Науково-дослідна робота студентів
Види публікацій результатів НДРС
Головні функції публікацій:
Види публікацій результатів НДР з метою їх апробації
Види публікацій з докладним описом результатів НДРС
Види публікацій з докладним описом результатів НДР
реферат
реферат
класифікатори
Найменування підрозділів
Приклад
Нумерація
Посилання
Цитування
Ілюстрації
Ілюстрації
Додатки
Додатки
структурні елементи вступу
Мета і завдання дослідження
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт та предмет дослідження (зразок)
Основна частина
Висновки
РЕЦЕНЗІЯ НА реферат
Типові теми рефератів
408.50K
Категория: ОбразованиеОбразование

Науково-дослідна робота студентів

1. Науково-дослідна робота студентів

НДР студентів поділяють на:
НДР, включену в навчальний процес
(робота в навчальній лабораторії, участь в
роботі науково-навчальних семінарів);
НДР, яка виконується студентами в
позаурочний час (виконання курсових та
кваліфікаційних робіт, робота у наукових
гуртках, участь у держбюджетній та
госпдоговірній тематиці) .

2. Види публікацій результатів НДРС

Наукова публікація (в перекладі з
латинського publicato - оголошую
всенародно, оприлюднюю) — це
доведення інформації до громадськості за
допомогою преси, радіомовлення,
телебачення; розміщення в різних
виданнях (газетах, книгах, підручниках).

3. Головні функції публікацій:

- Оприлюднення
результатів наукової роботи;
- Сприяння встановленню пріоритету автора при
аналогічних за змістом наукових статтях;
- Свідчення про особистий внесок дослідника в
розробку наукової проблеми;
- Підтвердження факту апробації та впровадження
результатів і висновків наукової роботи;
- Відображення основного змісту, наукового рівня та
новизни дослідження;
- Забезпечення первинною науковою інформацією
суспільства, повідомлення про появу нового
наукового знання, передача його у загальне
користування.

4. Види публікацій результатів НДР з метою їх апробації

Тези доповіді – стислий виклад основних думок,
публікація яких передбачає попереднє ознайомлення
учасників конференції, семінарів, симпозіумів та
інших наукових форумів з результатами проведеного
дослідження.
Депонований рукопис – стислий виклад інформації
про нові дослідження з конкретної тематики, який
планується подати більш розгорнуто у вигляді статті
Наукова стаття – більш розширений виклад
інформації про нові дослідження з конкретної
тематики.

5. Види публікацій з докладним описом результатів НДРС

Реферат – це стислий виклад у письмовій формі
суті певного питання або наукової проблеми, що
включає огляд відповідних джерел.
Курсова робота – це навчально-дослідне завдання
для студента, який уже має певний досвід наукової
діяльності. Курсова робота має стати самостійним
викладом матеріалу з елементами набутих у процесі
експерименту знань, досвіду.
Кваліфікаційна робота – наукове дослідження, яке
студент виконує протягом випускного курсу, що
відіграє досить суттєву роль у системі професійної
підготовки майбутнього фахівця та в
концентрованому вигляді відображає
результативність багаторічного процесу навчальної
праці студента.

6. Види публікацій з докладним описом результатів НДР

Науковий звіт – підсумок науково-дослідної
роботи з вибраної проблематики, у якому
викладено основну ідею, задум, шляхи та
методи її реалізації, результати досліджень,
їх аналіз та пропозиції по застосуванню.
Дисертація на здобуття наукового ступеня –
варіант наукового звіту, що передбачає його
оприлюднення і публічний захист.
Науковий реферат (автореферат) - коротке
викладення автором змісту наукового
дослідження, дисертаційної роботи перед
поданням її до захисту;

7. реферат

реферат – це стисле викладення основних положень
книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів
полягає у вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних
авторів, у визначенні спільного, що поєднує позиції цих
авторів. При цьому викладення повинне містити й
власну позицію студента, його коментар до тієї або
іншої проблеми.
Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються
та обговорюються на семінарських заняттях. Оцінка за
реферат виставляється на семінарі й враховується
викладачем під час визначення підсумкового контролю.
Робота повинна бути акуратно виконана на
стандартних аркушах формату А4 у друкованому
варіанті, обсягом 15-25 сторінок.

8. реферат

До структури науково-дослідної роботи відноситься:
титульний аркуш;
анотація;
зміст;
перелік умовних позначень або скорочень (у разі
потреби);
вступ;
основну частину (2-3 розділи);
висновки;
список використаних джерел (літератури);
додатки.

9.

