Лекція 5 Психолого-педагогічні вимоги до консультування
План
1. Структура процесу консультування
Значення терміну консультування в навчально-методичній літературі
Характеристика різних видів консультування
2.Принципи й умови консультування родин
Умови консультування (за Р.С.Нємовим)
3. Види консультування
4.Напрями психолого-педагогічного консультування
Напрямками роботи з сім'єю можуть бути:
Орієнтовні методи і форми роботи з сім'ями
5. Методи консультування
6.Професійні вимоги до особистості вихователя як консультанта
Особливо шкідливими, для вихователя як консультанта рисами є (за L. Wolberg):
  Якості, які сприяють ефективній діяльності вихователя як консультанта
Клятва педагога- експериментатора
2.39M

Психолого-педагогічні вимоги до консультування родин. (Лекція 5)

1. Лекція 5 Психолого-педагогічні вимоги до консультування

2. План

1. Структура процесу консультування
2. Принципи й умови консультування
родин
3. Види консультування
4.Напрями психолого-педагогічного
консультування
5. Методи консультування
6. Професійні вимоги до особистості
вихователя як консультанта

3. 1. Структура процесу консультування

Термін
Консультація
Хараткеристика
1) Порада фахівця з якого-небудь
питання.
2) Надавання порад з яких-небудь
питань; консультування.
3) Установа, в якій фахівці
допомагають порадами з яких-небудь
питань.
Консультування Дія за знач. консультувати.
Консультувати
Давати поради з якого-небудь питання.

4. Значення терміну консультування в навчально-методичній літературі

Значення терміну консультування в навчальнометодичній літературі
Джерело
Великий тлумачний словник
сучасної української мови /
Голов. ред. Бусел В.Т. – К.:
Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728
с.
С. Гледдінг
Глэддинг С. Психологическое
консультирование / Сэмюэль
Глэддинг ; гл. ред. Е
Строганова. – 4–е изд. –СПб. :
Питер, 2002. –С.18.
Т.Алєксєєнко
Соціальна педагогіка : словник
довідник / [Т.Ф.Алєксєєнко,
Ю.М.Жданович, І.Д.Звєрєва та
ін.]; за заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко.
–Вінниця : Планер, 2009. –542 с.
Хараткеристика
Слово «консультування» походить від лат.,
що означає радитись, піклуватися.
Порада, роз’яснення спеціаліста з будьякого питання, бесіда з метою розширення і
поглиблення знань.
Консультування розглядає як професію, що
має справу з проблемами людини і її
можливостями, що призвана ефективно
впливати на особистість.
Це «процес взаємодії між двома або
кількома людьми, в ході якої певні знання
консультанта використовуються для
надання допомоги тим, хто отримує
консультацію».

5. Характеристика різних видів консультування

Вид
консультування
Хараткеристика
Психологічне
консультування
Вид психологічної допомоги, що полягає у
встановленні психологом-консультантом разом з
отримувачем
його
особистісних
психологічних
проблем з подальшою корекцією поведінки в
особистому житті, професійній діяльності, навчанні та
інших життєвих ситуаціях
Соціальнопедагогічне
консультування
Кваліфікована допомога особам, що відчувають
труднощі в повсякденному житті, спрямована на
оптимізацію
соціальних
зв’язків
у
вирішенні
особистісних проблем
Психологопедагогічне
консультування
Передбачає
обговорення
питань
навчання
і
виховання дітей, підвищення педагогічної кваліфікації
дорослих, вдосконалення педагогічного керівництва,
управління дитячими та дорослими групами.

6.

Консультаційний процес
– план, який прийнято
представляти у вигляді
логічної схеми побудови
рекомендації.

7.

Консультаційна процедура - сукупність
дій, в результаті виконання яких
формується консультаційна рекомендація.
При цьому під консультаційною
рекомендацією розуміється проміжний
або кінцевий опис сформованої
рекомендації, необхідність і достатність її
для консультування.

8.

• Консультаційна процедура складається з
елементарних консультаційних операцій, має
твердо встановлений порядок їх виконання і
направлена на досягнення мети в
консультаційному процесі.
• Консультаційна операція - дія або
сукупність дій, що становлять частину
консультаційної процедури, алгоритм яких
залишається незмінним для ряду
консультаційних процедур.

9.

Структура консультативного процесу
Оцінка і зворотній
зв'язок
Діяльність
Планування
Ідентифікація
проблем
Двовимірне
визначення
проблем
Дослідження
проблеми

10.

Індивідуальний графік консультування
Вид
Місце
Частота
ПІБ
консульту консульту консульту батьків
вання
вання
вання
(на
тиждень/
на місяць)
Примітка

11.

