ОдесЬКИЙ нацІональнИй ЕкономІчНИЙ унІверситет кафедра ЕкономІки, ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
1.1. Предмет, структура дисциплины и порядок ее изучения
В результате изучения дисциплины студенты должны:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА та посилання
1.2. Цель, принципы и задачи стандартизации
Стандартизация способствует:
ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Государственная политика в сфере стандартизации опирается на принципы:
Вопрос 1.3. Сущность и объекты стандартизации
Объекты Стандартизации
Объекты стандартизации
Вопрос 1.4. Организация работ по стандартизации
Субъекты стандартизации в Украине
Основні напрямки діяльності ДП УкНДНЦ:
Характеристика субъектов стандартизации
2.Полномочия Центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере стандартизации
3. Функции Национального органа стандартизации
Структура ДП УкрНДНЦ
руководящий совет стандартизации
функцИИ СОВЕТА в сферЕ стандартизацИИ
ГП Укрметртестстандарт (http://www.ukrcsm.kiev.ua/)
Технические комитеты стандартизации
К работе в технических комитетах привлекаются:
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію
Порядок утверждения стандартов
Контрольні запитання та завдання
2.51M
Категория: ПравоПраво

Теоретические основы стандартизации

1. ОдесЬКИЙ нацІональнИй ЕкономІчНИЙ унІверситет кафедра ЕкономІки, ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
2017/2018 навчальний рік
доц. Осипова М.М

2. Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
План
1.1. Введение: предмет, структура дисциплины и
порядок ее изучения
1.2. Цель, принципы и задачи стандартизации.
1.3. Сущность и объекты стандартизации.
1.4. Организация работ по стандартизации.

3. 1.1. Предмет, структура дисциплины и порядок ее изучения

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
1.1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
Структура дисциплины:
- Лекции – 18 часов
- Практические занятия – 26 часов
- Индивидуальное задание -1
- Контрольная работа – 2
- Зачет
3

4.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Цель изучения дисциплины “Основы
стандартизации и сертификации”:
формирование современного представления о
нормативных, нетарифных методах
государственного регулирования
предпринимательской деятельности с помощью
системы стандартизации, сертификации,
технического регулирования.
4

5. В результате изучения дисциплины студенты должны:

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:
получить
знания:
Основные
термины в области технического
регулирования: стандартизации, сертификации и др.;
Виды стандартов, технических регламентов и др.
документов, область их использования в
предпринимательской деятельности;
Виды сертификации в Украине;
Организация проведения сертификации;
Внедрение европейских основ в области сертификации
- деклараций о соответствии;
Реформирование основ государственного рыночного
надзора за продукцией
5

6. В результате изучения дисциплины студенты должны:

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:
уметь:
использовать
знания по стандартизации и
сертификации, техническому регулированию в
предпринимательской деятельности – в производстве,
оказании услуг, осуществлении импортно-экспортных
операций;
уметь использовать документы нормативно-правового
обеспечения стандартизации и сертификации;
определить содержание основных видов маркировки
продукции, видов ее кодирования;
определить содержание структуры стандарта,
технических условий и их обозначений;
6

7. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Тема 1.Теоретичні основи стандартизації та технічного
регулювання
Тема 2. Види стандартів, технічних регламентів і ін. документів,
їх застосування в підприємницькій діяльності
Тема 3. Основи міжнародної стандартизації
Тема 4. Управління якістю
Тема 5. Маркування та кодування продукції
Розділ 2. ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ
Тема 6. Система сертифікації і декларування
Тема 7. Технічне регулювання безпечності та якості харчових
продуктів
Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства в сфері
стандартизації та сертифікації
7

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА та посилання

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ПОСИЛАННЯ
1. Закон України “Про стандартизацію” від 05.06.2014 р.
2. Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від
15.01.2015 р
3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”від
10.05.1993 р. (прекратит действие с 1.01.2018)
4. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. №1023-XII
5. З а к о н У к р а ї н и «Про безпечність та якість харчових продуктів» у ред.
від 20.09.2015
6. ПОСТАНОВА КМУ від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів
оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки
відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»
7. Сертификация GLOBALG.A.P. – http://www.globalgap.org
8. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів – http://www.consumer.gov.ua
8

