Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Навчально-науковий інститут фі
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Темпи зростання грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
4.24M
Категория: ФинансыФинансы

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

1. Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Навчально-науковий інститут фі

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту
Кафедра фінансів і банківської справи
Випускна робота бакалавра на тему
Виконала студентка 3-го курсу, гр. 3пЕФ
напряму «Фінанси і кредит»:
К.П. Буличова
Керівник випускної роботи:
к.е.н., доцент Ю.С. Худолій
Полтава 2017

2.

Мета дослідження полягає в аналізі
інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємства ПАТ «Полтавський завод
медичного скла» та підвищені її ефективності.
Об’єктом дослідження є процес аналізу
інноваційно-інвестиційної діяльності ПАТ
«Полтавський завод медичного скла».
Предметом дослідження виступають
теоретичні та методичні засади аналізу
інноваційно-інвестиційно діяльності
підприємства.
Практична значимість отриманих результатів
– це можливість застосування отриманих у
ході дослідження результатів у практичній
діяльності ПАТ «Полтавський завод
медичного скла».
Завдання:
– визначити економічну сутність та зміст інноваційноінвестиційної діяльності підприємства;
– виділити основні теоретико-методичні підходи до аналізу
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;
– провести дослідження, щодо законодавчо-правових
документів
регулюючих
інноваційно-інвестиційну
діяльність підприємства;
– провести аналіз фінансового стану ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» за 2014-2016 роки;
– провести прогнозні розрахунки інноваційно-інвестиційної
діяльності та фінансового забезпечення ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» на 2017 р.;
– обґрунтувати необхідність та проведення фінансової
діагностики рівня ефективності впровадження інноваційноінвестиційного проекту;
– скласти бюджет капітальних вкладень у розвиток
технічної бази виробництва (інвестиційний бюджет) та
обґрунтувати джерел їх фінансування;
– провести фінансове планування господарської діяльності в
середньостроковій перспективі з використанням основних
планово-розрахункових документів.

3. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Спільні риси
спрямованість на отримання
результату, одержання доходу або
іншого соціально-економічного ефекту.
правова основа – суб’єкти та об’єкти
інноваційно-інвестиційної діяльності
розвиваються за законами та правовими
актами України, а держава виконує
функції керування та регулювання
процесів цього розвитку.
системна категорія, яка потребує
системного підходу в управлінні та
відбиває певний процес;
термін вкладання коштів в проект
характеризується різною тривалістю.
Відмінні риси
Інвестиційна діяльність:
Інноваційна діяльність:
вкладення коштів у розвинені
(традиційні) сфери діяльності;
у кризові періоди діяльність
обмежується;
вкладення коштів не завжди
пов’язане з нарощенням
основного капіталу;
інвестиції без інновацій
обмежені в часі та обсягах;
здійснюється при
мінімальних ризиках;
низький або середній рівень
прибутковості.
впровадження проектів у
сфери діяльності різні за рівнем
розвитку;
сприяє подоланню кризового
етапу в діяльності підприємства;
забезпечує оновлення та
приріст основного капіталу;
впровадження інновацій
збільшує потреби в інвестиціях;
генерує високий рівень
ризику не виконання проекту та
втрати інвестованих коштів;
в умовах успішної реалізації
– надприбуток.

4.

Нова ідея
Можливість
Незадоволена
потреба
Концептуальне
рішення
Дослідження та
розробки
Технічні рішення
Виробництво та маркетинг
Попит ринку
Упровадження на ринку
СУСПІЛЬНІ ПОТРЕБИ
Генерування нових ідей
Експериментальна
реалізація нової ідеї
Опанування у виробництві
Масовий випуск
Споживання

5.

Досягнення вітчизняних і
зарубіжних фундаментальних
дослідження
Інноваційні
процеси
Локальні (поодинокі)
Юридичні
Соціальні
Економічні
Організаційні
Технічні
Глобальні (великомасштабні)
ВИДИ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Сучасні потреби
виробництва та людини
Джерела формування інновацій

6.

ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ АКТИ
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Нормативні акти
вищої юридичної
сили
Підзаконні
нормативноправові акти
Закони України
Укази Президента
України
Постанови
Кабінету
Міністрів України
Накази
Держінвестицій
Інші законодавчі
акти України
Міжнародноправові акти
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ АКТИ
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Нормативні акти вищої
юридичної сили
Підзаконні нормативноправові акти
Закони України
Укази Президента України
Господарський та Цивільний
кодекси України
Укази Верховної Ради
Постанови Кабінету Міністрів
України
Індивідуальні постанови
Розпорядження Кабінету
Міністрів України
Накази Держінвестицій
Відомчі нормативно-правові
акти
Міжнародно-правові акти.

