Дерматогліфічні особливості різних типів темпераменту
Актуальність дослідження
Мета дослідження – встановити і практично обґрунтувати дерматогліфічні і психологічні особливості у різних типів темпераменту. Об′єкт д
Завдання:
Методи дослідження:
Дерматогліфіка
Темперамент
Типи темпераменту
Характеристика досліду
Комплекс використаних методик при обстеженні
Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності (ОФДВІ) В.М. Русалова.
Оцінка папілярних ліній
Результати досліджень
Хлопці, тип темпераменту
Дівчата, тип темпераменту
Висновки
Дякую за увагу
754.86K
Категория: ПсихологияПсихология

Дерматогліфічні особливості різних типів темпераменту

1. Дерматогліфічні особливості різних типів темпераменту

КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
Дерматогліфічні особливості різних
типів темпераменту
Виконав:
Студент групи ЗЛ-41
Чечель Тарас Олегович
Науковий керівник:
к.м.н., доц. Грушко В.С.

2. Актуальність дослідження

Дерматогліфічні ознаки один із найбільш доступних
для вчення і використання генетичних маркерів.
Вони в більшості своїй генетично детермінізовані
формуються на 3 – 5 місяці вагітності не змінюються
в онтогенезі, мають структуризовану різноманітність
і високу індивідуальну групову мінливість.
Визначити чи присутній зв'язок між спадковістю і
типами темпераменту.

3. Мета дослідження – встановити і практично обґрунтувати дерматогліфічні і психологічні особливості у різних типів темпераменту. Об′єкт д

Мета дослідження – встановити і практично
обґрунтувати дерматогліфічні і психологічні
особливості у різних типів темпераменту.
Об′єкт дослідження – дерматогліфіка і типи
темпераменту.
Предмет дослідження – дерматогліфічні і
психологічні особливості людей з різними
типами темпераменту.

4. Завдання:

• На основі аналізу сучасної спеціальної літератури
вивчити патогенетичне обґрунтування того чи
генетика може вплинути на формування
темпераменту.
• З′ясувати дерматогліфічні особливості людей з
різним темпераментом;
• Дослідити відмінності юнаків і дівчат в різних сферах
емоційної діяльності;
• Визначити найбільш значущі маркери для
відповідних типів темпераменту.

5. Методи дослідження:

Для розв′язування поставлених завдань
використано такі методи наукового дослідження:
аналіз і узагальнення науково–методичної
літератури з обраної теми, статистичні методи,
порівняння, , кореляції.

6. Дерматогліфіка

Дерматогліфіка (гр. derma – шкіра, qliphe
– малювати) – це вивчення рельєфу
шкіри на пальцях, долонях і підошвах. На
відміну від інших частин тіла тут є
епідермальні виступи – гребені, які
утворюють складні візерунки.

7.

Не дивлячись на індивідуальну неповторність
візерунків, виділяють три основних типи їх: дуги А
(англ. Аrch – дуга); петлі L (англ. Lor – петля) і спіралі
W (англ. whorl – завиток).

8. Темперамент

Темперамент — це сукупність індивідуальних
властивостей психіки; характеризує динаміку
психічної діяльності. У психології розглядають
чотири типи темпераменту.

9. Типи темпераменту

• Холеричний темперамент (за характеристикою І.
П. Павлова)
• Сангвінічний темперамент
• Флегматичний темперамент
• Меланхолічний темперамент

10. Характеристика досліду

Дослідження проводились на території
Тернопільського національного педагогічного
університети імені Володимира Гнатюка, на кафедрі
здоров’я людини фізичної реабілітації і безпеки
життєдіяльності. За темою роботи проведено
обстеження 75 студентів першого курсу історичного
факультету і інституту педагогіки і психології.

11. Комплекс використаних методик при обстеженні

Комплекс використаних методик при обстеженні.
Вирішення поставлених завдань здійснювалися за
допомогою таких методів дослідження:
дерматогліфічних показників і опитувальника
Русалова.

12. Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності (ОФДВІ) В.М. Русалова.

