Тема 1: «Концептуальні засади виховної роботи у Збройних Силах»
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПЕРШЕ ПИТАННЯ
МЕТА КОНЦЕПЦІЇ
Основні принципи виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України
ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
ДРУГЕ ПИТАННЯ
Одним із змістовних елементів виховної роботи є її складові, які визначені Концепцією виховної роботи. До них належать:
Загальні завдання МПЗ у мирний і воєнний час
Загальні завдання МПЗ у мирний і воєнний час
Принципи організації МПЗ
ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
ТРЕТЄ ПИТАННЯ
ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
ВИСНОВКИ
194.95K
Категории: ПравоПраво Военное делоВоенное дело

Концепція виховної роботи у Збройних Силах України

1. Тема 1: «Концептуальні засади виховної роботи у Збройних Силах»

Заняття 1: «Концепція виховної роботи
у Збройних Силах України»
Доцент:
кандидат історичних наук
Криленко Іван Михайлович

2. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Концепція
виховної роботи
в Збройних
Силах та інших
військових
формуваннях
України про
виховну роботу
2. Зміст понять
“виховна
робота” та
“моральнопсихологічне
забезпечення”
2
3. Концепція
гуманітарного
і соціального
розвитку у ЗС
України

3. ПЕРШЕ ПИТАННЯ

Концепція виховної роботи
в Збройних Силах та інших
військових формуваннях
України про виховну роботу
3

4.

Концепція виховної роботи у Збройних силах та інших
військових формуваннях України – затверджена Указом
Президента України від 4 вересня 1998 року № 981/98)
Необхідність її прийняття:
відсутність єдиної системи поглядів на
завдання, напрями та порядок управління
духовними процесами;
недосконалість
нормативно-правової
військово-гуманітарної діяльності;
бази
потреба розвитку кадрового, інтелектуального,
науково-аналітичного
потенціалу
органів
виховної роботи, підвищення їх престижу, і
статусу.
4

5. МЕТА КОНЦЕПЦІЇ

забезпечення єдності навчання,
виховання, розвитку і психологічної
підготовки військовослужбовців;
координація
зусиль
та
опрацювання
однакових поглядів на проблему виховання
військовослужбовців;
вдосконалення психолого-педагогічних засобів, форм і
методів виховання в/с, узгодження дій державних і
військових органів управління щодо підготовки молоді до
військової служби.
5

6.

Концепція визначає – виховну роботу у ЗСУ та інших військових
формуваннях як систему орган., мор.-псих., інформ., педаг., правових,
культ.-просвіт. та військ.-соц. заходів, спрямованих на формування й
розвиток у воїнів професійно необхідних псих якостей, моральної
самосвідомості, що має забезпечити високу б/г органів управління,
частин, зміцнення в/д та правопорядку, згуртування військ. колективу.
Система виховної роботи у військових
формуваннях включає:
суб’єкти виховного процесу (вихователів);
програму діяльності (мету, завдання і зміст виховної
роботи);
організацію та керівництво виховною роботою;
об’єкти виховної роботи (вихованців).
6

7.

Суб’єкти
виховної
роботи
командири (начальники),
штаби,
органи виховної роботи
особистість
Об’єкти
виховної
роботи
військовослужбовця,
всі категорії особового
складу та працівники,
члени їхніх сімей та
колективи в цілому
7

8. Основні принципи виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України

державна і патріотична спрямованість виховного процесу;
взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи;
повага до особистості, прав і свобод в/с, загальнолюдські
моральні цінності;
безперервність і спадкоємність у виховній роботі,
поєднання у вихов. процесі націон., історич. та культурних
традицій;
конкретність та узгодженість змісту, форм і методів
виховної роботи;
об’єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та
оцінки результатів виховної роботи.
8

9. ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Таким чином, виховна робота організовується і здійснюється на підставі
Конституції та законів України, Воєнної
доктрини
держави,
нормативноправових актів Президента та Уряду
України.
9

10. ДРУГЕ ПИТАННЯ

Зміст понять “виховна
робота” та “моральнопсихологічне забезпечення”
10

11.

Зміст
виховної
роботи
це сукупність теорій, положень,
норм, знань, традицій, які
повинні бути передані в/с,
засвоєні ними і виступати
провідними
мотивами
їх
професійної діяльності.
Він розкривається через її складові, напрямки та
завдання, на основі яких уже формуються
функціональні обов’язки посадових осіб органів
військового управління по реалізації змісту
виховної роботи.
11

12. Одним із змістовних елементів виховної роботи є її складові, які визначені Концепцією виховної роботи. До них належать:

мпз бойової і моб готов військ, б/ч, оперативної
та бойової підготовки, діяльності військових
формувань;
мпз в/д та профілактики правопорушень;
інформаційно-пропагандистське забезпечення;
культурно-виховна і просвітницька робота;
військово-соціальна робота.
12

13.

МПЗ
це комплекс взаємопов’язаних заходів держав і військ
керівництва, органів військ управ з метою досягнення
достатнього рівня мпс о/с ЗСУ та всього населення для
забезпечення обороноздатності держави в мирний і
воєнний час, зниження псих. втрат у військах та
утримання мор.-псих. переваги над противником з
метою ефективного виконання бойових завдань.
Керівництво МПЗ здійснюється
командиром (начальником)
через виховні структури .
13

14.

Результат МПЗ
Мета МПЗ
забезпечення досягнення їх
перемоги у воєнний час,
підтримання
мор.-псих.
переваги над противником в
умовах загрози суверенітету,
територ. цілісності України,
забезпечення
високої
б/г,
ефективності
бойової
та
гуманітар. підгот., формування
свідомої в/д о/с підрозділів у
мирний
час
шляхом
формування високого мпс,
бойових і мор.-псих. якостей
14
високий моральний дух
чи високий моральнопсихологічний
стан
населення і військовослужбовців України, як
складова
бойового
потенціалу держави та її
Збройних Сил

15.

Принципова модель МПЗ
Мета МПЗ
Завдання Мпз
Зміст МПЗ
Об’єкти
засоби
методи
форми
суб’єкти
Структура МПЗ
Результат МПЗ
(високий морально-психологічний стан особового складу та його
готовність до виконання бойових і навчально-бойових завдань )
15

16. Загальні завдання МПЗ у мирний і воєнний час

формування у о/с віри в політичне та військ керівництво
держави, вірність присязі та військ обов’язку;
роз’яснення о/с військ.-політич. та морал.-псих. обстановки, яка
склалася в даний час, та заходи, які приймаються держаним і
воєнним керівництвом щодо підготовки та ведення бойових дій;
підтримання на високому рівні бойової та воєнно-ідеологіч.
підготовки, згуртованості навколо національних і державних
ідей;
підвищенню бойової
поставлених завдань;
активності
в/с
у
ході
виконання
формування у о/с високих морал.-псих. якостей, відданості
народу України, ненависті до його ворогів, розвиток
відповідальності за підтримку високої б/г, несення б/ч, вартової
та внутрішньої служб;
16

17. Загальні завдання МПЗ у мирний і воєнний час

вивчення, оцінка і прогнозування мпс військ як в мирний, так і
воєнний час;
формування високого рівня мор-псих стійкості та готовності о/с до
виконання бойових та інших завдань;
забезпечення правових гарантій в/с, які передбачені законами
мирного чи воєнного часу, вирішення соц проблем в/с та членів їх
сімей, забезпечення військ всім необхідним для ведення бойових
дій;
проведення заходів щодо послаблення інфор.-псих. впливу
противника, прогноз, профілактика і попередження дезінформації
та деморалізації о/с;
організація псих допомоги в/с і психологічної реабілітації у воєнний
час;
організація роботи у бойовій обстановці системи радіомовлення,
поліграф устаткув., воєнної печаті, центрів культури та дозвілля,
забезпечення військ засобами інформації та МПЗ.
17

18. Принципи організації МПЗ

науковість;
цілеспрямованість, активність і конкретність;
практичність;
комплексність;
систематичність, поступовість і послідовність
спадкоємність;
гуманність;
наступальність.
18

19.

