РОЗДІЛ VІІ
1.72M

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

1.

2.

Проблема, над якою працювало методичне об’єднання
вчителів-предметників протягом 2013-2014 навчального
року « Удосконалення педагогічної майстерності вчителів
через методику особистісно - зорієнтованого навчання в
умовах соціальної та психолого - педагогічної реабілітації
вихованців».
Методичне об'єднання спрямовувало свою роботу на
зростання професійної компетентності вчителів, постійне
прагнення до вдосконалення та саморозвитку; володіння
інформаційними технологіями; готовність жити за
моральними нормами. Функції методичного об'єднання
впродовж навчального року були орієнтовані на інноваційну,
експериментальну діяльність, що створювало умови для
підвищення науково-теоретичного, методичного, психолого педагогічного рівня; оволодіння організаторськими,
комунікативними вміннями, професійними
компетентностями.
Для виконання поставлених завдань та реалізації
методичної проблеми 4 рази на рік проводились засідання, на
яких вивчався теоретичний матеріал відповідної тематики.
Наприклад: Круглий стіл : «Формування пізнавальних
інтересів учнів під час навчання»; тренінг: « Дитяча агресія:
шляхи подолання»; доповіді: «Психокорекційні ігри для
вчителів», «Педагогічна технологія створення ситуації
успіху», «Розробка та впровадження комп'ютерних
навчальних програм», «Використання ІКТ на уроках світової
літератури», «Проблемне навчання», «Профілактика суїциду
в школі». Розглядалися питання удосконалення методів
проведення уроків, впровадження різних форм навчання,
однією з яких є нестандартні уроки, як одну із форм
активізації діяльності учнів, розвитку в них здібностей і
нахилів, самостійності у діях і мисленні.

3.

Відбувалась планомірна робота між засіданнями: це
проведення контрольних робіт, виготовлення дидактичного
матеріалу, взаємовідвідування уроків та позакласних
заходів, випуск газет, проведення предметних тижнів тощо.
Протягом звітного періоду робота методоб'єднання була
спрямована на самоосвіту вчителя, самоорганізацію,
самоконтроль, пізнання вчителем себе,учнів, колег; вміння
змоделювати активну діяльність учнів на уроці,
урізноманітнити позакласну роботу, організувати
предметні тижні та творчі звіти вчителів, проведення
моніторингових досліджень.З метою вивчення стану
викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання
практичної допомоги вчителям, здійснювалося відвідування
та взаємовідвідування уроків.
Учителями були проведені відкриті уроки. Уроки вчителів
відрізнялися наповнюваністю різноманітним дидактичним
матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної
майстерності. Кожним вчителем оформлені папки з
методичними розробками уроків, позакласних заходів,
роздаткового дидактичного матеріалу та випущено
методичний бюлетень.

4.

«Спрямування навчально-виховного та
лікувально-оздоровчого процесу на всебічний
розвиток учнів шляхом активного
використання інноваційних технологій в
умовах санаторної школи-інтернату».
«Підвищення мотивації учнів при вивченні
навчальних дисциплін, шляхом застосування
активних форм і методів навчання на уроках
та в позакласний час з використанням
педагогічних технологій.»

5.

1.Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного
процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
2.Теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх
практичне застосування на уроках, що сприяє активізації пізнавальної
діяльності учнів;
3. Підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських
взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть
співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу
реалізувати особистісно-орієнтоване навчання;
4.Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального
підходу до діяльнісного, урізноманітнюючи прийоми, форми, методи
навчання.
5.Вдосконалення педагогічної майстерності педагогів через самоосвітню
діяльність;
6.Використання форм, методів, прийомів розвиваючого навчання в
педагогічній діяльності;
7.Вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних
технологій;
8.Розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних,
психологічних, індивідуальних особливостей;
9.Створення належних умов для розумового, морального й фізичного
розвитку кожного учня.
10.Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної
майстерності вчителів.
11.Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у
відповідності із вимогами чинного законодавства.
12.Використання системного підходу до організації роботи зі здібними та
обдарованими учнями.
13.Самоосвіта педагогів шляхом навчання на курсах підвищення
кваліфікації, обміну з колегами тощо.
14.Сприяння реалізації особистості учня шляхом залучення їх до участі у
всеукраїнських творчих конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах
тощо.

6.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
ІІ
Грабовська
Тетяна
Володимирівна
І
Крахмалова
Наталія
Сергіївна
Головачова
Майя
Вікторівна
Попова Лариса
Михайлівна
І
І
укр. літ-ра
2010
укр.м. і літ.
обслуговуюча.праця
2012
обр. мистецтво
обр.мист
2013
обсл.пр
українська мова і
2009
література
укр.м. і літ.
математика
2012 матем,
фізика
фізика,
інформат
математика
2010
основи здоров'я
математика
2012 осн.зд.
англійська мова
2007
англ.м.
2011
2015
2015
2017
Рік чергової
атестації
Курси(які, коли)
предмет
вища
Головко Олена
Олександрівна
Бражко Марія
Федорівна
Бугайченко
Антоніна
Миколаївна
10. Майстренко
Валерій
Миколайович
11. Притуляк Інна
Валентинівна
9.
І
Рік наступного
підвищення
кваліфікації
2.
Калич Валерій
Іванович
Майстренко
Світлана
Віталіївна
Рік останньої
атестації
1.
Категорія,
педзвання
№ Прізвище, ім`я,
п/п по-батькові
20152016
20192020
2018
2009
2015
2013
2017
2011
2015
20152016
20172018
20152016
2017
2008
ІІ
світова література
інформатика
2013 зар.л.
рос.м
2012
І
хімія, біологія,
природознавство
2013
“спеціал”
історія, право
географія
І
трудове навчання
фізкультура
ІІ
музика, етика,
худ.культура
2011,
хімія,приро
д.,біологія
2014
історія,
право
2012
фізкульт
2013тр.н
-
-
2015
20152016
2015
2017інформа 2018
т
2016
20172018
2015
2014географ 2015
2014
2017
2012
2018
2016
20192020
20172018

7.

6
1
вища
І
1
ІІ
3
спеціаліст

8.

1. Обговорення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів,
стандартів освіти і методичних рекомендацій МОН
Серпень 2014р.
Майстренко С.В., заступник директора з навчальної
роботи
2. Обговорення і коригування календарних планів на півріччя під час
засідання МО
Вересень2014р., січень 2015р.
вчителі-предметники
3. Забезпечення учнів 5-9 класів диференційованими дидактичними
матеріалами
Впродовж року
вчителі-предметники
4. Проведення підсумкових семестрових контрольних робіт з основ наук
Грудень-травень
Майстренко С.В., заступник директора з
навчальної роботи
5.Участь учнів 5-9 класів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах
Впродовж року
вчителі-предметники
6. Рекомендувати вчителям постійний (щоразу) контроль за веденням
учнями робочих зошитів, зошитів для практичних робіт
Впродовж року
вчителі-предметники
7. Кожному вчителю мати „пакет" завдань до кожної тематичної атестації з
предметів. При цьому практикувати такі види роботи як захист проектів,
написання есе, проведення брейн-рингів, колективних видів діяльності,
аукціонів знань.
Впродовж року
вчителі-предметники
8. Проведення консультацій і додаткових занять з учнями, які потребують
адресної допомоги.
Впродовж року
вчителі-предметники
10. Організація взаємовідвідування уроків з метою вивчення досвіду колег,
знаходження оптимальних методик навчання із використанням
інтерактивних технологій
Впродовж року
вчителі-предметники

9. РОЗДІЛ VІІ

Тиждень англійської мови
20.10- 24.10.
2014р.
Крахмалова Н.С.,
учитель англійської
мови
Тиждень зарубіжної
літератури і інформатики
03.11.-07.11.
2014р.
Головачова М.В.,
учитель зарубіжної
літератури
Тиждень фізики
17.11.-21.11.
2014р.
Бражко М.Ф., учитель
фізики
Декада технічно-естетичного
напрямку.
01.12.-10.12.
2014р.
Майстренко В.М.,
Майстренко С.В.,учителі
трудового навчання,
Притуляк І.В., учитель
музики, Кірєєва Л.І.,
учитель народознавства
Тиждень біології та хімії
26.01-30.01.
2015р.
Попова Л.М., учитель
хімії і біології
Тиждень історії і
правознавства
09.02 - 13.02
2015р.
Бугайченко А.М.,
учитель історії
Тиждень математики
23.02-27.02
2015р.
Грабовська Т.В., учитель
математики
Тиждень української мови і
літератури
09.03-13.03.
2015р.
Головко О.О., учитель
української мови і
літератури

10.


п/п
Вид роботи
виконавець
1
Розробка інструкційних карток для в'язання гачком
Виготовлення схем послідовності малювання для
учнів 6 класу
Майстренко
С.В.
2.
Розробка різнорівневих тематичних карток з
математики для 5,6,8,9 класів
Грабовська Т.В.
3.
Виготовлення дидактичного матеріалу з фізики на
тему “Взаємодія тіл. Сила”
Бражко М.Ф.
4.
Підбір малюнків для творів-описів; картки, схеми,
таблиці з теми: “Частини мови” для 5,6,7 класів;
картки, таблиці для учнів 8 класу за темою:
“Однорідні члени речення”
Головко О.О.
5.
Роздатковий матеріал за темою: «Видо-часові
форми дієслів»
Крахмалова
Н.С.
6.
Картки, таблиці, схеми із завданнями на уроки
інформатики для учнів2,3,6 класів
Головачова М.В.
7.
Виготовлення карток, таблиць з правознавства з
теми: «Правопорушення та неповнолітні»
Бугайченко
А.М.
8.
Роздатковий матеріал із біології для 6 класу за
новою програмою
Попова Л.М.
9.
Картки для розгляду ситуацій на уроках етики у 5,6
класах
Притуляк І.В.
10
Технологічні картки для виготовлення виробів із
дроту для учнів 6 класу
Майстренко
В.М.

11.


п/
п
Зміст роботи
Хто виконує
Термін
викона
ння
примі
тка
Засідання 1 «Круглий стіл»
Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу у 20142015 навчальному році
1.
Ефективність роботи методичного
об’єднання учителів-предметників в
минулому навчальному році.
Грабовська
Т.В.
2.
Обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2014-2015
навчальний рік
Майстренко
С.В.
3.
Вивчення та аналіз нормативних та
науково – методичних докумен-тів :
Методичні рекомендації щодо
організації НВП на уроках у 2014 –
2015 н. р.
Вчителіпредметники
4.
Огляд новинок методичної
літератури
Пихтіна Т.І.
02.09.
2014
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1.
Провести діагностичні контрольні
роботи з математики і укр. мови
Вчителіпредметники
До
14.09.
2014р.
2
Провести предметний тиждень з
англійської мови
Крахмалова
Н.С.
06.1010.10
3
Провести відкриті уроки:
Світова література в 6 кл.
Головачова
М.В.
23.10

12.

