Жалақыны құқықтық реттеу.
Жалақы – бұл жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбегі үшін төленет
5.37M
Категория: ПравоПраво

Жалақыны құқықтық реттеу

1. Жалақыны құқықтық реттеу.

1. Жалақының ұғымы және оның реттеу
әдістері.
2. Жалақылар жүйесі.
3. Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері.

2. Жалақы – бұл жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбегі үшін төленет

3.

Жұмыскерлердің
еңбегіне ақы төлеу
саласындағы
мемлекеттік
кепілдіктер
мыналарды
қамтиды:

4.

1)Айлық
жалақының ең
төмен мөлшерін
7)Жалақы төлеудің
тәртібі мен
мерзімдерін
қамтиды
6)Жұмыскердің
жалақысынан
ұстап қалудың
мөлшерін шектеуді
5)Түнгі
уақыттағы
жұмысқа ақы
төлеуді
2)Сағаттық
жалақының ең
төмен мөлшерін
3)Үстеме жұмысқа
ақы төлеуді
4)Мереке және
демалыс күндеріндегі
жұмысқа ақы
төлеуді

5.

Жұмыскердің
айлық
жалақысының
мөлшері
орындалатын
жұмыстың
күрделілігіне
жұмыскердің
біліктілігіне
санына және
сапасына
еңбек
жағдайларына
қарай
сараланып
белгіленеді.

6.

Еңбек міндеттерін
орындаған
жұмыскердің айлық
жалақысының
мөлшері
айлық жалақының
ең төмен
мөлшерінен кем
болмайды.
тиісті қаржы
жылына арналған
республикалық
бюджет туралы
ҚР заңында
белгіленген

7.

Жалақының ең • тиісті қаржы
жылына
төмен мөлшерін
арналған
белгілеу:
• жыл сайын
Республикалық белгіленетін
бюджет туралы айлық
ҚР заңында
жалақының ең
төмен мөлшері
• және жұмыс
ең төмен күнкөріс істелген уақытқа
пропорционалды
деңгейінен кем
түрде төленеді.
болмауға тиіс

8.

2015 жылғы көрсеткіш
1.Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге
де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын,
салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш (АЕК) –
1982 теңге.
2.Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 21 364 теңге.
3.Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 11 182 теңге.
4.Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 23 692 теңге.
5.Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс
деңгейiнiң шамасы – 21 364

9.

2016 жылғы көрсеткіш
1.Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге
де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын,
салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш (АЕК) –
2 121 теңге.
2.Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 22 859 теңге.
3.Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 11 965 теңге.
4.Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 25 824 теңге.
5.Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс
деңгейiнiң шамасы – 22 859теңге.

10.

Жұмыскерге • еңбекке ақы төлеу жүйелеріне
жалақы жұмыс
сәйкес еңбек шартында
берушідегі
белгіленеді.
қолданыстағы
Еңбекке ақы
төлеу
жүйесі
Жұмыс беруші
жұмыскерлердің
• еңбек, ұжымдық
шарттардың
талаптарында және
(немесе) жұмыс
берушінің актілерінде
айқындалады.
• өндіріс тиімділігі мен
орындалатын жұмыстардың
сапасын жооғарлатуға
мүдделілігін арттыруды
күшейту үшін сыйлықақы беру
жүйелерін, еңбекті
ынталандырудың басқа
нысандарын енгізе алады.

11.

айына бір
реттен
сиретпей
Жалақы ҚР
ұлттық
валютасында
ақшалай
нысанда
белгіленеді
келесі айдың
бірінші
онкүндігінен
кешіктірілмей
төленеді.
Жалақы
төлеудің
тәртібі мен
мерзімдері

12.

Жалақы төленетін
күн демалыс немесе
мереке күндеріне
тура келген кезде
Жалақы
төленетін күн
еңбек
шартында
көзделеді.
төлем олардың
қарсаңында
жүргізіледі.
Жалақы
төлеудің
тәртібі мен
мерзімдері

13.

құрамдас бөліктері,
жүргізілген ұстап
қалулардың
мөлшерлері мен
негіздері туралы
оның ішінде ұстап
қалынған және
аударылған міндетті
зейнетақы
жарналары туралы,
сондай-ақ төленуге
тиісті жалпы ақша
сомасы туралы
Жалақы төлеу кезінде
жұмыс беруші әрбір
жұмыскерге тиісті
кезең ішінде оған
тиесілі жалақының
мәліметтерді
жазбаша немесе
электрондық нысанда
ай сайын хабарлауға
міндетті.

14.

Жұмыс беруші • төлемеген кезде
жалақыны толық жұмыс беруші
көлемде және
ҚР заңдарына
сәйкес
еңбек шартында
жауаптылықта
белгіленген
болады.
мерзімдерде
Жұмыс беруші • жұмыскерге
төлем кідіртілген берешек пен
өсімпұл төлейді.
кезең үшін
Еңбек шарты
тқтатылған
кезде жұмыс
• 3 жұмыс күннен
берушіден
кешіктірілмей
жұмыскерге
жүргізіледі.
тиісілі сомаларды
төлеу ол
тоқтатылғаннан
кейін
English     Русский Правила