Тема 13 Облік процесу реалізації та визначення фінанасових результатів
13.1. Завдання бухгалтерського обліку процесу реалізації
13.2. Відображення процесу реалізації на рахунках бухгалтерського обліку
СКЛАД ВИТРАТ НА ЗБУТ
Відображення в обліку процесу реалізації продукції
13.3. Визначення фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)
Відображення в обліку фінансових результатів від виконання робіт (послуг)
Характеристика субрахунків рахунку 79 “Фінансові результати”
Визнання та відображення в обліку фінансових результатів від операційної діяльності
Послідовність визначення фінансових результатів діяльності підприємств Рахунок 79 “Фінансові результати”
Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками
Відображення в обліку розрахунків з покупцями
476.59K
Категория: ФинансыФинансы

Облік процесу реалізації та визначення фінанасових результатів

1. Тема 13 Облік процесу реалізації та визначення фінанасових результатів

План
13.1. Завдання бухгалтерського обліку
процесу реалізації.
13.2. Відображення процесу реалізації на
рахунках бухгалтерського обліку.
13.3. Визначення фінансових результатів від
реалізації продукції (робіт, послуг).

2. 13.1. Завдання бухгалтерського обліку процесу реалізації

Процес реалізації – це сукупність операцій, в
результаті яких вироблена готова продукція
передається у володіння іншій юридичній або
фізичній особі, яка відшкодовує її вартість
постачальнику за ринковими (договірними)
цінами. У процесі реалізації підприємствопостачальник несе певні витрати, пов′язані з
цим процесом – витрат на збут. Різниця між
виручкою від реалізації продукції та її
собівартістю становить прибуток підприємства.

3.

Реалізованою вважається продукція
(товари, роботи, послуги), що
передана замовнику (покупцеві) і за
яку йому пред′явлені розрахункові
документи (якщо навіть не
проведена оплата готівкою або
попередня оплата) відповідно до
умов договору (контракту, угоди) на
реалізацію продукції.

4.

Завдання обліку готової продукції та її реалізації:
1) правильне і своєчасне документальне оформлення
руху готової продукції, забезпечення контролю за її
схоронністю;
2) одержання повних і точних даних про кількість і
вартість виготовленої та реалізованої продукції, про
залишки готової продукції на складах та їх
відповідність обліковим даним;
3) контроль виконання плану реалізації продукції у
відповідності до укладених договорів (контрактів, угод
тощо);
4) контроль дотримання кошторису витрат на
реалізацію продукції, визначення фінансових
результатів реалізації та рентабельності окремих видів
продукції;
5) контроль стану розрахунків з покупцями за
реалізовану продукцію (виконані роботи, надані
послуги).

5.

Собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг)
Виробнича собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг)
Прямі матеріальні витрати
Нерозподілені постійні
загальновиробничі
витрати
Понаднормативні
виробничі витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Розподілені загальновиробничі
витрати
Змінні
Постійні

6. 13.2. Відображення процесу реалізації на рахунках бухгалтерського обліку

Для обліку процесу реалізації характерним є
використання методу «затрати-випуск», суть
якого полягає у роздільному обліку доходів від
реалізації та собівартості реалізованої продукції.
З цією метою планом рахунків бухгалтерського
обліку підприємств виробничої сфери
передбачено два операційні рахунки: 70 «Доходи
від реалізації» і 90 «Собівартість реалізації».
Крім того, на окремому рахунку 93 «Витрати на
збут» ведеться облік витрат на реалізацію.

7.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» за своєю
будовою є пасивним: за дебетом цього рахунку
відображають суму отриманого доходу від реалізації
продукції, виконання робіт на сторону, надання
послуг стороннім організаціям (особам). Суму
виручки (доходу) від реалізації продукції
відображають в обліку разом з сумою ПДВ. За
дебетом цього рахунку показують суми вирахування
з доходу, тобто ті суми, які не належать
підприємству і підлягають перерахуванню іншим
отримувачам (до бюджету – сума ПДВ, акцизу тощо;
комітенту – вартість реалізованої продукції на
комісійних засадах тощо). Наприкінці звітного
періоду кредитове сальдо рахунку 70 (чистий дохід)
переносять на рахунок 79 «Фінансові результати».

