Тема 5. Фінансовий облік фінансових інвестицій
1. Визначення та класифікація фінансових інвестицій
Визначення категорії «інвестиції»
Дохід від здійснення фінансових інвестицій визнається та розподіляється між звітними періодами в такому порядку
1.11M
Категория: ФинансыФинансы

Облік фінансових інвестицій. (Тема 5)

1. Тема 5. Фінансовий облік фінансових інвестицій

1.
2.
3.
4.
План
Визначення та класифікація фінансових
інвестицій
Методи оцінки фінансових інвестицій
Облік доходів від фінансових інвестицій
Відображення фінансових інвестицій у
фінансовій звітності

2. 1. Визначення та класифікація фінансових інвестицій

Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
інформації про фінансові інвестиції
визначаються
Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 12 «Фінансові інвестиції»
Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 19 «Об’єднання підприємств»

3. Визначення категорії «інвестиції»

Інвестиції – це господарські операції, які
передбачають придбання основних засобів,
нематеріальних активів, корпоративних прав та/або
цінних паперів в обмін на кошти або майно. (ПКУ)
Фінансові інвестиції – це господарські операції,
що передбачають придбання корпоративних прав,
цінних паперів, дериватив та/або інших фінансових
інструментів. (ПКУ)
Фінансові інвестиції – це активи, які
утримуються підприємством з метою збільшення
прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання
вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
(НП(С)БО 1)

4.

Класифікація фінансових інвестицій
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Довгострокові
Інвестиції пов’язаним сторонам
за методом обліку участі в
капіталі
Інші інвестиції пов’язаним
сторонам
Інвестиції непов’язаним сторонам
Поточні
Еквіваленти грошових коштів
Інші поточні фінансові
інвестиції

5.

До кожної з вищенаведених категорій фінансових
інвестицій можуть належати інвестиції у цінні
папери, які є
- інструментами капіталу (акції, паї,
майнові права);
- боргові інструменти (облігацій,
казначейські зобов’язання тощо);
- похідні інструменти, правила обліку яких
регулюються ПБО 13 «Фінансові інструменти».

6.

Кожен з видів фінансових інвестицій залежно від
мети (наміру) інвестора може бути
кваліфікований:
- як придбаний з метою перепродажу;
- такий, що утримується до погашення (боргові
інструменти);
- такий, що утримується безстроково
(інструменти капіталу).

7.

Залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване
підприємство інвестиції поділяються на:
Інвестиції в асоційовані підприємства –
інвестиції у підприємство, в якому інвестору
належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій
(голосів) і яке не є дочірнім або спільним
підприємством інвестора.
Інвестиції в дочірні підприємства – інвестиції в
підприємства, які перебувають під контролем
материнського (холдингового) підприємства.
Контроль – вирішальний вплив на фінансову,
господарську і комерційну політику підприємства з
метою одержання вигод від його діяльності.

8.

Інвестиції в спільну діяльність – інвестиції для
ведення господарської діяльності, зі створенням або без
створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного
контролю двох або більше сторін відповідно до
письмової угоди між ними.
Спільний контроль – розподіл контролю за
господарською діяльністю відповідно до угоди про
ведення спільної діяльності.

9.

2. Методи оцінки фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та
відображаються у бухгалтерському обліку за
собівартістю.
Собівартість фінансової інвестиції складається з:
- ціни придбання;
- витрат, що безпосередньо пов’язані з
придбанням:
- комісійна винагорода;
- мито, податки, збори;
- обов'язкові платежі;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з
придбанням даної фінансової інвестиції.

10.

Спосіб придбання
Собівартість фінансової інвестиції
фінансової інвестиції
1. Придбання за
Сплачені грошові кошти
грошові кошти
Витрати, що безпосередньо пов’язані
з придбанням
2. Придбання шляхом
обміну на цінні папери
власної емісії
Справедлива вартість переданих
цінних паперів
Витрати, що безпосередньо пов’язані
з придбанням
3. Придбання шляхом
обміну на інші активи
Справедлива вартість переданих
активів
Витрати, що безпосередньо пов’язані
з придбанням

11.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу
Фінансові інвестиції, первісно зараховані на
баланс за собівартістю, на кожну дату балансу
відображаються з використанням таких оцінок:
- за справедливою вартістю;
- за собівартістю з врахуванням зменшення
корисності;
- за амортизованою собівартістю;
- за вартістю, визначеною за методом участі в
капіталі.

