Альтернативні джерела енергії
Альтернативні джерела енергії
Електричні станції
Електричні станції
Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)
Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)
Гідроелектростанція (ГЕС)
Гідроелектростанція (ГЕС). Зовнішній вигляд
Гідроелектростанція (ГЕС). Будова
Гідроелектростанція (ГЕС)
Атомна електростанція (АЕС)
Атомна електростанція (АЕС). Будова
Атомна електростанція (АЕС)
Сонячна електростанція колекторного типу (СЕС)
Сонячна електростанція прямої дії (СЕС)
Сонячна електростанція (СЕС)
Вітрова електростанція (ВЕС)
Вітрова електростанція (ВЕС). Типи гвинтів
Вітрова електростанція (ВЕС)
Геотермальна електростанція (ГТЕС)
Геотермальна електростанція (ГТЕС)
Припливна електростанція (ППЕС)
Припливна електростанція (ППЕС)
Висновки:

Альтернативні джерела енергії

1. Альтернативні джерела енергії

2. Альтернативні джерела енергії

Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела
енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова,
геотермальна, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних
відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів,
та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать
доменний та коксівний гази, газ метан дегазації
вугільних родовищ, перетворення скидного
енергопотенціалу технологічних процесів

3. Електричні станції

До традиційних станцій належать:
ТЕС,ТЕЦ – теплоелектростанції,
теплоелектроцентралі,
ГЕС – гідроелектростанції,
АЕС – атомні електростанції.

4. Електричні станції

До нетрадиційних станцій належать:
СЕС – сонячні електростанції,
ВЕС – вітрові електростанції,
ГТЕС – геотермальні електростанції,
ППЕС –припливні електростанції.

5. Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)

В основі роботи ТЕС
лежить перетворення
енергії хімічного палива
на енергію перегрітої
пари та механічну
енергію турбіни,
зв’язаної з генератором
електричного струму.

6. Теплова електростанція (ТЕС, ТЕЦ)

Переваги:
Низька вартість
спорудження
Використання
різноманітного палива
Територіальна
незалежність
Недоліки:
Забруднення атмосфери
Перегрів водойм
скидовими водами
Використання не
відновлюваних ресурсів

7. Гідроелектростанція (ГЕС)

В основі роботи ГЕС
лежить перетворення
енергії води в
механічну енергію
гідротурбін,
пов’язаних з
генератором.

8. Гідроелектростанція (ГЕС). Зовнішній вигляд

9. Гідроелектростанція (ГЕС). Будова

10. Гідроелектростанція (ГЕС)

Переваги:
Використання
відновлюваних джерел
енергії
Відсутність забруднення
атмосфери
Мала собівартість
електроенергії
Недоліки:
Затоплення великих
площ
Зміна кліматичних умов
регіону
Порушення біоценозу
Велика вартість
будівництва

11. Атомна електростанція (АЕС)

В основі роботи АЕС
лежить перетворення
теплової енергії
радіоактивних елементів
у енергію водяної пари, а
потім у механічну
енергію турбіни,
пов’язаної з
генератором.

12. Атомна електростанція (АЕС). Будова

13. Атомна електростанція (АЕС)

Переваги:
Використання
енергомісткого пального
Паливо може
використовуватись двічі
Недоліки:
Висока небезпека
забруднення оточуючого
середовища
Висока вартість
спорудження
Залежність тільки від
одного виду палива

14. Сонячна електростанція колекторного типу (СЕС)

В основі роботи
станції лежить
перетворення сонячної
радіації в енергію
перегрітої пари, що
обертає лопаті
турбіни, пов’язані з
електрогенератором.

15. Сонячна електростанція прямої дії (СЕС)

В основі дії станції лежить пряме
перетворення енергії сонячних променів в
електричний струм на основі використання
напівпровідникових елементів. Переваги
сонячних систем полягають у відсутності
необхідності використовувати яке-небудь
паливо, рухомих частин, що зношуються,
проведення трудомісткого технічного
обслуговування для підтримки системи в
працездатному стані. Значною перевагою є
їх модульність, що дає можливість
швидкого монтажу в місцях експлуатації,
відсутність експлуатаційного шуму і
джерел шкідливих викидів. Крім того,
треба вміти запасати сонячну енергію, щоб
підтримувати енергопостачання і вночі, і в
похмурі дні.

