Львівський національний аграрний університет Кафедра земельного кадастру
Для реалізації мети в роботі були поставлені такі завдання:
Об’єкт і предмет дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів.
Методика проведення магістерського дослідження
Практичне значення отриманих результатів.
Кременецький район
Кременецький район
Кременецький район
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів Кременецького району
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛА КУЛИКІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
Експертна грошова оцінка земельної ділянки
Експертна грошова оцінка земельної ділянки
Експертна грошова оцінка земельної ділянки
18.34M
Категория: ПравоПраво

Удосконалення організації використання земель на основі даних державного земельного кадастру

1. Львівський національний аграрний університет Кафедра земельного кадастру

Дипломна робота :
Сенів Оксана Богданівна
«Удосконалення
організації використання
земель на основі даних державного
земельного кадастру на території
Кременецького району Тернопільської
області »
.
Керівник: Микула О.Я.
Дубляни 2017

2.

Проблемами соціально-економічних та
правових
передумов
розвитку
державного земельного кадастру землі
в Україні займались і вивчали багато
науковців.
А саме: Ступень М. Г. , Сохнич А. Я.,
Третяк А. М. , Новаковський Л.Я.,
В’юн В. Г. , Возняк Р. П. , Лесечко М. Д. ,
Горлачук В. В. , Таратула Р.Б., Гнаткович
Д. І. , Шворак А. М. та ін.

3.

Актуальність дослідження:
Проблеми використання даних
державного земельного кадастру на
регіональному та локадьних рівнях
залишаються мало вивченими та
потребують додаткових досліджень.
Інформаційною базою дослідження
стали закони України, статистичні
матеріали, дані управління
Держгеокадастру у Кременецькому
районі.

4.

Мета магістерської роботи проаналізувати стан та
розробити перспективні
напрямки раціонального
використання та охорони
земель на території
Кременецького району
Тернопільської області.

5. Для реалізації мети в роботі були поставлені такі завдання:

• проаналізувати теоретичні засади та визначити сутність понять
раціональне використання та охорона земельних ресурсів;
• розкрити методологію наукового дослідження;
• розглянути нормативну базу раціонального використання та охорони
земель;
• визначити роль державного земельного кадастру в організації
раціонального використання та охорони земель;
• проаналізувати стан використання земель, структурні зміни власників
землі, землекористувачів та угідь на території району;
• розглянути стан функціонування земельного ринку;
• внести пропозиції в розвиток земельної реформи, вдосконалення ринку
земель;
• провести експертну грошову оцінку земельної ділянки;
• розробити пропозиції щодо вдосконалення раціонального використання
та охорони земель на території Кременецького району ;
• розрахувати показники нормативної грошової оцінки земель села Куликів;
• розглянути питання з охорони праці, навколишнього природного
середовища та захисту населення.

6. Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єктом дослідження є процеси формування
системи організації раціонального використання та
охорони земель на території Кременецького району
Тернопільської області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних,
методологічних і практичних аспектів з питань
вдосконалення механізмів організаційноекономічного регулювання раціонального
використання та охорони земель.

7. Наукова новизна одержаних результатів.

• уточнено
значення даних державного земельного кадастру
для раціоналізації землекористування на регіональному
рівні;
• визначено теоретико – методологічні засади раціонального
використання та охорони земель в сучасних умовах та
його правову базу;
• проаналізовано сучасний стан використання земель району,
структуру продуктивних земель, екологічний стан
використання земель Кременецького району:
• розроблено пропозиції щодо вдосконалення земельного
ринку та проведенонормативну грошову оцінку земель
с.Куликів та експертну грошову оцінку земельної ділянки.

8.

Для реалізації мети та вирішення завдань
дослідження застосовані такі методи:
діалектичний та абстрактно-логічний (при
обґрунтуванні теоретико-методичних
аспектів використання даних ДЗК);
аналіз і синтез; монографічний;
статистичний і графічний аналіз.
Обробку даних здійснено із широким
використанням сучасних комп’ютерних
технологій.

9. Методика проведення магістерського дослідження

Накопичення
вихідної
інформації
Підготовка
висновків і
пропозицій
Систематизація і
опрацювання
накопиченої
інформації
Аналіз
одержаних
результатів

10. Практичне значення отриманих результатів.

Отримані результати можуть бути використані:
при розробці економічних механізмів
регулювання земельних відносин в
Кременецькому районі; управлінням
Держгеокадастру у Кременецькому районі –
під час організації і проведенні земельних
конкурсів; при розробці землевпорядної та
містобудівної документації.

11.

Функції
державногозе
мельного
кадастру
регулюючо інформаційна
функціонування
адміністративних і
економічних
механізмів
державного
регулювання
фіскальна
правова
облікова
господарська
надходження
платежів до
бюджету
реєстрацію
правового
статусу
земельних
ділянок
облік
земельних
ресурсів
цінність
земель для
народного
господарства

12. Кременецький район

13. Кременецький район

Кременецький район розміщений в північній частині Тернопільської
області. Площа Кременецького району 918 км2., що становить
6,5% території області, За площею він третій серед районів
Тернопільської області. Територія району, знаходиться в зоні
західного лісостепу Волино-Подільського плата.
Відстань від Кременця до Тернополя автомобільною дорогою 75 км
Район межує з:
Шумським, Збаразьким та Зборівським районами Тернопільської
області:
Дубнівським і Радивилівським районами Рівненської області;
Бродівським районом Львівщини.
На території району 31 міських та сільських рад 2 міста (
Кременець та Почаїв) та 68 сіл
Населення району на 1 січня 2017 року становить - 69,930 тис.
чол. з них міського - 29267 чол., 41,8 %, сільського - 40663 чол.,
58,2 %.

