Глобалізація в економіці
Глобалізація – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв'язання глобальних проблем людства.
лібералізація міжнародної торгівлі та руху капіталів;
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, 1)Надання більших свобод, можливостей у здійсненні чогось. Розширення свободи економічних дій господарюючих суб'єктів, знят
Зростання темпів технологічного прогресу та формування інформаційного суспільства: Стрімка глобалізація та інтелектуалізація виробницт
Дерегулювання економіки передбачає лібералізацію податкового законодавства, зниження податкових ставок і скорочення кількості податков
Концепція глобалізації з'явилась на початку XXI ст. Вона використовується стосовно всіх сфер людської діяльності: правового простору, політ
Економісти вважають, що «глобалізація - це процес створення лібералізованого та інтегрованого світового ринку товарів і капіталу, а також
Другий великий перелом у глобальній економіці мав місце у XIX ст. Цей період пов'язується зі значними масштабами виробництва й міжнародної т
Учені вважають, що процес економічної глобалізації триває п'ять століть. Протягом цього часу технічні зміни безперервно знижували бар'єри
До позитивних ми можемо віднести:
До негативних наслідків глобалізації відносяться :
Головне протиріччя глобальної економічної системи пов’язане з формуванням в рамках провідних західних держав замкненої господарської с
Отже,
Дякую за увагу
1.13M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Глобалізація в економіці

1. Глобалізація в економіці

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
В ЕКОНОМІЦІ
Підготувала вчитель економіки
Львівського ліцею менеджменту
вищої категорії, Старший вчитель
Наконечна Галина

2. Глобалізація – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв'язання глобальних проблем людства.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС
ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
СВІТУ З МЕТОЮ РОЗВ'ЯЗАННЯ
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА.
Термін «економічна глобалізація» означає
процес дедалі більшої всесвітньої економічної
інтеграції, головними рушійними силами якого
є:

3. лібералізація міжнародної торгівлі та руху капіталів;

•ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ ТА РУХУ КАПІТАЛІВ;
•зростання темпів
технологічного прогресу та
формування інформаційного
суспільства;
•дерегулювання.

4. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, 1)Надання більших свобод, можливостей у здійсненні чогось. Розширення свободи економічних дій господарюючих суб'єктів, знят

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ,
1)НАДАННЯ БІЛЬШИХ СВОБОД,
МОЖЛИВОСТЕЙ У ЗДІЙСНЕННІ ЧОГОСЬ.
РОЗШИРЕННЯ СВОБОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДІЙ
ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ, ЗНЯТТЯ АБО
СКОРОЧЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ, РОЗКРІПАЧЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦТВА.
2) Напрям у політиці, економіці
і т. ін., що передбачає
послаблення, поступки комунебудь, в чому-небудь.

5. Зростання темпів технологічного прогресу та формування інформаційного суспільства: Стрімка глобалізація та інтелектуалізація виробницт

ЗРОСТАННЯ ТЕМПІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОГРЕСУ ТА ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
СТРІМКА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА, РИНКУ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛИКАНІ НЕБАЧЕНИМИ ТЕМПАМИ І МАСШТАБАМИ
ІННОВАЦІЙ, ЯКІ ДОКОРІННО ЗМІНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНУ СТРУКТУРУ СУСПІЛЬСТВА ТА
ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН. СТАЄ ОЧЕВИДНИМ, ЩО ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАВДАНЬ
ПОТРІБНІ НОВІ ПІДХОДИ, ЯКІСНІ ПРОГРЕСИВНІ ЗМІНИ.
БЕЗПЕРЕРВНО ВИНИКАЮЧИ У ПРОСТОРІ І ЧАСІ, ТАКІ
ЗМІНИ Є ХАРАКТЕРНОЮ ОЗНАКОЮ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ, НА ОСНОВІ ЯКОГО РОЗВИВАЮТЬСЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА
ІНТЕРНЕТ, ЩО ЗВ'ЯЗУЄ РІЗНОЯКІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ,
СТРУКТУРИ, ВУЗЛИ, СИСТЕМИ, ПОСЛУГИ, ПРОПОЗИЦІЇ
ТОЩО В ОБ'ЄДНАНЕ КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ.

6. Дерегулювання економіки передбачає лібералізацію податкового законодавства, зниження податкових ставок і скорочення кількості податков

ДЕРЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
ПЕРЕДБАЧАЄ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ
ПОДАТКОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА, ЗНИЖЕННЯ
ПОДАТКОВИХ СТАВОК І
СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ
ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ, ЩО В
КІНЦІ КІНЦІВ ПОВИННО
ПРИЗВЕСТИ ДО ЗМЕНШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ТЯГАРЯ.

7. Концепція глобалізації з'явилась на початку XXI ст. Вона використовується стосовно всіх сфер людської діяльності: правового простору, політ

КОНЦЕПЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З'ЯВИЛАСЬ НА
ПОЧАТКУ XXI СТ. ВОНА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
СТОСОВНО ВСІХ СФЕР ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ, ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН,
ЗЛОЧИННОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТОЩО. У НАУКОВОМУ
ОБІГУ ЗАКРІПИЛОСЯ ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК
ЯКІСНО НОВОГО СТАНУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
У СВІТОВІЙ
ЛІТЕРАТУРІ ІСНУЮТЬ РІЗНІ
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ТА ОЦІНКИ ЇЇ НАСЛІДКІВ
ДЛЯ ЛЮДСТВА.
ОДНАК НІХТО НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ
ТОГО
ФАКТУ, ЩО ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОЗНАЧАЄ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІК
НА РІВНІ ВСЬОГО СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА В
ПЛАНЕТАРНОМУ МАСШТАБІ.
ТОРКАЮТЬСЯ
РОЗБІЖНОСТІ
ТИХ ЧИННИКІВ, КОТРІ Є
Ж
ВИЗНАЧАЛЬНИМИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ТА
НАСЛІДКІВ ЦЬОГО ЯВИЩА.