16. Сонячна електростанція (СЕС)

Переваги:
Використання
відновлюваного джерела
енергії
Екологічна чистота
Недоліки:
Висока вартість
вироблення
електроенергії
Низький ККД станції

17. Вітрова електростанція (ВЕС)

В основі роботи станції лежить перетворення
енергії повітряних мас в механічну енергію
лопатей гвинта, пов’язаного з генератором.
Сьогодні в Україні працює шість вітрових
електростанцій: Аджигольська, Асканієвська,
Донузлавська, Новоазовська, Сакська й Трускавецька
ВЕС. Їхня загальна потужність, що генерується,
становить трохи більше 70 МВт. Для порівняння
варто відзначити, що це менше одного енергоблоку
теплової електростанції. За оцінками вчених,
теоретичний вітропотенціал території України
становить 330 млн. МВт, що більш ніж у 6 000 разів
перевищує загальну потужність, що генерується,
нашої енергосистеми Слід зазначити, що у світі
вітрова енергетика розвивається досить інтенсивно й
у деяких країнах випереджає за показниками інші
енергетичні галузі. Лідируючими країнами в освоєнні
енергії вітру є США, Німеччина й Данія.

18. Вітрова електростанція (ВЕС). Типи гвинтів

19. Вітрова електростанція (ВЕС)

Переваги:
Використання
відновлюваних ресурсів
Екологічна безпека
Недоліки:
Функціонування кількох
ВЕС у комплексі
Великий рівень шуму
Мала питома потужність

20. Геотермальна електростанція (ГТЕС)

В основі дії станції
лежить перетворення
енергії перегрітої пари,
утвореної від контакту
води з геотермальними
зонами у механічну
роботу турбіни,
пов’язаної з
генератором.

21. Геотермальна електростанція (ГТЕС)

Переваги:
Використання
відновлюваного джерела
енергії
Сприяння стабілізації
тектонічних процесів
Недоліки:
Жорстке районування
розміщення
Мала загальна
потужність

22. Припливна електростанція (ППЕС)

В основі станції
лежить перетворення
енергії припливів у
механічну енергію
гідротурбін,
пов’язаних з
генератором.

23. Припливна електростанція (ППЕС)

Переваги:
Використання
відновлюваних джерел
енергії
Мобільність
Недоліки:
Мала потужність
Строге районування
розміщення

24. Висновки:

Використання альтернативних джерел енергії є важливим як в
національному, так і міжнародному масштабі – з точки зору реакції
на глобальні кліматичні зміни та покращення енергетичної безпеки
в Європі. Енергетична стратегія України визначає такі перспективні
напрямки розвитку альтернативних та відновлювальних джерел
енергії: біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного метану,
використання вторинних енергетичних ресурсів, вітрової і сонячної
енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного
гідропотенціалу малих річок України.
Для вироблення і втілення в життя національної стратегії розвитку
альтернативної енергетики в Україні є все: сировина, досвід, технічні і
технологічні напрацювання, підготовка відповідних кваліфікованих
кадрів у системі вищої освіти. Справа залишається за наданням галузі
ефективної державної підтримки, що дозволить привернути так
необхідні енергетиці інвестиції. Потрібна програма, яка б на
державному рівні координувала участь всіх зацікавлених сторін:
окремих громадян, бізнес структури, урядові установи, наукові,
промислові та громадські організації.

25.

По аналогії з досвідом провідних держав особлива увага має бути
приділена наступним питанням:
•пріоритетній державній підтримці проведенню науководослідних, дослідно-конструкторських робіт, технічних і
маркетингових досліджень в галузі альтернативної енергетики;
•сприянню в доступі до пільгових кредитів, безвідсоткових
позик та інших інструментів фінансового стимулювання галузі;
•навчанню і розповсюдженню інформації про наявний досвід
інших країн у виконанні аналогічних програм;
•об'єднанню зусиль щодо розвитку галузі з іншими
екологічними і соціальними програмами, а також підтримці
програми на загальнодержавному рівні.
Ці та інші заходи, безумовно, будуть сприяти збереженню та
розвитку відповідного вітчизняного академічного,
університетського та галузевого науково-технологічного
потенціалу, розширенню міжнародного співробітництва в галузі
альтернативної енергетики, зміцненню міжнародного іміджу нашої
держави, зменшенню залежності України від найбільших світових
постачальників енергетичної сировини, підвищенню рівня її
енергетичної безпеки.
English     Русский Правила