12.

Види фінансових
Оцінка, що застосовується для відображення
інвестицій
інвестицій на дату балансу
Інвестиції в:
1. Вартість, визначена за методом участі в
асоційовані,
капіталі
дочірні,
2. Справедлива вартість
спільні
Цей метод використовується для обліку фінансових
підприємства
інвестицій за наявності однієї з умов:
а) фінансові інвестиції придбані та утримуються
виключно для продажу протягом 12 місяців з
дати придбання;
б) асоційоване або дочірнє підприємство ведуть
діяльність в умовах, які обмежують його
здатність передавати кошти інвестору
протягом періоду, що перевищує 12 місяців.
3. Собівартість з врахуванням зменшення
корисності
Цей метод використовується за наявності однієї з
умов, зазначених у п. 2, у разі неможливості
визначення справедливої вартості інвестиції

13.

Види фінансових
інвестицій
Фінансові
інвестиції, що
придбані та
утримуються до
їх погашення
(боргові цінні
папери)
Фінансові
інвестиції, що
придбані та
утримуються з
метою їх продажу
Оцінка, що застосовується для відображення
інвестицій на дату балансу
Амортизована собівартість
1. Справедлива вартість або
2. Собівартість з врахуванням зменшення
корисності
(якщо справедливу вартість визначити неможливо)

14.


Відображення фінансових інвестицій за справедливою
вартістю
Фінансові інвестиції, що не є інвестиціями у боргові цінні
папери і не обліковуються за методом участі в капіталі, слід
відображати в балансі за справедливою вартістю.
У разі відхилення справедливої вартості фінансових
інвестицій від їх балансової вартості необхідно проводити
переоцінку, результати якої визнаються як інші доходи або
інші витрати.
Збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на
дату балансу відображається такими бухгалтерськими
записами:
Дебет 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”
Кредит 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на
дату балансу відображається такими бухгалтерськими
записами:
Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових
інвестицій”
Кредит 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.

15.

Відображення фінансових інвестицій за собівартістю з
урахуванням зменшення корисності
• Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій
достовірно визначити неможливо, то вони
відображаються в балансі за собівартістю з
урахуванням зменшення корисності.
• Зменшення корисності – втрата економічної вигоди в
сумі перевищення балансової вартості інвестиції над
сумою, яку підприємство очікує отримати за час
утримування інвестиції.
• Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій
визнаються як інші витрати з одночасним зменшенням
балансової вартості фінансових інвестицій.
Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових
інвестицій”
Кредит 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

16.

Відображення фінансових інвестицій за амортизованою
собівартістю
• Амортизована собівартість фінансової інвестиції –
собівартість фінансової інвестиції з урахуванням
часткового її списання внаслідок зменшення корисності,
яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої
амортизації дисконту (премії).
• При цьому під дисконтом розуміється сума
перевищення вартості погашення боргових цінних
паперів над їх собівартістю, а під премією - сума
перевищення собівартості боргових цінних паперів над
вартістю їх погашення.
• Амортизація, тобто розподіл дисконту або премії протягом
періоду з дати придбання боргових цінних паперів до
моменту їх погашення, здійснюється за методом
ефективної ставки відсотка.

17.

За цим методом річна сума амортизації визначається
такими формулами:
•у випадку амортизації дисконту:
Балансова вартість
Річний дохід за
Ефективна
інвестиції
х

фіксованою
ставка відсотка
на початок року
ставкою відсотка
•у випадку амортизації премії:
Річний дохід за
Балансова вартість
фіксованою

інвестиції
х
ставкою відсотка
на початок року
Ефективна
ставка
відсотка

18.

Визначення ефективної ставки відсотка у разі
придбання інвестицій з дисконтом:
Річний дохід
Загальна сума дисконту
за фіксованою ставкою +
Загальна к-сть років утримання інвестиції
відсотка
(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової
інвестиції) / 2
Визначення ефективної ставки відсотка у разі
придбання інвестицій з премією:
Річний дохід
Загальна сума премії
за фіксованою ставкою –
Загальна к-сть років утримання інвестиції
відсотка
(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової
інвестиції) / 2

19.

Відображення доходу від інвестицій, придбаних з
дисконтом:
- нарахування відсотків за облігацією:
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими
доходами»
Кредит 732 «Відсотки одержані»
- амортизація дисконту:
Дебет 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»
Кредит 732 «Відсотки одержані»

20.