9. 1.2. Цель, принципы и задачи стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
1.2. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Стандарти широко используются в управленческой сфере и
предпринимательской деятельности. Примером использования в
управленческой сфере являются разные государственные
классификаторы технико-экономической и социальной
информации (Например, классификатор видов экономической
деятельности (КВЕД-2010)
На основе стандартов осуществляется также маркировка
продукции, которая изготовляется в Украине или импортируется,
осуществляется производство многих видов продукции и
оказываются услуги
международные классификаторы товаров, услуг, стран, валют
обеспечивают однозначное восприятие терминов международного
делового общения.
9

10. Стандартизация способствует:

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
СТАНДАРТИЗАЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ:
развитию научно-технического прогресса,
устранению технических барьеров в
торговле,
повышению конкурентоспособности и
качества продукции,
обеспечению безопасности для населения
и окружающей среды.
10

11. ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом

ОНЭУ, КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
В связи с реформированием системы стандартизации и
технического регулирования в Украине происходят
существенные изменения нормативной базы: на протяжении
2016-2018 годов поэтапно отменяются межгосударственные
стандарты (ГОСТ), вносятся изменения в действующее
законодательство (нормативные документы), вступают в силу
новые национальные стандарты, в том числе
гармонизированные с международными и европейскими
(ДСТУ, ДСТУ EN, ДСТУ ISO ).
11

12. ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом

ОНЭУ, КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Например:
Обнародован проект приказа Минагрополитики "Об утверждении Требований к
видам сахаров, предназначенных для потребления человеком", цель какого
приведения требований производства украинского сахара к европейским
стандартам.
Проект приказа разработан с целью гармонизации законодательства Украины
с законодательством ЕС в части требований к сахару и его видам,
предназначенным для потребления населением.
Документ содержит требования относительно терминологии, маркировки видов
сахаров, предназначенных для потребления, выполнение которых обеспечит
внутренний рынок качественной продукцией и значительно расширит
возможности Украины для выхода на мировые рынки.
Таким способом Министерство продолжает имплементацию норм директив ЕС
в национальное законодательство в рамках выполнения Соглашения об
ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
12

13.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Законом Украины «О стандартизации» (принят в июне 2014
г.) определены цели, задачи, принципы и сущность
стандартизации.
Действие этого Закона не распространяется на:
- санитарные мероприятия безопасности пищевых
продуктов,
- ветеринарно-санитарные и фитосанитарные мероприятия,
- строительные нормы,
- лекарственные средства,
- стандарты медицинской помощи, бухгалтерского учета,
оценки имущества, образования и др. социальные
стандарты, предусмотренные законодательством.
13

14.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Цель и задачи стандартизации в Украине:
:
1) Обеспечение соответствия объектов стандартизации своему
предназначению;
2) Управление разнообразием, применяемость, совместимость,
взаимозаменяемость объектов стандартизации;
3) Обеспечение рационального производства путем применения
признанных правил и процедур;
4) Обеспечение охраны жизни и здоровья;
5) Обеспечение прав и интересов потребителей;
6) Обеспечение безопасности труда;
7) Сохранение окружающей природной среды и экономия всех видов
ресурсов;
8) Устранение технических барьеров в торговле и предупреждение их
возникновения, поддержка развития и международной
конкурентоспособности продукции.
14

15. Государственная политика в сфере стандартизации опирается на принципы:

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ОПИРАЕТСЯ НА ПРИНЦИПЫ:
1) обеспечение участия физических и юридических лиц в разработке
национальных стандартов и кодексов устоявшейся практики;
2) открытость и прозрачность процедур разработки и принятия
национальных стандартов и кодексов устоявшейся практики с учетом
интересов всех заинтересованных сторон;
3) непредвзятого принятия национальных стандартов и кодексов
устоявшейся практики на основе консенсуса;
4) добровольного использования национальных стандартов и кодексов
устоявшейся практики, если иное не предусмотрено нормативноправовыми актами;
5) соответствие национальных стандартов и кодексов устоявшейся
практики законодательству;
6) адаптация к современным достижениям науки и техники, содействие
внедрению инноваций и повышение конкурентоспособности продукции
отечественных производителей;
15

16.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
7) доступность национальных стандартов и кодексов
устоявшейся практики, а также информации о них для
пользователей;
8) приоритетность принятия в Украине международных и
региональных стандартов и кодексов устоявшейся практики
как национальных;
9) соблюдение международных и региональных правил и
процедур стандартизации;
10) участие в международной и региональной
стандартизации;
11) принятие и соблюдение субъектами стандартизации
Кодексу добросовестной практики по разработке, принятию и
использованию стандартов в соответствии с Договором
Всемирной организации торговли о технических барьерах в
торговле (приложение к Марракешскому Договору об
16
основании ВТО от 15 апреля 1994 года).

