіл
обмін
споживання
ВИРОБНИЦТВО
є процесом споживання певних
чинників (факторів виробництва)

3.

Земля – включає землю,
лісові і водні ресурси, надра
НТП
Капітал – сукупність
грошових, матеріальних,
технічних засобів
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
Технологія
Інформація
Праця (робоча сила,
людський ресурс) –
сукупність фізичних
та розумових здібностей
людини, її запас знань,
навичок, мотивацій
Підприємницькі здібності
- особливий людський
ресурс, що поєднує
усі інші ресурси в
єдиному процесі
виробництва
Організація
Ризик
Час

4. Ж.Б.Сей – Теорія “трьох факторів виробництва” (земля, праця, капітал) Австрійська школа (Бем-Баверк) – природа і праця Теорія граничної про

Ж.Б.Сей – Теорія “трьох факторів виробництва” (земля, праця, капітал)
Австрійська школа (Бем-Баверк) – природа і праця
Теорія граничної продуктивності (Кларк) – праця і капітал
А.Маршалл – підприємницькі здібності
К.Маркс – виключне значення надає праці, решта факторів (капітал і земля) є
похідними або залежними
Інші класифікації факторів виробництва
• первинні
• вторинні
• матеріальні
• нематеріальні
• відтворювальні
• невідтворювальні
Обмеженість ресурсів
Абсолютна –
виключає можливість
збільшення ресурсу
(земля)
Відносна –
передбачає можливість
часткового збільшення ресурсу
(робоча сила, капітал)

5. Крива виробничих можливостей

У
(продукція виробничого
призначення)

11 .
12
.
10
9
8
Кожна точка відповідає
максимально можливому
обсягу виробництва
обраних товарів
(у певному кількісному
співвідношенні) за
умов повного використання
всіх наявних ресурсів
В

7
6
5
4

3
2
1
.
1
2
3
4
5
6
7
Е
Х (предмети споживання)

6. Крива виробничих можливостей

У
.
К
Н
.
Х

7. 2. Сутність та види економічної діяльності

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – найважливіша форма свідомої та
цілеспрямованої трудової діяльності людей, у процесі якої вони
здебільшого вступають в активні зв'язки з природою та економічні зв'язки
й відносини між собою для створення економічних благ, а також формують
свою особистість
Економічна діяльність як процес
мета –
створення благ
і розвиток
людини
засоби –
фактори
(ресурси)
результат –
економічні блага
у формі
корисних для
суспільства товарів
і послуг

8.

Економічна діяльність органічно пов’язана з:
результатами минулої діяльності;
глибиною суспільного поділу праці;
цілеспрямованістю;
перетворенням речовини природи та її пристосуванням до
потреб людей;
взаємодопомогою,
(конкуренцією)
співробітництвом,
змагальністю

9. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

торгівля
фінансова
діяльність,
операції з
нерухомістю
сільське господарство,
лісове господарство,
рибальство
промисловість
ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
освіта, охорона здоров’я,
державне управління
послуги,
культура, спорт
будівництво,
транспорт,
зв’язок

10. 3. Суспільний поділ праці

СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ – спеціалізація виробників на виготовленні
окремих видів продуктів або на певній виробничій діяльності
Історичні форми поділу праці
І–й
ІІ – й
виокремлення землеробства від пастуших племен
виокремлення ремесла від землеробства
ІІІ – й
поява металевих грошей, виокремлення класу
купців, виникнення торгового капіталу
ІУ – й
виокремлення нематеріального виробництва
У–й
виокремлення інформаційної сфери

11.

За вертикальними рівнями народногосподарської
структури
• загальний (сільське господарство, промисловість)
• частковий (галузі промисловості)
• одиничний (всередині підприємства)
Організаційно-економічні форми
СПП
• спеціалізація
• кооперація
• комбінування
• концентрація

12. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ (МПП) – процес відособлення різних видів трудової діяльності на міжнародному рівні, які взаємодіють і взаємодопов

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ (МПП) – процес відособлення різних видів
трудової діяльності на міжнародному рівні, які взаємодіють і взаємодоповнюють один
одного, складаючи об’єктивну основу міжнародного обміну товарами, послугами та
результатами інших видів діяльності.
Форми міжнародного поділу праці
Міжнародний поділ праці
Міжнародна спеціалізація
Міжнародна кооперація
Виробнича
Предметна
міжгалузева
внутрішньогалузева
підприємств
Територіальна
Подетальна
Технологічна
окремих країн
груп країн
регіонів світу

13.

Міжнародна спеціалізація – форма МПП, за якої зосередження однорідного
виробництва у світі відбувається на основі прогресуючої диференціації
виробничих процесів між різними країнами та їх суб’єктами
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
міжгалузева
характерна
для
слаборозинутих
країн
Африки, Азії, Латинської
Америки;
розвинутих країн відносно
невеликих за територією та
чисельністю населення
внутрішньогалузева
предметна
подетальна
коопераційна
типорозмірна
характерна переважно
для розвинутих країн

14.

Міжнародна кооперація – форма МПП, яка полягає у розвитку
міжнародних виробничих зв’язків, що виникають та існують між
міжнародно спеціалізованими суб’єктами з метою поєднання
взаємодоповнюючих процесів
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ
КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
здійснення спільних
програм
договірна
спеціалізація
інтегрована
кооперація
• спільні підприємства
• мільтинаціональні
корпорації

15. Переваги, які отримує країна від участі у міжнародному поділі праці

• долати вузькість національного ринку;
• більш ефективно використовувати ресурси;
• удосконалювати технологію, процес виробництва, продукцію;
• збільшувати обсяги виробництва;
• повніше використовувати переваги спеціалізації на рівні країни;
• більш повно задовольняти потреби населення;
• посилення конкуренції, а отже стимулюється якість продукції;
• політичний аспект – закладає основи для мирного співіснування
Показники участі країни у міжнародному поділі праці
• частка експортованої продукції у загальному обсязі виробництва;
• обсяг зовнішньої торгівлі по відношенню до національного продукту;
• питома вага країни у міжнародній торгівлі;
• зовнішньоторгівельний оборот на душу населення;
* частка експорту у ВВП
США – 10%
Японія ͌ 15%
Велика країна Європи – до 20%
Мала країна Європи – до 50% (Нідерланди ͌ 69%, Ірландія ͌ 80%, Люксембург > 150%)

16. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – цілісна система господарських зв'язків між національними економіками різних країн, належних до них аб

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – цілісна система
господарських зв'язків між національними економіками різних країн, належних
до них або утворених ними суб'єктами господарського життя, а також
міжнародними організаціями, яка має характерні лише для себе взаємозв'язки,
закономірності та реалізує ті специфічні інтереси, які пов'язані з використанням
переваг міжнародного співробітництва, поділу праці та факторного розміщення
Форми міжнародної економічної діяльності
• міжнародна торгівля товарами;
• надання міжнародних послуг;
• транскордонний рух капіталів;
• міжнародний кредит;
• міжнародні валютно-фінансові відносини;
• міжнародна міграція робочої сили;
• міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічній сферах;
• участь у діяльності міжнародних економічних організацій;
• спільне розв'язання економічними засобами глобальних проблем
Рівні міжнародної економічної діяльності
між (або) наддержавний
макроекономічний
мікроекономічний
English     Русский Правила