Презентація на тему:
Закономірності регіонального менеджменту
До інструментів регіонального менеджменту відносяться
Найважливіші завдання регіонального менеджменту
Регіональна політика
Системний підхід до регіонального управління
Показники, що характеризують економічний розвиток регіону
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
. Показники, що характеризують економічний розвиток регіону
 Методика визначення і оцінки рівня економічного розвитку регіону
3.78M

Зміст і основні поняття , які повязані з регіональним менеджментом. Регіональна економічна політика

1. Презентація на тему:

“Зміст і основні поняття , які повязані з регіональним
менеджментом. Регіональна економічна політика.
Поняття соціально – економічної системи регіону.
Ресурсне забезпечення регіонального управління.
Методи і показники, за якими оцінюється рівень
економічого розвитку регіонів”

2.

3.

4. Закономірності регіонального менеджменту

1) Системність
2) Взаємозумовленість розвитку управління та
поновлення спільних інтересів регіональної
спільноти
3)Рівень управління зумовлює міру реалізації
специфічного потенціалу регіону
4) Результативність управління виражається в
конкурентоспроможності регіону

5. До інструментів регіонального менеджменту відносяться

6.

7. Найважливіші завдання регіонального менеджменту

Створення базових
організаційних,
економічних, інституційних
умов для безперебійного
функціонування економіки
регіону
Формування сприятливого
середовища для
розширеного відтворення
різних видів ресурсів,
зміцнення власного
потенціалу регіону
Орієнтація суб'єктів на
задоволення ринкових
потреб у продукції
Сприяння зростанню
економічно активного
населення
Підтримка конкуренції
в усіх галузях
регіональної економіки
Розробка власної
соціально –
економічної політики
Аналіз, оцінювання,
прогнозування,
програмування розвитку
регіону та виконання
намічених заходів
Сприяння зміцненню
фінансово –
економічної бази
муніципальних
утворень
Забезпечення
екологічної безпеки
та захист природного
середовища в регіоні

8.

Виходячи з суті і завдань регіонального
менеджменту, сформульованих вище, його об’єкт
можна класифікувати за наступними основними
ознаками
Приналежність
об'єкту до тієї або
іншої форми
власності
Характер і ступінь дії
суб'єкта господарювання
на економічні, соціальні,
екологічні процеси в
регіоні
Характер продукції
(послуг), вироблених
суб'єктом
господарювання
Покращення умов
життєдіяльності
населення, задоволення
потреб людей поза
сферою виробництва

9. Регіональна політика

Регіональна соціальна
політика
Регіональна економічна
політика

10. Системний підхід до регіонального управління

11. Показники, що характеризують економічний розвиток регіону

Індекс цін виробників
•Продукції сільського господарства
-Продукції промисловості
•Продукції будівництва
Обсяг виробленої продукції
-Промисловості
- Сільського господарства
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Доходи, витрати бюджету
Валова додана вартість
Обсяг реалізованої продукції
• Промисловості
• Житлового будівництва
-Сільського господарства

12. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Економічний розвиток регіону – це якісне
поліпшення показників, що характеризують
економіку регіону. Поняття «економічного
розвитку» часто ототожнюють з поняттям
«економічного росту», однак між цими
двома категоріями існує розходження, яке
полягає в тому, що економічний розвиток
зв'язаний з удосконаленням стану
економіки, а економічний ріст
забезпечується збільшенням показників,
що характеризують у даному випадку
економіку регіону.

13. . Показники, що характеризують економічний розвиток регіону

Валова додана вартість
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу
Доходи бюджету в області
Витрати бюджету в області
Вартість основних засобів на кінець року
Індекс споживчих цін
Індекс цін виробників: продукції промисловості, продукції сільського
господарства,продукції будівництва
Обсяг виробленої продукції:
Обсяг реалізованої продукції: промисловості, сільського господарства, житлового
будівництва
Інвестицій в основний капітал
Обсяг освоєних інвестицій
Іноземні інвестиції
Роздрібний товарооборот
Обсяг вироблених послуг
Експорт товарів
Імпорт товарів

14.

Слід зазначити, що найважливіші соціальні показники є
індикаторами розвитку економіки регіону. При цьому до
соціальних необхідно віднести такі показники:
кількість постійного населення;
природний приріст населення;
доходи населення;
кількість безробітних;
рівень безробіття;
середньомісячну заробітну плату;
обсяг споживання товарів та послуг.
Економічні й соціальні показники повинні бути
представлені в таких цінах, щоб вони могли бути
порівнянні з відповідними показниками інших областей
України. При цьому можуть бути використані: фактичні
ціні; діючі ціни та порівняльні ціни. Обсяги експорту,
імпорту й іноземних інвестицій доцільно представляти в
млн. дол. США.

15.  Методика визначення і оцінки рівня економічного розвитку регіону

Рівень економічного розвитку необхідно визначати за
досягнут рівнем економічного потенціалу регіону.
Економічний потенціал регіону – це сукупність ресурсів, які є
в регіоні, а також можливостей їх використання у процесі
економічної діяльності.
Використовуючи логіку визначення економічного потенціалу
регіону, його можна подати у вигляді формули:
ЕПРі=ПРі+ МРі+ТРі+ФРі+ІРі
де, ЕПРі – економічний потенціал і-го регіону;
ПРі– природні ресурси і-го регіону;
МРі – матеріальні ресурси і-го регіону;
ФРі – фінансові ресурси і-го регіону;
ТРі– трудові ресурси і-го регіону;
ІРі – інформаційні ресурси і-го регіону

16.

Дякую за увагу
English     Русский Правила