Опитувальник формальнодинамічних властивостей
індивідуальності (ОФДВІ) В.М.
Русалова.
Русалов виділяє чотири базальні властивості нервової
системи : Ергічність - витривалість людини, як в
розумовому, так і у фізичному плані. Пластичність здатність психіки легко пристосовуватися до умов(у
поведінці, в пізнавальних процесах), що змінюються,
новим. Протилежність - ригідність. Швидкість - темп
реакцій і поведінки, в якому протікають психічні процеси.
Емоційність - вразливість, імпульсивність, чуйність до
емоційних дій і можливого неспівпадання здійснюваної дії
із запланованим зразком.

13. Оцінка папілярних ліній

Гребінчасті візерунки зазвичай вивчають під лупою. Як на кінчиках
пальців, так і на долонних підвищеннях можуть спостерігатися
різноманітні папілярні візерунки у вигляді спіралей, петель і дуг,
відкритих в ульнарний або радіальний бік.
Загальноприйняті показники особливостей шкірних візерунків
на пальцях:
• 1. Загальний гребінцевий рахунок (загальна кількість
папілярних ліній) - сума на всіх 10 пальцях папілярних ліній між
центром візерунка і дельтою.
• 2. Індекс інтенсивності візерунка - сума дельт на 10 пальцях
обох рук.
• 3. Частота окремих візерунків - співвідношення кількості
візерунків того чи іншого типу (дуги, петлі радіальні, петлі
ульнарні, спіралі) до загальної кількості всіх візерунків

14. Результати досліджень

Коефіцієнти кореляції Індексу
загальної адаптивності у юнаків і
дівчат з показниками темпераменту
Результати
досліджень
Юнаки
Дівчата
0,335
0,661
Ергійність психомоторна (ЕРПМ)
0,364
0,220
Ергійність інтелектуальна (ЕРІ)
0,599
0,802
Ергійність комунікативна (ЕРК)
0,608
0,585
Пластичність психомоторна (ППМ)
0,734
0,812
Пластичність інтелектуальна (ПІ)
0,421
0,600
Пластичність комунікативна (ПК)
0,585
0,778
Швидкість психомоторна (ШПМ)
0,548
0,784
Швидкість інтелектуальна (ШІ)
0,152
0,286
Швидкість комунікативна (ШК)
-0,076
-0,426
Емоційність психомоторна (ЕПМ)
-0,097
-0,496
Емоційність інтелектуальна (ЕІ)
0,125
-0,565
Емоційність комунікативна (ЕК)
0,517
0,412
Контрольна шкала (КШ)
0,701
0,790
Індекс психомоторної активності
0,785
0,812
Індекс інтелектуальної активності
0,633
0,780
Індекс комунікативної активності
0,905
0,913
Індекс загальної активності
-0,023
-0,556
Індекс загальної емоційності

15.

Ергійність
психомоторна
32,28±1,32
(ЕРПМ)
Ергійність
31,36±1,08
інтелектуальна (ЕРІ)
Ергійність
комунікативна (ЕРК)
Пластичність
психомоторна
(ППМ)
Пластичність
інтелектуальна (ПІ)
Пластичність
комунікативна (ПК)
Швидкість
психомоторна
(ШПМ)
Швидкість
інтелектуальна (ШІ)
Швидкість
комунікативна (ШК)
Емоційність
психомоторна
(ЕПМ)
Емоційність
інтелектуальна (ЕІ)
Емоційність
комунікативна (ЕК)
29,9±0,8
<0.5
9 18
27 54
28,92±0,54
>0.5
7 14
39 78
29,56±1,52
33,52±0,94 <0.5
6 12
29,72±1,28
31,24±0,74 >0.5
29,16±1,02
27,22±0,64
29,08±1,1
14 28
3
12
14 56
8
32
8
3
12
16 64
6
24
20 40
24 48
8
32
9 36
8
32
8 16
28 56
14 28
7
28
11 44
7
28
>0.5
17 34
31 62
2
4
6
24
16 64
3
12
28,7±0,85
>0.5
15 30
26 52
9 18
5
20
16 64
4
16
32,56±1,4
31,96±0,87
>0.5
5 10
32 64
13 26
3
12
11 44
11
44
29,96±1,01
29,08±0,68
>0.5
9 18
35 70
6 12
6
24
15 60
4
16
29,6±0,55
30,54±0,53
>0.5
3
6
40 80
7 14
4
16
20 80
1
4
28,16±1,15
25,26±0,72
<0.5
29 58
19 38
2
4
9
36
12 48
4
16
30,48±0,96
30,44±0,93
>0.5
11 22
25 50
14 28
3
12
19 76
3
12
28,28±0,98
28,44±0,88
>0.5
17 34
24 48
9 18
4
16
18 72
3
12
4

16. Хлопці, тип темпераменту

Тип темпераменту
Сангвінік
3
7
2
Меланхолік
0
Змішаний низькоемоційний тип
10
Змішаний високоемоційний тип
5
Змішаний високоактивний тип
10
Змішаний низькоактивний тип
8
Невизначений тип
55
Холерик
Флегматик
Хлопці, тип
темпераменту
Загальний тип
темпераменту, %

17. Дівчата, тип темпераменту

Тип темпераменту
Загальний тип
темпераменту, %
Холерик
Флегматик
Сангвінік
4
4,5
8,5
Меланхолік
5
Змішаний низькоемоційний тип
25
Змішаний високоемоційний тип
14
Змішаний високоактивний тип
6,5
Змішаний низькоактивний тип
3
Невизначений тип
29,5

18.

ЕРПМ
ЕРІ
ЕРК
ППМ
ПІ
ПК
ШПМ
ШІ
ШК
ЕПМ
ЕІ
ЕК
КШ
Індекс
психомоторної
активності
Індекс
інтелектуальної
активності
Індекс
комунікативної
активності
Індекс загальної
активності
Індекс загальної
емоційності
Індекс загальної
адаптивності
Дп
-0,052
-0,101
0,076
0,102
0,009
0,214
0,029
-0,037
0,068
0,204
0,165
0,094
0,190
Пп
0,106
0,054
-0,048
0,126
-0,051
-0,163
0,079
-0,037
0,038
0,054
0,081
0,122
-0,158
Сп
-0,070
0,013
-0,001
-0,189
0,044
0,022
-0,097
0,061
-0,082
-0,185
-0,186
-0,180
0,032
Дельти
справа
-0,027
0,057
-0,037
-0,186
0,028
-0,085
-0,084
0,062
-0,092
-0,232
-0,214
-0,176
-0,066
сума
греб
-0,035
0,045
0,127
-0,179
0,011
-0,015
-0,056
0,171
-0,142
-0,167
-0,276
-0,298
-0,013
Дл
0,073
-0,127
0,071
0,051
-0,033
0,208
0,067
-0,012
0,047
0,267
0,264
0,172
0,112
Пл
-0,250
-0,187
-0,116
-0,042
-0,103
-0,294
-0,152
-0,224
-0,227
-0,085
-0,133
0,024
-0,026
Сл
0,198
0,288
0,070
-0,016
0,129
0,138
0,099
0,238
0,162
-0,153
-0,081
-0,180
-0,066
Дельти
зліва
0,092
0,257
0,014
-0,051
0,102
-0,019
0,027
0,165
0,060
-0,265
-0,201
-0,226
-0,106
сума
греб
0,020
0,128
0,081
-0,115
0,044
-0,057
-0,003
0,169
-0,040
-0,247
-0,255
-0,312
-0,034
д
0,016
-0,120
0,076
0,077
-0,015
0,220
0,052
-0,025
0,059
0,249
0,228
0,142
0,154
п
-0,081
-0,075
-0,093
0,047
-0,087
-0,257
-0,041
-0,147
-0,106
-0,018
-0,029
0,082
-0,104
с
0,066
0,160
0,036
-0,114
0,093
0,085
-0,002
0,160
0,040
-0,184
-0,147
-0,196
-0,017
Всі
дельти
0,035
0,166
-0,012
-0,123
0,069
-0,054
-0,029
0,120
-0,015
-0,260
-0,217
-0,211
-0,091
сума
греб
-0,010
0,085
0,109
-0,154
0,027
-0,035
-0,033
0,174
-0,099
-0,209
-0,273
-0,312
-0,023
0,028
0,119
-0,135
-0,112
-0,101
0,075
-0,175
0,112
0,029
-0,035
0,056
-0,032
-0,016
-0,042
-0,073
-0,051
-0,020
0,053
0,063
0,102
-0,069
-0,221
0,278
0,219
0,147
-0,063
-0,136
0,176
0,149
0,125
0,159
-0,091
-0,014
-0,085
0,017
0,148
-0,264
0,148
0,016
0,004
0,160
-0,200
0,071
-0,036
0,011
0,059
0,012
-0,050
-0,064
-0,007
0,070
-0,251
0,195
0,087
0,032
0,068
-0,135
0,075
0,014
0,011
0,169
0,097
-0,204
-0,229
-0,281
0,259
-0,072
-0,151
-0,253
-0,303
0,227
0,014
-0,194
-0,253
-0,298
-0,020
-0,031
0,043
0,041
0,111
-0,048
-0,182
0,227
0,179
0,152
-0,037
-0,120
0,144
0,116
0,133

19.

ЕРПМ
ЕРІ
ЕРК
ППМ
ПІ
ПК
ШПМ
ШІ
ШК
ЕПМ
ЕІ
ЕК
КШ
Індекс
психомоторної
активності
Індекс
інтелектуальної
активності
Індекс
комунікативної
активності
Індекс загальної
активності
Індекс загальної
емоційності
Індекс загальної
адаптивності
Дельти
Сп
справа
-0,191
-0,167
0,211
0,094
-0,374
-0,412
0,015
0,037
0,089
0,094
0,158
0,181
-0,201
-0,215
-0,134
-0,058
-0,232
-0,280
-0,429
-0,402
-0,446
-0,455
-0,380
-0,405
-0,320
-0,235
сума
греб
-0,224
0,096
-0,357
0,042
0,103
0,148
-0,144
0,022
-0,196
-0,478
-0,530
-0,410
-0,112
Дл
0,123
0,124
0,122
-0,171
-0,234
-0,236
0,033
-0,245
0,257
0,066
0,188
0,286
-0,106
Пл
0,119
-0,310
0,238
0,126
0,191
0,023
0,097
0,066
-0,147
0,282
0,508
0,019
0,312
Сл
-0,212
0,220
-0,330
0,000
-0,019
0,152
-0,123
0,115
-0,043
-0,333
-0,650
-0,232
-0,235
Дельти
зліва
-0,210
0,088
-0,291
0,088
0,107
0,226
-0,102
0,205
-0,162
-0,265
-0,546
-0,307
-0,108
сума
греб
-0,259
0,136
-0,267
0,013
0,085
0,219
-0,006
0,066
-0,056
-0,312
-0,604
-0,325
-0,058
д
0,098
0,151
0,220
-0,131
-0,169
-0,210
0,092
-0,196
0,273
0,127
0,245
0,304
-0,072
п
0,161
-0,347
0,253
0,079
0,071
-0,034
0,124
0,151
-0,022
0,350
0,451
0,146
0,366
Всі
с
дельти
-0,209
-0,194
0,224
0,094
-0,368
-0,363
0,008
0,064
0,039
0,104
0,162
0,210
-0,170
-0,164
-0,017
0,075
-0,148
-0,229
-0,399
-0,344
-0,565
-0,517
-0,322
-0,368
-0,291
-0,178
-0,163
-0,153
-0,003
0,156
-0,155
-0,106
-0,115
0,031
0,168
-0,173
-0,139
-0,137
0,085
0,065
0,107
-0,162
-0,034
0,155
0,191
0,139
-0,096
-0,070
0,123
0,131
0,125
0,133
-0,227
-0,253
-0,212
0,030
0,133
-0,157
-0,124
-0,086
0,110
0,146
-0,202
-0,194
-0,153
0,114
0,095
-0,149
-0,160
-0,123
-0,051
0,120
-0,083
-0,031
-0,040
0,024
0,117
-0,123
-0,099
-0,084
0,313
0,393
-0,530
-0,531
-0,598
0,220
0,340
-0,505
-0,463
-0,515
0,279
0,401
-0,540
-0,513
-0,568
-0,021
-0,079
0,084
0,072
0,144
-0,158
-0,027
0,144
0,181
0,195
-0,103
-0,058
0,117
0,130
0,172
Дп
0,054
0,164
0,311
-0,063
-0,065
-0,149
0,152
-0,108
0,254
0,185
0,284
0,285
-0,019
Пп
0,176
-0,324
0,226
0,020
-0,059
-0,085
0,130
0,209
0,104
0,358
0,319
0,247
0,358
0,070
0,151
-0,177
0,001
-0,093
0,195
сума
греб
-0,246
0,118
-0,319
0,028
0,096
0,187
-0,078
0,045
-0,129
-0,404
-0,578
-0,375
-0,087