Вимоги оформлення титульної сторінки реферату
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Кафедра прикладної математики, статистики та економіки
УДК
ББК
Інв. номер:
РЕФЕРАТ (Модульна контрольна робота з ОНД)
на тему: „____________ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ______”
студентки 33 групи
фізико-математичного факультету,
спеціальність 6.010103 ПМСО “Математика”
, спеціалізація:„Фізика”
ПІБ.
Науковий керівник
ПІБ.,
кандидат фізико–математичних наук,
доцент кафедри математики
Кіровоград 2015 р.

10.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Кафедра прикладної математики, статистики та економіки
УДК 519.6
ББК 22.2я73
Інв. номер: 33.2.МФ.12.ПЯП
РЕФЕРАТ (Модульна контрольна робота з ОНД)
на тему: “ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВЯЗКУ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ”
студентки 33 групи
фізико-математичного факультету,
спеціальність 6.010103 ПМСО “Математика”,
спеціалізація:„Фізика”.
Петрової Яни Павлівни
Науковий керівник
Кучеров Іван Володимирович,
кандидат фізико–математичних наук,
доцент кафедри математики
Кіровоград 2015 р.

11. класифікатори

Універсальна десяткова класифікація (УДК) –
бібліотечна класифікація документів, широко
використовується у всьому світі для систематизації
творів науки, літератури і мистецтва, періодичного
друку, різних видів документів і організації картотек.
519.2 Ймовірність. Математична статистика
519.6 Обчислювальна математика
519.7 Математична кібернетика
519.8 Дослідження операцій
Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) –
класифікація друкарських видань, заснована на
системі таблиць ідентифікаторів.

12. Найменування підрозділів

Заголовки структурних частин “ЗМІСТ”,
“ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”,
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”,
“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”,
“ДОДАТКИ” друкують великими літерами
симетрично до тексту. Вони не мають
порядкового номера
Заголовки підрозділів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацу.
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти
бажано нумерувати арабськими цифрами.

13. Приклад

ВСТУП
1. НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ
У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття науки
1.1.2 Прикладні науки

14. Нумерація

Сторінки нумерують у правому верхньому
кутку арабськими цифрами без знака №
і без крапки. На титульному аркуші
номер сторінки не ставлять, але він
включається до загальної нумерації
роботи. Всі сторінки додатків, які не
входять до загального обсягу роботи,
підлягають нумерації на загальних
засадах.

15. Посилання

При написанні роботи у всіх її частинах і
розділах автор повинен обов’язково
посилатись на джерела, з яких взято ці
матеріали. Посилання подаються у тексті
роботи у квадратних дужках – [14, с. 20].
Перша цифра – номер джерела у списку
літератури. Друга – номер сторінки.
Запозичені висловлювання обов’язково слід
брати в лапки та посилатися на
першоджерело. Порушення цих вимог може
призвести до недопуску роботи до захисту.

16. Цитування

Пряме цитування конкретного джерела не
повинно перевищувати 1–2 абзаців.
Кількість прямих цитат на одній сторінці
роботи не повинна перевищувати 2–3. Не
слід подавати цитати у висновках.
Текст цитати починається та закінчується
лапками. цитування повинно бути повним,
без довільного скорочення і без
перекручування думок автора. Пропуск
слів допускається і позначається трьома
крапками (наприклад: < ... > ).

17. Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки,
схеми, діаграми, фотознімки) слід
розташовувати безпосередньо після
тексту, де вони згадуються вперше, або на
наступній сторінці. На всі ілюстрації
повинні бути посилання у тексті.
Якщо ілюстрації створені не автором
роботи, необхідно зробити певні
посилання, дотримуючись вимог чинного
законодавства щодо авторських прав.

18. Ілюстрації

Ілюстрації повинні мати номер та назву, які
розташовують безпосередньо під зображенням. Номер ілюстрації складається з
номера розділу та порядкового номера
ілюстрації, відокремлених крапкою.
Наприклад, другий рисунок третього
розділу: “Рис. 3.2. Діаграма розвитку...”.
За необхідності під ілюстрацією розміщують
пояснювальні дані (підрисуночний надпис).

19. Додатки

У додатках вміщують матеріал, який не
може бути послідовно розташований в
основній частині через великий обсяг,
суто технічний характер або внаслідок
неможливості способу відтворення
(викладений на папері іншого формату).
У додатки можуть бути внесені окремі
ілюстрації, таблиці, схеми тощо.
Додатки повинні мати спільну з рукописом
наскрізну нумерацію сторінок.

