Тема: Вступ до курсу медичної біології. Біологія клітини
План:
Методи дослідження
Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя
Основні властивості живого
Основні положення клітинної теорії (Т. Шванн, М. Шлейден 1839)
Клітина – це диференційована ділянка цитоплазми, яка оточена клітинною оболонкою
Еукаріотична клітина має три основні частини: 1) ядро; 2) цитоплазму; 3) оболонку
Структура клітини
Надмембранні структури
Плазматична мембрана
Види транспорту речовин через плазмолему:
Цитоплазма – забезпечує діяльність клітини як єдиної цілісної системи
Включення
Одномембранні органели: ЕПС
Одномембранні органели: ЕПС
Ендоплазматична сітка
Одномембранні органели: комплекс Гольджі
Одномембранні органели: комплекс Гольджі
Одномембранні органели: лізосоми
Немембранні органели: рибосоми
Немембранні органели: клітинний центр
Немембранні органели: клітинний центр
Немембранні органели: цитоскелет
Немембранні органели: органели руху
Двомембранні органели: мітохондрії
Будова хлоропласта
Ядро (лат. nucleus, грец. karion) забезпечує процеси біосинтезу й передачі спадкової інформації та складається із:
Ядерна оболонка (двомембранна з порами) – відокремлює ядро від цитоплазми, забезпечує обмін речовин між ядром і цитоплазмою
Органазація метафазної хромосоми
Розподіл сегментів у кожній з хромосом
Каріотип людини
Клітинний цикл – період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до смерті
Інтерфаза (лат. іnter між) – проміжок між двома мітозами
Мітоз (каріокінез)
1. Профаза
Профаза
2. Метафаза
3. Анафаза
4. Телофаза
Метафаза, анафаза, телофаза
Цитокінез
Мітоз в рослинних клітинах
Мітоз в тваринних клітинах
Значення мітозу
Порушення мітозу
3.07M
Категория: БиологияБиология

Вступ до курсу медичної біології. Біологія клітини

1. Тема: Вступ до курсу медичної біології. Біологія клітини

Кандидат біологічних наук,
доцент кафедри
природничих та соціальногуманітарних дисциплін
ГОРДІЙЧУК С.В.

2. План:

1. Загальна характеристика життя.
2. Еволюційно обумовлені
структурні рівні організації
життя
3. Морфологія еукаріотичних
клітин
4. Клітинний цикл та його періоди
5. Мітоз, біологічна роль

3.

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ (лат. medicus — лікар + грец. bios — життя
+ logos — слово, наука) — комплексна наука, яка вивчає:
біологічні основи станів людини, макро- та мікроструктуру
організму людини, основи функціонування органів і систем,
причини їх порушення та виникнення хвороб, способи
їх діагностики та профілактику;
закономірності спадковості та зміни стану здоров’я людини,
причини виникнення спадкових захворювань.
питання паразитології: дія паразитів на людину, діагностика
та профілактика паразитарних захворювань.
розуміння механізмів виникнення патології на різних рівнях
організації живої матерії, принципів збереження здоров’я і чинників
виникнення хвороб дозволяє запобігати їм і лікувати людину,
підтримувати стан довкілля на належному рівні, а людині —
адаптуватися до його змін.
До Б.м. включають молекулярну біологію, цитологію (клітинну
біологію), біологію індивідуального розвитку, медичну генетику,
еволюцію та екологію людини, а також медичну паразитологію.

4. Методи дослідження

Порівняльно-описовий;
Експеримент;
Спостереження;
Моніторинг;
Моделювання;
Статистичний метод

5. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя

Молекулярний
Клітинний
Організмовий
Популяційно-
видовий
Біогеоценотичний
Біосферний

6. Основні властивості живого

Особливості хімічного складу
Обмін речовин
Самовідтворення
Спадковість і мінливість
Подразливість
Дискретність та цілісність
Саморегуляція
Обмін речовин та енергії
Самооновлення
Ріст та розвиток

7. Основні положення клітинної теорії (Т. Шванн, М. Шлейден 1839)

Клітина – елементарна одиниця
будови і розвитку всіх живих
організмів
Клітини всіх організмів подібні за
походженням та будовою
Кожна нова клітина утворюється
внаслідок поділу материнської
клітини
У багатоклітинному організмі
клітини утворюють тканини, із
тканин складаються органи,
системи органів, які
підпорядковані нейро-гуморальній
та імунній регуляції

