КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна література:
Навчальні питання лекції
Видатні вчені,які своїми розробками у різних галузях науки сприяли розвитку охорони праці
Рівень виробничого травматизму В Україні
Охорона праці як навчальна дисципліна
Основи охорони праці
Структура і зміст дисципліни
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Закон України "Про охорону праці"
Принципи державної політики України в галузі охорони праці
Суміжні закони
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Питання семінарського заняття №1
Орієнтовні теми до семінара за темою : «Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону
2.83M
Категория: БЖДБЖД

Загальні питання, правові та організаційні основи охорони праці

1. КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1
КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Правові та
організаційні
питання
охорони праці
Тема : «Загальні питання,правові та
організаційні основи охорони праці».
Лекція № 1
з навчальної дисципліни
охорони праці»
«Основи

2. Навчальна література:

8
Навчальна література:
• Закон України «Про охорону праці». Відомості
Верховної Ради, 2003, N 2, ст.10
• Грибан В. Г., Негодченко О.В. Охорона праці: навч.
посібник, [для студ. Г 82 вищ. навч. закл.] / К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 280с.
• Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.
Львів: Афіша, 2004. – 320 с.
• Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона
праці: Навч. посібник для самостійної роботи студентів.
– Х.: УЦЗУ, 2009. – 436 с

3. Навчальні питання лекції

3
Навчальні питання лекції
1. Охорона праці та її призначення
2. Предмет «Основи охорони праці»
3. Законодавча та нормативна база з охорони праці
4. Відповідальність за порушення законодавства
про охорону праці

4.

4
Охорона праці
Пра́ця — цілеспрямована діяльність
людей зі створення матеріальних і
духовних благ, необхідних для
задоволення потреб кожного індивіда і
суспільства в цілому.
Охорона праці – це система правових,
соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та
засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров'я і працездатності людини у
процесі трудової діяльності.

5. Видатні вчені,які своїми розробками у різних галузях науки сприяли розвитку охорони праці

5
Видатні вчені,які своїми розробками у різних
галузях науки сприяли розвитку охорони праці
Аристотель
(384-322
роках до РХ)
вивчав
умови праці
Гіппократ
(460-377
роках до РХ)
звернув увагу
на шкідливий
вплив пилу, на
організм
рудокопів
Георгій
Агрикола
(1494-1555
роках)
першим зробив
запис у 1545 р.
про випадок
виділення та
вибуху
рудникового
газу
М.В. Ломоносов
(17111764 роках)
проаналізував умови
праці гірників,
розглянув різні
питання гігієни,
безпеки та організації
їх праці,

6.

6
Проблемі безпеки промислового
обладнання присвятив своїй праці
перший ректор Харківського
технологічного та Київського
політехнічного інститутів В.Л. Кірпичов
(1845-1913)
З початку ХІХ
ст., внаслідок
зростання на
виробництві
травматизму,
професійних
захворювань,
кількості
аварій,
з'явились
публікації
вчених з
різних питань
охорони праці

7.

7
І. М. Сєченов
1829 - 1905
•теоретично обґрунтував необхідність 8-годинного
робочого дня,
•запропонував метод активного відпочинку.
Г.В. Хлопін
1863-1929
•дослідив витрати енергії в процесі роботи
• з’ясував дію на організм людини промислових отрут.
М.Д. Зелінський
1861-1953
•створив протигаз, який став одним з найбільш відомих
засобів індивідуального захисту

8.

8
Вчені інституту
електрозварювання ім. Патона
НАН України розробили і
впровадили у виробництво різні
способи електрозварювання з
використанням промислових
роботів та автоматизованих
пристроїв
Бурхливий
розвиток
промисловості
у XX ст.
сприяв ще
більшому
підвищенню
уваги до
питань
охорони праці

9.

9
Питання турботи країни про охорону праці тісно
пов'язане з рівнем її індустріалізації, типом державного
управління і соціальним устроєм
Капіталізм
призвів до появи
машинної
індустрії
Машина сама по собі
не привела до
полегшення праці, а
навпаки стала
джерелом
травматизму
Ще у 1919 році була створена Міжнародна
організація праці (МОП), яка зараз організаційно
входить до ООН.

10.

10
Рівень виробничого травматизму у
світі
За статистикою МОП, рівень виробничого
травматизму у світі зростає. Щорічно
відбувається близько 125 млн нещасних
випадків на виробництві. У країнах
Євросоюзу від них та від професійних
захворювань потерпають щорічно близько
10 млн осіб, з яких майже 8000 гине.
Порівняно з ЄС в Україні нещасні випадки
на виробництві трапляються у декілька
разів частіше

11. Рівень виробничого травматизму В Україні

11
Рівень виробничого травматизму
В Україні
• Протягом 2016 року в Україні зафіксовано 357
нещасних випадків зі смертельним наслідком
• Серед загиблих на виробництві 323 чоловіка
та 34 жінкизафіксовано 4 тис. 287 нещасних
випадків, пов’язаних з виробництвом, що на
0,8% більше порівняно з 2015 р. Кількість
потерпілих від нещасних випадків на
виробництві склала 4 тис. 429 осіб цьому 398
осіб отримали групу інвалідності.