17. Вопрос 1.3. Сущность и объекты стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ВОПРОС 1.3. СУЩНОСТЬ И ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
-
-
Стандартизация это
деятельность, заключающаяся в
установлении положений для общего и многоразового
применения с целью достижения оптимального уровня
упорядочения в определенной сфере.
Результатом этой деятельности является
повышение
уровня соответствия продукции, процессов и услуг их
функциональному назначению, устранению барьеров в
торговле
и
содействие
научно-техническому
сотрудничеству.
17

18. Объекты Стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
С
точки
зрения
целесообразности
объектами
стандартизации
должно
выступать все то, что имеет перспективу
многоразового
использования,
используется
в
разных
сферах
хозяйствования
(т.е.
конкретная
продукция, услуга, работа, технология,
методы, термины, обозначения и т.п.).
18

19. Объекты стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ОБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В ЗУ «О стандартизации» объектами
стандартизации определены:
1) материалы, оборудование, системы, их
совместимость;
2) правила, процедуры, функции, методы,
деятельность или ее результаты, включая
продукцию, персонал, системы управления;
3) требования к терминологии, обозначению,
фасовке, упаковке, маркировке, этикеткам и
т.п.
19

20. Вопрос 1.4. Организация работ по стандартизации

ВОПРОС 1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ

21.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Структура управления национальной стандартизацией в Украине
Департамент технического регулирования
Министерства экономического развития и
торговли
Национальный орган стандартизации
- ДП «УкрНДНЦ
Руководящий совет
национального
органа
стандартизации
(державне підприємство “Український науководослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості)
ДП “Укрметртестстандарт» государственное предприятие
«Украинский научно-исследовател. и
обучающий центр проблем
стандартизации, сертификации и
качества
Информационное
обеспечение
Главный фонд
нормативиых
документов
Информац
ионный
центр
ISONET
Технические комитеты
Научное и
методическое
обеспечение
стандартиз.
Распространен
ие стандартов
21

22.

Державне підприємство “Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів”,(ДП
«Укрметртестстандарт»), http://www.ukrcsm.kiev.ua/
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»). www.ukrndnc.org.ua
22

23. Субъекты стандартизации в Украине

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
СУБЪЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
1) центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной
политики в сфере стандартизации;
2) центральный орган исполнительной власти,
реализующий государственную политику в сфере
стандартизации;
3) национальный орган стандартизации;
4) технические комитеты стандартизации;
5) предприятия, учреждения и организации
осуществляющие стандартизацию.
23

24. Основні напрямки діяльності ДП УкНДНЦ:

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП УКНДНЦ:
— забезпечення функціонування та розвитку національної системи
стандартизації; розроблення стандартів, експертиза проектів стандартів,
гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими,
координація діяльності національних технічних комітетів стандартизації (ТК);
— розроблення систем управління якістю і навколишнім середовищем та їх
моніторинг в Україні; надання консалтингових послуг із впровадження систем
управління якістю на виробництвах з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників; реалізація Програми
запровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади;
— науково-методична діяльність щодо забезпечення функціонування
національної системи сертифікації;
— сертифікація продукції, послуг та систем управління;
— підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації,
сертифікації, метрології, управління якістю та екологічного управління,
захисту прав споживачів;
— ведення Головного фонду нормативних документів;
— підготування та видання нормативних документів, посібників, каталогів
нормативних документів, інформаційних покажчиків стандартів, покажчиків
24
міждержавних стандартів тощо.

25. Характеристика субъектов стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ
1.
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование государственной политики в сфере
стандартизации:
- Департамент технического регулирования, является
самостоятельным структурным подразделением центрального
аппарата Министерства экономического развития и торговли
Украины.
Главная цель деятельности Департамента - обеспечение
формирования и реализации государственной политики в
сфере технического регулирования (стандартизации,
метрологии, сертификации, оценки (подтверждения)
соответствия, аккредитации органов оценки соответствия,
управление качеством) и межотраслевой координации в этой
сфере.
25

26.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Основными направлениями деятельности Департамента являются:
• разработка и участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции департамента;
• организация информационного обеспечения органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций по вопросам внедрения систем управления качеством;
• участие в организации работы по подготовке и повышению квалификации
специалистов по вопросам управления качеством и разработке
соответствующих учебных программ, организации проведения
фундаментальных и прикладных исследований в сфере управления
качеством;
• организация и проведение мониторинга внедрения систем управления
качеством в органах исполнительной власти, органах местного
самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях;
•формирование программы работ по стандартизации;
• обеспечение организации создания и ведения национального фонда
нормативных документов и национального информационного центра
международной информационной сети ISONET;
•подготовка программы разработки технических регламентов;
• И др.
26