20. Додатки

Додатки слід позначати послідовно великими
літерами українського алфавіту, за винятком
Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А;
Додаток Б. Якщо у тексті один додаток, то він
позначається як Додаток А.
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є
у тексті додатків, слід нумерувати в межах
кожного додатка. Наприклад: третій рисунок
Додатка А позначається як “Рисунок А.3.”.

21. структурні елементи вступу

Актуальність теми;
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
кафедри;
Мета дослідження
завдання дослідження;
Об’єкт дослідження;
Предмет дослідження;
Методи дослідження;
Наукова новизна описаних результатів;
Практичне значення описаних результатів;
Апробація результатів та публікації;
Структура роботи

22. Мета і завдання дослідження

Мета – це кінцевий науковий результат, якого
прагне досягти автор роботи у процесі власного
дослідження. Не слід формулювати мету як
“Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що такі
слова вказують не на саму мету, а на засіб її
досягнення.
Завдання – це конкретні шляхи, засоби
досягнення поставленої мети. Як правило, вони
формулюються у вигляді стислих і конкретних
тез: визначити…; довести…; досягти…;
з’ясувати…; охарактеризувати…;
проаналізувати…; розкрити…; розробити…
тощо.

23. Об’єкт та предмет дослідження

– Об’єкт дослідження – це процес або явище,
що породжує проблемну ситуацію.
– Предмет дослідження міститься в межах
об’єкта і являє собою частину від цілого
(тобто об’єкта). Об’єкт і предмет
співвідносяться як загальне і часткове. В
об’єкті виділяється та його частина, яка й
стане предметом дослідження. Саме на
предмет спрямована увага автора, оскільки
він має визначати назву роботи.

24. Об’єкт та предмет дослідження (зразок)

Об'єктом дослідження виступає
процес вивчення хвильових процесів в
курсі загальної фізики.
Предметом дослідження є методика
вивчення складних теплодинамічних
процесів у вузівській лабораторії за
допомогою комп’ютера

25. Основна частина

Включає аналіз (але не переказ)
опрацьованої наукової літератури
відповідно до завдань дослідження, а
також певні авторські
висновки з
Основна частина
визначенням перспектив подальших
дослідницьких пошуків.
Найкращі курсові роботи містять
практичні розділи з описом виконаного
дослідницького завдання та розробки
навчально-методичних матеріалів.

26. Висновки

Чіткий виклад найбільш важливих
результатів дослідження (детальна
інформація була викладена у висновках
до розділів) з пропозиціями та
побажаннями щодо подальшого
дослідження даної теми. Повинні чітко
узгоджуватись з метою і завданнями
дослідження.

27. РЕЦЕНЗІЯ НА реферат

РЕЦЕНЗІЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (реферат )
Виконану студентом-дослідником
(прізвище, ініціали студента, факультет, курс, група)
Тема роботи
Актуальність теми.
Доцільність мети й основних завдань роботи, які були визначені автором.
Оцінка знання автором історіографії теми.
Оцінка джерельної бази роботи.
Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, які
сформульовано у роботі
Наукова новизна одержаних результатів.
Висновки і твердження, що викликають сумніви та можуть служити підґрунтям дискусії під
час захисту роботи.
Оцінка мови та стилю роботи, оформлення роботи та його відповідності встановленим
вимогам.
Апробація матеріалів дослідження на наукових конференціях та в публікаціях.
Найбільш позитивні сторони кваліфікаційної роботи.
Негативні сторони кваліфікаційної роботи.
Оцінка кваліфікаційної роботи (за національною шкалою).
Рецензію склав
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи)
“___”_______________20___р.
__ (підпис)

28. Типові теми рефератів

1. Пошукові завдання з математики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
2. Використання нових інформаційних технологій у середньої школи при вивченні
математики, фізики, економіки.
3. Сучасні методи оцінки похибок вимірювання фізичних величин та обробки
експериментальних даних.
4. Навчальний експеримент як засіб підвищення ефективності навчання.
5. Особливості модельних уявлень та роль теоретичних досліджень у вивченні явищ
мікросвіту.
6. Теореми про середнє в математичному аналізі та їх узагальнення.
7. Математика на уроках фізики.
8. Економіка на уроках математики..
9. .Розвиток поняття числа та дій над ними.
10. .Видатні математики та фізики - вихідці з Кіровоградщини
11. Місце і роль наукових досліджень у загальній системі освіти.
12. Основи наукових досліджень у вищій школі.
13. Методологія та методика наукового дослідження.
14. Структура процесу пізнання.
15. Теоретичні методи наукового дослідження.
16. Емпіричні методи дослідження.
English     Русский Правила