12. Охорона праці як навчальна дисципліна

12
Охорона праці як навчальна
дисципліна
У 1966 році «Охорона праці» як
самостійна спеціальна дисципліна
офіційно увійшла в навчальні
програми всіх інженерних
спеціальностей, а в технічних
вищих навчальних закладах були
створені кафедри охорони праці.

13. Основи охорони праці

13
Основи охорони праці
«Основи
охорони праці» - це нормативна
дисципліна, яка вивчається з метою формування
у майбутніх фахівців з вищою освітою
необхідного в їхній подальшій професійній
діяльності рівня знань та умінь з правових та
організаційних питань охорони праці, основ
фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії,
безпеки праці та пожежної безпеки, визначеного
відповідними державними стандартами освіти,

14. Структура і зміст дисципліни

14
Структура і зміст дисципліни
Обсяг дисципліни 58/30год. За результатами
вивчення дисципліни складається іспит.
Структурно дисципліна включає два модулі:
• Модуль 1. Правові та організаційні основи
охорони праці (25/14 год.);
• Модуль 2.Основи безпеки праці (29/16 год.).
За кожним модулем передбачено
проведення модульного контролю. Оцінка
за модуль включає оцінки отримані на
практичних і лабораторних заняттях і оцінку
за виконання контрольного завдання.

15. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

15
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З
ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Усю
нормативно-законодавчу
базу
України з питань охорони праці можна
умовно поділити на три групи:
- основні закони в галузі охорони праці;
- суміжні закони;
- нормативно-правові акти з питань охорони
праці.

16. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

16
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
До основних законів у сфері охорони праці»
належать:
- Конституція України;
- Закон України «Про охорону праці»;
- Кодекс законів про працю (КЗпП);
- Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань,
які
спричинили
втрату
працездатності».

17. Закон України "Про охорону праці"

17
Закон України "Про охорону праці"
Закон визначає основні положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх
життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на
належні, безпечні і здорові умови праці, регулює
за участю відповідних органів державної влади
відносини між роботодавцем і працівником з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища і встановлює єдиний порядок
організації охорони праці в Україні.

18. Принципи державної політики України в галузі охорони праці

18
Принципи державної політики України в
галузі охорони праці
• пріоритет життя та здоров’я людини перед
результатами його виробничої діяльності;
• повна відповідальність роботодавця за створення
безпечних і здорових умов праці;
• повне відшкодування шкоди, заподіяної працівнику
внаслідок нещасного випадку на виробництві;
• безкоштовне забезпечення працівника спецодягом,
спецвзуттям та ЗІЗ;
• інформування та навчання з питань охорони праці;
економічні методи управління охороною праці та ін.

19. Суміжні закони

19
Суміжні закони
- Кодекс
цивільного захисту України
- Закон України
«Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
-- Закон України «Про охорону здоров’я»;
- Закон України «Про захист людини від
впливу іонізуючого випромінювання» та ін.

20.

20
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти з охорони
праці (НПАОП) – це найбільш численна
група
різноманітних
документів,
що
регулюють діяльність людини у сфері її
трудової діяльності. До них належать:
- стандарти;
- норми;
- положення;
- статути;
- інструкціі та ін.

21. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

21
Відповідальність за порушення
законодавства про охорону праці.
Працівники, винні в порушенні законодавства
про охорону праці, несуть таку юридичну
відповідальність:
Дисциплінарну;
Адміністративну;
Кримінальну;
Матеріальну;
Притягнення працівника до кримінальної,
адміністративної чи дисциплінарної
відповідальності не звільняє його від матеріальної
відповідальності.

22.

22
Трудова діяльність
джерело розвитку суспільства,
створення матеріальних, культурних
і духовних цінностей, передумова
існування як кожної окремої людини,
так і людства в цілому.
• така характеристика трудового процесу, що
Важкість
відображає переважне навантаження на опорнопраці
руховий апарат і функціональні системи організму
(серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують
його діяльність.
• характеристика трудового процесу,
що відображає навантаження
переважно на центральну нервову
Напруженість праці
систему, органи чуттів, емоційну
сферу працівника..

23. Питання семінарського заняття №1

23
Питання семінарського заняття №1
1. Праця як вид діяльності людини та необхідність її охорони
2. Охорона праці як галузь науко-практичної діяльності
людства, її становлення та розвиток.
3. Статус дисципліни «Основи охорони праці» та мета її
викладання у вищих навчальних закладах України.
4. Нормативно-правові акти з охорони праці
5. Основні закони про охорону праці та відносини, які вони
регулюють.
6. Принципи державної політики України в галузі охорони
праці.
7. Суміжні закони України в галузі охорони праці та їх
коротка характеристика.
8. Види державних нормативних актів, \х призначення та
сфера застосування.
9. Види відповідальності за порушення законодавства про
охорону праці.

24. Орієнтовні теми до семінара за темою : «Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону

24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Роль посадових осіб в забезпеченні охорони праці
Юридична відповідальність за порушення законодавства про
охорону праці.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства
про охорону праці.
Кримінальна віповідальність. за порушення законодавства про
охорону праці.
Матеріальна відповідальність за порушення законодавства про
охорону праці.
Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про
охорону праці..
English     Русский Правила