Засідання 2 «Аукціон педагогічних ідей»
Тема: Формування пізнавальних інтересів учнів під час навчання.
1
Результати проведеного дослідження
учнів «Моє навчання»
Майстренко
С.В.
2
Ігрова технологія навчання фізики як
засіб активізації пізнавальної
діяльності та творчих здібностей
учнів
Бражко М.Ф.
3
Дослідження як метод активної
пізнавальної діяльності учнів на
уроках хімії і біології
Попова Л.М.
4
Позакласна діяльність як засіб
розвитку пізнавального інтересу
школярів
Притуляк І.В.
5
Практичне заняття: Робота з
програмою Тest 2
Головачова
М.В.
28.10.
2014р.
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1
Підготовка і проведення інтерактивного конкурсу з інформатики «Бобер»
Головачова
М.В.
Листопа
д 2014
2
Підготовка і проведення
інтерактивного конкурсу «Колосок»
Бражко М.Ф.
Листопа
д 2014
3
Проведення відкритих уроків:
Біологія в 6 класі
ПоповаЛ.М
18.11.
Музика в 8 класі
Притуляк І.В.
17.11.
Трудове навчання в 7-8 класах
Майстренко
В.М.
13.11.
Українська мова в 5 класі
Головко О.О.
14.11

13.

Англійська мова в 4 класі
Крахмалова Н.С.
листопад
Фізика у 8 класі
Бражко М.Ф.
грудень
Головачова М.В.
03.1107.11
Фізика
Бражко М.Ф.
17.1121.11
Декада технічно-естетичного
напрямку
Майстренко С.В.,
Кірєєва Л.І.,
Майстренко В.М.,
Притуляк І.В.
01.12.10.12
4 Провести предметні тижні:
Світова література і інформатика
Засідання 3 «Практикум»
Тема: «Шляхи впровадження нових технологій - як професійне
самовдосконалення вчителя – важлива умова модернізації освіти».
1 Використання новітніх технологій на
уроках математики
Грабовська
Т.В.
2 Застосування технології критичного
мислення на уроках історії і
правознавства
Бугайченко
А.М.
3 Метод проектів на уроках трудового
навчання
Майстренко
В.М.
4 Практичне заняття: створення
власного блогу вчителямипредметниками
Майстренко
С.В.
05.01.
2015р.
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1 Проведення відкритих уроків:
Правознавство у 9 класі
Алгебра у 8 класі
Бугайченко
А.М.
Січень
2015
Грабовська
Т.В.
Березень

14.

2
Підготовка і проведення інтерактивного
конкурсу з української мови «Соняшник»
Головко О.О.
03.03
3
Підготовка і проведення інтерактивного
конкурсу з англійської мови «Пазл»
Крахмалова
Н.С.
16.0220.02
4
Підготовка і проведення інтерактивного
конкурсу «Кришталева сова»
Бугайченко
А.М.
Притуляк І.В.
14.03.
2015
5
Провести предметні тижні:
Біологія та хімія
Попова Л.М.
26.0130.01
Історія і правознавство
Бугайченко
А.М.
09.0213.02
Математика
Грабовська
Т.В.
23.0227.02
Українська мова і література
Головко О.О.
09.0313.03
Засідання 4 «Педагогічна майстерня»
Тема: Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок
забезпечення взаємодії людей у соціокультурній ситуації»
1
Розвиток комунікативних умінь учнів на
уроках української мови
Головко
О.О.
2
Формування мовних знань та навичок під
час вивчення англійської мови
Крахмало
ва Н.С.
3
Психолого-педагогічний тренінг «Комунікативна компетентність як професійна
цінність сучасного педагога»
Ігнатенко
О.В.
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1
Виготовлення роздаткового матеріалу
Вчителіпредметники
2
Випуск методичних бюлетенів
Вчителіпредметники
3
Взаємовідвідування уроків
Вчителіпредметники
25.03.
2015р.

15.

Засідання 5 «Педагогічна кухня»
Тема: Підсумок роботи МО вчителів-предметників
1
Самозвіти вчителів-предметників щодо
реалізації проблемного питання у 20142015 н.р.
Вчителіпредметники
2
Виставка дидактичних матеріалів,
виготовлених вчителями впродовж
навчального року
Вчителіпредметники
3
Моніторинг проблемних питань, над
якими буде працювати методичне
об'єднання у 2015-2016 н.р.
Майстренко
С.В.
13.05.
2015р.
English     Русский Правила