Метою навчання мистецтву в 7 класі є
Мета досягається шляхом реалізації таких завдань:
Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:
Особливості оцінювання результатів навчання
Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати основні компетентності:
Система оцінювання результатів навчання
Комплексна перевірка та оцінка
До основних видів оцінювання належать:
І семестр (16 год).
Музична культура рідного краю
Музична краєзнавча скарбничка
Зіркові імена
Аранжування
Види аранжування
Аранжування поліфонічних творів
Обробка музики
Традиційна обробка інструментальної музики
Стилізація
Автентична музика
Етнічна музика
Танцювальна музика
Сторінками Євробачення
ІІ семестр (19 год.)
Сучасна музика стилі та напрями
Джаз
Рок-н-рол
Рок - музика
Популярна музика
Популярні ВІА
Диско
Шансон
Барди
Музика театру
Опера, оперета
Мюзикл
Телемюзикл
Рок-опера
Електронна музика
Сучасна танцювальна музика
Жанри і напрями електронної музики
Комплект на 7 клас
8.40M

Навчання мистецтву. (7 клас)

1.

2. Метою навчання мистецтву в 7 класі є

• виховання в учнів ціннісно-світоглядних
орієнтацій у сфері мистецтва,
• розвиток комплексу ключових,
міжпредметних і предметних
компетентностей у процесі опанування
художніх цінностей і способів художньої
діяльності,
• формування потреби в творчому
самовираженні та естетичному
самовдосконаленні.

3. Мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

• виховання в учнів емоційно-ціннісного
ставлення до мистецтва та дійсності,
розвиток художніх інтересів, естетичних
ідеалів;
• формування системи художніх знань, яка
відображає видову специфіку і взаємодію
мистецтв;
• розвиток умінь сприймання, інтерпретації
та оцінювання творів мистецтва й художніх
явищ;

4.

• стимулювання здатності учнів до художньотворчого самовираження, до діалогу;
• розвиток художніх здібностей, критичного
мислення;
• формування потреби в естетизації
середовища та готовності до участі у
соціокультурному житті.

5. Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:

• самостійно інтерпретувати музику сучасності,
розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;
• виконувати сучасні вокальні твори, зокрема
мовою оригіналу, створювати елементарний
музичний супровід до них, здійснювати музичнотехнічне забезпечення шкільних виховних заходів,
застосовувати набуті музичні знання і вміння для
самореалізації та у соціокультурній діяльності;

6.

• розуміти зв’язок музики з предметами інших
освітніх галузей і застосовувати міжпредметні
компетентності у процесі самореалізації та у
соціокультурній діяльності;
• висловлювати критичні судження щодо музичних
явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до
них, аргументовано доводити власну позицію
щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії,
брати участь у різних видах індивідуальної і
колективної музичної діяльності;
• проявляти самостійність у процесі пізнання
музичних явищ сучасності, прагнення
використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні
програми з музичного мистецтва у пошуководослідній і соціокультурній діяльності

7. Особливості оцінювання результатів навчання

• Багатокомпонентність змісту мистецької
освіти зумовлює багатофункціональність
оцінювання досягнень учнів у цій галузі,
єдність діагностичної, коригувальної,
стимулюючо-мотиваційної, навчальної,
виховної, розвивальної, прогностичної
функцій.

8. Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати основні компетентності:

• предметні мистецькі (зокрема
інтерпретаційні та діяльно-творчі);
• міжпредметні естетичні (естетичні оцінки й
ставлення);
• ключові (загальнокультурні, інформаційнокомунікативні, соціальні).

9. Система оцінювання результатів навчання

• в освітній галузі «Мистецтво» ґрунтується на
позитивному ставленні до кожного учня;
оцінюється не рівень його недоліків і
прорахунків, а рівень особистісних
досягнень.
• індивідуальний і диференційований
підходи до оцінювання мають надзвичайно
важливе значення.

10. Комплексна перевірка та оцінка

• інтегрує результати різних видів діяльності
учнів інформаційно-пізнавальної,
практичної, творчої,
• дають змогу вчителеві об’єктивно, але
водночас і гуманно (не пригнічуючи
особистість) оцінити тих, хто не має яскраво
виражених художніх здібностей, проте
характеризується сумлінним ставленням до
навчання, активністю, ініціативністю.

11. До основних видів оцінювання належать:

• поточне (виконує діагностичну,
стимулюючу коригуючу функції) і
• підсумкове (семестрове і річне).
• Додатковими засобами стимулювання
пізнавальної активності учнів є самооцінка
та взаємне оцінювання.

12.

13. І семестр (16 год).

14. Музична культура рідного краю

15. Музична краєзнавча скарбничка

16. Зіркові імена

17. Аранжування

18. Види аранжування

• Аранжування академічної музики
• Аранжування народної музики

19.

• Хорове аранжування
• Аранжування електронне

20. Аранжування поліфонічних творів

21. Обробка музики

22. Традиційна обробка інструментальної музики

23. Стилізація

24. Автентична музика

25. Етнічна музика

26. Танцювальна музика

27. Сторінками Євробачення

• Сучасні обробки для естрадного оркестру

28. ІІ семестр (19 год.)

29. Сучасна музика стилі та напрями

30. Джаз

31.

32. Рок-н-рол

33. Рок - музика

34. Популярна музика

35.

36. Популярні ВІА

37. Диско

38. Шансон

39.

40. Барди

41.

42. Музика театру

43. Опера, оперета

44. Мюзикл

45. Телемюзикл

46. Рок-опера

47.

48. Електронна музика

49. Сучасна танцювальна музика

50.

51. Жанри і напрями електронної музики

• Ембіемп, тріп-хоп, лоу-фай, хаус, техно,
індастріал

52.

53. Комплект на 7 клас


Підручник
Книга для вчителя
Зошит
Фонохрестоматія
Електронний підручник
English     Русский Правила