14. Кременецький район

На території переважають змиті і намиті ґрунти. Значні площі
займають: опідзолені ґрунти, чорноземи змиті і намиті ґрунтами,
чорноземи типові, дернові і чорноземні карбонатні ґрунти, дернові і
лучні ґрунти, дерново-підзолисті.
Загальна площа земель Кременецького району становить 91754 га,
в тому числі, землі сільськогосподарських підприємств займають
площу 21786 га: громадяни - 48543 га, з них землі селянськофермерських господарств - 1164 га: заклади займають площу 550
га; землі промисловості, транспорту, зв'язку. оборони - 1436 га;
землі природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного
призначення 1207 га, з них природоохоронного - 1200 га
оздоровчого - 3. 0 га, історико-культурного призначення - 4 га; землі
лісогосподарських підприємств – 8262 га; землі не надані у
власність та користування - 9970 га.
Із загальної площі земель - землі сільськогосподарського
призначення займають 67673 га (74% до загальної площі) з них
рілля 50992 га, землі зайняті лісами та іншою лісовою рослинністю
- 16386 га (18% до загальної площі), під водою -867 га.

15. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів Кременецького району

Населені пункти Кременецького району різноманітні за площею.
П’ять з них мають площу до 100 га, 16 від 100 до200 га, 32 від
200 до 300 га і 22 більше 300 га.
За даними Держгеокадастру на території Кременецького району
Тернопільської області проведено нормативну грошову оцінку
:населених пунктів. Середня базоваа вартість 1 м2 становить
41,21, грн. і коливається від 24,32 в селі Духів до 76,64 селі
Білокриниця. Коефіцієнт, економіко-планувальної зони в межах
населених пунктів мінімальний перебуває в діапазоні від 0,75 до
0, 91, а максимальний від 1,01 до 1,50.
За терміном проведення найбільше розроблено технічних
документацій у 2013 році (54 населених пункти, 6 у 2012 році ,
одна у2011 та шість у 2010 році. Отже в 13 населених пунктах
необхідно обновити результати нормативної грошової оцінки.
Нами проведено аналіз залежності базової вартості одного
квадратного метра та щільності населення осіб на один гектар
населеного пункту. Отриманий коефіцієнт кореляції 0,364565988
засвідчує відсутність залежності між цими показниками.

16. НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛА КУЛИКІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

Одиниця
виміру
Значення
тис. осіб
0,378
Площа міста (селища, села)
га
207,48
У тому числі забудована територія, що
приймається до розрахунку середньої
(базової) вартості
га
21,35
Витрати на освоєння та облаштування
території
грн. на м2
23,21
Середня (базова) вартість
грн. на м2
46,42
Показник
Село Куликів Кременецького району
Рік виконання оцінки - 2017р
Чисельність населення на 1 січня 2014
року виконання оцінки
Найбільше значення Км2
1,1
Найменше значення Км2
0,95

17.

Село Куликів

18.

Село Куликів

19.

Село Куликів

20. Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.
Розрахунок вартості земельної ділянки на основі методичного підходу,
що ґрунтується на врахування витрат на земельні поліпшення
Показники
Значення
Площа земельної ділянки, м2
500
Площа приміщень, м2
139
Потенційний валовий дохід за рік
24 352,8
Втрати через простій і неплатежі
4059,6
Дійсний валовий дохід (ДВД)
20 293,2
Операційні витрати (ОВ)
13 785,00
Чистий операційний дохід,
6 508,2
Загальна ставка капіталізації
15,65%
Капіталізована вартість земельної ділянки, грн.
210 009
Вартість земельних поліпшень , грн.
202 178
Вартість земельної ділянки, грн.
7 831
В розрахунку на один квадратний метр
15,66

21. Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.
Розрахунок оціночної вартості земельної ділянки
методом розподілення доходу
Показники
Значення
Площа земельної ділянки, м2
500
Площа будівель, м2
139,00
Дійсний валовий дохід
20 293,2
Операційні витрати
13 785,00
Чистий операційний дохід
6 508,2
Вартість земельних поліпшень, грн.
40 035
Ставка капіталізації для забудованої ділянки
0,1565
Тривалість життя будівель, (років)
100
Залишковий термін економічного життя, (років)
95
Частка поліпшень у загальній вартості нерухомості
0,96
Ставка капіталізації для землі
0,1464
Очікуваний чистий операційний дохід, грн.
6 265,5
Доданий (рентний) дохід від земельної ділянки, грн.
242,70
Ринкова вартість землі, грн.
8371,8
В розрахунку на один м2
16,7

22. Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Земельна ділянка площею 500 м2
с. Куликів, вул. Головна, 14.
Узгодження та інтерпретація результатів застосування
всіх доступних методів і підходів до оцінювання
земельної власності :
- вартість земельної ділянки розрахована методом
врахування витрат на земельні поліпшення
становить: 7831 грн.
- вартість земельної ділянки розрахована методом
розподілення доходу становить: грн. 8372 грн.
Вагові долі, присвоєні значенням результатів різних
методів відповідно становлять – 50% (коефіцієнт 0.5).
В результаті при узгодженні отримали наступне
значення: 7831 х 0,5 + 8372 х 0,5 = 8101 грн.

23.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила