Шахталық сутөкпе қондырғылары
Ортадан тепкіш насостардың жұмыс істеу принципі
3.37M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Шахталық сутөкпе қондырғылары

1. Шахталық сутөкпе қондырғылары

2.

Шахталық сутөкпе қондырғылары тау – кен қазындыларын аршу кезінде пайда болатын жер
асты суларын жердің бетіне шығаруға арналған құрылғылар кешені.
Сутөкпе қондырғылары атқару қызметтеріне байланысты бірнеше түрге жіктеледі:
- басты сутөкпе қондырғысы (жалпышахталық су ағынын жердің бетіне шыгару үшін);
- көмекші сутөкпе қондырғысы (төменгі шахталық горизонттардан суды басты сутөкпе
қондырғысының сужинағышына);
- учаскелік сутөкпе қондырғысы (көлбеу өндірілген (еңіс) забойлардан суды тартып шығару
үшін қолданылады).
Сутөкпе қондырғыларын стационарлы, жартылай стационарлы және жылжымалы
деп бөледі. Стационарлыға – басты сутөкпе қондырғылары, жылжымалыға көмекші
қондырғылар жатады. Жартылай стационарлы қондырғылар уақыт өте келе тау-кен
жұмыстарының орны ауысқан кезде үлкен уақыт интервалымен өз орнын ауыстырады.
Шахталық сутөкпеде горизонталь секциялы ортадантепкіш насостар қолданылады.
Қазіргі кезде шығарылатын және қолданылатын насостар: ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ
Насостардың әріптік белгіленуі:
Ц – ортадантепкіш;
Н – насос;
С – секциялы;
Г – лай суға арналған;
М – маймен жұмыс істеуге арналған;
К – қышқыл суларға арналған.
Әріптерден кейінгі сандар насостың берілісі м3/сағ, одан кейінгі сан – насостың арыны.

3.

Ортадантепкіш насосы бар сутөкпе
қондырғысы келесі негізгі
элементтерден тұрады: насос 1,
қозғалтқыш 2, іске қосқыш 3, сору 4
және айдау 5 құбырлары.
Сору құбырында қабылдау торы 6 және
клапан 7 бар, ал айдау құбырында –
ысырма (задвижка) 8 және кері клапан
9 бар. Құбырша 10, 11 вентилімен
сорғыны және сору құбырын айдау
құбыры арқылы сумен толтыру үшін
қажет. Іске қосар алдында сорғыны
сумен толтырады. Толтыруды шұңғыма
12 арқылы немесе толтыру насосымен
сору құбырына суды беру арқылы
орындалады.
Ысырмасы 14 бар құбыр 13 құбыр 5
жөндеуде болғанда суды шығару үшін
қажет. Вакууметрмен 15 насостың кіре
берісіндегі судың сиретілуі өлшенеді,
ал манометрмен 16 – насостың шыға
берісіндегі қысым өлшенеді. Тор 6
насосты бөтен заттардан қорғауға
қажет, клапан 7 – сору құбырын және
насосты суға толтырғанда суды ұстап
тұру үшін, ал клапан 9 – насос күрт
тоқтаған жағдайда насосқа
гидравликалық соққы тимеу үшін
қажет. Кран 17 арқылы су құйғанда
насостан ауаны шығару үшін қажет.

4.

Насос жұмыс істегенде сору құбырында судың сиертілуі пайда болады,
сұйықтық атмосфералық ауа қысымымен зумпфтан сорғы корпусына
түседі, сору процесі басталады.
Насостың шыға берісінде арын пайда болады, соның әсерінен су айдау
құбырымен қозғалады.
Арын Н деп насосқа кiргеннен одан шыққанға дейiнгі насоспен берiлiп
тұратын сұйықтықтың меншiктi қуатының өсуі аталады.
Насос берілісі Q деп арындық құбырға уақыт бiрлiгiнде насоспен берiлiп
тұратын сұйықтық көлемі аталады.
Сорудың геометриялық биіктігі Нсору – вертикаль бойынша
сужинағыштағы сұйықтықтың төменгi деңгейiнен насостың осіне дейiнгі
қашықтық.
Айдаудың геометриялық биіктігі НН – вертикаль бойынша насостың
осінен арындық құбырдың ағызып жiберу саңылауына дейiнгі қашықтық.
Насос қондырғысының геометриялық арыны НГ сұйықтықты көтерудің
толық биіктігі.
Басты сутөкпенің насос қондырғылары оқпан жанындағы аулада сорғы
камерасымен жабдықтала орналасады. Жер асты су ағыны 50 м3/сағ артық
болса, онда сутөкпе қондырғысы 3 бірдей насоспен жабдықталады (жұмыс
істейтін, резервтегі және жөндеудегі насостар).
Басты және учаскелік сутөкпе қондырғыларында екі немесе одан көп
сужинағыштар болуы керек. Сужинағыштар – бұл шахталық су жиналып,
одан жер бетіне айдалатын белгілі бір судың көлемі сыятын тұндырғыш.
Қышқыл суларды айдаған жағдайда, сужинағышты бейтараптандыру үшін
пайдаланады. Тазалау ыңғайлылығы үшін оларды екі өзара бөліктелген
секциялармен жасайды.