27. 2.Полномочия Центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
2.ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
1) обеспечение обоснованных мероприятий для принятия и
соблюдения субъектами стандартизации Кодекса
добросовестной практики по разработке, принятию и
использованию стандартов в соответствии с Договором
Всемирной организации торговли о технических барьерах в
торговле (15 апреля 1994 г.);
2) осуществление контроля за соблюдением национальным
органом стандартизации процедур в сфере стандартизации в
соответствии с принципами, нормами и требованиями
нормативно-правовых актов.
27

28. 3. Функции Национального органа стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
3. ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА СТАНДАРТИЗАЦИИ
ДП «УкрНДНЦ» национальній орган стандартизации - http://www.ukrndnc.org.ua/
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1163-р
ДП «УкрНДНЦ» визначено, як державне підприємство, яке виконує функції
національного органу стандартизації)
1) организация и координация деятельности по разработке, принятию,
проверке, пересмотру, отмене и восстановлению действия национальных
стандартов (НС), кодексов устоявшейся практики (КУП);
2) принятие, отмена и восстановление действия НС и КУП;
3) принятие мер по гармонизации НС и КУП с соответствующими
международными, региональными стандартами и КУП;
4) разработка и согласование с центральным органом исполнительной власти,
реализующего госполитику в сфере стандартизации, национальных стандартов и
их изменений к ним относительно:
28

29.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
процедур разработки, принятия, проверки, пересмотра, отмены,
и восстановления действия НС и КУП;
критериев, формы и процедур рассмотрения предложений по
проведению работ по национальной стандартизации;
процедур создания и деятельности технических комитетов
стандартизации;
5) обеспечение соответствия НС и КУП законодательству;
6) подготовка и утверждение программы работ по
национальной стандартизации;
8) принятие решений по созданию и приостановке деятельности
технических комитетов стандартизации, определение сферы их
деятельности;
9) координация деятельности технических комитетов
стандартизации;
29

30.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
10) участие в подготовке международных, региональных
стандартов и КУП, а также обеспечение интересов Украины во
время этой деятельности;
11) содействие сотрудничеству в сфере стандартизации между
производителями, поставщиками, потребителями продукции и
соответствующими государственными органами;
12) привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к
участию в разработке НС КУП;
13) подготовка и публикация ежегодного отчета про свою
деятельность не позднее 1 апреля последующего за отчетным
года.
30

31. Структура ДП УкрНДНЦ

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
СТРУКТУРА ДП УкрНДНЦ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ
31

32. руководящий совет стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Совет – совещательно-наблюдательный орган национального органа
стандартизации и формируется на паритетных началах из
представителей:
1) центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование госполитики в сфере стандартизации,
др. центральных органов исполнительной власти;
2) научных учреждений, учебных заведений, научно-технических и
инженерных союзов;
3) общественных объединений субъектов хозяйствования (в т.ч.
субъектов малого и среднего предпринимательства), организаций
работодателей и их объединений;
4) общественных объединений потребителей;
5) др. общественных объединений.
32

33. функцИИ СОВЕТА в сферЕ стандартизацИИ

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ФУНКЦИИ СОВЕТА В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
1) підготовка пропозицій щодо:
формування державної політики у сфері стандартизації;
здійснення контролю за дотриманням національним органом
стандартизації процедур у сфері стандартизації;
процедур у сфері стандартизації;
приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації,
укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері
стандартизації з національними органами стандартизації інших держав;
2) схвалення проектів:
рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів
стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
програми робіт з національної стандартизації;
щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;
3) моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації;
4) здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації
33
його повноважень.