8. Клітина – це диференційована ділянка цитоплазми, яка оточена клітинною оболонкою

Неклітинні
форми життя віруси
Прокаріотичні
клітини (не містять
ядра)
бактерії, синьо-зелені
водорості (ціанобактерії)
Еукаріотичні клітини
(з ядром)
тварини, рослини, гриби

9. Еукаріотична клітина має три основні частини: 1) ядро; 2) цитоплазму; 3) оболонку

10. Структура клітини

"Оболонка"
Цитоплазма
Органели
Включення
Мембранні
Одномембранні
ЕПС
Лізосоми
Комплекс
Гольджі
Вакуолі
Немембранні
Двомембранні
Ядро
Напівавтономні
органели
Мітохондрії
Пластиди
Рибосоми
Цитоскелет
Органели
руху
Клітинний
центр

11. Надмембранні структури

"Оболонка"
Плазматична
мембрана
Цитоплазма
Надмембранні
структури
Органели
Включення

12. Плазматична мембрана

"Оболонка"
Плазматична
мембрана
Цитоплазма
Органели
Надмембранні
структури
Рідинно-мозаїчну теорію будови
мембрани запропоновано
у 1972 р. Ніколсоном і Сінджером
Включення

13. Види транспорту речовин через плазмолему:

Пасивний
1) Проста дифузія
2) Полегшена дифузія
3) Осмос
Активний
1) Екзоцитоз
2) Фагоцитоз
3) Піноцитоз

14. Цитоплазма – забезпечує діяльність клітини як єдиної цілісної системи

Безструктурна
частина
цитоплазми гіалоплазма
(розчин
органічних і
неорганічних
речовин, може
змінювати свою
в’язкість)
Структурні
компоненти
цитоплазми включення
(тимчасові
складові),
органели
(постійні складові)

15. Включення

"Оболонка"
Цитоплазма
Органели
Мембранні
Включення
Немембранні

16. Одномембранні органели: ЕПС

Органели
Мембранні
Немембранні
Одномембранні
Ендоплазматична
сітка
Лізосоми
Комплекс
Гольджі
Вакуолі
Двомембранні
Ядро
Мітохондрії

17. Одномембранні органели: ЕПС

Гранулярна (містить рибосоми) – забезпечує
транспорт речовин у клітині, синтез білків.
Агранулярна
(без
рибосом)

забезпечує
транспорт речовин у клітині, синтез ліпідів,
вуглеводів.

18. Ендоплазматична сітка

Органели
Мембранні
Одномембранні
Ендоплазматична
сітка
Шорстка
(гранулярна)
Гладенька
(агранулярна)
Немембранні
Двомембранні

19. Одномембранні органели: комплекс Гольджі

Органели
Мембранні
Одномембранні
ЕПС
Лізосоми
Комплекс
Гольджі
Вакуолі
Немембранні
Двомембранні
Ядро
Мітохондрії

20. Одномембранні органели: комплекс Гольджі

•Нагромадження
продуктів синтетичної
діяльності клітини
•Утворення секретів
•Формування лізосом
•Формування акросоми
сперматозоїда та жовтка
у яйцеклітині

21. Одномембранні органели: лізосоми

Лізосоми - виконують
травну функцію.
Містять гідролітичні
ферменти, які
розщеплюють білки,
жири, вуглеводи

22. Немембранні органели: рибосоми

Органели
Мембранні
Одномембранні
Двомембранні
Немембранні
Рібосоми
Цитоскелет
Органели
руху
Клітинний
центр
Складаються
з великої та
малої субодиниць
Здійснюють синтез
первинної структури білка

23. Немембранні органели: клітинний центр

Органели
Мембранні
Одномембранні
Двомембранні
Немембранні
Рибосоми
Цитоскелет
Органели
руху
Клітинний
центр
Центріолі

24. Немембранні органели: клітинний центр

Складається з двох
центріолей
Бере участь в
утворенні веретена
поділу при мітозі та
мейозі
Забезпечує
рівномірний розподіл
хромосом між
дочірніми клітинами.

25. Немембранні органели: цитоскелет

Органели
Мембранні
Одномембранні
Двомембранні
Немембранні
Рибосоми
Цитоскелет
Органели
руху
Клітинний
центр

26. Немембранні органели: органели руху

Війки
Джгутики
Псевдоподії

27. Двомембранні органели: мітохондрії

Забезпечують клітину
енергією.
Синтез АТФ здійснюється
ферментами на мембранах
мітохондрій

28. Будова хлоропласта

1- зовнішня мембрана, 2- внутрішня мембрана,
3 – тилакоїд, 4 - грана

29. Ядро (лат. nucleus, грец. karion) забезпечує процеси біосинтезу й передачі спадкової інформації та складається із:

1)
2)
3)
4)
ядерної оболонки;
ядерця;
каріоплазми;
хроматину

30. Ядерна оболонка (двомембранна з порами) – відокремлює ядро від цитоплазми, забезпечує обмін речовин між ядром і цитоплазмою

Каріоплазма, або ядерний
сік – середовище в якому
перебувають ядерця та
хромосоми
Ядерця – місце синтезу РНК,
та субодиниць рибосом
Хроматин інтерфазна форма існування хромосом,
це комплекс ДНК і білків

31. Органазація метафазної хромосоми

1- центромерна ділянка
хромосоми,
2- теломерна ділянка,
3- дочірні хроматиди,
4- гетерохроматин,
5- еухроматин,
6- мале плече,
7- велике плече

32. Розподіл сегментів у кожній з хромосом

33. Каріотип людини

а- хромосомний
комплекс,
б – ідіограма чоловіка,
в- ідіограми жінки

34. Клітинний цикл – період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до смерті

Мітоз
Основні стадії:
1) Мітоз (10%)
2) Інтерфаза (90%)
Інтерфаза

35. Інтерфаза (лат. іnter між) – проміжок між двома мітозами

Інтерфаза – стадія
активного метаболізму
Три періоди:
G1 (пресинтетичний)
S (синтетичний)
G2 (постсинтетичний)

36. Мітоз (каріокінез)

непрямий поділ
еукаріотичних клітин,
у результаті якого
з однієї диплоїдної
материнської клітини
утворюються дві
генетично ідентичні
дочірні клітини
Стадії мітозу:
1. Профаза
2. Метафаза
3. Анафаза
4. Телофаза
mitosis

37. 1. Профаза

Спіралізація хромосом
Розчинення ядерної
оболонки та ядерець
Розходження
центріолей до полюсів
клітини
Утворення веретена
поділу з мікротрубочок

38. Профаза

39. 2. Метафаза

Хромосоми
знаходяться на
екваторі клітини,
утворюючи
метафазну
пластинку
Максимальна
конденсація
хромосом
Метафазну
пластинку
використовують для
вивчення каріотипу

40. 3. Анафаза

Центромери
одночасно
розділяються
Хроматиди (дочірні
хромосоми)
відходять до
протилежних
полюсів
Хромосоми
однохроматидні

41. 4. Телофаза

Зникають нитки
веретина поділу
Відновлюється
ядерна оболонка
Хромосоми
деспіралізуються
З’являються
ядерця
Дочірні ядра
диплоїдні

42. Метафаза, анафаза, телофаза

метафаза
Веретено поділу
Метафазна пластинка
анафаза
Дочірні хромосоми
Формування
ядерної
оболонки

43. Цитокінез

поділ цитоплазми між двома дочірними клітинами
починається в кінці анафази і закінчується в
телофазі

44. Мітоз в рослинних клітинах

45. Мітоз в тваринних клітинах

46. Значення мітозу

Забезпечує точний і
рівномірний розподіл
хромосом між двома
клітинами
Формує сталу кількість
хромосом в кожного виду
Людина = 46
Соняшник = 4
Папороть = 1250
Дочірні клітини є диплоїдні
Відбувається ріст,
регенерація, безстатеве
розмноження організмів

47. Порушення мітозу

Пошкодження хромосом
(фрагментація,
склеювання, втрати
ділянок
Нерозходження
хромосом та їх втрата в
каріотипі
Утворення дво-,
багатоядерних клітин
при порушенні
цитокінезу
Щоденно виникає біля
6000 клітинних мутацій,
але репаративні
процеси запобігають їх
прояву

48.

Джерела інформації
1. Медична генетика. Н.А. Кулікова, Л.Є.
Ковальчук. – Тернопіль: Укрмедкнига,
2004. – 188с.
2. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака,
Ю.І. Мажори – Вінниця: Нова книга,
2004. – 656с.
3. Слюсарєв А.О., Жукова С. В. Біологія:
Підручник. – К.: Вища школа, 1992.
4. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. –
М.: Медицина, 1984.

49.

“Людина за допомогою
науки в змозі виправити
недосконалість своєї
природи”
І.І. Мєчников

50.

Дякую за увагу !
English     Русский Правила