3.50M
Категории: ПравоПраво Военное делоВоенное дело

Служба безпеки України (СБУ)

1.

2.

Вступ
1.Основні засади діяльності СБУ
2. Нормативно – правова база СБУ
3. Символіка Служби безпеки України
4. Історія
4.1 Заснування СБУ
4.2. Керівники СБУ
5. Структура
5.1 Центральне управління та департаменти
5.2. Регіональні органи
6. Керівництво СБУ
Висновок
Література

3.

Служба безпеки України (СБУ) — державний правоохоронний орган спеціального
призначення, який забезпечує державну безпеку України, наступник КДБ УРСР.
Підпорядкована Презеденту України.
Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників базується на принципах
законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності і відповідальності перед
народом України.
Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці,
працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також
військовослужбовці строкової служби. До органів Служби безпеки України приймаються
на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та
моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові
обов'язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності,
визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються головою
Служби безпеки України.

4.

Пріоритетними функціями Служби безпеки України є:
Захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної ціліснсті,
економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних
інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних
спецслужб, підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;
попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки
людства, тероризму, корупції і організованої злочинності у сфері управління,
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу
життєво важливим інтересам України;
інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в
реалізації зовнішньої тавнутрішньої політики України в напрямку побудови
держави, зміцнення її обороноздатності та економічного потенціалу.
Медалі за сумлінну службу
10 років
15 років
20 років
25 років

5.

Конституція України
Закон України "Про Службу безпеки України«
Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть"
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупцiї"
Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з
органiзованою злочиннiстю"
Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
Закон України "Про контррозвідувальну діяльність»
Закон України «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки
України»
Закон України "Про вненсення змін до Закону України "Про
інформацію"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про звернення громадян"
Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції"
Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України"

6.

Указ Президента України № 548/2011 “Про першочергові заходи
щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних
органах, створених Президентом України”
Указ Президента України від 27.12.2005 №
1860/2005 "Питання Служби безпеки України"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №
37/2009 "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних до
кументів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними р
епресіями та голодоморами вУкраїні"
У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ N
256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосува
ння технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку"
Указ презедента України №1556/2005
"Про додержання прав людини під час проведення оперативнотехнічних заходів«
Кримінальний кодекс України
Кримінально-процесуальний кодекс України

7.

Емблема Служби безпеки
України являє собою прямий
рівносторонній
хрест
із
розбіжними кінцями синього
кольору і золотими пружками.
У центрі емблеми вміщено
зображення
Знака
Княжої
Держави Володимира Великого
золотого кольору на синьому
полі в обрамленні вінка з
дубового листя жовтого металу.

8.

Прапор Служби безпеки України являє собою
прямокутне полотнище малинового кольору зі
співвідношенням сторін 2:3.
У центрі полотнища розміщено зображення емблеми
Служби безпеки України. Висота емблеми становить
2/3 висоти полотнища, а ширина - 1/2 ширини
полотнища. Діаметр вінка становить 1/4 ширини
полотнища. Обидві сторони полотнища ідентичні.

9.

Герб Центрального управління
Служби безпеки України
Герб Центрального управління
Служби безпеки України являє собою
круглий щит малинового кольору з
золотим окуттям, на тлі якого
розміщено геральдичний знак
Служби безпеки України.
Геральдичний знак складається з
емблеми Служби безпеки України, на
тлі якої розміщено зображення
лікторської фасції (в'язка різок з
двосічною сокирою) і двох
схрещених мечів вістрям угору.
Зображення мечів, лікторської фасції
- золоті.

10.

Бойовий прапор військової частини Служби безпеки України являє
собою малинове квадратне полотнище розміром 130 х 130 см.
На лицьовій стороні Бойового прапора в центрі розміщено зображення емблеми
СБУ. В усіх кутах полотнища вміщено зображення золотих вінків із дубового та
калинового листя, у центрі яких - геральдичний знак СБУ. Зворотна сторона
прапора містить зображення прямого рівностороннього хреста з розбіжними
кінцями синього кольору із золотими пружками і круглим медальйоном у центрі
синього кольору в обрамленні вінка із золотого дубового листя. На тлі
медальйона зазначається номер і назва військової частини золотими літерами. В
усіх кутах полотнища вміщено зображення золотих вінків із дубового та
калинового листя. У центрі вінків - зображення двох схрещених мечів вістрям
угору і накладеної на них лікторської фасції.

11.

Службовий прапор органу, підрозділу, навчального закладу
Служби безпеки України являє собою малинове прямокутне
полотнище співвідношенням сторін 2:3 із вміщеним у крижі
зображенням Державного Прапора України. У центрі вільної частини
полотнища вміщено емблему органу, підрозділу або навчального
закладу СБУ. Лицьова та зворотна сторони полотнища ідентичні. До
основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з бантом.
Краї стрічки обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить напис
золотими літерами "Безпека держави - безпека народу" і орнамент із
зображенням золотого дубового та калинового листя. На одному кінці
стрічки - зображення Знака Княжої
Держави Володимира Великого, на
іншому - емблеми СБУна малиновому
тлі. Кінці стрічки прикрашено
Золотою бахромою.

12.

Штандарт Голови Служби безпеки
України являє собою малинове
квадратне полотнище розміром 90 х 90
см із зображенням у центрі
геральдичного знака СБУ. Полотнище по
периметру облямовано золотою лиштвою
у вигляді орнаменту з дубового та
калинового листя. Сторони штандарта,
крім верхнього краю полотнища,
прикрашено золотою бахромою. Поле
зворотної сторони штандарта без зображ.
Древко прапора дерев'яне, чорного
кольору. Верхівка древка стріловидна з
жовтого металу, в центрі її вміщено
емблему СБУ. Верхній край полотнища за
допомогою шнура прикріплюється до
основи верхівки древка.

