ПРАВАПІС МЯККАГА ЗНАКА І АПОСТРАФА
Змякчальны мяккі знак
Мяккі знак не пішацца
Раздзяляльны мяккі знак
ЗАПОМНІЦЕ!
АПОСТРАФ ПІШАЦЦА
1.Размяркуйце словы (змз або рмз)
Устаўце прапушчаныя літары
Утварыце прыметнікі з суф. –ск-
Перакладзіце
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ
185.50K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Правапіс мяккага знака і апострафа

1. ПРАВАПІС МЯККАГА ЗНАКА І АПОСТРАФА

2. Змякчальны мяккі знак

Пішацца пасля з,с,л,н,дз,ц
1) На канцы слова: пень,
соль, моладзь;
2) Паміж двума мяккімі
зычнымі, калі адзін можа
стаць цвёрдым: ганьбіць,
дзьме, цьмяны

3.

У некаторых
граматычных формах:
1) Перад канчаткам –мі:
людзьмі, дзецьмі;
2) Перад суфіксам –чык-:
струменьчык;
3) Перад суфіксам –к-:
вішанька, соценька;

4.

4) Перад суфіксам –ск- у
прыметніках, утвораных
ад назваў месяцаў на –нь і
ад слова восень:
жнівеньскі, восеньскі, у
суадносных уласных
назвах: Чэрвеньскі раён;
5) У складаных лічэбніках:
пяцьдзясят, дзевяцьсот;

5.

6) У дзеясловах загаднага
ладу перад канчаткам –ма
(1 ас.мн.л.): кіньма; перад
канчаткам –це (2ас.мн.л.):
станьце; перад постфіксам
–ся (2 ас.адз.л.): агледзься

6.

7) У суфіксах – еньк-, аньк-, -эньк-:
чырвоненькі, прыгожанькі:
8) У постфіксе – сьці:
камусьці, чагосьці;
9) У прыслоўі ледзьве

7. Мяккі знак не пішацца

1) Пры перадачы
асімілятыўнай мяккасці:
збіраць (збор), змяняць
(змена);
2) Пры перадачы
фанетычнага падаўжэння:
галлё, жыццё, калоссе;

8.

3) Перад суфіксам –ск- у
прыметніках, утвораных
ад назоўнікаў на –нь (не ад
назваў месяцаў):
цюменскі, свержанскі,
конскі цянь-шанскі,
цяньцзінскі
4) На канцы слова пасля
шыпячых, зацвярдзелых,
губных і д,т: голуб, ноч,
мыш, цар, верф,

9. Раздзяляльны мяккі знак

Пішацца пасля літар з, с, л,
н, дз, ц
перад галоснымі е, ё, ю, я, і:
1) у словах іншамоўнага
паходжання: калье, мадзьяр;
2) У формах дзеяслова ліць:
налью, выльецца, разальеш;

10.

3) Ва ўласных імёнах
Ілья, Емяльян, Касьян,
Ульян, Ульяна, Юльян,
Юльяна, Традзьякоўскі і
вытворных словах ад іх;
4) Ва ўласных назоўніках,
утвораных ад імёнаў на –ій
перад суфіксам –еў (-ев-):
Аркадзьеў (Аркадзій),
Васільеўка (Васілій)

11. ЗАПОМНІЦЕ!

Дзяк, дыякан,
булён, менш

12. АПОСТРАФ ПІШАЦЦА

Перад Е,Ё,Ю,Я і націскным І:
1) Пасля прыставак на зычны:
аб’інець, раз’юшаны, без’языкі,
ін’екцыя;
2) У складаных словах пасля
частак двух-, трох-, чатырох-,
шмат: двух’ярусны;
3) У сярэдзіне слоў пасля зычных,
акрамя з,с,л,н, дз,ц, ў:п’яўка,
мыш’як, саф’ян, але:шчаўе

13. 1.Размяркуйце словы (змз або рмз)

Альянс, віньетка, дзьмуў,
праменьчык, устаньце,
мільярд, льецца,
просьба, сальфеджыа,
пісьменны, людзьмі,
якісьці, барэльеф, Ілья,
ранцье, стваральнік,
кіньма, шампіньён,
будзьце

14. Устаўце прапушчаныя літары

Едз_це, насып_це, нап_юся,
Дзям_ян, гіл_ятына, разаў_ю,
аб_інелы, з_еш_це, Мал_ер,
бар_ер, воз_меце, адсун_це,
расслаб_цеся, прарэз_лівы,
песен_ка, шмат_ёмісты,
эканом_це, Х_юстан, Іў_е

15.

Апен_ка, бяз_ядзерны,
бул_ён, бур_ян, вар_іраваць,
д_ябал, вераб_іны, в_етнамец,
він_етка, вішан_ка, кон_скі,
вынян_чыць, кан_як, зган_біць,
дз_мухавец, дроб_, дыпкур_ер,
забудз_це, інтэр_ер,
кастан_еты, кан_юнктывіт,
кар_ера, кін_ся, коп_епадобны

16.

лас_ён, мадэл_ер, медал_ён,
міл_ярд,
мен_ш, мен_шасць,
між_ярусны, мнагаслоў_е,
мыш_як, накіп_, неад_емны,
нян_чыць, памнож_це,
парц_ера, пасляслоў_е,
пас_янс, паўшар_е,

17.

п_едэстал, перамір_е,
песен_ка, п_еса, прэм_ер,
вагон_чык, прад_яўнік,
прамен_чык, праніз_лівы,
прас_цяг, проц_ма,
рэл_еф, прыходз_це,
раз_біць, сардэл_ка
раз_бяр, раз_яднаць,

18.

разал_ю, сен_ёр,
скраз_няк, соцен_ка,
кас_ц_мі, сем_янін,
трыл_ён, фел_етон,
хрэс_біны, увас_мёх,
удз_вюх, хтос_ці,
гос_ці, восем_сот,
вас_мюстамі,
шэсц_сот, світан_не

19. Утварыце прыметнікі з суф. –ск-

Хатынь, Чэрвень, Лепель,
Смаргонь, Капыль,
Радунь, Свержань, Казань,
Цяньдзінь, Свіцязь,
Цюмень, Гарынь,
снежань, ліпень, студзень

20. Перакладзіце

Вьентьян, Вьетнам, Гольфстрим,
Заполярье, Мьянма, Пьемонт,
Пхеньян, Рейкьявик, Сантьяго,
Ульяновск, Аверьянов, Лукьянов
Арсеньев, Астафьев, Пьер,
Водопьянов, Викентьев, Ильин
Григорьев, Дьяков, Монтескье,
Прокофьев, Касьян, Юрьевич

21. ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ

1) Адзначце словы з мяккім
знакам:
1. зган_біць, 2. сардэл_ка,
3. кос_ці,4. соцен_ка, 5. выл_ю
6. прас_цяг, 7. дз_вярны
8. подз_віг, 9. дз_мухавец,
10. прамен_чык,
11. з_езд, 12. парц_е 13.куп_істы
14. в_етнамец, 15. сен_ёр

22.

2) Адзначце словы з апострафам
1. вераб_яня 2. усур_ёз,
3.брыл_янт, 4. перамір_е,
5. ад_ютант, 6. мадэл_ер,
7. коп_епадобны, 8. між_ярусны,
9. п_едэстал, 10. шчаў_е,
11. над_едзены, 12. з_едліва,
13. бракан_ер 14. канферанс_е
15.кан_ён
English     Русский Правила