Основні
об’єкти
МПЗ
особистість в/с, його духовний світ,
психо- і психофізіологічні якості та
військовий колектив, його соц.псих. властивості та якості
психіка в/с та його мпс і різні
характеристики
психології
військового колективу
Предмет мор.псих. впливу
інформаційно-пропаган-
Структура
МПЗ бойових
дій, основні
складові
дистське забезпечення;
психологічне забезпечення;
воєнно-соціальна та правова
робота;
культурно-виховна робота;
інформаційно-психологічна
протидія.
19

20. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ

Таким чином, МПЗ спрямовано на
підтримання високої боєздатності та
готовності військ до виконання бойових і
навчально-бойових
завдань
шляхом
створення високого мпс власних військ і
морал-псих
приголомшення
військ
противника.
20

21. ТРЕТЄ ПИТАННЯ

Концепція гуманітарного
і соціального розвитку
у ЗС України
21

22.

Концепція гуманітарного та соціального
розвитку у Збройних Силах України
(Затв. Указом Президента України
№28/2004 від 12.01.2004 р.)
є науково обґрунтованою системою поглядів на
поширення і закріплення гуманістичних та соціальних
цінностей у ЗСУ, гуманізацію усіх сфер військ
діяльності, задоволення соц потреб в/с, членів їхніх
сімей та працівників і містить положення про основні
принципи, завдання, пріоритети діяльності органів
військ управ щодо впровадження гуманітарної та
соціальної політики держави у ЗСУ, а також
механізмів їх реалізації.
22

23.

ГУМАНІТАРНА
ЗСУ
– це
цілеспрямована
діяльність
органів
військ
управління щодо реалізації прав та свобод в/с,
працівників ЗСУ, забезпечення їх духовного,
культурного та фізичного розвитку.
СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА У
У
ЗСУ – це діяльність
органів військового управління щодо розвитку та
управління соціальною складовою ЗСУ з метою
задоволення соціал потреб та інтересів в/с, членів
їхніх
сімей,
працівників,
соц
реабілітації,
підтримки та захисту осіб, які звільнені із ЗСУ.
23

24.

Керівництво та контроль за діяльністю органів
військового управління щодо реалізації гуманітарної та соціальної політики держави у Збройних
Силах здійснює Міністерство оборони України.
Координуючим
та
аналітичним
органом
Міністерства оборони України щодо реалізації
гуманітарної та соціальної політики держави у
Збройних Силах України є Департамент
гуманітарної політики Міністерства оборони
України.
Організацію діяльності військового командування з
питань гуманітарного та соціального розвитку
здійснює Генеральний штаб Збройних Сил
України.
24

25.

Органом Генерального штабу Збройних Сил України, який
здійснює планування, організацію та контроль діяльності
військового командування з питань гуманітарного та
соціального розвитку є Головне управління по роботі з
особовим складом Збройних Сил України , яке
підпорядковане начальнику Генерального штабу Збройних
Сил України ( Наказ МО України № 491 від 17.07.2013 р.)
У військах (силах) загальне керівництво гуманітарним та
соціальним
розвитком
здійснюють
командири
(начальники).
Безпосередніми організаторами діяльності військових
службових осіб з питань гуманітарного та соціального
розвитку
є
заступники
головнокомандувачів,
командувачів та командирів (начальників) усіх рівнів по
роботі з особовим складом з відповідними управліннями,
відділами та відділеннями.
25

26. ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ

Таким чином, діяльність органів по
роботі з особовим складом ЗСУ
забезпечують фахівці в галузі психології,
політології, соціології, педагогіки, історії,
військової журналістики, правознавства.
26

27. ВИСНОВКИ

Сучасний стан розвитку ЗСУ вимагає
нових підходів до організації виховної
роботи, налагодження і впровадження
організаційних,
виховних,
соціальнопсихологічних механізмів, які могли б
забезпечити виконання завдань Державної
програми розвитку ЗСУ до 2017 року.
27
English     Русский Правила