Відображення доходу від інвестицій, придбаних з
премією:
• нарахування відсотків за облігацією (номінальна ставка
відсотка зменшена на суму амортизації премії):
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими
доходами»
Кредит 732 «Відсотки одержані»
• амортизація премії:
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»
Кредит 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

21.

Приклад 1. Відображення в обліку облігацій, придбаних
з дисконтом
2 січня 2013р. підприємство “ОВДП” придбало облігації
номінальною вартістю 1 000 000 грн. з річною
фіксованою ставкою 10% з метою їх утримання до
погашення. Ціна придбання – 900 000 грн. Облігації були
випущені строком на чотири роки. Виплата відсотка
здійснюється щорічно в кінці року.
Облігації, що утримуються підприємством до погашення,
відображаються на дату балансу за амортизованою
собівартістю.
Дисконт за облігацією = 1 000 000 – 900 000 = 100 000
Для визначення річної суми амортизації дисконту
необхідно визначити ефективну ставку відсотка.
Ефективна
(1 000 000 х 10%) + (100 000 : 4)
ставка
=
= 13,1579 %
(900 000 + 1 000 000) / 2
відсотка

22.

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в
облігації
Дата
1
Амортизова
Сума
Сума
Номінальна
на
відсотка за
амортизації
сума відсотка,
собівартість
ефективною дисконту, грн.
грн.
інвестиції,
ставкою, грн. (гр.3 – гр.2)
грн.
2
3
4
5
02.01.2013
900 000
31.12.2013
100 000
118 421
18 421
918 421
31.12.2014
100 000
120 845
20 845
939 266
31.12.2015
100 000
123 588
23 588
962 854
31.12.2016
100 000
137 146
37 146
1 000 000
Підсумок
400 000
500 000
100 000
Х

23.

Відображення в обліку облігацій, придбаних з дисконтом

Кореспонденція рахунків
Зміст операції
Сума, грн.
з/п
Дебет
Кредит
1 02.01.2013р. Зарахування
143 “Інвестиції 311 “Поточні
900 000
придбаних облігацій до
непов’язаним рахунки в
складу фінансових інвестицій сторонам”
національній
за ціною придбання
валюті”
2 31.12.2013 р. Нарахування
373
732 “Відсотки
100 000
відсоткового доходу до
“Розрахунки за одержані”
отримання
нарахованими
доходами”
3 Амортизація дисконту
143 “Інвестиції 732 “Відсотки
18 421
непов’язаним одержані”
сторонам”
4 Отримання відсотків за
311 “Поточні 373
100 000
облігацією
рахунки в
“Розрахунки за
національній нарахованими
валюті”
доходами”
…. Повернення номінальної
311 “Поточні 143 “Інвестиції 1 000 000
суми облігації
рахунки в нац. непов’язаним
валюті”
сторонам”

24.

Приклад 2. Відображення в обліку облігацій,
придбаних з премією
2 січня 2013р. підприємство “КАВА” придбало
облігації номінальною вартістю 100 000 грн. з
річною фіксованою ставкою 15% з метою
утримання до погашення. Ціна придбання – 109 000
грн. Облігації були випущені строком на три роки.
Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці
року.
Премія за облігацією = 109 000 – 100 000 = 9 000
Ефективна
ставка
=
відсотка
(100 000 х 15%) - (9 000 : 3)
= 11,48 %
(109 000 + 100 000)/2

25.

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в
облігації
Дата
1
Номінальна Сума відсотка за
сума
ефективною
відсотка, грн. ставкою, грн.
2
3
Сума
амортизації
премії, грн.
(гр.2 – гр.3)
Амортизована
собівартість
інвестиції,
грн.
4
5
01.01.2013
109 000
31.12.2013
15 000
12 513
2 487
106 513
31.12.2014
15 000
12 228
2 772
103 741
31.12.2015
15 000
11 259
3 741
100 000
Підсумок
45 000
36 000
9 000
Х

26.