20. Висновки

ВИСНОВКИ
Чим краще в юнаків розвинена адаптація тим вищі в них показники психомоторної активності, інтелектуальної активності і загальної активності.
Також такі люди більш правдиві у своїх відповідях. для дівчат також характерні вище перераховані далі але важливо зазначити те що, підвищуючи рівень
адаптації, в дівчат зменшуються всі показники емоційності інтелектуальна, психомоторна, комунікативна і загальна.
Що стосується типів темпераменту то серед хлопців найбільший показник займає невизначений тип (55%), змішаний низькоактивний тип(8%),
змішаний високоактивний тип(10%), змішаний високоактивний тип(5%), змішаний низько-емоційний тип((10%), меланхолік(0%), сангвінік(2%),
флегматик(7%) і холерик(3%).
В дівчат теж більшість має невизначений тип темпераменту(29,5%), змішаний низькоактивний тип(3%), змішаний високоактивний тип(6,5%),
змішаний високоактивний тип(14%), змішаний низько-емоційний тип((25%), меланхолік(5%), сангвінік(8,5%), флегматик(4,5%) і холерик(4%).
Якщо порівнювати показники типів темпераменту у хлопців і дівчат суттєвої різниці не зустрічається, для обох статей більшість осіб мають
невизначений тип темпераменту. Багато дівчат мають змішаний низько-емоційний тип що в порівняні з іншими займає 2 позицію після невизначеного
типу(25%), для юнаків даний показник дорівнює(10%).
Аналізуючи кореляційний зв’язок дерматогліфіки з індексами, то саме перше що можна помітити що в хлопців більше виявлена кореляція, як
позитивна так і негативна. Спочатку варто звернути увагу на позитивну кореляцію, яку видно між індексом загальної емоційності і кількістю петель на
правій руці і загальною кількістю. Також видно що петлі пов’язані із ергійністю інтелектуальною тобто чим більша кількість петель на обох руках тим
вищий показник інтелектуальної ергійності.

21.


Від’ємна кореляція спостерігається для таких показників як індекс загальної емоційності і для всіх інших видів емоційності якиі
змінюється в залежності від таких даних: кількість спіралей на правій, лівій і на обох руках, суму дельт на правій руці на лівій і
загальну суму, також на емоційнасть впливає і сума гребнів на лівій ріці на правій і загальна сума гребнів.
Отже для дівчат характерним є зв’язок між сумую гребнів окремо на лівій, на правій і загально сума гребнів на двох рука і між
індексом загальної емоційності . Зі збільшенням кількості спіралей на лівій руці збільшується показник інтелектуальної
ергійності, тобто зростає гнучкість мислення, постійне прагнення до різноманітної інтелектуальної діяльності, творчий підхід до
розв'язання проблем.
Аналізуючи дані подані в таблиці можна зроби такий висновок що, більшість показників є середніми і немає суттєвої різниці між
юнаками і дівчатами, лише можна зазначити що в дівчат емоційність психомоторна знаходиться на низькому рівні(58%).
Підсумовуючи вище сказане можна з впевненістю сказати що, для хлопців на різновиди емоційності впливають такі дані як:
кількість спіралей на правій руці, сума гребнів на правій руці і сума дельт на правій руці. В той же час, збільшення кількості
петель на правій руці, на лівій і на обох підвищує емоційність психомоторну тобто, збільшується чутливість (сильне емоційне
переживання) . Для дівчат характерним є зв’язок між сумую гребнів окремо на лівій, на правій і загально сума гребнів на двох
рука і між індексом загальної емоційності .
Аналізуючи дані подані в (таблиці 2) можна зроби такий висновок що, більшість показників є середніми і немає суттєвої різниці
між юнаками і дівчатами, лише можна зазначити що в дівчат емоційність психомоторна знаходиться на низькому рівні(58%).

22. Дякую за увагу

English     Русский Правила