Оцінка якості державної політики на шляху впровадження елементів ксв
Поняття корпоративна соціальна відповідальність
Інші визначення поняття «КСВ»
КСВ передбачає діяльність як у внутрішньому, так і зовнішньому, середовищі організації.
Причини, що спонукають компанії приділяти особливу увагу питанням соціальної відповідальності
Реалізація КСВ
Дослідження науковців
Дослідження компанії
Фахівці в галузі корпоративного управління та КСВ виділяють чотири основні стратегії СВІ
Показники оцінки вигід для бізнесу, пов'язаних з участю компанії в соціальних програмах
Показник окупності
Показник ефективності
Показник процесу реалізації соціальних програм
Вигода, одержувана від реалізації концепції КСВ, характеризується
ВИСНОВКИ
0.96M

Оцінка якості державної політики на шляху впровадження елементів корпоративної соціальної відповідальності

1. Оцінка якості державної політики на шляху впровадження елементів ксв

Виконала:
Дробот Т. В.,
студент V курсу,
ФЕФ, гр.ФДМ-501зм

2. Поняття корпоративна соціальна відповідальність

Корпоративна
соціальна
відповідальність
(КСВ),
насамперед, це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення,
за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення
впливають.
Однією із складових КСВ є соціальна відповідальність, яка
полягає у наявності концепції, що заохочує компанії враховувати
інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив
діяльності компанії на споживачів, працівників, громади та
навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.
У загальному розумінні КСВ - це довгострокове
зобов'язання компаній поводитися етично та сприяти економічному
розвитку, одночасно покращуючи якість життя працівників та їх
родин, громади й суспільства загалом.

3. Інші визначення поняття «КСВ»

Існує ще багато визначень даної категорії, наприклад:
1)«корпоративна соціальна відповідальність – просування
практик відповідального бізнесу, які приносять користь бізнесу та
суспільству й сприяють соціальному, економічному й екологічному
розвитку шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на
суспільство й мінімізації негативного навантаження на навколишнє
середовище»;
2) «зобов’язання бізнесу вносити вклад у стійкий економічний
розвиток, в трудові відносини з працівниками, їх сім’ями, місцевими
співтовариством та суспільством в цілому для покращення якості їх
життя»;
3) «досягнення комерційного успіху шляхами, які базуються на
етичних нормах та повазі до людей, товариств та навколишнього
середовища» .

4. КСВ передбачає діяльність як у внутрішньому, так і зовнішньому, середовищі організації.

Внутрішнє середовище КСВ включає:
— безпеку праці;
— стабільність заробітної плати;
— додаткове медичне та соціальне страхування робітників;
— розвиток людських ресурсів через навчальні програми та
програми підготовки і підвищення кваліфікації;
— надання допомоги робітникам в критичних ситуаціях.
Зовнішнє середовище КСВ включає:
— спонсорство та корпоративну благодійність;
— сприяння охороні навколишнього середовища;
— взаємодію з місцевою громадою та місцевими органами
влади;
— відповідальність перед споживачами за якість товарів та
послуг.

5. Причини, що спонукають компанії приділяти особливу увагу питанням соціальної відповідальності

Основними причинами, що спонукають компанії приділяти
особливу увагу питанням соціальної відповідальності є:
=глобалізація та по пов’язане з нею загострення конкуренції;
=зростаючі розміри та вплив компаній;
=посилення механізмів державного регулювання;
=«війна за талант» - конкуренція компаній за персонал;
=підвищення громадянської активності;
=зростаюча роль нематеріальних активів (репутація, бренд).

6. Реалізація КСВ

Реалізація КСВ здійснюється через впровадження
програми дій на довготривалу перспективу, націленої на
вирішення важливих для компанії завдань. Стратегія
повинна враховувати як специфіку зовнішнього бізнессередовища, так і особливості внутрішніх аспектів діяльності.
Фахівці в галузі корпоративного управління та КСВ
виділяють чотири основні типи стратегій:
=соціально-відповідальний відбір проектів,
=захист інтересів акціонерів,
=інвестиції, що створюють вигоди для співтовариства,
=вкладення
в
соціальні
проекти.

7. Дослідження науковців

Дослідження, проведені групою науковців, до якої
ввійшли М. Орлицький, Ф. Шмідт, С. Райнс, що були присвячені
пошуку залежності між КСВ й фінансовою ефективністю була
визнана гідною Премії імені Московітца за 2004 р. У ході
дослідження (сукупна вибірка охопила 33878 спостережень,
зібраних за 30 років) було встановлено, що компанії з різних
галузей, що застосовують практики КСВ, діють ефективніше. Крім
того, було виявлено, що існує позитивний зв'язок між
ефективністю КСВ і фінансовою ефективністю корпорації.
Відзначено, що ця залежність є двонаправленою, і що при цьому
репутація компанії — важливий елемент такої залежності.
Загальний висновок дослідження полягає в тому, що дії
компаній в галузі соціальної та екологічної відповідальності
приносять відчутну користь.

8. Дослідження компанії

Консалтингова компанія Towers Perrin провела дослідження по
двох вибірках - соціально відповідальних і соціально невідповідальних
компаній. До числа 25 соціально відповідальних компаній на підставі
того, як вони будують відносини з найбільш важливими групами
стейкхолдерів, увійшли такі корпорації, як Coca-Cola, Johnson&Johnson,
Procter&Gamble,
General
Electric
та
ін.
У
дослідженні
використовувалися як внутрішні дані компаній, так і інформація із
зовнішніх джерел, у тому числі надана Fortune (рейтинг 100 кращих
компаній в Америці) і Standards&Poors 500 (кількісні індикатори, на
основі яких прогнозується вартість акцій). У результаті було виявлено,
що протягом 15 років дохід акціонерів соціально відповідальних
компаній був майже у 2 рази вищий за середній рівень (відповідно, 43%
і 19%) . Як бачимо, позитивний зв'язок між соціальними й фінансовими
показниками очевидний.