7.

Частка власного капіталу в
сукупному капіталі
90,49%
6000
2014 рік;
318102
5000
4393
2015 рік;
380142
2016 рік;
456990
500000
4381
400000
4385
300000
2618
2618
2014 рік
200000
2000
1000
754
104
754
48
0
2014 РІК
2015 РІК
754
9
100000
Частка позикового капіталу в
сукупному капіталі
0
2016 РІК
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
95,87%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
4000
3000 2618
93,97%
10,00%
8,00%
6,00%
9,50%
4,00%
6,02%
4,13%
2015 рік
2016 рік
2,00%
0,00%
2014 рік
2015 рік
2016 рік

8.

Темпи зросту (падіння) коефіцієнтів фінансової стійкості
ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2014-2016
рр.
Коефіцієнт фінансової стійкості
23,21
Трикомпонентний показник
Коефіцієнт фінансової автономії
15,6
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт фінансового ризику
типу фінансової стійкості:
20
Коефіцієнт маневреності
власного оборотного капіталу
15
Коефіцієнт забезпеченості
(покриття) запасів
10
Коефіцієнт заборгованості
9,52
25
5
4,65
5,17
0,06
0,1
0,59
0,42
0,34
1,1 0,1 1,060,06 1,040,04
0,904 0,939 0,958
0,904 0,939 0,958
0
Коефіцієнт покриття боргів
власним капіталом
4,94
2014
рік
2015
рік
2016
рік
0,4

9.

Динаміка показників ліквідності ПАТ
«Полтавський завод медичного скла»
за 2014-2016 рр.
10
8
6
4
2
0
6,7
7,69
5,46
2,91 2,55
1,23
2014 рік
6,29
Порівняння показників ліквідності з їх
нормативними значеннями
2
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
9,05
7,42
4,61
3,13 3,16
1,39
2015 рік
2,8
1,62
2016 рік
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей
Коефіцієнт ліквідності дебіторської заборгованості
2,8
3,13
2,91
0,8
7,42
6,29
5,46
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,2
Загальний коефіцієнт
ліквідності (покриття)
6,7
0
Нормативне значення
2
2016 рік
4
2015 рік
6
9,05
7,69
8
2014 рік
10

10.

0
5
10
15
20
25
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Коефіцієнт фінансового лівериджу
Частка кредиторської заборгованості у власному капіталі й дебіторської заборгованості
Коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів із чистими активами
Коефіцієнт загальної платоспроможності підприємства
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами
30

11.

Динаміка коефіцієнтів ділової активності
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
за 2014-2016 рр.
20
15,65
120
90
89
80
77
115
7,68
4,72
5
125
11,83
15
10
Періоди оборотів активів і зобов’язань за 2014-2016
рр.
1,33
4,04
7,62
6,62
4,53
1,58
4,1
110
1,31
105
0
2014 РІК
2015 РІК
2016 РІК
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів
55
47
47
30
23
100
95
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Період обороту дебіторської заборгованості
Період обороту запасів
Період обороту кредиторської заборгованості
Фінансовий цикл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12. Темпи зростання грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

2014 рік
300
200
2015 рік
300
216,05
127,27 132,51
118,6487,63
100
100
200
134,02 125,93
221,02
139
73,33
100
0
185,04
0
Операційна
діяльність
Інвестиційна
діяльність
Надходження
Фінансова
діяльність
Операційна
діяльність
Витрати
Надходження
2016 рік
150
100
50
0
Інвестиційна
діяльність
89,17 86,56
104,57 111,75
54,04
0
Операційна
діяльність
Інвестиційна
діяльність
Надходження
Витрати
Фінансова
діяльність
Фінансова
діяльність
Витрати

13.

Динаміка доходів тис. грн. ПАТ
«Полтавський завод медичного
скла» за 2014-2016 рр.
Співвідношення операційних
доходів і витрат за 2014-2016 рр.
2016 РІК
194845
2015 РІК
201286
150116
2014 РІК
0
100000
200000
318074
327197
239685
300000
400000
2016 рік
349679
2015 рік
358877
2014 рік
Операційні витрати, тис.грн.
Операційні доходи, тис. грн.
286422
0
100000
200000
Динаміка витрат ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
за 2014-2016 рр.
Всього витрат
Адміністративні витрати
200000
Витрати на збут
150000
Інші витрати
100000
Витрати з податку на прибуток 50000
Собівартість реалізованої
продукції
180079
133285
0
2014 рік
2015 рік
250000
200000
150000
176437 100000
50000
0
-50000
2016 рік
300000
400000

14.

Динаміка змін показників
рентабельності ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» за 2014-2016
рр.
Тенденція змін сукупного доходу ПАТ
«Полтавський завод медичного скла» за 20142016 рік
150000
122373
120,00%
104,27%
100000
89569
125911
136486
111769
98536
123229
135410
110874
100,00%
84,32%
81,54%
80,00%
50000
61,00%
60,00%
45,67%
49,26%
41,70%
40,00%
50,29%
35,64%
20,00%
0
2014 рік
-50000
0,00%
2014 РІК
Рентабельність активів
Рентабельність витрат
2015 РІК
2016 РІК
Рентабельність продаж
15781
17023
11512
-937
2015 рік
5625
6556
2016 рік
Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансовий результат від фінансової діяльності
Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності
Фінансовий результат до оподаткування
Чистий фінансовий результат
Сукупний дохід

15.

Витрати тис. грн.
260 000
318074
220 000
161801,12
180 000
Валова маржа
3
(маржинальний дохід)
156272,88
140 000
4 Фіксовані (постійні) витрати
33043,88
100 000
Прибуток від операційної
діяльності
123229
60 000
ЗФС
F = 33043,88 тис. грн.
Доходи тис. грн.
340 000
300 000
260 000
220 000
20 000
180 000
5
Ор = 67299,14 тис. грн.
140 000
2 Змінні витрати
Значення
100 000
1 Сумарні операційні доходи
300 000
60 000
Найменування показників
340 000
20 000
Базовий рівень показників
операційної діяльності підприємства
ПАТ «Полтавський завод медичного
скла», тис. грн.

16.

17.

Прогнозний рівень показників операційної
діяльності ПАТ «Полтавський завод медичного
скла» за умови реалізації інвестиційноінноваційного проекту, тис. грн.
Витрати тис. грн.
460 000
420 000
220 000
180 000
185213,34
Ор = 79825,09 тис. грн.
140 000
100 000
ЗФС
60 000
F = 42626,6 тис. грн.
20 000
Доходи тис. грн.
460 000
5
42626,6
420 000
Фіксовані витрати
Прибуток від операційної
діяльності
380 000
4
260 000
340 000
227839,94
300 000
Валова маржа
260 000
3
300 000
220 000
199015,37
180 000
Змінні витрати
140 000
2
340 000
100 000
426855,31
380 000
60 000
Значення
20 000

Найменування показників
з/
п
1 Сумарні операційні доходи

18.

Динаміка зростання фінансових показників
операційної діяльності ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» за 2016 рік
426855,31
346994,9
318074
250817,29
185213,34
123229
СУМАРНІ ОПЕРАЦІЙНІ
ДОХОДИ
ОПЕРАЦІЙНИЙ
ПРИБУТОК
Базовий рівень
ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ
Плановий рівень
Поріг рентабельності діяльності
підприємства
82000
80000
78000
76000
74000
72000
70000
68000
66000
64000
62000
60000
79860,41
67256,71
Базовий період
Плановий період
Поріг рентабельності діяльності підприємства

19.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ:
– інноваційна та інвестиційна діяльність тісно пов’язані між собою, тому одного без іншого не може бути.
Суб’єкти та об’єкти діяльностей перекликаються між собою, завдяки чому створюють міцну структуру;
– законодавчо-правове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні достатньо розширене і
налічує не тільки Закони та Накази виконавчої та законодавчої влади, але і міжнародно-правові Угоди з
іншими країнами, які забезпечують взаємний захист інвестицій. Такі Угоди є гарантом надання справедливого
статусу інвестиціям і захисту їх на території іншої держави;
– ПАТ «Полтавський завод медичного скла» має стійкий фінансовий стан і на протязі 2014-2016 року
удосконалює свою роботу. На протязі аналізованого періоду сукупні доходи збільшуються і тим самим
перекривають всі витрати, які були зафіксовані в кожному році. На підприємстві збільшилися вкладення
засобів у виробничий розвиток. Частка оборотних активів має тенденцію до збільшення, що позитивно
позначається на показниках фінансової стійкості та ліквідності і свідчить про збільшення запасів, розмірів
виробництва, готівки для придбання матеріально-речових факторів виробництва. Підприємство забезпечене
власним капіталом і може погасити всі свої поточні зобов’язання за його рахунок;
– виходячи результатів, можна сказати, що введення інноваційно-інвестиційного проекту в підприємство
допоможе йому перейти на новий рівень виробництва. Завдяки оновленому обладнанню ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» збільшить асортимент продукції та спробує себе в роли виробника в сфері парфумерії;
– доходи, витрати та фінансові результати операційної діяльності мають тенденцію до збільшення. Це означає,
що інноваційно-інвестиційний проект уже став частиною діяльності підприємства, що є доказом
налагодженості його роботи та підвищення показників прибутку
English     Русский Правила