ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчальні питання:
предметом вивчення психології є психіка людини - закономiрностi виникнення, функціонування та розвитку її психіки
Наполеоном висунута "формула квадрата", основою якого є розум, а висотою - воля.
Внесок вітчизняних полководців у військову психологію. О.В.Суворов - генералісимус, людина винятково талановита, геній у військовій справі
М. І. Кутузов (1745-1813) постійно запроваджував в життя суворовські ідеї про вирішальну роль людини на війні.
Адмірал П. С. Нахімов говорив, що «матрос є головний двигун на військовому кораблі, а ми тільки пружини, які на нього діють.
Суттєвий внесок у розвиток військової психології в кінці XIX — початку XX в. вніс адмірал С. О. Макаров (1848-1904).
Великий внесок у розвиток військової психології в другій половині XIX ст. вніс генерал М. І. Драгоміров (1830-1905)
Основні форми прояву психіки людини - психічні процеси, стани, властивості. Психічна діяльність людини завжди має три взаємопов’язані яко
ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПСИХОЛОГІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ
Об'єкт військової психології – військовослужбовці та військові колективи.
Об’єктом виховної роботи офіцера є конкретна особистість - підлеглий.
1.87M
Категория: Военное делоВоенное дело

Предмет, завдання та структура військової психології

1.

КАФЕДРА
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ТЕМА № 1
Основи військової психології
ЗАНЯТТЯ № 1:
Предмет, завдання та структура
військової психології

2.

Навчальна мета:
- розкрити зміст та основні завдання
військової психології;
- ознайомити слухачів із предметом і
завданнями військової психології.
Виховна мета:
- формувати у курсантів риси, необхідні військовому
керівнику
для
професійної
діяльності;
- формувати світогляд курсантів, спираючись на
національні історичні та військово-патріотичні традиції,
загальнолюдські
цінності;
- сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої
військової
дисципліни,
відповідальності
і
цілеспрямованості.
2

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

список використаних
джерел
- В.В. Ягупов «Військова психологія»;
- за ред. М. Варія «Військова психологія і педагогіка»;
- Маклаков А.Г. «Военная психология»;
- «Военная
психология
и
педагогика»,
под
редакцией
А.В.
Барабанщикова, 1986 р.;
- «Основы военной психологи и педагогики», под редакцией А.В.
Барабанщикова, 1981 р.;
- «Военная психология и педагогика», под редакцией П.А. Корчемного,
1998 р;
- А.Г. Караяні «Прикладная военная психология»;
- www.soldiering.ru;
- www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ;
- http://psychology.net.ru;
- http://www.elective.ru/predmets/voenpsy.htm;
- http://www.milpsy.effcon.ru/literatura.html;
- http://armyrus.ru
3

4. Навчальні питання:

1
Виникнення і розвиток
військової психології
2
Військова психологія в
структурі сучасної
психології
3
Предмет і завдання
військової психології
Самостійна робота
Основні галузі психології
4

5.

1
Виникнення і розвиток
військової психології
5

6. предметом вивчення психології є психіка людини - закономiрностi виникнення, функціонування та розвитку її психіки

ВІДОМО
що
предметом вивчення
психології є психіка
людини - закономiрностi
виникнення,
функціонування та
розвитку її психіки
6

7.

Є багато думок, щодо першого
використання терміну
"ПСИХОЛОГІЯ"
Вважають, що вперше вiн
був використаний
прогресивним нiмецьким
вченим-вчителем Фiлiпом
Меланхтоном (1497 - 1560).
В той же час цей термiн у
науковій сфері вживання
з'явився лише в серединi
минулого столiття.
7

8.

Розвиток військової психології
залежить від наступних факторів
рівня розвитку військової справи,
збройних сил, озброєння,
засобів ведення бою;
загального рівня розвитку науки
(в першу чергу - загальної психології,
медицини);
змін, що відбувались у суспільстві,
суспільному устрої.
8

9.

Головні етапи
виникнення і розвитку
військової
ПСИХОЛОГІЇ
дореволюційний
післяреволюційний
Він має такі риси:
• відсутність цілеспрямованої роботи
щодо створення військової психології;
• військова психологія у цілому
розвивалась, а точніше - окремі її
проблеми, розглядалися в наукових
працях, виступах талановитих
полководців;
• тільки наприкінці ХIX - на початку ХХ
ст. з'явилася низка робіт, присвячених
проблемам військової психології.
9

10. Наполеоном висунута "формула квадрата", основою якого є розум, а висотою - воля.

Наполеоном
висунута
"формула
квадрата",
основою якого є
розум, а висотою
- воля.
При цьому під волею мається на увазі дуже складний
комплекс властивостей: сила характеру, мужність, рішучість,
енергія, наполегливість. Наполеон дійшов важливого
висновку про те, що
справа не тільки в тому, що
полководець повинен мати розум і волю, а й у тім, що між
ними має бути рівновага: "Військова людина повинна мати
стільки характеру, скільки й розуму". Він підкреслював, що
квадрат лише тоді є квадратом, якщо його основа дорівнює
висоті; полководцем може бути лише та людина, у якої воля
й розум рівні.
10

11. Внесок вітчизняних полководців у військову психологію. О.В.Суворов - генералісимус, людина винятково талановита, геній у військовій справі

Внесок вітчизняних
полководців у військову
психологію.
О.В.Суворов - генералісимус,
людина винятково
талановита, геній у військовій
справі.
Особливо важливе значення для розвитку військово-психологічної
думки в Росії зіграли прогресивні погляди О. В. Суворова (17301800). По суті, Суворов обґрунтував і створив на практиці систему
психологічної підготовки військ. Розуміючи значення розумового
розвитку воїнів, він говорив, що з «солдатом без голови ніякої
баталії виграти не можна». Тому Суворов всіляко ратував за таке
навчання, яке б викликало у солдатів інтерес, примушувало їх
думати і діяти в різних умовах, допомагало їм бути бадьорими,
сміливими, мужніми і стійкими.
11

12.

Психологічні погляди О.В.Суворова на
підготовку, стосунки солдатів та ведення бою:
• один з засновників психологічної
підготовки солдат;
• чудове знання психології солдата;
• зазначав, що особистий приклад має
велике значення;
• він створив нову систему військової
тактики, яка базувалася на глибокому
знанні психіки людини, психології
військового колективу та бойових дій.
12

13. М. І. Кутузов (1745-1813) постійно запроваджував в життя суворовські ідеї про вирішальну роль людини на війні.

13

14. Адмірал П. С. Нахімов говорив, що «матрос є головний двигун на військовому кораблі, а ми тільки пружини, які на нього діють.

14

15. Суттєвий внесок у розвиток військової психології в кінці XIX — початку XX в. вніс адмірал С. О. Макаров (1848-1904).

Макаров вперше запропонував пристосувати спеціальний
корабель для психологічної підготовки матросів і офіцерів
до боротьби за живучість кораблів. Своїй думці він
передував наступними словами: «Людина так створена, що
вона піде на вірну смерть, коли небезпека їй знайома, але
його лякає навіть шум трюмної води, якщо він до нього не
звик. Привчіть людей до цього шуму, і вони боротимуться з
пробоїнами до останньої крайності». На цьому навчальному
судні на вимогу Макарова повинні були тренуватися
команди всіх кораблів.
15

16. Великий внесок у розвиток військової психології в другій половині XIX ст. вніс генерал М. І. Драгоміров (1830-1905)

Йому належить немало робіт з обґрунтування психологічних
шляхів військового виховання і навчання солдатів. У
підготовці військ він чітко розрізняв виховання і навчання,
але не відривав їх одне від одного. При цьому вперше він
розглядав як процес закріплення певних розумових і етичних
якостей, розвитку волі, формування морально-бойових
станів і готовності до бою.
16

17.

У системі військовопсихологічних поглядів
Драгомірова центральне
місце займають два поняття
самозбереження
самовідданість
Причому поведінку людини в бою він визначав боротьбою між
ними: самовідданість підтримується і розвивається волею, а
самозбереження — розумом. Областю волі відає виховання, а
розуму — навчання. Оскільки в бою необхідне в першу чергу
самовідданість, то військова справа «більш вольова, ніж
розумова», тому і виховання воїна, на думку Драгомірова,
важливіше від його навчання.
17

18.

ВИДІЛЯЮТЬ ЧОТИРИ ПЕРІОДИ
РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Перший період - з 1917 року до кінця 1945-го року, який
можна охарактеризувати як зародковий.
В цей час були спроби розв'язати
проблеми військової психології на основі
марксистсько-ленінської методології, яка тільки заважала
практичному розв'язанню цих проблем. У зв'язку з цим
у 30-і роки спостерігається занепад військової психології.
Другий період - з кінця 45 року по 60-ті роки включно. У ці
роки відбувається осмислення й узагальнення
військово-психологічного досвіду, набутого за роки війни
та організаційно-наукове оформлення військової психології
як науки.
Третій період - 70-80-ті роки ХХ ст. військова психологія
набула статусу справжньої науки, виникали нові її галузі.
Четвертий період – розвитку військової, почався
на початку 90-х рр. ХХ ст. Цей період тісно пов'язаний зі
створенням ЗС України і сформуванням нового ставлення
до проблем військової психології.
18

19.

Отже, ми з Вами бачимо,
що військова психологія
має як історію, так і
майбутнє. На даний час
вітчизняна військова
психологія продовжує
вирішувати проблеми,
що виникають під
впливом потреб
військової практики,
вносячи все більш
відчутний внесок в
підвищення боєздатності
Збройних Сил.
19

20.

2
Військова психологія
в структурі сучасної
психології
20

21.

СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЯ
ЦЕ
розгалужена система наукових
дисциплін, що вивчають різні
сфери практичної діяльності
людини.
Нині їх налічується близько 50.
21

22.

ПСИХОЛОГІЯ ЯК
НАУКА ВИВЧАЄ
психіку, яка являє собою властивість мозку, а
психічна діяльність організму здійснюється за
допомогою спеціальних психофізіологічних і
фізіологічних механізмів. Головний та спинний
мозки складають центральну нервову систему,
які розташовані відповідно у черепі та
хребетному стовпі. Мозкові структури
утворюються з нервових клітин – нейронів,
пов’язаних між собою складною системою
22
відростків, волокон.

23.

ПСИХІКА – це властивість головного мозку
людини, сутність якої полягає в суб’єктивному
відображенні об’єктивного світу.
Якщо в корі мозку орангутанга
нараховується до 1 млрд.
нервових клітин, то в корі
людського мозку їх 14 -16 млрд.
• Середня вага мозку складає
1/46 загальної маси тіла, що в
середньому становить 1400 г.
• Мозок людини просочений
2 600 000 нервових волокон.
• Мозок равлика містить 0т 50 до 100 нейронів, бджоли - 10 тисяч,
собаки - 10 мільйонів, людини - 100 мільярдів !!! Якщо їх всіх
одночасно розрядити - то напруга складе більш 5 мільйонів вольтів.
• У середній сучасній ЕОМ приблизно 10 тисяч еквівалентних
нейронів і за прогнозами вчених у найближчі 5-10 років їх кількість
може досягти лише 100-150 мільйонів.
• Мозок людини постійно виробляє до 10 Ватт енергії.
23

24.

Основними умовами становлення
психіки людини є:
по-перше, людське суспільство;
по-друге, активна трудова діяльність
(гра, навчання, праця);
по-третє, розвиток мови,
абстрактного мислення й свідомості;
по-четверте, високоорганізовані,
нормально функціонуючі мозок
та нервова система.
24

25. Основні форми прояву психіки людини - психічні процеси, стани, властивості. Психічна діяльність людини завжди має три взаємопов’язані яко

Основні форми прояву психіки людини - психічні процеси, стани,
властивості. Психічна діяльність людини завжди має три
взаємопов’язані якості: пізнавальну, емоційну й вольову.
Пізнавальна діяльність формує знання про об’єктивну діяльність.
Емоційні процеси засвідчують ставлення людини до того, що вона
пізнає і робить. Воля забезпечує активну дію людини на оточуючий
світ і виступає регулюючою функцією її поведінки.
Психічні
властивості

це
індивідуально-психологічні
особливості людини, за допомогою
яких визначають її тип, характер
вчинків
і
мотиви
діяльності
(спрямованість,
темперамент,
характер та здібності).
Психічні стани - характеризують
тимчасову динаміку психічної
діяльності, яка істотно впливає на
поведінку особистості (тривожність,
апатія, стрес, схвильованість,
напруженість, несміливість, захват,
емпатія та ін.).
25

26. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПСИХОЛОГІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ

26

27.