13.

20 вересня 1991 року Верховною радою України було
прийнято постанову «Про створення Служби національної
безпеки України». Цією ж постановою було ліквідовано
Комітет державної безпеки УРСР.
25 березня 1992року Верховна Рада
ухвалила Закон «Про Службу безпеки
України». Були прийняті інші закони,
що регулюють діяльність СБУ, серед них:
«Про контррозвідувальну діяльність»,
«Про боротьбу з тероризмом»,
«Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю»,
«Про державну таємницю»,
«Про боротьбу з корупцією» та інші.

14.

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади
Верховною Радою України за поданням Президента України
В.о Голушко Микола
Михайлович
20.09.1991 —
06.11. 1991
1. Марчук Євген
Кирилович
06.11.1991 —
12. 07. 1994
3. Радченко Володимир Іванович
03.07. 1995 — 22.04 1998
2. Маліков Валерій
Васильович
12.07. 1994—
03 .07. 1995
4. Деркач Леонід Васильович
22.04. 1998 — 10.02. 2001

15.

5. Радченко Володимир
Іванович
10.02. 2001 — 02.09.2003
6. Смешко Ігор Петрович
04.09.2003 – 04.02.2005
8. Дріжчаний Ігор Васильович
08.09.2005 – 22.12.2006
7.Турчинов Олександр
Валентинович
04.02.2005 – 08.09.2005
В.о. Наливайченко Валентин
Олександрович
02.12.2006 – 06.03.2009

16.

9.Наливайченко Валентин
Олександрович
02.12.2006 – 06.03.2009
10. Хорошковський Валерій
Іванович
6.
Голова
СБУ
06.03.2009- 11.03.2010
12. Якименко Олександр Григорович
09.01.2013 – 22.02. 2014
11. Калінін Ігор
Олександрович
03.02.2012 – 09.01.2013
9.Наливайченко Валентин Олександрович
22.02. 2014 – 18.06.2015

17.

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за
стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До
його складу входять Апарат Голови СБУ та функціональні підрозділи:
контррозвідки;
захисту національної державності;
контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки;
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;
охорони державної таємниці та ліцензування;
Символіка Департаменту
контррозвідки СБУ
Символіка Головного
управління «К» СБ України
Емблема департаменту
Державного зв’язку

18.

боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
оперативно-технічних заходів;
оперативного документування;
слідчий;
інформаційно-аналітичного, кадрового,
правового, господарського, фінансового, медичного та інших видів забезпечен
ня оперативно-службової діяльності Службибезпеки України;
боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та пра
цівників правоохоронних органів.
Антитерористичний центр
при Службі безпеки України
Символіка Головного слідчого
управління СБ Україн
Символіка органів
ВКР СБ України

19.

З метою ефективного виконання визначених законом завдань в СБ України
створені її регіональні органи: обласні управління СБ України, їх міжрайонні, районні
та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не
збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.
В інтересах державної безпеки органи й підрозділи Служби безпеки України
можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і територіях, у
військових формуваннях.
У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки
України незалежні від органів місцевої державної адміністрації та місцевого
самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.
Начальники регіональних органів СБ України призначаються Головою Служби
безпеки України з відома глав місцевих державних адміністрації.
Управлiння Служби безпеки
Управлiння Служби безпеки Управлiння Служби безпеки
України в За карпатськійобластi України в Волиньськiй областi України в Львівській областi

20.

Вище керівництво СБ України складається з Голови Служби; двох
перших заступників, у тому числі першого заступника - Начальника
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Центрального управління СБУ і чотирьох заступників.
Голова Служби - генерал-полковник ГРИЦАК Василь Сергійович
Перший заступник Голови - керівник Антитерористичного центру
при СБУ -генерал-лейтенант МАЛІКОВ Віталій Володимирович.
Перший заступник Голови - начальник ГУ по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю - генерал-майор Трепак Віктор
Миколайович
Заступник Голови - генерал-полковник запасу ЯЛОВЕНКО Віталій
Олексійович
Заступник Голови - генерал-лейтенант ФРОЛОВ Олег
Володимирович
Заступник Голови - генерал-лейтенант ГЛУГОВСЬКИЙ Михайло
Васильович
Заступник Голови - полковник БАЗЮК Сергій Миколайович

21.

Васи́ль Сергійович Грицак (14 січня 1967, Буща Дубенського району
району Рівненської області) — український військовик, генерал-полковник,
Голова Служби безпеки України (з 2 липня 2015),
керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України (з 7 липня
2014). Член РНБО (з 10 липня 2015).

22.

1. Про Службу безпеки України: Закон Украї- ни від 25.03.1992 № 2229-XII // Відомості
Верховної Ради України. –1992. – № 27. – Ст. 382.
2. 2. Питання Служби безпеки України: Указ Президента України від 27.12.2005 №
1860/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – С. 292. – Ст. 3264.
3. безпеки України: Закон України вiд 20.10.2005 № 3014-IV // Відомості Верховної
Ради України. – 2006. – № 4. – Ст. 53.
4. Про Антитерористичний центр: Указ Прези- дента України від 11.12.1998 №
1343/98 // Офіцій- ний вісник України – 2010. – № 7. – С. 34. – Ст. 300.
5. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
6. Про систему центральних органів виконав- чої влади: Указ Президента України від
15.12.1999 № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – С. 8.
7. Про затвердження Положення про Громадську раду при Службі безпеки України:
Наказ Служби Безпеки України від 30.12.2009 / [Електро- ний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.sbu.gov.ua
8. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави: Закон України вiд 19.06.2003 № 975-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.
9. Офіційний сайт Служби Безпеки України / [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://www. sbu.gov.ua
10. 14. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – К.: МАУП, 2004. – 272 с
English     Русский Правила