Журнал консультування
Дата ___________________
Вид консультування __________________________________________________
Тривалість консультації _______________________________________________
ПІБ батьків ___________________________________________________________
Вихователь __________________________________________________________
Питання, що
розглядалися
під час
консультації
1.
2.
3.
Висновки / рекомендації для батьків
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

12. 2.Принципи й умови консультування родин

Принцип
добровільності
Принцип
доброзичливого і
безоцінкового
ставлення
Принципи
консультування
Принцип
професійної
вмотивованості
Повага до
батьків та їх
проблем

13. Умови консультування (за Р.С.Нємовим)

• Наявність реальної проблеми у батьків, які
звертаються за консультацією.
• Вихователь повинен мати досвід
консультування і відповідну професійну
психолого-педагогічну підготовку
• Точне дотримування батьками наданих
вихователем рекомендацій
• Створення сприятливого і відповідного
психолого-педагогічному консультуванню
клімату

14. 3. Види консультування

15.

16.

соціальнопедагогічне
ділове
психологічне
сімейне
заочне
очне
консультування
дорослих
консультування
дітей
сімейне
групове
індивідуальне
за змістом запиту
батьків
за критерієм
контакту з
батьками
за віковими
показниками
за об’єктом
консультування
Класифікація видів консультативної
допомоги за Н. Нікітіною і М. Глуховою

17.

Форми
консультування
контактне
консультування
консультування
«Віч-на-віч»
дистанційне
консультування
телефонне
консультування
он-лайн
консультування

18.

Форми
організації
консультування
індивідуальне
консультування
групове
консультування

19. 4.Напрями психолого-педагогічного консультування

Напрямки діяльності з родинами

20. Напрямками роботи з сім'єю можуть бути:

• вивчення особливостей сім'ї, виховання дитини
і встановлення контактів із сім'єю;
• залучення батьків до педагогічної діяльності з
питань самоосвіти і самопізнання;
• залучення батьків до розв'язання проблем ДНЗ,
колективне обговорення сімейних проблем та їх
розв'язання;
• збагачення досвіду батьків спеціальними
знаннями, підвищення рівня їх педагогічної
компетентності.

21. Орієнтовні методи і форми роботи з сім'ями

22. 5. Методи консультування

аналіз
синтез
Складові
консультаційного
процесу
або інформаційна
оцінка запропонованих
(сформованих)
рекомендацій
формальна перевірка

23.

Методи консультування - це
способи здійснення вербального
спілкування педагога і батьків.

24.

рольова гра
перегляд і аналіз відео- та аудіозаписів,
творчих робіт, ситуацій
інформування
критика
переконання
заохочення
наслідування
приклад
інструктування
нормування
регламентування
Методи консультування сім'ї

25. 6.Професійні вимоги до особистості вихователя як консультанта

чутливість до
настанов і
поведінки
інших людей
повага прав
інших людей
Професійні
якості
здатність
викликати
довіру інших
людей
емоційна
стабільність і
об'єктивність

26. Особливо шкідливими, для вихователя як консультанта рисами є (за L. Wolberg):

авторитарність
пасивність і залежність
замкнутість
схильність використовувати батьків для
задоволення своїх потреб
невміння бути терпимим до різних спонукань
батьків

27.   Якості, які сприяють ефективній діяльності вихователя як консультанта

Якості, які сприяють ефективній
діяльності вихователя як консультанта

Якості
Характеристика
1.
Інтелектуальна
лабільність
Бажання і вміння навчатися, а також творче
мислення.
2.
Енергійність
Повинен бути здатний проявляти активність у
процесі всієї сесії й бути в стані підтримувати
активність у роботі з батьками.
3.
Гнучкість
Вміння пристосовувати свої дії, відповідаючи
запитам батьків.
4.
Здатність до сприяння
Підтримка батьків у прийнятті ними рішень,
допомога у здобутті надії та впевненості.
5.
Воля
Бажання конструктивно працювати в інтересах
родини, тактично підтримуючи їх незалежність.
6.
Впевненість у собі
Ця якість охоплює знання себе, включаючи
установки, цінності й почуття, а також здатність
розрізняти, які фактори і яким чином впливають на
них.

28. Клятва педагога- експериментатора

Я присягаюся берегти таємниці дитини та її сім'ї.
Я обіцяю повідомляти інформацію, яка стосується
розвитку дитини, лише тим людям, яким потрібно
краще зрозуміти дитину, щоб підтримувати і
допомагати їй.
Я обіцяю берегти таємницю і ніколи не
розголошувати нічого, що пов'язано з дитиною та
її батьками нікому, крім фахівців, чия діяльність
спрямована на благо дитини та сім'ї.
Підпис педагога _____________________________________
Число, місяць і рік ___________________________________

29.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила