0.99M
Категории: ФинансыФинансы МенеджментМенеджмент

Фінансові інструменти. Фінансовий інжиніринг

1.

Презентація на тему:
Фінансові інструменти.
Фінансовий інжиніринг.
Виконали:
Студенти гр. ФК-14-5
Тронько К.
Філь К.
Місілюк Г.
Нечет О.

2.

Фінансові інструменти — це засоби, що
застосовуються
для
виконання
передбачених фінансовою політикою.
завдань,

3.

Основними фінансовими інструментами є:
податки та збори
види цін
грошовий капітал
фінансові ресурси
стимули санкції
цінні папери
валюта
грошові зобов'язання
страхові поліси
кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту

4.

Характерними властивостями фінансових інструментів є:
1. Термін обігу – відтинок часу до кінцевого платежу або вимоги
ліквідації (погашення) фінансового інструменту.
2. Ліквідність – можливість швидкого перетворення на готівку без
значних втрат. Поняття ліквідності насамперед пов’язують з
фактом обігу активу на ринку незалежно від того, чи це облігація
або акція.

5.

3. Дохід за інструментами визначається очікуваними процентними,
дивідендними виплатами, а також сумами, отриманими від погашення
чи перепродажу фінансового активу іншим учасникам ринку.
4. Номінальна ставка доходу відображає в грошовому вираженні
дохід, отриманий від інвестування коштів у фінансовий актив,
абсолютну плату за використання коштів. Реальна ставка доходу
дорівнює номінальній ставці доходу за вирахуванням темпів інфляції.

6.

5.Ризиковість
фінансового
інструменту
відображає
невизначеність,
пов’язану
з
величиною та терміном отримання
доходу в майбутньому.
6.Подільність
характеризується
мінімальним його обсягом, який
можна купити або продати на
7.Конвертованість
ринку.
можливість
фінансового

це
обміну
інструменту
на інші фінансові активи.

7.

8. Механізм оподаткування визначає в який спосіб та за якими
ставками оподатковуються доходи від володіння та перепродажу
фінансового інструменту.
9. Валюта платежу – це валюта, в якій здійснюється виплата за
фінансовим інструментом.

8.

Фінансовий інжиніринг — це цілеспрямоване розроблення та
реалізація нових фінансових інструментів та/або нових фінансових
технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення
фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових
інструментів та технологій”.

9.

До
проблем
фінансового
інжинірингу
належать
питання,
що
виникають при злитті або поглинанні підприємств.
Прикладом такого фінансового інжинірингу можна назвати появу
“проміжного” фінансування.
При “проміжному” фінансуванні інвестиційний банк надає кредит
групі викупу на строк, доки не буде організовано фінансування на
стабільнішій основі.
Надаючи такий кредит, інвестиційний банк отримує не лише проценти,
а й комісійні доходи за надання консультаційних та інших послуг.
Водночас банк заінтересований у найскорішому поверненні кредиту,
оскільки такий кредит є досить ризиковим.

10.

Фінансовий
інжиніринг
відіграє
значну
роль
в
управлінні
короткостроковими та довгостроковими інвестиціями. Зокрема були
розроблені та впроваджені в практику такі інструменти, як взаємні
фонди грошового ринку, взаємні фонди та ринок REPO.
Взаємні фонди грошового ринку продають свої паї дрібним
інвесторам, а потім об’єднують кошти для наступного інвестування
— так само, як і традиційні взаємні фонди.

11.

Значна
роль
фінансового
інжинірингу
пов’язана
з
обслуговуванням населення. Тут можна назвати, зокрема, “нау”рахунки,
індивідуальні
пенсійні
рахунки.
Відчутну роль відіграє фінансовий інжиніринг у фінансуванні
зовнішньої торгівлі, залученні грошових ресурсів для інвестицій;
покритті бюджетного дефіциту, зниженні бази оподаткування у
клієнта, включаючи самі банки; сек’юритизації активів; управлінні
ризиками тощо.

12.

Застосування фінансового інжинірингу передбачає наявність у банків
висококваліфікованих спеціалістів. Останні повинні мати відповідний
рівень знань у галузях економічної та фінансової теорії, бухгалтерської
та банківської справи, юриспруденції, математики, статистики та
оподаткуванні, володіти мистецтвом моделювання.
Крім того, необхідно знати комп’ютерну та телекомунікаційну техніку,
бути поінформованим про наявні, розроблені фінансові інструменти та
схеми, розуміти, в який спосіб їх можна використати при вирішенні
поставлених фінансових проблем.

13.

ВИСНОВКИ
Зауважимо, що фінансовий інжиніринг не слід ототожнювати з
фінансовим аналізом, котрий є лише першим суттєвим етапом
фінансового інжинірингу.
Суть фінансового аналізу полягає в розчленуванні чи розкладі
цілого на складові частини з метою їх вивчення, з’ясування
відношення між ними, виявленні наявності проблеми та її
першопричин.
English     Русский Правила