78.50K

Економіка праці й соціальнотрудові відносини, як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна. (Тема 1)

1.

ТЕМА 1.
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНОТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

2.

1.Мета, завдання, предмет і об'єкт
дисципліни
2.Рівні вивчення економіки праці й
соціально-трудових відносин
3.Місце і роль курсу в системі соціальноекономічних наук
4.Інформаційне забезпечення дисципліни

3.

Економіка праці й соціально-трудові відносини
– це галузь економічної науки, яка синтезує
висновки наук, що вивчають окремі аспекти
праці та використовують їх для розробки
конкретних методів політики
господарювання для здійснення ефективної
трудової діяльності.

4.

Метою навчальної дисципліни “Економіка
праці і соціально-трудові відносини” є
формування теоретичних і практичних знань
щодо економічного обґрунтування процесів
праці, а також функціонування, розвитку та
регулювання соціально-трудових відносин у
суспільстві.

5.

Завдання дисципліни.
1. Розглянути теоретичні й прикладні аспекти
вивчення та застосування основних категорій в
соціально-трудовій сфері: трудовий потенціал,
людський капітал, людський розвиток, ринок
праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові
відносини, організаційні, економічні й соціальні
компоненти процесу праці.
2. Сформувати практичні навички і вміння щодо
управління працею та регулювання відносин у
соціально-трудовій сфері на всіх рівнях їх
формування та функціонування.

6.

Завдання дисципліни.
3. Сприяти становленню доцільного ставлення
до власного трудового потенціалу, вміння
нарощувати й ефективно використовувати свій
людський капітал, забезпечувати власну
конкурентоспроможності на ринку праці.

7.

Об’єктом вивчення дисципліни є система
економічних, соціальних і організаційних відносин
між людьми з приводу відтворення й ефективного
використання людських продуктивних сил в
процесі праці.

8.

Предметом дисципліни є сукупність
теоретичних і практичних проблем формування
людського потенціалу, забезпечення ефективного
використання його у сфері праці як на макро-, так і
на мікроекономічному рівнях з метою
забезпечення високої якості життя населення та
високої ефективності економічної діяльності.

9.

Рівні наукового дослідження праці
Рівні вивчення
Досліджувані проблеми
І рівень –
мікроекономічний
(корпоративний)
Види праці за її характером та змістом, предметом і
продуктом, засобами та умовами; розвиток і
використання трудового і творчого потенціалу
працівників; підвищення ефективності і доходності
праці на основі удосконалення роботи з персоналом,
форм організації, нормування та стимулювання праці
ІІ рівень –
мезоекономічний
(територіальний)
Аналіз та регулювання внутрішніх ринків праці
підприємств при взаємодії з регіональними органами
управління з метою формування регіональної
політики зайнятості населення для досягнення
прогресивного
соціально-економічного
розвитку
регіону, балансу попиту і пропозиції робочої сили,
запобігання безробіттю.
ІІІ рівень –
макроекономічний
(національний)
Оцінка та прогнозування трудових і соціальних
показників економічного розвитку з метою розробки
стратегічної соціально-трудової політики держави та її
регулювання

10.

Взаємозв’язок економіки праці з іншими
навчальними дисциплінами
Фізіологія праці
Психологія праці
Соціологія праці
Формування сприятливих умов
праці
Формування людини праці й
управління персоналом
Педагогіка праці
Соціальний захист працівників
ЕКОНОМІКА
ПРАЦІ
Ефективізація
праці
Організація, технологія й
нормування трудової
діяльності
Технологія
Трудове право
Гуманізація
праці
Регулювання оплати праці й
інших виплат працівникам
Теорія організації
Теорія економічного
регулювання

11.

Місце і роль даного курсу в системі
соціально-економічних наук.
1. Економіка праці й соціально-трудові відносини є
теоретичною основою для всіх інших наук про
працю.
2. Економіка праці й соціально-трудові відносини є
найбільш „чистою” економіко-трудовою наукою.
Поведінка підприємств та індивідів розглядається
як економічне явище.
3. Ця наука, в першу чергу, на вивчення проблем
праці на підприємстві та оточуючого його
конкурентного середовища в системі ринкового
господарювання.

12.

Основними напрямками вивчення дисципліни
є наступні:
соціально-трудові відносини як система;
чинники трансформації соціально-трудових
відносин;
регулювання соціально-трудових відносин;
соціальна політика;
соціальне партнерство;
моніторинг соціально-трудової сфери;
Міжнародна організація праці та її вплив на
розвиток соціально-трудових відносин;
міжнародний досвід регулювання соціальнотрудових відносин;

13.

населення і трудовий потенціал;
людський капітал як реалізований трудовий
потенціал;
якість робочої сили;
ринок праці в системі соціально-трудових
відносин;
регулювання зайнятості населення;
продуктивність праці: сутність і методі
вимірювання;
фактори і резерви продуктивності праці;
види, джерела і структура доходів населення;
диференціація доходів населення;
рівень і якість життя населення та його
регулювання;

14.

управління персоналом у системі соціальнотрудових відносин на мікро рівні;
організація і нормування праці;
організація заробітної плати;
тарифне нормування оплати праці;
системи винагороди за працю;
аналіз і планування трудових показників;
звітність і аудит у сфері праці.

15.

Інформаційна база даної дисципліни.
1.Законодавство України про працю.
2. Статистична база для дослідження
соціально-трудових процесів в Україні
3. Документи, затверджені Міжнародною
Організацією Праці (МОП).
4. Наукові та навчально-методичні видання.
English     Русский Правила