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
ПСИХОЛОГИЯ НОРМАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ
ЗООПСИХОЛОГІЯ
ПАТОПСИХОЛОГІЯ
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ
ВІЙСЬКОВА
ЮРИДИЧНА
МЕДИЧНА
ІНЖЕНЕРНА
ПЕДАГОГІЧНА
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
27

28.

Отже, ми з вами бачимо, що між різними
галузями психологічної науки взагалі й між
військовою психологією та з усіма іншими
психологічними дисциплінами існує тісний
зв’язок. Теоретичні психологічні галузі
забезпечують військову психологію
системою психологічних знань,
розкривають основні закономірності,
механізми формування, ефективного
функціонування і розвитку психіки людини.
Загальна психологія є її фундаментом. А
більшість науково-прикладних і прикладних
галузей психології забезпечують військову
психологію ефективними методиками
впливу на особовий склад в різноманітних
ситуаціях.
28

29.

3
Предмет і завдання
військової психології
29

30. Об'єкт військової психології – військовослужбовці та військові колективи.

ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ
це
галузь психології, що вивчає закономірності прояву
психіки людини і психології військового колективу при
виконанні професійних обов'язків і завдань,
обумовлених специфікою військової служби.
Об'єкт військової психології –
військовослужбовці та військові
колективи.
Предметом військової психології є особливості
прояву психіки військовослужбовця в різних
умовах військово-професійної діяльності, а також
психологічні процеси, стани і властивості,
характерні для військових колективів.
30

31. Об’єктом виховної роботи офіцера є конкретна особистість - підлеглий.

Військова психологія вивчає
також психологію військової
діяльності.
31

32.

Військова психологія як наукова дисципліна
спрямована на розв’язання таких завдань:
•визначення закономірностей, що керують поведінкою
і діями воїнів та військових колективів за умов
повсякденної служби та бою;
•розробка рекомендацій із навчання воїнів та
військових колективів;
•пошук шляхів зростання ефективності процесів
керування воїнами та військовими колективами, їх
навчання та виховання;
•пошук засобів надійної оцінки можливостей воїнів і
військових колективів та їх доцільний добір стосовно
підготовки і розв’язання завдань;
•дослідження закономірностей, видів, напрямків,
принципів, змісту та методів психологічної
підготовки;
•напрацювання психологічних основ забезпечення
високої бойової готовності підрозділів;
•визначення засобів попередження конфліктів,
нестатутних взаємовідносин і порушень військової
дисципліни в підрозділах;
•психологічне забезпечення мобілізації та активізації
особового складу на успішне розв’язання навчальних,
спеціальних і бойових завдань;
•озброєння офіцерів психологічними знаннями;
•розробка методики відновлення психологічної
стійкості й усунення негативних психологічних явищ;
•забезпечення функціонування психологічної служби у
військових частинах.
32

33.

Вузловими розділами військової психології, які мають
першочергове значення для практичної роботи офіцерів є:
•загальна військова психологія;
•психологія
особистості
військовослужбовця,
яка
розкриває
закономірності його формування і розвитку;
•психологія військового колективу, яка
вивчає
динаміку
його
формування
і
закономірності цього процесу;
•військово-соціальна
психологія,
яка
досліджує особистість військовослужбовця
в системі взаємовідносин з товаришами по
службі й вивчає соціально-психологічні
явища в малих групах;
•психологія
військової
діяльності,
яка
розкриває психологічні аспекти бойового та
гуманітарної підготовки;
•психологія військово-професійного добору;
•військово-інженерна психологія та ін.
33

34.

Отже,
військова психологія як
прикладна наука
покликана озброїти
психологічними
знаннями офіцерів, які,
застосовуючи їх на
практиці, зобов’язані
забезпечити бойову та
мобілізаційну готовність
підрозділів і здоровий
морально-психологічний
стан.
34
English     Русский Правила