9. Фахівці в галузі корпоративного управління та КСВ виділяють чотири основні стратегії СВІ

Фахівці в галузі корпоративного управління та КСВ виділяють чотири основні
стратегії СВІ:
1.Соціально-відповідальний відбір проектів (Screening) - це практика включення або
виключення корпоративних паперів в інвестиційний портфель залежно від соціального або
екологічного критерію. Соціально-відповідальні інвестори, як правило, прагнуть володіти
прибутковими компаніями, у яких гідні відносини зі своїми співробітниками,
співтовариствами, вибагливі правила відносно охорони навколишнього середовища, що
дотримують прав людини по всьому світі та виробляють безпечні і корисні товари. Навпаки,
вони часто цураються інвестицій у ті компанії, які ігнорують рішення цих питань.
2. Захист інтересів акціонерів (Shareholder Advocacy) - дана стратегія має на увазі різні
варіанти зусиль інвесторів по впливу на поведінку компанії.
3.Інвестиції, що створюють вигоди для співтовариства (Community Investment),
звернені до фінансових потреб місцевих співтовариств. Такі інвестиції можна здійснювати
за допомогою регіональних банків і позикових фондів розвитку, а також через кредитні
спілки. Інструментами можуть бути такі продукти грошового ринку, як позики, чеки,
заощадження й депозитні рахунки. Як правило, вони надаються по ринкових або
занижених ставках .
4.Вкладення в соціальні проекти (Social Venture Capital) є частковим випадком
соціально-відповідальних проектів з тієї лише .різницею, що вони перетворюють суспільні й
екологічні турботи в професійно- керовані інституціональними інвесторами венчурні
портфелі. Таким чином, включаючи в стратегію розвитку бізнесу активність, пов'язану з
реалізацією заходів КСВ, компанії істотно розширюють для себе коло потенційних
інвесторів, а також збільшують можливість зниження вартості притягнутих коштів. Це варто
враховувати і українським підприємствам.

10. Показники оцінки вигід для бізнесу, пов'язаних з участю компанії в соціальних програмах

Можна виділити три основні показники оцінки вигід для бізнесу,
пов'язаних з участю компанії в соціальних програмах:
показник окупності інвестицій, спрямованих на соціальні програми
(return on investment);
показник ефективності благодійної допомоги та інших соціальних
програм у порівнянні з ефективністю реклами, стимулювання продажу
тощо (efficiency measurement);
показник процесу реалізації соціальних програм (process
measurement).

11. Показник окупності

Показник окупності вказує на співвідношення між
витратами на соціальну політику та часток приросту капіталу,
які виникли завдяки цій діяльності. З одного боку, цей
показник найбільш переконливий і репрезентативний, тому
що дає можливість оцінити ефективність соціальної політики,
її вплив на зростання економічних показників. З іншого боку,
він найбільш складний для виміру й тому може бути
використаний далеко не в кожній сфері діяльності компанії.
Однак показник окупності добре застосувати, наприклад,
до такого специфічного виду добродійної діяльності, як
соціально відповідальний маркетинг.

12. Показник ефективності

Показник ефективності не такий репрезентативний, як
показник окупності (ROI), але дає можливість зіставлення витрат
і ефекту. Він дозволяє зробити висновок, наприклад, про те,
«більш» або «менш» ефективні соціальні програми в порівнянні
з рекламою, стимулюванням продажів. Але цей показник не
може бути виражено кількісно.

13. Показник процесу реалізації соціальних програм

Показник процесу реалізації соціальних програм є ще менш
переконливим. Він виявляє наявність або відсутність зв'язку між
соціальною політикою й показниками основної діяльності компанії,
але не показує а ні порівняльну ефективність, а ні її кількісне
вираження. Найчастіше ця залежність описується в case-studies,
що характеризують ситуацію й пояснюють, що досягнуто в результаті
реалізації соціальних програм і що не могло б бути досягнуто, якби
вони не були здійснені.

14. Вигода, одержувана від реалізації концепції КСВ, характеризується

Вигода,
одержувана
від
реалізації
концепції
КСВ,
характеризується поліпшенням фінансових показників діяльності
компанії. Ключовими індикаторами при цьому є:
=КСВ-дохід, дохід з інвестицій (ROI - Return on Investment), дохід з
активів (ROA - Return on Assets),
=дохід із продажів (ROS -Return on Sales), чистий прибуток та ін.
Найчастіше дослідження в цій галузі будуються на порівнянні
фінансових показників соціально відповідальних і невідповідальних
компаній. Вважається, що найбільш точні і адекватні дані можна
одержати тоді, коли характеристики компаній (сфера діяльності,
величина активів, кількість співробітників і т.д.) у вибірках максимально
збігаються.

15. ВИСНОВКИ

Отже, економічні вигоди КСВ виникають за рахунок посилення
активності компанії в екологічному й соціальному напрямках, появою
завдяки цьому синергії. Ці вигоди проявляються в таких сферах, як
фінанси, маркетинг, продаж, управління репутацією та ризиками. Крім
того, з урахуванням активно зростаючого тренда соціально
відповідального інвестування можна говорити про те, що зважене та
обґрунтоване впровадження концепції КСВ дає фірмі додаткові КСВдоходи, суттєво розширює можливості по залученню інвестиційних
ресурсів, а також знижує їхню вартість. В свою чергу це призводить до
підвищення стабільності, конкурентоспроможності бізнесу, а, отже,
поліпшенні показників діяльності компанії в довгостроковій перспективі.
English     Русский Правила