34. ГП Укрметртестстандарт (http://www.ukrcsm.kiev.ua/)

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ГП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
(HTTP://WWW.UKRCSM.KIEV.UA/)
Является ведущей организацией
Министерства экономического развития и
торговли Украины в сфере стандартизации,
сертифікации и качества;
формирует направления государственной
политики в сфере стандартизации и смежных
сфера
Задание: описать направления деятельности,
отличия от других органов стандартизации
34

35. Технические комитеты стандартизации

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Техническим комитетом стандартизации
является форма сотрудничества
заинтересованных юр. и физ. лиц с целью
организации и выполнения работ по
стандартизации в определенных сферах
деятельности по закрепленным объектам
стандартизации.
Не имеют статуса юр. лица.
35

36. К работе в технических комитетах привлекаются:

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
К РАБОТЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТАХ
ПРИВЛЕКАЮТСЯ:
Уполномоченные представители органов
исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
субъектов хозяйствования и их объединений,
научно-технических и инженерных обществ,
союзов потребителей,
соответствующих общественных организаций,
ведущие ученые и специалисты.
36

37.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
К полномочиям технических комитетов стандартизации
относится:
1) участие в работе соответствующих технических комитетов
стандартизации международных и региональных организаций
стандартизации;
2) разработку и согласование национальных стандартов,
кодексов установившейся практики и изменений к ним;
3) участие в формировании программы работ по национальной
стандартизации;
4) проверка и пересмотр национальных стандартов и кодексов
установившейся практики, разработчиками которых они
являются;
5) согласование и предоставление предложений относительно
отмены и возобновления действия национальных стандартов,
кодексов установившейся практики и изменений к ним.
37

38.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Задание для самостоятельной работы:
По состоянию на 1.09.2017 р. в Украине
действуют ???? (указать количество)
технических комитетов стандартизации по
разным видам деятельности (уточнить в
соответствии с данными национального
органа стандартизации).
А есть ли среди них те, которые расположены
в Одессе или Одесской области? Чем они
занимаются?
38

39. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Национальные стандарты должны разрабатываться на основе:
Международных стандартов, за исключением случаев, если они
являются неэффективными или несоответствующими
достаточному уровню защиты или базовым климатическим,
географическим условиям, особенностям государства или
наличию существенных технологических проблем.
Региональных стандартов - лишь в том случае, если
международные стандарты не могут быть использованы по
вышеуказанным причинам.
Стандартов государств, которые являются членами
соответствующих международных или региональных организаций,
или с которыми заключены соответствующие международные
договоры.
Научных достижений, знаний и практики.
39

40. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЮ
Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах
діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб
організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:
1) розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти,
кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати
процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та
застосування;
2) застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та
технічні умови;
3) брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних
організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації;
4) створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги
нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та
інформаційного обміну;
5) видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси
усталеної практики та технічні умови, документи відповідних спеціалізо40
ваних міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони є.

41.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Стандарты, кодексы установившейся практики и
технические условия, принятые предприятиями,
учреждениями и организациями, применяются на
добровольной основе.
Право собственности на стандарты, кодексы
установившейся практики и технические условия,
принятые предприятиями, учреждениями и
организациями, и выданные ими каталоги
принадлежат соответствующим предприятиям,
учреждениям и организациям
.
41

42.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
В случае принятия европейского стандарта
как национального, обеспечивается
идентичность национального стандарта
соответствующему европейскому стандарту.
42

43.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Национальные стандарты разрабатываются
непосредственно техническими комитетами
стандартизации а в случае их отсутствия организациями, которые имеют
соответствующий научно-технический опыт в
этой сфере.
43

44. Порядок утверждения стандартов

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СТАНДАРТОВ
Разрабатывается первая редакция проекта
национального стандарта
Публикуется этот проект в официальном
издании, где указываются: обозначение,
название стандарта, степень отклонения от
соответствующих международных стандартов и
др.
Анализируются поступившие предложения по
усовершенствованию проекта стандарта.
В случае одобрения окончательного проекта
принимается решение о его принятии.
44

45.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Перечень национальных стандартов,
одобренных и принятых в течение месяца,
публикуется в следующем месяце в
официальном издании центрального органа
исполнительной власти в сфере
стандартизации.
45

46. Контрольні запитання та завдання

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
У чому полягає сутність стандартизації?
Дайте визначення поняттю «стандартизація».
Яка мета здійснення стандартизації?
На яких принципах базується стандартизація?
Які задачі покладено на систему стандартизації?
Перелічіть основні об’єкти стандартизації та наведіть відповідні приклади
Яка структура органів стандартизації в Україні?
Дайте характеристику основним національним органам стандартизації.
Який орган виконує безпосередньо функції з розробки національних
стандартів?
Назвіть основні етапи розробки та перегляду стандартів.
Яке основне законодавство регламентує стандартизацію в Україні?
46

47.

ОНЭУ, кафедра економіки, права та управління бізнесом
Спасибо за внимание!
47

48.

ОНЭУ, кафедра экономики и управления
национальным хозяйством.
48
English     Русский Правила