Лекція 14. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
За станом впровадження систем управління якістю у наш час усі організації можуть бути розподілені на наступні категорії:
Основні напрями діяльності підприємства, що ставить за мету розробити та розвивати СУЯ:
Лідерство в управлінні якістю передбачає:
Встановлення передумов і причин для управління якістю передбачає:
Залучення усього персоналу передбачає:
Безперервне поліпшення передбачає:
Основним принципом діяльності вищого керівництва є лідерство в розробці директив щодо якості роботи та безперервного вдосконалення діял
Політика в сфері якості повинна мати чітке визначення вимог до всіх співробітників організації, процесів в організації та продукції чи по
Діяльність вищого керівництва:
Після розробки стратегії загального управління якістю в організації виникає необхідність створення Ради з вдосконалення якості. До склад
До завдань Ради входять:
Організація робіт із впровадження принципів управління якістю повинна включати стадії:
Організація робіт із впровадження принципів управління якістю повинна включати стадії:
Планування якості – це діяльність, що здійснюється виходячи з політики якості, вимог замовників і ринків збуту.
У більшості випадків планування здійснюється на двох рівнях:
В загальному випадку служба планування має працювати над вирішенням наступних питань:
Комплекс планування якості включає 6 взаємопов’язаних рівнів:
Гуртки якості – це невелика група працівників (від 6 до 12 чоловік), які добровільно та регулярно зустрічаються для вирішення проблем, пов’я
Члени гуртків якості уповноважені:
Для гуртків якості характерні наступні основні особливості:
Координатори гуртків якості обираються для узгодження програми з впровадження гуртків якості з керівництвом організації. Вони повинні:
Керівник гуртка якості відповідає за: Засідання гуртків якості не повинно перевищувати 1 годину.
Переваги гуртків якості:
2.75M
Категория: МенеджментМенеджмент

Управління якістю на рівні організації

1. Лекція 14. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

План
1. Основні підходи до управління якістю на рівні
підприємства
2. Роль керівництва та персоналу в управлінні
якістю
3. Формування стратегії, тактики та
короткотермінових планів
4. Гуртки якості, їх сутність і призначення
Ключові
терміни:
управління якістю на рівні організації,
керівництво організації, лідерство, персонал, передумови та причини,
безперервне поліпшення, кваліфікованість і зацікавленість працівників,
Ради з вдосконалення якості, планування якості, стратегія, тактика,
короткотермінові плани, гуртки якості, члени гуртків якості,
координатор гуртка якості, переваги діяльності гуртків якості.

2.

1. Основні підходи до управління якістю на рівні підприємства
Загальна послідовність дій із впровадження систем
управління якістю на підприємстві:
збір та систематизація інформації про методи роботи з
управління якістю,
підготовка спеціалістів підприємства для виконання завдань у
сфері якості,
аналіз стану справ на підприємстві,
планування заходів і результатів у сфері управління якістю,
впровадження запланованих заходів, отримання результатів і
їх аналіз,
початок наступного витка якості (вихід на вищий рівень).

3. За станом впровадження систем управління якістю у наш час усі організації можуть бути розподілені на наступні категорії:

• А – підприємства не мають систем управління якістю, не
проводиться сертифікація, немає підготовлених спеціалістів з
управління якісті,
• В – підприємства випускають сертифіковані продукцію, є
кваліфіковані спеціалісти, але ще немає системи управління
якістю, продукція ще не сертифікованана,
• С – підприємства ведуться роботи з сертифікації продукції,
функціонують сертифіковані системи управління якістю, є
кваліфіковані спеціалісти в галузі управління якістю та
сертифікації продукції.

4. Основні напрями діяльності підприємства, що ставить за мету розробити та розвивати СУЯ:

• лідерство,
• призначення керівної групи,
• встановлення передумов і причин для управління
якістю,
• забезпечення інформованості усього персоналу,
• визначення основних напрямів роботи,
• розробка «Настанови з якості»,
• залучення усього персоналу,
• впровадження систем управління якістю,
• проведення аудитів і аналізування дієвості
системи,
• безперервне поліпшення.

5. Лідерство в управлінні якістю передбачає:

• формування бачення майбутнього,
• призначення відповідального за ефективне
функціонування СУЯ,
• формування щорічного бюджету для поліпшення
якості,
• визначення ефективної стратегії,
• оновлення знань з якості вищого керівництва
відповідно до сучасних умов,
• забезпечення залучення всіх працівників до
реалізації планів через систему безперервного
розвитку.

6. Встановлення передумов і причин для управління якістю передбачає:

• визначення найбільш важливих
технологічних процесів та процесів
управління,
• визначення меж застосування системи
якості, яка найкращим чином відповідає
потребам організації,
• обґрунтування необхідності сертифікації,
• встановлення цільових дат стадій
впровадження системи.

7. Залучення усього персоналу передбачає:

• роз’яснення мети та переваг системи
управління якістю та плану впровадження
системи,
• здійснення постійного навчання,
• заохочення ініціативи та участі персоналу
підприємства у поліпшенні якості,
• оцінку задоволеності працівників результатами
роботи.

8. Безперервне поліпшення передбачає:

• збір та аналіз фінансових показників
роботи підприємства для підтвердження
поліпшення,
• покращення результативності шляхом
попереджуючих та корегуючи заходів,
• аналіз системи з боку керівництва з
метою виявлення можливостей
покращення.

9. Основним принципом діяльності вищого керівництва є лідерство в розробці директив щодо якості роботи та безперервного вдосконалення діял

2. Роль керівництва та персоналу в управлінні якістю
Основним принципом діяльності вищого
керівництва є лідерство в розробці директив
щодо якості роботи та безперервного
вдосконалення діяльності підприємства.

10.

Вище керівництво, виходячи зі стратегії
та політики підприємства, має:
• визначати політику в сфері якості,
• спрямовувати планування та досягати реалізації планів із
урахуванням змін зовнішніх і внутрішніх факторів,
• мати чітке розуміння принципів забезпечення УЯ,
• знати СУЯ на підприємстві,
• знати основні вимоги діючого законодавства в галузі якості і
розуміти роль і значення СУЯ у взаємовідносинах із
зацікавленими сторонами,
• керуватися моделями і методами прийняття рішень,
способами мотивації персоналу.

11. Політика в сфері якості повинна мати чітке визначення вимог до всіх співробітників організації, процесів в організації та продукції чи по

Політика в сфері якості повинна мати
чітке визначення вимог до всіх
співробітників організації, процесів в
організації та продукції чи послуг.
Формування політики в сфері якості має
забезпечувати керівник (лідер) за допомогою
керівного складу другого порядку.

12. Діяльність вищого керівництва:

• попередній аналіз необхідності покращень,
• концентрація уваги на загальній якості роботи організації,
• аналіз потенційних факторів економії,
• провідна участь керівників організації,
• опитування керівного складу,
• призначення керівників процесу покращення діяльності,
• розуміння безпомилкової роботи як стандарту діяльності,
• забезпечення чіткого визначення вимог до всіх об’єктів УЯ,
• лідерство керівництва в розробці директив щодо якості
роботи та безперервного вдосконалення діяльності
організації,
• опитування керівництва та персоналу.

13. Після розробки стратегії загального управління якістю в організації виникає необхідність створення Ради з вдосконалення якості. До склад

Після розробки стратегії загального управління якістю в
організації виникає необхідність створення
Ради з вдосконалення якості.
До складу Ради призначаються відповідальні за якість
кожному підрозділі.
Керівництво процесом вдосконалення діяльності
організації здійснюється колегіальним органом –
радою чи комісією з вдосконалення діяльності.
Її керівним органом є Адміністративна група з
вдосконалення діяльності.

14. До завдань Ради входять:

• розробка стратегії по реалізації процесу
вдосконалення діяльності підприємства,
• забезпечення управління його впровадженням,
• налагодження процесу для забезпечення
відповідності змін в діяльності підприємства.

15.

До складу Ради входять:
• працівники, які займають провідні позиції в реалізації нових
ідей, розуміють необхідність вдосконалення, користуються
повагою останніх членів колективу,
• працівники, які представляють свої структурні підрозділи в
керівному складі і мають повноваження в реалізації процесу
вдосконалення роботи,
• працівники, які є ініціаторами процесу вдосконалення роботи
в своїх структурних підрозділах,
• працівники, які координують роботи, що провадяться, і
доповідають за розвиток процесу керівництву, оцінюють
досягнуті результати.

16. Організація робіт із впровадження принципів управління якістю повинна включати стадії:

• ухвалення вищим керівництвом рішення про проведення
робіт із впровадження системного підходу,
• розробка стратегії загального управління якістю в
організації.
• створення ради з якості, очолюваної керівником
організації, і призначення посадових осіб, відповідальних
за якість в організації й кожному підрозділі.
• поширення інформації серед всіх працівників про
впровадження системного підходу в організації й
очікуваних перевагах,

17. Організація робіт із впровадження принципів управління якістю повинна включати стадії:

• розробка систем нормативно-правового
забезпечення, контролю й звітності, інформаційності
й відповідальності,
• розробка Настанови з якості, методичних
рекомендацій із всіх процесів організації, посадових
інструкцій для кожного працівника організації,
• реорганізація всієї структури управління,
• вибір основних напрямків (тем, проектів) для
поліпшення якості.