Відображення в обліку облігацій, придбаних з премією

Зміст операції
з/п
1 02.01.2001р. Зарахування
придбаних облігацій до складу
фінансових інвестицій за ціною
придбання
2 31.12.2001 р. Нарахування
відсотків до отримання,
зменшених на суму амортизації
премії
3 Амортизація премії
4 Отримання відсотків за
облігацією
…. Повернення номінальної суми
облігації
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
143 “Інвестиції 311 “Поточні
непов’язаним
рахунки в
сторонам”
національній
валюті”
373 “Розрахунки 732 “Відсотки
за нарахованими одержані”
доходами”
373 “Розрахунки 143 “Інвестиції
за нарахованими непов’язаним
доходами”
сторонам”
311 “Поточні
373
рахунки в
“Розрахунки за
національній
нарахованими
валюті”
доходами”
311 “Поточні
143 “Інвестиції
рахунки в нац. непов’язаним
валюті”
сторонам”
Сума,
грн.
109 000
12 513
2 487
15 000
100000

27.

Облік фінансових інвестицій за методом участі в
капіталі
• Метод участі в капіталі – це метод обліку фінансових
інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій
відповідно збільшується або зменшується на суму
збільшення або зменшення частки інвестора у власному
капіталі об’єкта інвестування.
• Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом
участі в капіталі, на дату балансу відображаються за
вартістю, що визначена з урахуванням зміни загальної
величини власного капіталу об’єкта інвестування, за
винятком змін капіталу, що є результатом операцій між
інвестором і об’єктом інвестування.
• Для відображення фінансових інвестицій за методом
обліку участі в капіталі використовуються фінансові
звіти дочірніх, спільних та асоційованих підприємств, які
складені на ту ж звітну дату, що і звіти інвестора.

28.

Зміни балансової вартості фінансових інвестицій
відображаються таким чином:
На суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку
(збитку) об’єкта інвестування за звітний період:
• У випадку, якщо об’єкт інвестування отримав прибуток
за звітний період
(рядок 2350 Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) об’єкта інвестування):
Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в капіталі”
Кредит 72 “Дохід від участі в капіталі”
• На суму дивідендів, що підлягають отриманню:
Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”
Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в капіталі”

29.

• У випадку, якщо об’єкт інвестування отримав
збиток за звітний період (рядок 2355 Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
об’єкта інвестування):
Дебет 96 “Втрати від участі в капіталі”
Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в капіталі”

30.

• Пропорційно участі інвестора в капіталі на суму зміни
загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за
звітний період, крім змін за рахунок чистого прибутку
(збитку) (гр.4 – гр.3 рядка 1495 Балансу (Звіту про фінансовий
стан) – рядок 2350 + рядок 2355 Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід)):
• У випадку, якщо величина власного капіталу збільшилась:
Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом
обліку участі в капіталі”
Кредит 425 “Інший додатковий капітал”
або
Кредит 422 “Інший вкладений капітал”
• У випадку, якщо величина власного капіталу зменшилась:
Дебет 425 “Інший додатковий капітал”
або
Дебет 422 “Інший вкладений капітал”
Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом
обліку участі в капіталі”

31.

• Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни
загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування
(крім змін за рахунок чистого прибутку) більша ніж сума
іншого додаткового капіталу (рахунок 425) або додатково
вкладеного капіталу (рахунок 422) інвестора, то на таку
різницю:
• зменшується нерозподілений прибуток:
Дебет 441 “Прибуток нерозподілений”
Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом
обліку участі в капіталі”
• збільшується непокритий збиток:
Дебет 442 “Непокриті збитки”
Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом
обліку участі в капіталі”

32. Дохід від здійснення фінансових інвестицій визнається та розподіляється між звітними періодами в такому порядку

• Дохід від участі в капіталі – визначається на дату
балансу на підставі фінансових звітів дочірніх,
спільних та асоційованих підприємств (рах. 72 “Дохід
від участі в капіталі”);
• Відсотки – у звітному періоді до якого вони належать
виходячи з бази нарахування, ставки відсотка і терміну
погашення фінансових інвестицій (рах. 73 “Інші
фінансові доходи”);
• Дивіденди – у період прийняття рішення про виплату
в сумі оголошення за вирахуванням податку на
дивіденди (рах. 73 “Інші фінансові доходи”);

33.

• Дисконт – протягом періоду з моменту придбання
фінансових інвестицій до моменту їх погашення за
методом ефективної ставки відсотка (рах. 73 “Інші
фінансові доходи”);
• Дохід від зростання вартості та реалізації
фінансових інвестицій – у звітному періоді, коли
здійснено переоцінку або реалізацію фінансових
інвестицій (рах. 74 “Інші доходи”).
English     Русский Правила