СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ
МОБІЛІЗАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ
Бойова підготовка :
СЛУЖБА ВІЙСЬК :
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА ДОСЯГАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ :
ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
Дякую за увагу!
14.57M
Категория: Военное делоВоенное дело

Сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника

1.

Кафедра військової підготовки
офіцерів запасу
Тема 1. Сутність та зміст управлінської
діяльності військового керівника
Навчальні питання:
1. Сутність управління.
2. Повсякденна діяльність військ та її
складові частини.
3. Принципи управління.

2.

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

3.

УПРАВЛІННЯ
В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
Управління природними
і технологічними
процесами
ВІЙСЬКОВЕ
УПРАВЛІННЯ
Державне управління
соціально-економічними
процесами
Господарче управління
виробничою і
економічною діяльністю
Ідеологічне управління

4. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Управління

це
цілеспрямована дія на об’єкт з
метою зміни її стану чи
поведінки при зміні обставин.

5.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
КАНАЛ ПРЯМОГО ЗВ’ЯЗКУ
ОРГАН
УПРАВЛІННЯ
ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
КАНАЛ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

6.

ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Період підготовки до ведення
бойових дій та повсякденна
діяльність військ у мирний
час
Період ведення бойових дій та
діяльність у воєнний час

7.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ
В МИРНИЙ ЧАС
В ВОЄННИЙ ЧАС
УПРАВЛІННЯ
ПОВСЯКДЕННОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
УПРАВЛІННЯ
ПІДРОЗДІЛАМИ
В ХОДІ БОЙОВИХ
ДІЙ

8.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
УПРАВЛІННЯ
підтримання мобілізаційної
і бойової готовності військ;
збір, вивчення, і аналіз
даних про обстановку;
прийняття рішення;
доведення завдань до підлеглих;
планування бою;
організація безперервної взаємодії;
проведення заходів з виховної роботи і всебічного забезпечення
бойових дій;
підготовка підрозділів до бойових дій і керівництво ними;
організація контролю і допомоги підлеглим.

9.

ПОВСЯКДЕННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК
ТА ЇЇ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

10.

УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ
полягає
в
цілеспрямованій
діяльності командирів та інших
органів
військового
управління
щодо підтримання бойової здатності,
бойової та мобілізаційної готовності
військових
підрозділів,
який
забезпечує гарантовану реалізацію їх
бойових можливостей і вирішення
поставлених завдань.

11.

СКЛАДОВІ ПОВСЯКДЕННЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІЙСЬК
Бойова готовність
Ведення військового
господарства
Бойова підготовка
Виховна робот та робота з
кадрами
Мобілізаційна готовність
Експлуатація озброєння
та військової техніки
Військовоадміністративної
діяльність
Служба військ
Робота з місцевими
органами влади

12. БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ

- це такий стан підрозділів, коли вони здатні у
мінімально короткі терміни здійснити
перехід з
мирного на воєнний стан і успішно
виконати
бойове завдання, згідно призначення.

13. МОБІЛІЗАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ

- це стан військ, який визначає
ступінь підготовленості військових
частин щодо переведення їх на
організацію та склад воєнного часу в
установлений
термін,
а
також
проведення необхідних заходів і
здібність до виконання бойових або
інших завдань згідно з призначенням.

14. Бойова підготовка :

Бойова підготовка – організований
процес систематичного військового
навчання і виховання особового
складу,
злагодження
органів
управління, підрозділів, спрямований
на забезпечення набуття підрозділом
визначених бойових спроможностей.

15.

БОЙОВА ПІДГОТОВКА ВКЛЮЧАЄ:
Індивідуальну
підготовку
військовослужбовців
Підготовку підрозділів і
частин
Підготовку органів
управління

16. СЛУЖБА ВІЙСЬК :

це складова частина повсякденної
діяльності військ, яка спрямована на
забезпечення необхідних умов життя,
бойового навчання, побуту військ,
підтримання статутного порядку і
військової дисципліни у військових
частинах та гарнізонах, а також на
підтримання
належної
бойової
готовності військових частин та
підрозділів.
внутрішню службу;
СЛУЖБА ВІЙСЬК ВКЛЮЧАЄ: гарнізонну службу;
вартову службу

17. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

забезпечення
повсякденної
діяльності військових частин;
безперервне забезпечення заходів
бойової підготовки та служби
військ;
повне забезпечення особового складу усіма видами
забезпечення;
створення необхідних умов щодо швидкого переведення
частин на штати воєнного часу;
створення, та збереження запасів матеріальних засобів
для забезпечення переведення військових частин у вищі
ступені бойової готовності.

18. ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА ДОСЯГАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ :

виховання високих бойових і
морально–психологічних якостей
військовослужбовців, патріотизму,
свідомого
становлення
до
виконання військового обов’язку,
вірності Військової присяги;
особистої відповідальності кожного військовослужбовця
за дотримання Військової присяги, виконання своїх
обов’язків, вимог військових статутів;
формування правової культури військовослужбовців.

19. ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ

передбачає:
формування
у
особового складу якостей, які
обумовлюються
особливостями
військової
служби,
веденням
бойових дій; дисциплінованість і
виконання
своїх
службових
обов’язків;
рішучість
і
самостійність; бойову активність і
сміливість та інші якості.

20.

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

21. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

принципи
управління

це
об’єктивні правила управлінської
поведінки і рекомендації, які
повинні виконувати і враховувати
у своїй практичній діяльності
командири і органи управління
всіх рівнів для більш досконалої
організації відносин між органом
управління і об’єктом управління
та
підвищення
ефективності
потенціалу
управлінської
діяльності

22. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

принципи
управлінської
діяльності офіцерів складають
основоположні керівні ідеї, що
визначають стиль діяльності та
лінію поведінки командного
складу різних рівнів відповідно
до поставленої мети і завдань.

23. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

єдиноначальність;
особиста відповідальність
командира (начальника) за
рішення, які він приймає і
результати виконання
поставлених йому завдань;
суворе дотримання законності;
централізація управління з
наданням підлеглим ініціативи у
визначенні способів виконання
поставлених завдань;

24. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

твердість і наполегливість у
проведенні прийнятих рішень
і планів у життя;
висока оперативність та
гнучке реагування на зміну
обставин;
повсякчасне знання та
глибокий аналіз стану справ у
підлеглих підрозділах;
вибір основної ланки;
знання особового складу, опір
на підлеглих командирів.

25. Дякую за увагу!

English     Русский Правила