18. Планування якості – це діяльність, що здійснюється виходячи з політики якості, вимог замовників і ринків збуту.

3. Формування стратегії, тактики та короткотермінових планів
Планування якості – це діяльність, що
здійснюється виходячи з політики якості, вимог
замовників і ринків збуту.

19. У більшості випадків планування здійснюється на двох рівнях:

• стратегічне планування – намічаються основні
напрямки роботи в галузі якості на перспективу.
• поточне планування – включає, як правило, плани,
намічені на наступний рік. Найбільш поширеними є:
план усунення з виробництва застарілих об’єктів,
план модернізації існуючих об’єктів з підвищенням їх
якості,
план розробки і засвоєння нових об’єктів,
план проведення науково-дослідницьких робіт тощо.

20. В загальному випадку служба планування має працювати над вирішенням наступних питань:

• де підприємство знаходиться на даний момент,
• в якому напрямку воно хоче рухатись,
• як планується виконати це.
Стратегія в галузі поліпшення діяльності
повинна стати невід’ємною частиною всієї
стратегії організації.

21. Комплекс планування якості включає 6 взаємопов’язаних рівнів:

• цілі,
• принципи дії,
• задачі (завдання),
• задані параметри ефективності,
• стратегія,
• тактика.

22. Гуртки якості – це невелика група працівників (від 6 до 12 чоловік), які добровільно та регулярно зустрічаються для вирішення проблем, пов’я

4. Гуртки якості, їх сутність і призначення
Гуртки якості – це невелика група працівників
(від 6 до 12 чоловік), які добровільно та регулярно
зустрічаються для вирішення проблем,
пов’язаних з умовами їх роботи.
Гуртки працюють над проблемами, які
безпосередньо впливають на результати діяльності
працівників, на постійній основі чи можуть
розпускатися після вирішення певної проблеми.

23. Члени гуртків якості уповноважені:

• визначити проблему, що вимагає рішення,
• вибрати свого головуючого,
• скласти графік проведення засідань,
• отримати дозвіл керівництва на виконання
роботи.

24.

Члени гуртків якості займаються:
• збором необхідних даних,
• аналізом проблем,
• оцінкою варіантів вирішення,
• надання керівництву рекомендацій з
вирішення проблеми,
• впроваджують їх за згодою керівництва.

25. Для гуртків якості характерні наступні основні особливості:

• засідання проводяться регулярно,
• гуртки базуються на принципі добровільної
участі,
• вирішуються проблеми, пов’язані з діяльністю в
конкретному підрозділі,
• проблеми виявляються, досліджуються і
вирішуються силами членів гуртки, гурток
якості може бути розпущеним після вирішення
конкретної проблеми.

26. Координатори гуртків якості обираються для узгодження програми з впровадження гуртків якості з керівництвом організації. Вони повинні:

• керувати всією програмою,
• готувати матеріали, роз’яснювання керівництву та
співробітникам переваги гуртків якості,
• розробляти та реалізовувати програми підготовки,
• зацікавлювати робітників ідеєю створення гуртків,
• допомагати членам гуртків якості у вирішенні проблем,
• організовувати при необхідності консультативну
допомогу гурткам якості,
• організовувати спеціальні курси навчання для керівників
гуртків якості,
• проводити попередні засідання гуртків якості.

27. Керівник гуртка якості відповідає за: Засідання гуртків якості не повинно перевищувати 1 годину.

Керівник гуртка якості відповідає за:
• стимулювання в участі діяльності гуртка,
• організацію і підготовку інформаційних листів до
майбутніх засідань,
• надання допомоги координатору в підготовці
членів гуртків якості,
• ведення засідань гуртка якості,
• підготовку документації, що стосується завдань
та діяльності гуртка якості.
Засідання гуртків якості не повинно
перевищувати 1 годину.

28. Переваги гуртків якості:

• членами гуртка можуть бути лише працівники, які
самі хочуть займатися цією діяльністю,
• навчання розширить світогляд окремих членів
гуртка,
• працівники розглядають проблеми в яких вони
особисто зацікавлені,
• члени гуртка якості зацікавлені в реалізації своїх
рішень в життя,
• програма діяльності гуртка допомагає подолати
опір реформам.
English     Русский Правила