8.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» за своєю
будовою є активним: за дебетом цього рахунку
відображають виробничу собівартість
реалізованої продукції (товарів), виконаних
робіт, наданих послуг з кредиту рахунків обліку
готової продукції і товарів (21, 26, 27, 28) або
рахунку обліку витрат виробництва (23). У дебет
цього рахунку списують також понаднормативні
витрати та нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати. Разом сума обороту
за дебетом рахунку становить собівартість
реалізованої продукції, суму якої наприкінці
звітного періоду переносять у дебет рахунку 79
«Фінансові результати».

9.

Рахунок 93 «Витрати на збут» призначений для
обліку витрат підприємства на здійснення
процесу реалізації продукції. За класифікацією
цей рахунок активний, витратний, збірнонакопичувальний. У дебет цього рахунку
протягом звітного періоду списують витрати на
збут у розрізі їх видів, необхідному для
контролю і аналізу цих витрат та їх доцільності.
Наприкінці звітного періоду загальна сума
витрат на збут (без їх розподілу за видами
продукції або робіт) списується у дебет рахунку
79 «Фінансові результати», де включається до
складу операційних витрат та враховується при
визначенні прибутку (збитку) від реалізації..

10. СКЛАД ВИТРАТ НА ЗБУТ

- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах;
- витрати на ремонт тари;
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що
забезпечують збут готової продукції;
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну підготовку товарів;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом продукції;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов′язаних зі
збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, охорона тощо);
- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортноекспедиційні та інші послуги, пов′язані з транспортуванням продукції (товарів), відповідно до умов
договору поставки;
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування проданої продукції;
- витрати на страхування готової продукції, призначеної для реалізації, яка тимчасово зберігається на
складах підприємства;
- витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами окремих структурних
підрозділів (філій, представництв) підприємства;
- інші витрати, пов′язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКУ 93 “ВИТРАТИ НА ЗБУТ”
Д-т
Збільшення витрат на збут (+) з кредиту
рахунків: 20, 22, 37, 39, 63, 65, 66, 68.
К-т
Зменшення витрат на збут (списання на
фінансовий результат) у дебет рахунку 79

11. Відображення в обліку процесу реалізації продукції


з/п
Зміст господарської операції
1
Кореспондуючі
рахунки
дебет
кредит
Відображені витрати на рекламу продукції підприємства (у ЗМІ, на виставках,
дегустаційних залах тощо)
93
20, 26,
685 ...
2
Списані витрати на передпродажну підготовку продукції на складі
(фасування, пакування тощо)
93
20, 661,
651 ...
3
Отримана передоплата від покупців згідно умов договору на реалізацію
311
681
4
Відображається податкове зобов′язання з ПДВ в сумі передоплати
643
641
5
Відображені витрати з навантаження і транспортування продукції до пункту
призначення, що не компенсуються покупцями
93
23, 661,
651, 685
6
Списана виробнича собівартість відвантаженої покупцям готової продукції
901
26
7
Відображається сума доходу від реалізації продукції (договірна продажна
вартість + сума ПДВ)
361
701
8
Відображається сума податкового зобов′язання з ПДВ у вартості фактично
реалізованої продукції
701
643
9
У кінці звітного періоду списуються на фінансові результати:
- собівартість реалізованої продукції
- витрати на реалізацію продукції
- чистий дохід від реалізації
791
791
701
901
93
791

12. 13.3. Визначення фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)

Фінансовий результат від реалізації продукції
визначають як різницю кредитового і дебетового
оборотів рахунку 79 «Фінансові результати». На
дебеті рахунка 79 відображають собівартість
реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих
послуг з кредиту рахунка 90, суми операційних
витрат – адміністративних (К92), збутових (К93),
інших операційних (К94) та суми нарахованого
податку на прибуток (К98). У кредиті рахунка79
відображають доходи від реалізації з дебету рахунка
70 та інші операційні доходи (Д71). Отриманий
фінансовий результат переносять на рахунок 44.