8. Економісти вважають, що «глобалізація - це процес створення лібералізованого та інтегрованого світового ринку товарів і капіталу, а також

ЕКОНОМІСТИ ВВАЖАЮТЬ, ЩО
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ - ЦЕ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ
ЛІБЕРАЛІЗОВАНОГО ТА ІНТЕГРОВАНОГО
СВІТОВОГО РИНКУ ТОВАРІВ І КАПІТАЛУ, А
ТАКОЖ ФОРМУВАННЯ НОВОГО
МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО
ЛАДУ, ЯКИЙ СЛУЖИТЬ РОЗВИТКОВІ
ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ І ФІНАНСОВИХ
ПОТОКІВ У ВСЕСВІТНЬОМУ МАСШТАБІ».
Перший етап відбувся в період
відкриття Америки та інших
географічних відкриттів XV і XVI
ст., що надало значного стимулу
світовому економічному
розвиткові, породило велику
кількість нових ринків.

9. Другий великий перелом у глобальній економіці мав місце у XIX ст. Цей період пов'язується зі значними масштабами виробництва й міжнародної т

ДРУГИЙ ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕЛОМ У ГЛОБАЛЬНІЙ
ЕКОНОМІЦІ МАВ МІСЦЕ У
XIX СТ. ЦЕЙ ПЕРІОД
ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ЗІ ЗНАЧНИМИ МАСШТАБАМИ
ВИРОБНИЦТВА Й МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
(ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, РАДІО, ТЕЛЕГРАФ).
Третій великий перелом відкрив нову
епоху в історії глобалізації. Головна
його ознака - електронноінтернетівська революція. Інтернет
створює новий економічний простір, в
якому можна досліджувати й
упроваджувати, інвестувати та
одержувати прибутки, виробляти й
надавати послуги, продавати й
купувати, нагромаджувати й
споживати.

10. Учені вважають, що процес економічної глобалізації триває п'ять століть. Протягом цього часу технічні зміни безперервно знижували бар'єри

УЧЕНІ ВВАЖАЮТЬ, ЩО
ПРОЦЕС ЕКОНОМІЧНОЇ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТРИВАЄ
П'ЯТЬ СТОЛІТЬ. ПРОТЯГОМ
ЦЬОГО ЧАСУ ТЕХНІЧНІ
ЗМІНИ БЕЗПЕРЕРВНО
ЗНИЖУВАЛИ БАР'ЄРИ НА
ШЛЯХУ МІЖНАРОДНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ: ПЕРЕХІД ВІД
ВІТРИЛЬНОГО ДО
ПАРОВОГО ФЛОТУ,
СТВОРЕННЯ ТЕЛЕГРАФУ,
ТЕЛЕФОНУ, АЕРОФЛОТУ І В
РЕШТІ-РЕШТ ІНТЕРНЕТУ.

11. До позитивних ми можемо віднести:

Суперечливість процесу глобалізації.
Глобалізація – це об’єктивний процес
планетарного масштабу, який має як
прогресивні наслідки, так і негативні.
ДО ПОЗИТИВНИХ МИ МОЖЕМО ВІДНЕСТИ:
1) розширення нових інформаційних
технологій та пов’язаних з ними переваг
(скорочення часу і витрат на трансакції,
поліпшення умов праці та життя);
2) перехід на
ресурсозаощаджуючі технології;
3) посилення уваги до важливих проблем
людства та інші.

12. До негативних наслідків глобалізації відносяться :

ДО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВІДНОСЯТЬСЯ
:
1) посилення нерівномірності
розвитку країн світу;
2) нав’язування сильними
країнами своєї волі,
нераціональної структури
господарства, політичної та
економічної залежності.

13. Головне протиріччя глобальної економічної системи пов’язане з формуванням в рамках провідних західних держав замкненої господарської с

ГОЛОВНЕ ПРОТИРІЧЧЯ ГЛОБАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОВ’ЯЗАНЕ З
ФОРМУВАННЯМ В РАМКАХ ПРОВІДНИХ
ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ ЗАМКНЕНОЇ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ.
Цей процес можна прослідкувати за
такими напрямками:
1) концентрація в постіндустріальному світі
більшої частини інтелектуального і
технологічного потенціалу людства;
2) зосередження основних торговельних
потоків в межах співдружності розвинених
держав;
3) замикання інвестиційних потоків
4) спрямованість міграційних потоків з країн
“третього світу” в розвинені регіони планети.

14. Отже,

ОТЖЕ,
глобальної економіки на
сьогодні не існує:
має місце господарська система, в
якій економічний і соціальний
розвиток більшої частини людства
знаходиться в жорсткій залежності
від прогресу постіндустріального
світу і від його можливості впливати
на події в решті регіонів планети.
А у всепланетарному масштабі кожен
новий прояв глобалізації каталізує
формування однополюсного світу, в
якому глобального значення може
набувати лише його центр, як
постіндустріальна складова.

15. Дякую за увагу

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Правила