Основнi типи словників
Орфографічні словники
Словник мови письменників
Фразеологічний словник
Діалектні словники
Етимологічний словник
Тлумачний словник
Перекладний словник
Історичний словник
Морфемний словник
Інверсійний словник
Синонімічний словниик
Словники антонімів
Термінологічні словники
Орфоепічний словник 
Словник омонімів
0.96M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Основнi типи словників

1. Основнi типи словників

2. Орфографічні словники

Орфографі́чний
словни́к (або правопи́с
ний) — словник, що
містить перелік слів у їх
нормативному
написанні та розкриває
слова лише в аспекті їх
правопису (наприклад,
окрім власне слів
у називному
відмінку надає їх
закінчення у родовому).
Орфографічний
словник є показником
сучасного
йому правопису.

3. Словник мови письменників

У цих словниках
зареєстровано всі
слова, які використав
письменник у своїх
творах, наводяться
значення, в яких ці
слова вжиті,
фіксуються всі
форми кожного
слова, скільки разів
яка форма вжита і
де. Такі словники
називають
конкордансами.

4. Фразеологічний словник

У фразеологічних
словниках зібрано
усталені звороти,
яким дається
тлумачення і
стилістична
характеристика.

5. Діалектні словники

У діалектних словниках
зібрано й
розтлумачено лексику
одного діалекту або
декількох діалектів
однієї мови. Як
правило, такі словники
охоплюють Лише ті
слова, яких немає в
літературній мові або
які мають семантичні
відмінності порівняно з
такими самими
словами літературної
мови.

6. Етимологічний словник

Етимологі́чний словни́к — словник,
який містить відомості
про етимологію слів однієї мови або
групи чи сім'ї споріднених мов.
Великі тлумачні словники також
можуть містити стислу інформацію
про етимологію (істинне значення)
слів.
Оскільки походження багатьох слів
не може бути однозначно
визначене, то етимологічні
словники фіксують різноманітні
точки зору і містять посилання на
відповідні джерела. Іншими
словами, в етимологічних
словниках аналізується і
дискутується етимологія поміщених
в них слів.
Деякі етимологічні словники
включають інформацію про групи
мов і містять
реконструкцію словникового
запасу прамови та її контактів з
іншими реконструюємими прамовам

7. Тлумачний словник

— словник,
що подає лексикофразеологічний склад мови з
поясненням значення,
граматичних та стилістичних
особливостей уживання
реєстрових одиниць.
До тлумачних словників іноді
вносять також такі менш
обов'язкові лексикографічні
параметри, як вимова,
правопис словоформ,
етимологія, перша писемна або
словникова фіксація, наведення
синонімів та антонімів,
іншомовних відповідників тощо.
Тлумачні словники найповніше
реалізують дві основні функції
лексикографії: опис і нормаліза
цію словникового складу мови.

8. Перекладний словник


словник, у якому до
реєстрових слів однієї
мови даються відповідники
іншою мовою, тобто
заголовні слова вихідної
мови перекладаються
лексичними засобами
другої мови. Перекладні
словники поділяються на
загальномовні, або
філологічні, та спеціальні
(термінологічні словники).
Крім двомовних, є
багатомовні перекладні
словники.

9. Історичний словник

— словник,
у якому подається з
поясненням та
документацією лексика давніх писем,
пам'яток.

10. Морфемний словник

— словник,
що описує морфеми мови
переважно шляхом
виділення їх у
складах слова. Існує
кілька різновидів
морфемного
словника залежно від
одиниць реєстру і
способів їх
упорядкування.

11. Інверсійний словник

Інверсі́йний або зворот
ний словник - словник, в
якому слова розташо вуються з
урахуванням алфавіту
не від початку слова до
кінця (як у більшості
словників), а від кінця до
початку. Для зручності
пошуку вирівнювання
списку слів у такому
словнику йде не за
лівим, а за правим
краєм (для мов з
читанням зліва
направо)

12. Синонімічний словниик

У синонімічних словниках
наводяться синонімічні
ряди, які складаються зі
слів і словосполучень
тотожних або близьких за
значенням. У межах
кожного синонімічного
ряду подається
семантична (вказується
на відмінні відтінки
значень) і стилістична
характеристика слів,
окреслюється їх
сполучуваність, наводяться
приклади їх уживання в
контексті.

13. Словники антонімів

У цих словниках
наводяться і
тлумачаться слова з
протилежними
значеннями,
характеризується їх
сполучуваність,
наводяться
приклади їх
вживання в
суцільному тексті.

14. Термінологічні словники

- це
словники, в яких
зібрані,
систематизовані
терміни, вживані у
певній галузі науки,
розтлумачено
значення їх, названо
походження.

15. Орфоепічний словник 

Орфоепічний словник —
словник, що містить у собі
інформацію щодо
правильної вимови слів та
їх граматичних форм.
Завдання орфоепічного
словника — піднесення
культури усного мовлення
для сприяння правильності
та швидкості
взаємозрозуміння між
людьми шляхом усунення
діалектних рис у мовців і
оволодінням нормами
української літературної
мови.

16. Словник омонімів

До словників
омонімів включено
слова, які збіглися за
звучанням. У
словниковій статті
вказують на тип
утворення омонімів, а
також на граматичні,
стилістичні та інші
ознаки цих омонімів,
які підкреслюють їх
протиставленість.
English     Русский Правила