13. Відображення в обліку фінансових результатів від виконання робіт (послуг)

23 Виробництво
91 –
Загальновиробн
ичі витрати
903 –
Собівартість
реалізованих
робіт і послуг
98 – Податок на
прибуток
44 – Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)
30 Готівка
36 – Розрахунки з
покупцями та
замовниками
92 –
Адміністр
ативні
витрати
79 – Фінансові
результати
93 –
Витрати на
збут
94 – Інші
витрати
операційної
діяльності
703 – Дохід від реалізації робіт і
послуг
64 – Розрахунки за податками й
платежами (у частині ПДВ)
37 – Розрахунки з
різними
дебіторами
68 – Розрахунки
за іншими
операціями
69 – Доходи
майбутніх
періодів

14. Характеристика субрахунків рахунку 79 “Фінансові результати”

Код
субрахунку
Назва
субрахунку
Характеристика субрахунку
Результат
операційної
діяльності
Призначений для визначення прибутку (збитку) від основної
(операційної) діяльності підприємства. По кредиту цього субрахунку
відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації
готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної
діяльності (рахунки 70, 71), а по дебету субрахунку відображається сума в
порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової
продукції, товарів, робіт, послуг, а також витрат періоду адміністративних, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90,
92, 93, 94).
792
Результат
фінансових
операцій
Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від фінансових
операцій підприємства. По кредиту субрахунку відображається списання
суми в порядку закриття рахунків доходів від участі в капіталі та інших
фінансових доходів (рахунки 72, 73), а по дебету – списання фінансових
витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в
капіталі”.
793
Результат
іншої
діяльності
Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від іншої
звичайної діяльності підприємства та від надзвичайних подій. По кредиту
субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунку
обліку доходів від інвестиційної, іншої звичайної діяльності та
надзвичайних подій (рахунок 74), а по дебету – списання витрат з рахунку
97 “Інші витрати”
791

15. Визнання та відображення в обліку фінансових результатів від операційної діяльності

Рах. 90
Д-т
К-т
Субрах. 791
Д-т
К-т
Рах. 92
Д-т
Рах. 93
Д-т
Рах. 70
Д-т
К-т
К-т
Списання
витрат
операційної
Списання
доходів від
операційної
діяльності
діяльності
Рах. 71
Д-т
Рах. 94
Д-т
К-т
Субрах. 704
Д-т
К-т
Сальдо
(збиток)
Сальдо
(прибуток)
К-т
К-т

16. Послідовність визначення фінансових результатів діяльності підприємств Рахунок 79 “Фінансові результати”

Обороти по дебету рах. 79 з кредита рахунків
Обороти по кредиту рах. 79 з дебета рахунків
90 – собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
70 – чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Сальдо – валовий збиток
Сальдо – валовий прибуток
92 – адміністративні витрати
93 – витрати на збут (реалізацію)
Сальдо – збиток від реалізації
94 – інші витрати операційної діяльності
Сальдо – операційний збиток
95 – витрати фінансової діяльності
96 – втрати від участі в капіталі
97 – витрати іншої діяльності
Сальдо – збиток до оподаткування
Сальдо – прибуток від реалізації
71 – інші операційні доходи
Сальдо – операційний прибуток
72 – доходи від участі в капіталі
73 – доходи від інших фінансових операцій
74 – доходи від іншої діяльності
Сальдо – прибуток до оподаткування
98 – податок на прибуток
Сальдо – чистий збиток підприємства
Сальдо – чистий прибуток підприємства

17.

Послідовність розрахунків при визначенні суми
чистого прибутку (збитку):
1) Виручка (валовий дохід) від реалізації – Суми непрямих
податків у виручці від реалізації (ПДВ, акцизний збір тощо) =
Чистий дохід від реалізації;
2) Чистий дохід від реалізації – Собівартість реалізації = Валовий
прибуток (збиток);
3) Валовий прибуток (збиток) – Адміністративні витрати –
Витрати на збут = Прибуток (збиток) від реалізації;
4) Прибуток (збиток) від реалізації + Інший операційний дохід –
Інші витрати операційної діяльності = Прибуток (збиток) від
операційної діяльності;
5) Прибуток (збиток) від операційної діяльності + Дохід від участі
в капіталі + Інші фінансові доходи + Інші доходи звичайної
діяльності – Фінансові витрати – Втрати від участі в капіталі –
Інші витрати звичайної діяльності = Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності;
6) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності – Податок на
прибуток від звичайної діяльності = Чистий прибуток (збиток)
підприємства

18. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Підприємство
Реалізація продукції,
товарів, робіт, послуг
На території України
Договір
Покупці (юридичні
особи, фізичні особи)
Погашення дебіторської
заборгованості: готівкою,
платіжним дорученням,
чеком, акредитивом,
векселем (Д-т рах. 30, 31,
34 – К-т рах. 36)
1. Відвантаження продукції.
Оформлення документів на
реалізовану продукцію та
вручення їх покупцеві,
виникнення дебіторської
заборгованості (Д-т рах. 36 – Кт рах. 70);
2. Відображення заборгованості
покупців у регістрах
бухгалтерського обліку
Фінансова звітність
Непогашення
дебіторської
заборгованості
Дебітор визнає
борг
Погодження
нового терміну
сплати + пеня
Примусове
стягнення
Експортні операції
Дебітор не визнає
борг
Звернення до суду
Відхилення позову
і списання боргу
Регістри синтетичного і аналітичного обліку

19. Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками

Виникнення дебіторської
заборгованості
Накладна, рахунок-фактура,
товарно-транспортна накладна,
акт виконаних робіт, податкова
накладна
Реалізація продукції, робіт,
товарів, послуг
Підприємство-покупець
(замовник)
Первинні документи
Платіжне доручення, виписка
банку, прибутковий касовий
ордер, вексель
Погашення дебіторської
заборгованості
Документальне оформлення розрахунків з покупцями і
замовниками
Підприємство-постачальник

20. Відображення в обліку розрахунків з покупцями


з/п
Зміст господарської операції
Кореспондуючі
рахунки
дебет
кредит
Реалізація продукції за передоплатою
1
Надійшла на поточний рахунок передоплата (аванс) від покупців
311
681
2
Відображається податкове зобов′язання з ПДВ у сумі передоплати за
продукцію
643
641
3
Визначено дохід від реалізації продукції (сума з ПДВ)
361
701
4
Відображається податкове зобов′язання з ПДВ у сумі виручки
701
643
5
Проведено взаємозалік передоплати та заборгованості покупців
681
361
Реалізація продукції з наступною оплатою
6
Реалізована продукція на умовах наступної оплати (сума з ПДВ)
361
701
7
Відображається податкове зобов′язання з ПДВ у сумі виручки
701
641
8
Надійшла від покупців сума виручки за реалізовану продукцію
301, 311
361
Реалізація продукції за готівку
9
Отримана в касу виручка від реалізації продукції за готівку
301
701
10
Відображається податкове зобов′язання з ПДВ у сумі виручки
701
641
11
Здано виручку за реалізовану продукцію на рахунок у банку
311
301

21.

ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до субрахунку 361)
за грудень 2014 р.
Сальдо на
початок місяця
НайменуN
Номер вання
Дата
задоку- покупця виникпимента (замов- нення Дебет
су
ника) заборгованості
1
2
3
4
1
Договор Магазин
№ 10 від «Дніпро10.12.14 меблі»
2
Договор
Фірма
№ 8 від
«Еверест»
15.12.14
-
3
Накладн
а № 21 Волошина
від
Н.М.
16.12.14
-
Усього за
субрахунком 361
5
З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, Сальдо
В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30,
35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, на кінець
31, 70, 71, 76
85, 93, 94
місяця
Дата
701
703
6
7
8
9-10
Усього
за
дебетом
Дата
311
301
681
11
12
13
14
15
16-20
Усього за
кредитом
Дебет
21
22
43440,00
-
22200,00
-
-
-
14.12.14
43200
240
-
-
43440,00
16.12.14
43440
-
-
15.12.14
21600
600
16.12.14
1800
-
66600
840
22200,00
15.12.14
1800,00
16.12.14
4000
-
22200
1200
-
1200
22200
600,00
-
-
67440,00
43440
1200,00
66840,00
600,00
English     Русский Правила