5.

Қауіпсіздік ережелері бойынша басты сутөкпенің насос
қондырғылары үшін сужинағыштар көлемі – кем дегенде төрт
сағаттық қалыпты сужиылымын, ал учаскелік сутөкпеде –
екісағаттық қалыпты сужиылымын сиғызатындай етіп
анықталады.
Басты және учаскелік сутөкпе қондырғыларында жер асты суы
ағыны 50 м3/сағ артық болғанда, әрқайсысы өнімділігі шахта
бойынша 20 сағаттан артық қалыпты тәуліктік сужиылымын
тартып шығаруды қамтамасыз ететін үш насос агрегатымен
жабдықтайды.
Тау-кен жұмыстарын жүргізгенде суды сыртқа шығаруды
төмендегідей үш әдіспен (технологиялық сұлбалар)
атқаруға болады:
тікелей сутөкпе, оқпанда салынған құбырлар бойымен шахтаның
сужинағышынан суды шахтаның бет жағына тасу;
сатылы сутөкпе, әдетте өндірулер тереңдiгi 700 м астам
шахталарда қолданылатын аралық горизонттарда өз
сужинағышын орналастыру;
сатылы сутөкпе, су төменгi горизонттан жоғары жатқан бiрнеше
горизонттарда орналасқан қосымша сужинағышсыз тізбектеп
жалғасқан насостармен тасу.

6. Ортадан тепкіш насостардың жұмыс істеу принципі

Насостың ішіндегі сұйықтық ортадан тепкiш күштiң әсерінен
жұмыс дөңгелегінің ортасынан жиегіне қарай ауысады, ал
босаған кеңiстiкке сору құбырынан қайта сұйықтық келеді.
Бiрiншi жұмыс дөңгелегінен кейiн сұйықтық бағыттаушы
аппарат арналарына келіп екiншi дөңгелекке құйылады және
т.с.с. Соңғы жұмысшы дөңгелегінен кейін сұйықтық
бағыттаушы аппарат арқылы айдау қақпағына өтеді және содан
соң арындық құбырға өтеді.
Секцияларының санын көбейту арқылы насостың арынын
арттыруға болады. Насос арыны тартып шығарылатын
сұйықтықтың биіктігін анықтайды.
Насостар желдеткіштер сияқты турбомашиналарға жатады.
Олар айдау қысымы есебінен үлкен артық статикалық қысым
жасайды. Сондықтан жұмыс дөңгелегінде пайда болатын үлкен
жылдамдықты қысым статикалық қысымға айналады.
Насос жұмысын сипаттайтын негізгі техникалық параметрлерге
насос берілісі, арыны, вакууметрлік сору биіктігі, шекті
вакууметрлік сору биіктігі (4-5 м), насос білігіндегі қуат,
насостың ПӘК-і жатады.

7.

Центрден тепкіш насостардың құбырлары ретінде стандартты болаттан
жасалған жапсарсыз ыстықдеформацияланатын құбырлар қолданылады.
Құбырлар өзара және фасонды бөлшектермен (бұрылыстар,
тройниктер, ысырмалар және компенсаторлар) фланецтер және болттар
арқылы жалғанады.
Сутөкпе қондырғысының сору құбырында кабылдау торы бар
клапан, ал арынды құбырда ысырма, кері клапан және өтемдеуіш
орналастырылады.
Шахта оқпанында температура өзгеруіне байланысты және арынды
құбыр едәуір ұзын болғанда онда температуралық кернеу туындаған
жағдайда осындай жағымсыз процессерден құтылу үшін телескопты
өтемдеуіштер қолданылады. Мұндай өтемдеуіш бір біріне кіріп тұратын
екі құбырдан тұрады. Шайырланған кендір жіптен тұратын тығыздама
тығындамасы (сальниковая набивка) төлкемен ұсталынып тұрады.
Құбыр учаскелері өтемдеуіш фланецтарына жалғанады.
Құбырөткізгішті құру кезінде фасонды бөлшектер қолданылады.
Жер асты қышқылды суды айдауға арналған насостарды қолданған
кезде құбырлар мен олардың арматуралары хромникельді болаттан
жасалуы керек немесе ішкі және сыртқы жағынан коррозияға төзімді етіп
жасалуы керек. Құбырлардың ішкі бетінің қорғаныс жабыны
қорғасыннан немесе пластиктен болуы мүмкін.
Құбырлардың сыртқы бетін коррозиядан қорғау үшін
антикоррозиялық жабын немесе қорғаныш бояулар қолданылады.
English     Русский Правила